Перевіряються в усній або письмовій формі

Скачати
Документи


Додаток 7


МАТЕМАТИКА


Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є знання, уміння та навички, засвоєння яких передбачено програмою з математики для початкової школи, здатність застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування завдань.

Знання, уміння і навички учнів з математики перевіряються в усній або письмовій формі.

Усна перевірка знань, умінь і навичок учнів з математики


Критеріями оцінювання усної перевірки результатів навчання учнів є: якості знань та умінь - повнота і глибина, конкретність і узагальненість, правильність, системність та систематичність, усвідомленість та автоматизація; культура мовлення – це послідовність викладу матеріалу, правильне вживання термінів, повнота у формулюванні висновків, згорнутість та розгорнутість і т.п.); суб'єктивні якості – самостійність, активність, швидкість, оперативність, гнучкість та міцність.

Усні відповіді учнів на уроках математики оцінюються вчителем за 12-бальною шкалою за такими критеріями :


Рівні навчальних досягнень учнів


Бали


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


І

Початковий1Учень (учениця) розпізнає математичні об'єкти (приклади, вирази, задачі, геометричні фігури, величини тощо), може виділити їх серед інших, називає окремі суттєві ознаки запропонованих математичних об'єктів; відповідь його фрагментарна; за допомогою вчителя виконує найпростіші математичні завдання


2

Учень (учениця) вміє пригадати раніше вивчений матеріал в результаті його безпосереднього сприймання;

розв'язує математичні завдання з допомогою

вчителя ;

застосовувати знання за зразком ;

вміє наводити приклади за аналогією, за підказкою вчителі

3

Учень (учениця) розпізнає та відтворює інформацію в конкретній ситуації; усвідомлює математичні закономірності в результаті виконання значної кількості аналогічних практичних вправ;

вміє розв'язувати однотипні завдання, допускає помилки під час одночасного виконання прямих і обернених дій;


ІІ

Середній

4

Учень (учениця) розуміє основний навчальний матеріал, ілюструє визначення математичних понять прикладами з підручника; виконує математичні завдання в межах вивченого матеріалу за відомими йому алгоритмами з частковою допомогою вчителя; правильно розв'язує більшість математичних завдань; не вміє пояснити свої дії (наприклад, прийом обчислення)
5

Учень (учениця) вміє пояснити теоретичні поняття за допомогою схем та таблиць; має повні знання , вміє визначити всі ознаки поняття та їх зв'язки одне з одним ;

вміє самостійно відтворити навчальний матеріал або його частини без опори на зовнішні опори;

вміє порівнювати явища та факти за однією ознакою
6

Учень (учениця) вміє перевести математичні символи у вербальні; вміє розгорнуто пояснити способи виконання практичних дій ;

вміє переносити знання і вміння в знайомих і незнайомих ситуаціях у рамках вивченого тобто в межах певного виду завдань ;

вміє порівнювати математичні явища та факти за кількома ознаками


III

Достатній

7


Учень (учениця) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

виправляє помилки, на які вказує йому вчитель; пояснює та обґрунтовує математичні твердження й способи виконання завдань;

робить самостійні висновки на основі індуктивного шляху вивчення нового матеріалу

8

Учень (учениця) володіє глибиною знань, вміє визначати суттєві ознаки того чи іншого поняття ;

усвідомлює математичні поняття, факти та закономірності, які виражені різними засобами

(таблицями, схемами , узагальненими записами

тощо); вміє швидко й оперативно виправити власні помилки та їх обґрунтувати

9

Учень (учениця) усвідомлює суттєві і несуттєві зв'язки

між знаннями, розуміє способи і принципи отримання знань;

вміє застосовувати інформацію в нових умовах без підказки вчителя;

вміє згорнуто пояснити основний зміст математичних понять чи способів практичних дій;

усвідомлює та вміє визначати елементи, які складають зміст того чи іншого факту чи явища;

узагальнює сюжетні і абстрактні задачі


IV

Високий


10


Учень (учениця) учень володіє міцними знаннями, вміє оперативно їх відтворювати в різних ситуаціях;

уміло користується математичною термінологією; використовує набуті знання і вміння під час розв'язування завдань творчого характеру, пропонує нові шляхи розв'язання математичних задач; правильно висловлює математичні міркування та обґрунтовує їх, згорнуто та компактно висловлює свої знання; володіє варіативністю способів застосування знань; володіє навичками самоконтролю

11

Учень (учениця) вміє називати різні варіативні ситуації, в яких можна застосовувати те чи інше знання чи вміння; вміє будувати логічні алгоритми виконання математичних завдань;

вміє класифікувати конкретні явища за кількома ознаками, робити певні висновки

12

Учень (учениця) вміє самостійно зконструювати кілька способів розв'язання однієї і тієї ж задачі або розробити нестандартний підхід до розв'язування подібних задач; уміє швидко вибрати потрібний спосіб діяльності із кількох відомих;

вміє творчо переробляти інформацію, в результаті чого складати загальний план дій;

володіє дедуктивними навичками осмислення навчальним матеріалом

Письмова перевірка знань, умінь і навичок учнів з математики


Критеріями оцінювання письмових робіт з математики є: правильність виконаної роботи та її обсяг.

Оцінювання письмових робіт з математики

Рівні навчальних досягнень учнів

БалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І

Початковий1

Учень (учениця) виконує роботу частково; допускає у роботі 9 і більше помилок

2

Учень (учениця) допускає у роботі 8 грубих помилок, або правильно виконує 1/3 запропонованих завдань; 7 грубих та 2 негрубих; 6 грубих та 3-4 негрубих

3

Учень (учениця) допускає у роботі 7 грубих помилок; 6 грубих та 2 негрубих; 5 грубих та 3-4 негрубих

II

Середній

4

Учень (учениця) допускає у роботі 6 грубих помилок; 5 грубих та 2 негрубих; 4 грубих та 3 – 4 негрубих

5

Учень (учениця) допускає у роботі 5 грубих помилок, або правильно виконує ½  запропонованих завдань; 4 грубих та 1-2 негрубих; 3 грубі та 3-4 негрубі помилки

6

Учень (учениця) допускає у роботі 4 грубі помилки; 3 грубі та 2-3 негрубі; 2 грубі та 4 негрубі помилки

III

Достатній

7

Учень (учениця) допускає у роботі 3 грубі помилки; 1 грубу і 3-4 негрубі помилки; 2 грубі і 2 негрубі помилки

8

Учень (учениця) допускає у роботі 2 грубі помилки, або правильно виконує 2/3 запропонованих завдань; 1 груба і 2 негрубі помилки

9

Учень (учениця) допускає у роботі 1 грубу помилку; 2 негрубі помилки

IV


Високий10


Учень (учениця) допускає у роботі 1 негрубу помилку, або 2-3 виправлення

11


У роботі -1-2 виправлення

12


Робота в повному обсязі виконана правильно і охайно


Під час перевірки математичних знань слід розрізняти грубі і негрубі помилки.

До грубих помилок належать:

Негрубими помилками є:

Дві негрубі помилки вважають за одну грубу помилку.

Охайні виправлення є недоліками роботи.


Тривалість виконання перевірних письмових робіт: у 2-му класі початкової школи: І семестр - до 20 хв, II семестр - до 30 хв, 3 - 4-й класи – до 35 хв. За цей час учням треба встигнути не лише повністю виконати роботу, а й перевірити її.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації