Донецький вісник

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Синтагматика прийменників зі значенням мети засвідчила поповнення їхнього складу за рахунок вторинних елементів, структурне ядро яких складають абстрактні іменники, чим і мотивується високого рівня семантична спеціалізованість таких утворень. Актуальним завданням постає встановлення нормативності / ненормативності таких вторинних утворень, укладення вичерпного реєстру постпозитивних іменникових компонентів, що разом з прийменником складають цілісність. Не менш важливим є визначення жанро-стильового закріплення таких похідних та окреслення функціонально-комунікативного статусу в межах окремого речення і тексту загалом.


ЛІТЕРАТУРА:


1. Алієва 1988: Алієва В.М. Семантика та особливості функціонування відіменних прийменників у російській мові: Автореф. ... канд. філол. наук. – Дніпропетровськ, 1998. – 15 с.

2. Античные 1936: Античные теории языка и стиля / Под ред. О.М.Фрейденберга. – М., 1936. – 345 с.

3. Баринова 1998: Баринова И.В. Семантика английских предлогов, выражающих временные отношения // Труды Московского государственного лингвистического университета: Языковая относительность: Английский лексикон и текст. – 1998: Вып. 441. – С. 123-135.

4. Бондаренко 1961: Бондаренко В.С. Предлоги в современном русском языке. – М.: Учпедгиз, 1961. – 234 с.

5. Булыгина, Шмелева 1997: Булыгина Т.В., Шмелева А.Д. Языковая концептуализация мира. – М.: Наука, 1997. – 312 с.

6. Буслаев 1959: Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М.: Учпедгиз, 1959. – 623 с.

7. Виноградов 1986: Виноградов В.В.Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

8. Вихованець 1980: Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка, 1980. – 288 с.

9. Вихованець 1986: Вихованець І.Р. Семантико-синтаксичні параметри прийменника // Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 17-24.

10. Вихованець 1987: Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К.: Наукова думка, 1987. – 231 с.

11. Вихованець 1988: Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наукова думка, 1988. – 256 с.

12. Всеволодова 1975: Всеволодова М.В. Способы выражения временних отношений в современном русском языке. – М.: Изд-во Московского университета, 1975. – 283 с.

13. Всеволодова, Владимирский 1982: Всеволодова М.В., Владимирский Е.Ю. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. – М.: Изд-во Московского университета, 1982. – 296 с.

14. Всеволодова и др. 2003: Всеволодова М.В., Клобуков Е.В., Кукушкина О.В., Поликарпов А.А. К основаниям функционально-коммуникативной грамматики русского предлога // Українські прийменники: Синхронія і діахронія: пробний зошит / За ред. проф. А.П. Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 82-129.

15. Городенська 2006: Городенська К.Г. Синтаксичні позиції ступеньованих прислівників з первинною вокативною семантикою // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови / Відп. ред. А.П. Грищенко. – 2006. – Вип. 2. – С. 6-11.

16. Жовтобрюх 1985: Жовтобрюх М.А. Деякі особливості прийменникових конструкцій // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 11. – С. 47-53.

17. Жовтобрюх, Кулик 1972: Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Ч.І. – К.: Радянська школа, 1972. – 386 с.

18. Загнітко 1996: Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: Вид-во Донецького університету, 1996. – 437 с.

19. Загнітко 2001: Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. – Донецьк: Вид-во Донецького університету, 2001. – 662 с.

20. Загнитко 2003: Загнитко А.А. Предлог в морфологическом пространстве украинского языка (синхронно-констрастивные наблюдения) // Вестник Московского университета. Серия филология 9. – 2003. – № 3. – С. 92-106.

21. Золотова 1988: Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. – М.: Наука, 1988. – 440 с.

22. Іваненко 1982: Іваненко З.І. Семантична структура прийменникових конструкцій // Мовознавство. – № 3. – С. 13-22.

23. Івченко 1965: Івченко М.М. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1965. – 306 с.

24. Історія 1987: Історія української мови. Морфологія / За ред. В.В. Німчука. – К.: Наукова думка, 1987. – 452 с.

25. Колодяжний 1960: Колодяжний А.С. Прийменник. – Харків: Вид-во Харківськ. ун-ту, 1960. – 162 с.

26. Курилович 1962: Курилович Е. Почерки по лингвистике: Сб. статей. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1962. – С. 57-71, 176-177.

27. Курс 1951: Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л.А.Булаховського. – Т.І. – К.: Радянська школа, 1951. – 406 с.

28. Кучеренко 1961: Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – Ч. І. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1961. – 174 с.; Ч. ІІ. – К.: Вид-во Київського університету, 1964. – 160 с.

29. Кучеренко 1973: Кучеренко І.К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. – 1973. – № 3. – С. 12-23.

30. Лукин 1976: Лукин М.Ф. Трансформационные процессы в области частей речи // Проблемы словообразования русского и украинского языков. – К.; Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1976. – 146 с.

31. Лучик 2001: Лучик А.А. Семантика прислівникових еквівалентів слова української і російської мов. – К.: Довіра, 2001. – 218 с.

32. Лучик 2006: Лучик А.А. Природа і статус еквівалентів слова в мовній системі // Мовознавство. – № 5. – С. 95-99.

33. Маляр 2000: Маляр Т.Н. Пространственные концепты в семантике английских предложно-наречных слов и сочетаний in front (of), ahead (of), behind, beyond // Исследования по семантике предлогов. – М.: Русские словари, 2000. – С.263-296.

34. Маляр, Селивёрстова 1998: Маляр Т.Н., Селивёрстова О.Н. Пространственно-дистанционные предлоги и наречия в английском и русском языках. – Мюнхен, 1998. – 244 с.

35. Мальцева 1999: Мальцева Р.И. Предлоги и приставки в русском языке ХІІ-ХVII вв.: семантическая и функциональная эволюция: Автореф. … докт. филол. наук. – Краснодар, 1999. – 36 с.

36. Мещанинов 1978: Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. – Л.: Наука, 1978. – 321 с.

37. Никитина 1979: Никитина С.Е. О семантическом варьировании русских предлогов // Семантическое и формальное варьирование. – М.: Наука, 1979. – С. 108-117.

38. Овсянико-Куликовский 1912: Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксисъ русского языка. – Санкт-Петербург, 1912. – 322 с.

39. Пешковский 1956: Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Учпедгиз, 1956. – 511 с.

40. Потебня 1958: Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – Т. ½. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.; Т. 4. – Вып. І. – М.: Просвещение, 1985. – 287 с.; Вып. ІІ. – М.: Просвещение, 1977. – 406 с.

41. Рогожникова 1991: Рогожникова Р.П. Словарь эквивалентов слова: наречные, служебные, модальные единства. – М.: Наука, 1991. – 346 с.

42. Русская 1980: Русская грамматика: В 2-х т. – Т. ІІ. – М.: Наука, 1980. – 709 с.

43. Селивёрстова 1990: Селивёрстова О.Н. Контрастивная синтаксическая семантика. – М.: Наука, 1990. – 320 с.

44. Селивёрстова 1999: Селивёрстова О.Н. Имеет ли предлог только грамматическое значение? // Вопросы филологии. – 1999. – № 3. – С.26-33.

45. Селивёрстова 2000: Селивёрстова О.Н. Семантическая структура предлога на // Исследования по семантике предлогов: Сб. статей / Отв. ред.: Д. Пайар, О.Н. Селивёрстова. – М.: Наука, 2000. – С.189-243.

46. Скиба 1965: Скиба Ю.Г. Производные предлоги в современном русском языке (специальный курс для студентов-филологов): Конспект лекций. – Кн. 1. – Черновцы: Изд-во Черновицк. ун-та, 1965. – 94 с.

47. Сумарокова 1961: Сумарокова Л.Н. Служебные слова и понятия // Логико-грамматические очерки. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1961. – 134 с.

48. Сучасна 1994: Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.

49. Сучасна 1969: Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – 583 с.

50. Сучасна 1997: Сучасна українська мова / За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. – 342 с.

51. Сучасна 2001: Сучасна українська мова / За ред. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.

52. Ушакова, Гальченко 2000: Ушакова Л.И., Гальченко Е.В. Отыменные предлоги с фразеологизованным значением в аспекте моно- и полисемии // Русский язык в школе. – 2000. – № 4. – С.71-75.

53. Черкасова 1967: Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги. – М.: Изд-во Московского университета, 1967. – 156 с.

54. Шахматов 1941: Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.

55. Ясакова 2001: Ясакова Н.Ю. Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення: Автореф. … канд. філол. наук. – К., 2001. – 17 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації