Донецький вісник

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY
ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА


МОВА, ЛІТЕРАТУРА


т. 7


Донецьк


Східний видавничий дім

2005

Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.7 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – с. 264


Вісник містить матеріали березневої 2005 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознавства та літератури. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську, Горлівці та Краснодарі.


Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.7);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк.


 Донецьке відділення НТШ, 2005
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.7)
Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, Г. Педик

Коректори Т.Плахтій, А.Никифоренко,

Ж. Краснобаєва-Чорна


Видруковано за фінансової підтримки

кредитної спілки МДН, м. Маріуполь


Підп. до друку 10.01.2005. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,3

Обл.-вид. арк. 12,6. Тираж 200 прим. Зам. 1-04.

«Східний видавничий дім»


Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.

м


. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45


ЗМІСТ


Анатолій Загнітко

ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ

ПРИЙМЕННИКІВ 6

Віталій Радчук

ПРОТЕЙ ЧИ ЯНУС? (Про різновиди перекладу) 21

Віра Просалова

БІБЛІЙНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ У ПРОЗІ ЮРІЯ КЛЕНА 43

Тетяна Плахтій

СПЕЦИФІКА ВИЯВУ АРХЕТИПУ

В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ 53

Леся Оліфіренко


До питання про еволюцію поглядів

на естетичну функцію мови 59

Валентина Соболь

ФАНТАСТИЧНІ ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА –

У ПЕРВІСНІЙ РЕДАКЦІЇ 69


Валентина Соболь

НОВОЧАСНА СПОВІДЬ ЧИ ТРАДИЦІЙНИЙ

ЩОДЕННИК? 80


Ілля Данилюк

СИНКРЕТИЧНІ ЯВИЩА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 94

Жанна Краснобаєва-Чорна

СТРУКТУРА МАКРОКОНЦЕПТУ ЖИТТЯ

В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕМІЦІ 104

Олександр Галич

КАРДІОГРАМА СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ…

(жанрові особливості щоденника Михайла Драй-Хмари) 114

Ірина Володарська

О. КОБИЛЯНСЬКА І Г.МАРКЕС: ДІАЛОГ

НА РІВНІ ТЕКСТУ 120


Ольга Пуніна

Етикетні формули звертання у листах

П.Г. Тичини до дружини 131

Тетяна Людоровська

Динаміка сільського іменника (на матеріалі

с. Мічуріне Тельманівського р-ну Донецької обл.). 139

Ольга Карабльова

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації