Проект Освітня галузь «Математика»

Скачати
Документи
Проект

Освітня галузь «Математика»


Початковий курс математики є складовою системи неперервної математичної освіти, яка узгоджується з дошкільною освітою і курсом математики основної школи.

Мета освітньої галузі полягає у формуванні в учня математичної і ключових компетентностей, необхідних для його самореалізації у швидкозмінному світі.

Предметна математична компетентність є поліфункціональним особистісним утворенням, яке характеризує здатність учня створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

Мета освітньої галузі досягається шляхом реалізації завдань, які спрямовані на формування і розвиток в учнів:

цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

готовності до розпізнавання проблем, які можна розв’язати математичними методами, здатності розв’язувати контекстні задачі;

здатності логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії, виконувати дії за алгоритмом;

уміння застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях;

уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

здатності орієнтуватися на площині та в просторі;

розуміння сутності процесу вимірювання величин;

інтересу до вивчення математики; творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;

уміння навчатися.

В освітній галузі виділено такі змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.Зміст освіти

Державні вимоги до навчальних досягнень учнів

Числа. Дії з числами


Лічба


Розуміти сутність кількісної і порядкової лічби, використовувати кількісні і порядкові числівники

Натуральні числа. Число нуль

Мати уявлення про натуральний ряд, порядок чисел у ньому і про число нуль; називати, читати, записувати, порівнювати числа у межах мільйона на основі десяткової системи числення; розуміти позиційний принцип запису чисел, досліджувати й моделювати числа на основі поняття про класи й розряди

Звичайні дроби

Мати уявлення про утворення дробу, про чисельник і знаменник дробу; називати, читати і записувати дроби, порівнювати дроби з однаковими знаменниками; знаходити дріб від числа і число за значенням його дробу

Арифметичні дії з числами

Розуміти зміст арифметичних дій додавання, віднімання, множення, ділення; знати назви компонентів і результатів арифметичних дій, взаємозв’язок між додаванням та відніманням, між множенням та діленням; знаходити невідомий компонент арифметичної дії; розуміти залежність результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів; знати таблиці додавання і множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання і ділення; усно виконувати обчислення у межах ста, обчислення, які ґрунтуються на принципах десяткової системи числення; застосовувати алгоритми письмового виконання арифметичних дій у межах мільйона, ділення з остачею; перевіряти правильність результатів арифметичних дій на основі їх взаємозв’язку; моделювати відношення різницевого і кратного порівняння чисел

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Час. Площа.

Визначати довжини об’єктів навколишньої дійсності за допомогою різних одиниць вимірювання; мати уявлення про вимірювання маси за допомогою терезів, подавати масу в різних одиницях вимірювання; мати уявлення про вимірювання місткості та про літр як одиницю вимірювання; користуватися годинником і календарем як засобами вимірювання часу, подавати проміжки часу у різних одиницях вимірювання; визначати периметр многокутника і площу фігури, застосовувати формули під час обчислення периметра й площі прямокутника; порівнювати й упорядковувати об’єкти за різними ознаками (довжиною, площею, масою, місткістю); замінювати одні одиниці вимірювання величини іншими, порівнювати значення однойменних величин, виконувати арифметичні дії з ними; застосовувати співвідношення між одиницями вимірювання величини під час розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач

Групи взаємопов’язаних величин

Розуміти, що ситуації, які трапляються в навколишньому світі можуть описуватися трьома взаємопов’язаними величинами (вартість, ціна, кількість; відстань, швидкість, час; робота, продуктивність, час роботи тощо); застосовувати правило знаходження однієї величини за двома іншими під час розв’язування сюжетних задач

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові вирази

Мати уявлення про числовий вираз та його значення; встановлювати порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі з дужками; знаходити значення числових виразів; виконувати тотожні перетворення числових виразів на основі законів і властивостей арифметичних дій

Вирази зі змінною

Мати уявлення про вираз зі змінною; розуміти залежність значення виразу зі змінною від числового значення змінної; знаходити значення виразів за заданими значеннями змінних

Рівності й нерівності

Розпізнавати, читати і записувати рівності й нерівності; розрізняти істинні та хибні числові рівності (нерівності); порівнювати значення числових виразів; підбирати значення змінної у нерівностях

Рівняння

Мати уявлення про рівняння з однією змінною; розв'язувати рівняння з однією змінною на основі взаємозв'язку між компонентами й результатами арифметичних дій; перевіряти правильність розв’язання рівняння

Сюжетні задачі


Задача. Структура задачі. Загальні прийоми роботи над задачеюМати уявлення про сюжетну задачу, виділяти її структурні компоненти. здійснювати семантичний аналіз тексту задачі й подавати його результати у вигляді схеми, рисунка, таблиці тощо; усно складати план розв’язування складеної задачі, пояснювати вибір дій; записувати розв’язання задачі діями з поясненням, виразом або рівнянням; знаходити різні способи розв’язування задачі, визначати раціональний, перевіряти правильність розв’язання задачі; складати задачі за рисунком, математичним виразом тощо

Прості і складені задачі

Розв’язувати прості сюжетні задачі, що розкривають зміст арифметичних дій; задачі, які містять відношення різницевого й кратного порівняння; задачі, які містять взаємопов’язані величини; задачі на знаходження частини від числа або числа за його частиною; розв’язувати складені задачі, що є композицією з двох – чотирьох видів простих задач; задачі, які містять дроби; задачі на знаходження четвертого пропорційного; задачі на пропорційне ділення, на знаходження невідомого за двома різницями, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на спільний рух

Просторові відношення. Геометричні фігури

Просторові відношення

Визначати місце знаходження об’єкта на площині і в просторі; розкладати і переміщувати предмети на площині, вживати відповідну термінологію

Геометричні фігури на площині (точка, лінії, відрізок, промінь, кути, многокутники, коло, круг)

Визначати істотні ознаки геометричних фігур; називати елементи многокутників; зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати прямокутники; позначати геометричні фігури буквами латинського алфавіту; конструювати геометричні фігури з інших фігур; розбивати фігуру на частини

Геометричні фігури у просторі (куб, куля, циліндр, піраміда, конус)

Розпізнавати геометричні фігури у просторі; співвідносити образ геометричної фігури з об’єктами навколишньої дійсності

Робота з даними

Таблиці, схемиМати уявлення про способи подання даних; знаходити, аналізувати, порівнювати дані, подані в таблицях і схемах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для розв’язування практично зорієнтованих задач
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації