Презентація факультативного курсу на тему: "Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"

Скачати
Документи
  1   2   3
Презентація факультативного курсу на тему:

"Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти"


Г.А. Деребізова – викладач математики вищої категорії

ДНЗ Одеський Центр професійно-технічної освіти, м.Одеса

Науковий керівник - Іванова С.В., канд. пед. наук, доцент кафедри

математики та методики її навчання ПНПУ ім. К.Д.Ушинського


Анотація

Даний факультативний курс може бути використаний в професійно-технічних навчальних закладах як самостійна навчальна дисципліна (за вибором), для систематизованого повторення базових елементів математики.


  1. Актуальність та передумови розробки даного факультативного курсу

Викладання математики в системі професійно-технічної освіти відрізняється додатковими труднощами. В загальноосвітній школі знання математики дають учню широту вибору майбутньої професії, а в ПТНЗ професія уже вибрана і на думку більшості учнів знання з математики, фізики, хімії не є важливими і не потрібні.

Але посилення практичної направленості викладання предметів природничо-математичного циклу є основним завданням, поставленим перед системою професійно-технічної освіти. Це обумовлюється тим, що перетворення науки в безпосередню виробничу силу веде до того, що знання стають не тільки базою для оволодіння спеціальними знаннями: вони виступають в якості кваліфікованих вимог до робітників багатьох сучасних професій.

Перед викладачами постає проблема – як правило, учні не знають раніше вивченого матеріалу: не вміють логічно мислити, не вміють швидко знаходити значення числових виразів з арифметичними діями. Проте на повторення відводиться дуже мало часу.

Тому виникла ідея створення факультативного курсу для систематизованого повторення базових елементів математики.

  1. Пропедевтична спрямованість

Факультативний курс призначений учням системи професійно-технічної освіти.

Даний факультативний курс за суттю є пропедевтичним, тобто головна його функція – формування в учнів основних базових компетенцій, без яких неможливе засвоєння курсу математики в професійно-технічних навчальних закладах.


  1. Даний факультативний курс – інтегрована навчальна дисципліна

Проблема міжпредметної інтеграції, тобто змістового і дидактичного синтезу різних навчальних дисциплін, який би забезпечував продуктивний розвиток особистості, її цілісне розуміння і пізнання світу, здавна привертала увагу визначних педагогів (Ж.–Ж. Руссо, Песталоцці, Дж. Дьюі, П. П. Блонський, С. Т. Шацький та ін.).

Посилення інтеграційних процесів на сучасному етапі розвитку системи освіти – загальновизнаний факт, головною причиною якого є інформаційна перевантаженість навчально-пізнавальних предметів. Саме тому інтеграційні процеси посилюються і поширюються на різних рівнях, у тому числі і на міждисциплінарному.

На даному рівні інтеграцію забезпечує реалізація принципу фузіонізму (від фр. fusion - злиття), який передбачає взаємопроникнення ідей, методів та понять при утворенні нової інтегрованої навчальної дисципліни.

Саме такою навчальною дисципліною є розроблений нами факультативний курс “Основи математики для учнів системи професійно-технічної освіти ”.

При проектуванні даного факультативного курсу ми вважали доцільним використати загальну схему, запропоновану Р. С. Гуревич, яка полягає у виділенні базової (кооперуючої) дисципліни; завдань (вихідних проблем, які формулюються у рамках базової дисципліни) та знарядь (теоретичного і технічного інструментарію кооперованих дисциплін).

Так, у нашому випадку кооперуючим (базовим) є арифметичний матеріал, а кооперованим – геометричний та алгебраїчний. Передбачені також міжпредметні зв'язки з фізикою та хімією.


  1. Методологічні основи ( діяльнісний, компетентнісний та особистісно орієнтований підходи)

При проектуванні даного факультативного курсу ми використали версію узагальненої ієрархічної структурно-логічної схеми, яка відображає зміст навчальної дисципліни за рівневим принципом.

Так, І рівень визначає рівень розділів або змістових ліній навчальної дисципліни, ІІ рівень – підрозділів, ІІІ – теми і ІV – рівень навчальних елементів (поняття, їх означення, властивості, закони, системи вправ, способи розв'язування тощо).

Як відомо, дидактичне проектування здійснюється у послідовності:


Тобто спочатку виділяються пріоритети і принципи педагогічного проектування.

Так, при проектуванні змісту даного факультативу були визначені такі пріоритети: особистісна орієнтація освіти; цілісне відображення компонентів математики та методики її навчання у змісті даної інтегрованої дисципліни; забезпечення наступності та посилення практичної та прикладної спрямованості, а в основу проектування покладені такі принципи: науковості, фузіонізму, модульності, пріоритету розвивальної функції навчання, прикладної та практичної диференційованої реалізованості.

Методологічну основу розробленого нами факультативного курсу складають психолого-педагогічні концепціЇ: діяльнісного підходу (А.Н. Леонтьєв, М.Я.Лернер та ін.), компетентнісного підходу в освіті (О. І. Пометун, О. В. Бондаревська, Г. К. Селевко, О. В. Овчарук, С. А. Раков, А. В. Хуторський та ін.); особистісно орієнтованої освіти (В. В. Сериков, І. С. Якиманська та ін.); розвивального та продуктивного навчання (Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов, А. В. Хуторський та ін.).

Мета даного факультативного курсу – формувати в учнів первинні (базові) математичні компетентності, які повинні забезпечити оволодіння загальним курсом математики учнями системи професійно-технічної освіти.


  1. Структура факультативного курсу (реалізація модульного підходу)

Даний факультативний курс складається з п'яти навчальних змістових модулів:

Схема 1.


Розглянемо деталізацію навчального матеріалу першої теми.


Змістовий модуль 1 “Арифметичні та алгебраїчні дії з цілими числами”

Арифметичні дії (додавання і віднімання, відповідно, множення та ділення) і алгебраїчні (піднесення до n –го степеня та обчислення кореня n –го степеня) розглядаються паралельно у відповідності з теорією укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва.

Табл. 1


Кількість год.

Основний зміст навчального матеріалу

Вимоги до засвоєння навчального матеріалу учнями ПТНЗ

Тема 1. Арифметичні дії з цілими числами

.


Натуральні числа. Число нуль. Властивості нуля.

Склад числа. Усне додавання та віднімання натуральних чисел у межах 100 без переходу через розряд.

Переставний закон додавання.

Усне і письмове додавання та віднімання натуральних чисел у межах 100 з переходом через розряд.

Лічильні одиниці – десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел натуральних чисел.


Усне множення натуральних чисел на однозначне число.

Переставний закон множення.

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Усне і письмове множення і ділення натуральних чисел.

Числова пряма. Додатні та від'ємні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Арифметичні дії з цілими числами.Учень:

Розпізнає і наводить приклади натуральних чисел.

Формулює і вміє застосовувати властивості нуля у обчисленнях.

Визначає склад числа.

Представляє натуральне число у вигляді суми кількох доданків.

Обчислює усно приклади на додавання і віднімання натуральних чисел у межах 100 без переходу і з переходом через розряд.

Формулює і вміє застосовувати переставний закон додавання у обчисленнях.

Розуміє позиційне значення цифри у запису багатоцифрового числа.

Лічить одиницями, десятками, сотнями, одиницями тисяч, десятками тисяч, сотнями тисяч, мільйонами.

Обчислює письмово приклади на додавання і віднімання багатоцифрових чисел натуральних чисел.


Обчислює усно приклади на множення натуральних чисел на однозначне число.

Формулює і вміє застосовувати переставний закон множення у обчисленнях.

Представляє натуральне число у вигляді добутку кількох множників.

Формулює і вміє застосовувати ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Обчислює усно і письмово приклади на множення і ділення натуральних чисел.

Наводить приклади додатних та від'ємних чисел.

Зображує числову пряму та цілі числа та ній.

Називає модуль даного числа, ціле число.

Формулює правила виконання арифметичних дій з цілими числами.

Обчислює приклади на виконання арифметичних дій з цілими числами.

Тема 2. Алгебраїчні дії з цілими числами

Степінь з натуральним показником.

Властивості степеня з натуральним показником.

Степінь з нульовим показником.


Корінь n –го степеня.

Властивості кореня n–го степеня.Учень:

Формулює означення: степеня з натуральним показником та його властивостей, степеня з нульовим показником.

Обчислює степінь з натуральним показником та застосовує властивості степеня у обчисленнях.

Формулює означення кореня n –го степеня з числа та його властивостей.

Обчислює корінь n–го степеня з числа та застосовує властивості корінь n–го степеня у обчисленнях.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації