Council conseil of europe de `europe

Скачати
Документи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   40

4.4 Комунікативні мовленнєві види діяльності і стратегії


Щоб виконувати комунікативні завдання, користувачі повинні брати участь у комунікативних мовленнєвих видах діяльності та оперувати комунікативними стратегіями.

Багато видів комунікації/спілкування, таких як бесіда і листування, є інтерактивними, тобто в них учасники по черзі бувають мовцями та слухачами багато разів.

В інших випадках, а саме коли мовлення записане або передається засобами mass-media, або коли письмові тексти посилаються комусь або публікуються, автор відокремлений від адресата, якого він навіть може не знати і який не може відповісти. В таких випадках акт спілкування може розглядатись як говоріння, письмо, слухання або читання тексту.

У більшості випадків користувач у ролі мовця або того, хто пише, продукує свій власний текст, щоб виразити свої власні погляди. В інших він/вона діє як канал спілкування (часто, але необов'язково, різними мовами) між двома або кількома особами, які з тієї чи іншої причини не можуть спілкуватись безпосередньо. Цей процес, "mediation " (посередництво), може бути інтерактивним або ні.

Багато, якщо не більшість, ситуацій передбачають змішані типи діяльності. На уроці у школі, ' наприклад, учень може бути змушений слухати мовлення вчителя, читати підручник уголос чи про себе, взаємодіяти з іншими учнями групи або у проектній роботі, писати вправи або твір і навіть перекладати (бути посередником), коли це є певний вид навчальної роботи або для того, щоб допомогти іншому учневі.

Стратегії - це мовленнєві засоби, які користувач мовою застосовує для мобілізації та балансу своїх ресурсів, активізації вмінь та навичок, для того щоб задовольнити комунікативні потреби у певному контексті та успішно виконати поставлене завдання у найбільш зрозумілий або найбільш економний можливий спосіб залежно від його/ії конкретної мети. Однак комунікативні стратегії не ; повинні розглядатись просто як моделі "неспроможності", як спосіб викрутитись в умовах мовленнєвого дефіциту або перешкоди спілкуванню. Носії мови регулярно використовують комунікативні І стратегії усіх видів (які будуть обговорені нижче), коли стратегія відповідає комунікативним запитам, зверненим до них.

Застосування комунікативних стратегій може розглядатись як реалізація когнітивних принципів Планування, Виконання, Контролю та Корекції у різних видах комунікативної діяльності: Сприйняття, Взаємодії, Продукції та. Посередництва. Слово "стратегії" вживалось у різних значеннях. Тут це слово означає прийняття певної лінії дії з метою досягнення найкращих результатів. Уміння, які є невід'ємною частиною процесу розуміння або промовляння усного чи письмового слова (напр., розчленування звукового потоку з метою його декодування на ряд слів, що мають певне значення), розглядаються як уміння нижчого рівня по відношенню до відповідного комунікативного процесу (див. розділ 4.5).

Прогрес у вивченні мови виявляється з більшою очевидністю у здатності учня виконувати безпосередньо мовленнєву діяльність та оперувати комунікативними стратегіями. До того ж, вони є адекватною основою для шкалування мовних умінь. У цьому розділі пропонується приблизна вижала для різних аспектів видів діяльності і стратегій, що обговорювались нами.

4.4.1 Продуктивні види діяльності і стратегії

Продуктивні види діяльності і стратегії включають як усне, так і писемне мовлення.

4.4.1.1 В усних продуктивних видах (говоріння) користувач мовою продукує усний текст, який сприймається аудиторією з одного або більшої кількості слухачів. Приклади діяльності говоріння включають:

• публічні звернення (виступи, інформація, інструкції тощо);

• звернення до аудиторії (промови на публічних мітингах, університетські лекції, проповіді, розважальні виступи, спортивні коментарі, торгові презентації тощо).

Вони можуть включати, наприклад:

• читання вголос письмового тесту;

• говоріння "за допомогою папірців" або письмового тексту з візуальними засобами (діаграмами, малюнками, картами...);

• розігрування вивченої ролі;

• спонтанне мовлення;

• спів.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Повної усної продукції;

• Монологічного мовлення: аргументації (напр., у дебатах);

• Публічних оголошень;

• Звертання до публіки (аудиторії).


Загальне усне мовлення (монологічне)

С2


Може продукувати чітке, плавне, зв'язне усне мовлення з ефективною логічною структурою, яка допомагає слухачеві помітити й запам'ятати значущі пункти.

СІ


Може давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком.

В2


Може давати чіткі, систематично розгорнуті описи та презентації з відповідним виділенням головних положень та релевантними допоміжними деталями.

Може давати чіткі, детальні описи та презентації широкого ряду предметів, які стосуються його/її кола інтересів, викладаючи та аргументуючи думки/погляди з додатковими положеннями та відповідними прикладами.

В1


Може досить вільно дати основний опис одного з багатьох предметів, що входять до кола його/її інтересів, представляючи його у лінійній послідовності.

А2


Може дати простий опис або презентацію людей, житлових умов чи роботи, розпорядку дня, смаків та уподобань і т.д. у вигляді короткої серії простих фраз та речень на зразок списку.

А1


Може продукувати прості, здебільшого-ізольовані фрази про людей та місця (проживання, перебування, місцевість).


59

Монологічне мовлення: опис, розповідь

С2


Може вільно давати чіткі, зв'язні, підготовлені описи, часто такі, що запам'ятовуються.

СІ


Може робити чіткі, детальні описи складних об'єктів.

Може робити продумані описи та розповіді, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі положення та завершуючи логічним висновком.

В2


Може робити чіткі, детальні описи широкого кола об'єктів, пов'язаних із своєю сферою інтересів.В1


Може давати прості описи різноманітних знайомих об'єктів, близьких до своєї сфери інтересів. Може вільно та зв'язно розповісти чи описати що-небудь у вигляді лінійно-структурного висловлювання.

Може детально розповісти про свої враження, описуючи почуття та власне ставлення.

Може розповісти деталі непередбачених подій, напр., нещасного випадку.

Може розказати сюжет книжки або фільму та описати своє ставлення.

Може описати мрії, надії та прагнення.

Може описати події, реальні або уявні.

Може переказати оповідання.А2


Може розповісти історію або що-небудь описати у вигляді простої послідовності пунктів. Може описати повсякденні аспекти свого оточення, напр., людей, роботу, навчання.

Може робити короткі, стислі описи подій або видів діяльності.

Може описувати плани та устрої (упорядкування, звичаї та повсякденне життя, минулу діяльність та особисті враження).

Може використовувати просте описове мовлення, щоб стисло висловитись про щось і порівняти предмети та особисті речі.

Може пояснити, що йому/їй подобається, а що - ні.

Може описати свою сім'ю, житлові умови, освіту, теперішню або попередню роботу.

Може описувати простими словами людей, місцевість та майно.

А1


Може описати себе, чим займається, де живе.


Монологічне мовлення: аргументація (напр. у дебатах)

С2


Немає дескриптора

СІ


Немає дескриптораВ2


Може послідовно розвивати аргументацію, підкреслюючи належним чином основні положення там, де це потрібно, з відповідними додатковими деталями.

Може розвинути досить об’ємну чітку аргументацію, викладаючи і підтримуючи свої точки зору, з додатковими аргументами та відповідними прикладами. Може побудувати ланцюжок міркувань. Може пояснити точку зору на основні положення теми, наводячи різні аргументи “за” і “проти”.

В1


Може розвивати аргументацію таким чином, що його/її розуміють більшість часу без труднощів.

Може стисло викласти причини та пояснення певних думок, планів, діяльності.


А2


Немає дескриптора


А1


Немає дескриптора60

Публічні виступи

С2


Немає дескриптора


СІ


Може виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.

В2


Може публічно висловлюватись на найбільш загальні теми з таким ступенем точності, швидкості та спонтанності, що не спричиняє утруднень або незручностей слухачеві.

В1


Може робити короткі, підготовлені виступи на тему, що входить до інтересів її/його щоденного життя, які, хоча й іноді з неправильним наголосом та інтонацією, можна правильно зрозуміти.

А2


Може робити дуже короткі, підготовлені висловлювання, зміст яких передбачений і вивчений, зрозумілий для слухачів, які готові сконцентруватись.

А1


Немає дескриптора

Примітка: Дескриптори цієї підшкали не були градуйовані емпірично.


Звернення до аудиторії


С2


Може представити складну тему впевнено і зрозуміло для незнайомої аудиторії, гнучко будуючи й адаптуючи мовлення відповідно до потреб аудиторії.

Може справитись з важкими й іноді ворожими запитаннями.

СІ


Може зробити чітку, добре структуровану презентацію складного предмета, досить поширено викладаючи і пояснюючи певні точки зору з додатковими положеннями, причинами та відповідними прикладами.

Може добре реагувати на звертання, відповідаючи спонтанно і майже невимушене.

В2


Може зробити чітку, послідовно розвинену презентацію з підкреслюванням значущих моментів та відповідними додатковими деталями.

Може спонтанно висловлюватись на основі підготовленого тексту і розвивати цікаві положення, висунуті слухачами аудиторії, часто демонструючи помітну швидкість та легкість вираження.

В1


Може логічно висловлюватись на знайому тему в межах своєї сфери діяльності, досить зрозуміло та без утруднень для слухачів на протязі майже усього мовлення, і в якій основні положення пояснюються розсудливо і точно.

Може сприймати і відповідати на запитання, проте буває змушений попросити повторити запитання, якщо мовлення швидке.

А2


Може стисло, з підготовкою, висловлюватись на тему, пов'язану з повсякденним життям, коротко викладаючи причини та пояснення до поглядів, планів та дій/вчинків.

Може впоратись з обмеженою кількістю простих послідовних запитань.

Може зробити коротке, підготовлене, елементарне висловлювання на знайому тему.

Може відповідати на прості послідовні запитання за умови, якщо він/вона може попросити повторити їх і якщо можлива допомога при формулюванні його/її відповіді.

А1


Може прочитати дуже коротке, підготовлене висловлювання - напр., представити виступаючого, запропонувати тост.

Примітка: Дескриптори цієї підшкали були створені шляхом рекомбінування елементів дескрипторів з інших -шкал.


Користувачі Рекомендацій можуть, за бажанням, розглянути і, відповідно, встановити:

• який діапазон усної мовленнєвої продукції (говоріння) буде потрібен учневі/до якого діапазону він має бути готовий/що він повинен уміти з цього діапазону


4.4.1.2 У процесі писемної продуктивної діяльності (письма) користувач мовою, який пише, породжує письмовий текст, призначений для читання одним або кількома читачами.

Приклади писемних видів діяльності включають:

• заповнення формулярів, анкет та списків запитань;

• написання статей для журналів, газет, зведень новин і т.д.;

• складання підписів для дисплею;

• написання звітів (доповідей), меморандумів тощо;

• складання записів для майбутнього використання;

• запис висловлювань під диктовку і т.д.;

• творче та образне письмо;

• написання особистих або ділових листів тощо.

Ілюстративні шкали запроваджені для:

• Загальної письмової продукції;

• Творчого письма;

• Доповідей та есе/творів.


Загальне писемне мовлення

С2


Може писати зрозумілі, зв'язні, складні тексти у відповідному й ефективному стилі з такою логічною структурою, яка допомагає читачеві виділити основні положення.

СІ


Може писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами, та завершуючи логічним висновком. .

В2


Може писати зрозумілі, детальні тексти наряд знайомих тему межах своєї сфери інтересів, узагальнюючи й оцінюючи інформацію та аргументи з певної кількості джерел.

В1


Може писати послідовні зв'язні тексти на ряд знайомих тем у межах свого кола інтересів, з'єднуючи серії більш коротких простих елементів у лінійний відрізок мовлення.

А2


Може писати серії простих фраз та речень, з'єднаних простими конекторами "та/і/й", "але/проте" і "тому, що".

А1


Може писати прості ізольовані фрази та речення.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації