Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи бакалавра студентами спеціальностей 050200 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання всту п

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання випускної роботи бакалавра

студентами спеціальностей 6.050200 “Менеджмент організацій”

всіх форм навчання

В С Т У П


Радикальні економічні та соціально-політичні перетворення, які здійснюються в Україні, спрямовані на забезпечення трансформації всіх сфер суспільного життя, утвердження соціально - орієнтованої ринкової економіки.

Оволодіння загальноцивілізованими й новітніми ринковими методами господарювання, ефективне їх використання підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами підприємництва істотно залежать від кваліфікації менеджерів.

Одним з кваліфікаційних рівнів є бакалавр. Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, які передбачені для відповідальних посад в певній галузі народного господарства.

Бакалавр повинен бути підготовленим до активної творчої діяльності в умовах ринкової економіки в Україні, повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безпосередньо оновлювати і збагачувати свої знання, вміти застосовувати їх на практиці.

Бакалавр, підготовлений до професійної діяльності у галузі економіки, повинен володіти необхідними знаннями з економічної теорії та практики господарювання, зовнішньоекономічної діяльності, управління, маркетингу та комерційної діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку та аудита.

Випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією “бакалавр з менеджменту” (згідно до Галузевого стандарту освіти ОКХ та ОПП бакалавра напрямку підготовки 05.02 “менеджмент”) повинен володіти вміннями виконання таких виробничих функцій і типових завдань діяльності:

Планування:

Організація:

Мотивація:

Контроль:

Координація:


1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Підсумком самостійного комплексного дослідження студентами 4-го курсу ДІПіП з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі є випускна робота бакалавра.

Метою випускної роботи є глибоке осмислення теми; оволодіння методами самостійного дослідження; практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Завдання випускної роботи полягає в обґрунтуванні шляхів і методів вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, визначення стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності господарських рішень на базі сучасного менеджменту та маркетингу.

Випускна робота — це кваліфікаційний документ, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації бакалавра та його здатність до самостійної роботи в галузі менеджменту підприємств. Показником якісної підготовки бакалавра є розробка ним реальної випускної роботи, тобто такої, яка виконана на матеріалах конкретного підприємства, його структурного підрозділу, чи інтеграційних утворювань підприємств та їх складових частин, а висновки та рекомендації повністю або частково можуть бути використані у практичній діяльності і сприятимуть підвищенню її ефективності.

Випускна робота бакалавра повинна бути виконана на актуальну тему на високому методичному і практичному рівні. План роботи, назви розділів, параграфів, заголовки таблиць, рисунків формулюються чітко, ясно і грамотно. Стиль викладу матеріалу має бути аналітичним, професійним. Висновки і пропозиції повинні бути реальними, обґрунтованими, конкретними і виходити зі змісту роботи. Як план, так і текст роботи не слід переобтяжувати ускладненою термінологією. Необхідно стисло, логічно і аргументовано викласти зміст і результати дослідження, уникаючи загальних слів, бездоказових тверджень, повторень, невиправдано великого обсягу випускної роботи. Не слід допускати стилістичних і граматичних помилок, мовних штампів, невиразності, важкої для сприйняття мови.

Методологічною основою виконання роботи повинні стати теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавство України та підзаконні акти. Студент мусить показати вміння використати знання, отримані при вивчені не тільки спеціальних, але й інших дисциплін — філософії, політекономії, статистики, економічного аналізу, іноземних мов та ін. Він повинен продемонструвати вміння використовувати економіко - математичні методи та комп’ютерну техніку.

Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра з менеджменту розроблені на підставі «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.01998 р. № 65; рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України №83-5/1259 від 29.12.1993 р.; Державного стандарту України ДСТУ-3008-95 «Документація в сфері науки і техніки» "


2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Тема випускної роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОНУ “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавру напряму підготовки 0502 “Менеджмент” відповідно до професійного спрямування.

Тематика випускних робіт розробляється кафедрою менеджменту та економіки і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, економічній теорії та практиці господарювання. Орієнтовний перелік рекомендованих до розробки тем подано в розділі 8.

Професійно добре підготовленим студентам кафедра може дозволити виконання випускних робіт з тем; пов'язаних з більш глибоким науковим дослідженням, подальшим розвитком теоретико-методологічних, методичних та прикладних питань мікро- та макроекономіки, а також виконати роботу у напрямку науково-дослідницької теми кафедри з відповідним інформаційним забезпеченням.

При виборі теми слід враховувати її актуальність для організацій (підприємств) з використанням статистичної та іншої інформації, на базі яких буде виконуватись випускна робота, можливість отримання і опрацювання відповідного фактичного матеріалу, наявність власних науково-методичних доробок.

За будь-яких умов вибору студент обов'язково погоджує тему випускної роботи зі своїм науковим керівником. Узгоджені теми подаються на розгляд і затвердження кафедри і за її поданням остаточно затверджуються наказом ректора інституту.

Обрані студентами теми випускних робіт мають бути розглянуті та затверджені кафедрою не пізніше 1 грудня поточного навчального року. Після цього науковий керівник видає студенту завдання на виконання випускної роботи та узгоджує календарний графік її виконання (див. додаток А). Порушення термінів виконання випускної роботи є підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.


3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


3.1. Структура випускної роботи

Насамперед перед виконанням випускної роботи студент бакалаврату повинен ознайомитись і з’ясувати вимоги до її структури та змісту. Усі частини випускної роботи повинні бути логічно взаємозв’язані та обґрунтовані. Для цього слід уважно вивчити спеціальну літературу (монографії, підручники та навчальні посібники, періодичну літературу і т. ін.).

Випускна робота бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент” повинна виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта. Об’єкт - організація (підприємство) будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність.

Діяльність цієї організації повинна мати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики студента 4 курсу, мінімальна тривалість якої – 2 тижні.

Структура кваліфікаційної роботи бакалавра: вступ, два розділи – теоретичний та аналітико-рекомендаційний, висновки.

Випускна робота повинна мати наступні складові частини:

 1. Титульний лист (дод.1) ;

 2. Завдання до виконання роботи (дод.2) ;

 3. Відгук керівника випускної роботи (дод.3);

 4. Лист-відгук організації, яка була об’єктом дослідження (дод.4);

 5. Реферат (дод.5);

 6. Зміст (дод.6);

 7. Вступ;

 8. Теоретична частина;

 9. Практична (аналітико-рекомендаційна) частина

9.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження

9.2. Аналіз стану управління підприємством за напрямком теми дослідження

9.3. Рекомендації щодо удосконалення процесу управління об’єктом дослідження;

 1. Висновки;

 2. Перелік використаної літератури;

 3. Додатки.

Загальний обсяг випускної роботи 3,5 – 4 авторських аркушів (60 – 80 друкованих сторінок). До захисту подається тільки перший екземпляр тексту, не враховуючи додатків.

Титульний лист та завдання до випускної роботи є першим та другим листами роботи, заповнюються згідно зі стандартними формами, які видаються студентам на кафедрі. Третя сторінка роботи – відзив керівника випускної роботи, який заповнюються згідно стандартної форми, четверта – реферат (зразок наведений у додатку 5), який повинен бути скороченим та включати довідки про обсяг випускної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць та додатків, використаних літературних джерел.

У рефераті необхідно надати перелік ключових слів, які характеризують базові позиції роботи та містять від 6 до 10 слів у називному відмінку, написаних у строку крізь коми, великими літерами.

У тексті реферату слід відобразити: об’єкт дослідження, мету виконання, наслідки та можливість здійснювання розробок, їх ефективність та основні техніко–економічні показники з усіх розроблених пропозицій.

До захисту випускна робота супроводжується відгуком наукового керівника і листом-відгуком організації, яка була об’єктом дослідження.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання роботи, так і якість праці студента над нею і містити висновок про можливість допуску випускної роботи до захисту ДЕК.

Лист-відгук з організації - об’єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної у роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність дослідження автора, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділу.


3.2 Зміст випускної роботи


У випускній роботі після титульного листа та реферату починається описання змісту, який включає найменування усіх розділів та параграфів роботи із вказівкою номерів сторінок, на яких розміщуються початок відповідного матеріалу згідно з додатком В.

При написанні комплексної випускної роботи, яка складається з двох або більш робіт, у кожній з них повинен бути свій зміст.

Узагальнені вимоги до змісту випускної роботи згідно до Галузевого стандарту вищої освіти України “Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 “Менеджмент” 2003р.”

Вступ містить обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми випускної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Вся ця інформація повинна займати не більше 3 сторінок .

Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних джерел, можливе зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації.

Теоретична частина має показати рівень знань бакалавра, його ерудицію у даній галузі та бути інструментом для вирішування поставлених у роботі завдань. Як правило, вона складається з 2-3 параграфів.

Загальний обсяг теоретичної частини випускної роботі не повинен перевищувати 20 сторінок.

Аналітико-рекомендаційний розділ містить дві групи питань:

 1. Аналітичні питання – стисла характеристика об’єкта дослідження; опис, характеристика сучасного стану теми, яка вивчається на об’єкті дослідження, діагностування діяльності організації щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і стандартного методичного інструментарію.

Всі аналітичні розрахунки , моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з’ясувати сутність управлінських та економічних процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості та тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Джерелом інформації є планові та фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник-бакалавр має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

 1. Рекомендаційні питання – це пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження. Кожна пропозиція повинна мати обґрунтування, на основі аналізу, проведеного у попередніх питаннях, виявлених відхилень, проблем та недоліків з розробкою конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації.

Рекомендований обсяг аналітико-рекомендаційного розділу приблизно до 40 сторінок друкованого тексту.

Як правило, ця частина складається з 2-4 параграфів. Загальна характеристика об’єкту дослідження має бути подана в першому параграфі; аналіз досліджуваної проблеми з описом використаних методів та результатів дослідження, оцінка позитивних та негативних сторін, з'ясованих “вузьких міць” - у другому параграфі. У третьому – аналіз з’ясованих у процесі дослідження недоліків і постанова завдань щодо їх усунення. У четвертому параграфі розкриваються положення групи рекомендаційних питань.

Бакалавр повинен внести раціональні корективи в діючу систему, порівняти варіанти рішення проблем, обрати з них більш ефективні. Рекомендації щодо рішення проблеми повинні мати інноваційний характер.

Висновки і пропозиції містять стислий виклад підсумків роботи. Наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті випускної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

Висновки оформлюються на 1-3 сторінках.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Студент-випускник повинен організувати роботу згідно з планом.

Перед проходженням практики студентам необхідно ознайомитись з тематикою випускних робіт і особистостями їх попередньої роботи , науковими інтересами та власними силами. У тих випадках, коли на розробку будь – якої конкретної теми претендують декілька студентів, закріплення теми робиться завідуючим кафедрою або керівником відповідної теми з урахуванням ступеню підготовки та ділових якостей кожного студента.

Студент має можливість запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. В разі, коли у студента скрутне становище у виборі теми, керівник роботи пропонує йому декілька варіантів, залишаючи за собою право останнього рішення.

При виборі теми необхідно знати, що, по–перше, перелік тем є приблизним і може бути поповнений, по–друге, обрана тема повинна бути конкретизована з урахуванням специфіки підприємства, на підставі якого виконується робота.

Будь–яка зміна обраної теми повинна бути узгоджена з завідуючим кафедрою та керівником випускної роботи.

Закріплення тем випускних робіт за студентом оформлюється згідно до їх приватних заяв на кафедрі та затверджується ректором інституту. Наказом ректора призначаються керівники випускних робіт, якими є викладачі кафедри менеджменту та економіки.

Керівник випускної роботи повинен:

Відповідно до теми випускної роботи, керівник видає студенту завдання щодо вивчення об’єкту практики та накопичення матеріалу стосовно роботи. Водночас студенту видається завдання на випускну роботу, яке складається керівником та затверджується завідуючим кафедрою з вказівкою терміну виконання роботи згідно з календарним планом.

Кінцевий варіант календарного плану виконання випускної роботи підписує випускник та керівник роботи. План оформлюється у трьох примірниках, один з яких зберігається на кафедрі, другий – у керівника, третій – у випускника.

Виконання випускної роботи та її захист складається із послідовних етапів:

 1. Вибір теми випускної роботи та призначення керівника (підготовка наказу до 1 грудня);

 2. Попереднє знайомство з літературою з обраної теми (грудень);

 3. Видача завдання на випускну роботу (грудень);

 4. Проходження практики та оформлення звіту про неї;

 5. Захист звіту про проходження практики (3 дні після проходження практики);

 6. Складання плану випускної роботи та календарного графіку;

 7. Підготовка та написання частин випускної роботи (згідно з календарним графіком);

 8. Оформлення випускної роботи ( згідно з календарним графіком);

 9. Подача виконаної роботи на кафедру, одержання відгуку керівника (не пізніш як за 10 днів до захисту);

 10. Захист випускної роботи на засіданні ДЕК (згідно з графіком захисту).

Після виконання випускної роботи, випускник повинен подати у ДЕК разом з відгуком наукового керівника довідку про практичне значення роботи (додаток 4).


5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ


Випускна робота виконується на комп’ютері на аркуші формату А4. Розмір полій: ліве – 30 мм, праве – 10, верхнє та нижнє – не менш 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 мм, шрифт – 14 Times New Roman.

При першому використанні в тексті іноземних фірм, малознайомих прізвищ та географічних назв їх пишуть як мовою написання випускної роботи, так і мовою оригіналу (у дужках).

Структурні елементи РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумерують, а їхні назви є заголовками відповідних частин роботи.

Заголовки структурних розділів слід розташовувати в середині рядка. Починати їх слід з абзацного відступу та друкувати малими літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи і без крапки у кінці.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розмежовують крапкою. Переносити слова заголовку не бажано. Не рекомендується розміщувати назви параграфів, а також пунктів та підпунктів в кінці сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всій роботі та дорівнювати п'яти знакам.

Сторінки випускної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись суцільної нумерації по всьому тексту роботи. Номер сторінки проставляється зверху праворуч сторінки без крапки після цифри. Титульна сторінка входить у загальну нумерацію роботи, але номер на ній не проставляю. Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках теж включають в загальну нумерацію сторінок роботи.

Кожний новий розділ слід починати з нової сторінки.

Розділи випускної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи та позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: 2 Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Арго» за 2002 рік.

Параграфи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер параграфу складається з номера розділу та порядкового номера параграфу, наприклад: 2. 1 Аналіз фінансового стану ВАТ «Арго» за 2002 р.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу і параграфу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, з крапкою між ними. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 2.1.1 Аналіз ліквідності ВАТ «Арго» за 2002 рік.

Правила оформлення ілюстрацій.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми та ін.) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті. Креслення, рисунки графіки та ін. повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи програмної документації». Ілюстрації повинні мати номер та тематичну назву. Наприклад: «Рисунок 3.1. Зразки розміщення продуктивних сил». Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру ілюстрації розділених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.

Приклад: класифікація витрат підприємства зображена на рис. 3.3.

Оперативні витрати

ФінансовіПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації