Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені Івана франка

Скачати
Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана франка

Біологічний факультет

Кафедра біофізики та біоінформатики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан біологічного факультету

_____________ ___ ____ 2008 р.

(підпис)


Робоча навчальна програма


Предмет: Основи інформатики

Спеціальність: 6.070400 – генетика

мікробіологія

біофізика

біохімія

ботаніка

зоологія

фізіологія

Форма навчання: денна

Форма контролю: залік
семестру

К-сть

ауд.год.

В тому числі

Конс.

Заліки

ІспитиЛ

П, С

Л.Р.


4

36

18
18

2

4

-

5

36

18
18

2

4

-Розглянуто Рекомендовано

на засіданні кафедри Методичною радою ф-ту

« ____» ____________2008 р. « ____» ____________ 2008 р.

Завідувач

кафедри біофізики та біоінформатики Голова методради

___________ проф. Санагурський Д.І. ___________ доц.Хамар І.С.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Основи інформатики»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ


Предмет: Основи інформатики


Курс:

підготовка

(бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу


Кількість кредитів, відповідних ECTS:

1

Модулів: 

2

Змістових модулів:

2

Загальна кількість годин:

36

Тижневих годин:

2


704 - Біологія

6.070400 - бакалавр
Рік підготовки: 2

Семестр: 3


Лекції (теоретична підготовка):

18 год

Лабораторні роботи:

18 год

Самостійна робота:

12 год

Індивідуальна робота:Вид контролю:

залік


2. МЕТАФорми навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.

Форма контролю: модульний контроль, .

3. ЛІТЕРАТУРА


Основна:

  1. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика : Теоретичні основи і практикум / Підр.– Львів: Нов.світ, 2004. – 304 с.

  2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / 8-е вид.– Львів:

Деол, 2005. – 324 с.

  1. Гумецький Р.Я., Паляниця Б.М., Чабан М.Є. Математичні методи в біології : Теоретичні відомості, програмований практикум, комп’ютерні тести / Навч. посібник.– Львів: ЛНУ, 2004. – 112 с.


Додаткова:

  1. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.– К.: «Академія», 2003.- 344с.

  2. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування.– К.: КНЕУ, 2001.–170 с.Ресурси

(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо)


Пошукові сервери:

  1. www.google.com

  2. www.yahoo.com

  3. www.rambler.com4. З М І С Т П Р О Г Р А М И

ВСТУП

У даному курсі розглядаються теоретичні основи та практичне застосування сучасних комп’ютерних програм, які дозволяють вирішувати питання, пов’язані з аналізом, узагальненням і аналітичним описом та представленням результатів.

Лекційний матеріал курсу охоплює такі теми: Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet. Саме на їхнє вивчення й орієнтовані лабораторні роботи. Основна увага як лекційного, так і лабораторного практикуму орієнтована на використання засобів Excel для обробки експериментальних даних, проведення порівняльного аналізу кількісних даних, кореляційного, регресійного і дисперсійного аналізу залежностей.

Практична частина курсу передбачає виконання лабораторних робіт, кожна з яких безпосередньо пов’язана з теоретичним матеріалом відповідного розділу курсу. Вона спрямована на адекватне застосування комп’ютерних програм для аналізу експериментальних даних, створення текстових документів, для опрацювання табличних даних і шукання інформації в базах даних.


ТЕМА 1. АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАТИКИ.

Структурна схема комп'ютерних систем. Призначення та функціональні характе­ристики основних складових. Локальні та глобальні комп'ютерні мережі.

Класифікація ЕОМ . Основні характеристики та особливості різних їх типів. Пристрої введення інформації та керування роботою ЕОМ . Файлова система представлення інформації в ЕОМ .

ТЕМА 2. Загальне і спеціальне програмне забезпечення.

Операційні системи, мови програмування, пакети прикладних програм.

Функціональні можливості операційної системи Windows. Робота з об’єктами (дисками, папками, файлами, значками).

Номенклатура та характеристика засобів програмного забезпечення сучасних персональних комп'ютерів.

ТЕМА 3.ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ.

Робота в операційній системі Windows. Типові “вікна” та їх застосування. Головне меню операційної системи Windows. Виконання програм.

Перелік і призначення стандартних програм-додатків. Програма «Провідник». Командні оболонки типу FAR (NC). Програмні засоби MS Office.

ТЕМА 4 .Призначення та можливості текстового екран­ного редактора Word. Створення документа. Форматування текстових документів. Дії з фрагментами тексту. Побудова таблиць і діаграм. Дії з об’єктами. Поля.

Призначення та можливості графічного редактора Paint.

ТЕМА 5. Робота в комп’ютерних мережах. Характеристика основних серверів глобальної мережі Internet, інформаційно-пошукові засоби, електронна пошта.

Електронна таблиця Excel.

ТЕМА 6. Структура таблиці та основні типи даних. Введення і редагування даних. Форматування даних. Виконання обчислень. Підготовка документу до друку. Упровадження об’єктів Excel у текстові документи.

Графічний метод аналізу даних. Типи діаграм. Створення діаграм. Редагування діаграм.

ТЕМА 7.Функції табличного редактора Excel. Категорії функцій. Математичні функції. Статистичні функції. Обробка експериментальних даних за допомогою статистичних та математичних функцій та аналізу даних.

ТЕМА 8. Використання методів статистичного оброблення даних на персональних комп’ютерах. Визначення статистичних параметрів часових рядів даних.

Статистичні методи вивчення динаміки і прогнозування процесів.

Методика кореляційного та регресійного аналізів.

Методика дисперсійного аналізу.

ТЕМА 9. Створення презентацій Power Point. Застосування прикладних програм: системи керування базами даних Access, статистичної обробки даних Statgraf.


5. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

Змістовий модуль І

ТЕМА 1. АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАТИКИ.

Структурна схема комп'ютерних систем. Призначення та функціональні характе­ристики основних складових. Локальні та глобальні комп'ютерні мережі.

Класифікація ЕОМ . Основні характеристики та особливості різних їх типів. Пристрої введення інформації та керування роботою ЕОМ . Файлова система представлення інформації в ЕОМ .

ТЕМА 2. Загальне і спеціальне програмне забезпечення.

Операційні системи, мови програмування, пакети прикладних програм.

Функціональні можливості операційної системи Windows. Робота з об’єктами (дисками, папками, файлами, значками).

Номенклатура та характеристика засобів програмного забезпечення сучасних персональних комп'ютерів.

ТЕМА 3.ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ.

Робота в операційній системі Windows. Типові “вікна” та їх застосування. Головне меню операційної системи Windows. Виконання програм.

Перелік і призначення стандартних програм-додатків. Програма «Провідник». Командні оболонки типу FAR (NC). Програмні засоби MS Office.

ТЕМА 4 .Призначення та можливості текстового екран­ного редактора Word. Створення документа. Форматування текстових документів. Дії з фрагментами тексту. Побудова таблиць і діаграм. Дії з об’єктами. Поля.

Призначення та можливості графічного редактора Paint.

ТЕМА 5. Робота в комп’ютерних мережах. Характеристика основних серверів глобальної мережі Internet, інформаційно-пошукові засоби, електронна пошта.

Змістовий модуль ІІ

Електронна таблиця Excel.

ТЕМА 6. Структура таблиці та основні типи даних. Введення і редагування даних. Форматування даних. Виконання обчислень. Підготовка документу до друку. Упровадження об’єктів Excel у текстові документи.

Графічний метод аналізу даних. Типи діаграм. Створення діаграм. Редагування діаграм.

ТЕМА 7.Функції табличного редактора Excel. Категорії функцій. Математичні функції. Статистичні функції. Обробка експериментальних даних за допомогою статистичних та математичних функцій та аналізу даних.

ТЕМА 8. Використання методів статистичного оброблення даних на персональних комп’ютерах. Визначення статистичних параметрів часових рядів даних.

Статистичні методи вивчення динаміки і прогнозування процесів.

Методика кореляційного та регресійного аналізів.Методика дисперсійного аналізу.

ТЕМА 9. Створення презентацій Power Point. Застосування прикладних програм: системи керування базами даних Access, статистичної обробки даних Statgraf.
2


2

2


2


2

2


2

2

2


2


2

2


2


2

2


2

2


22


2


2


2


2

2

Всього годин

18

18

12  1. Теми ЛАБОРАТОРНИХ занять


п/п

Назва роботи

К-сть год.

1.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Лабораторна робота №1: Вивчення пристроїв вводу інформації та керування комп’ютерними системами. Ознайомлення з роботою в комп’ю­терній мережі та прикладними програмами.


Лабораторна робота №2: Вивчення основних функціональних можливостей операційної системи Windows.


Лабораторна робота №3: Вивчення та практичне засвоєння можливостей текстового редактора Word.


Лабораторна робота №4: Застосування редактора Word для створення текстових документів та таблиць.


Лабораторна робота №5: Практичне вивчення табличного процесора Excel (обчислення, побудова діаграм).


Лабораторна робота №6: Застосування електронних таблиць Excel для біометричного аналізу даних.


Лабораторна робота №7 : Створення бази даних з використанням програм Access


Лабораторна робота №8: Створення презентацій за допомогою програм PowerPoint.


Лабораторна робота №9: Ознайомлення з роботою в мережі Internet (пошук інформації, електронна пошта).2


2


2

2

2

2

2

2

2
7. Рейтингова система оцінювання

Змістовий модуль 1 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання:

Змістовий модуль 2 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання:


Шкала оцінювання:

Оцінка в

балах

ЕСTS*

Визначення

Національна

шкала

Залік

90-100

А

ВІДМІННО

ВідмінноЗараховано

81-89

В

ДУЖЕ ДОБРЕ


Добре

71--80

С

ДОБРЕ

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно

51-60

Е

ДОСТАТНЬО

25-50

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

Зможливістю повторного складання

0-24

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

з обов’язковим повторним курсом

*ЕСTS – Європейська кредитно-трансферна система


Програму склала:

к.б.н., доц. Дика М.В.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації