П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6
Теоретична граматикап/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

4 семестр, у обсязі навчальної роботи 72 год., - 2 кр. Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні, практичні заняття) – 40 год.

Завдання дисципліни

У курсі “Теоретична граматика” подається виклад загальних положень сучасної граматичної теорії, ознайомлення з якими орієнтує студента на подальший зовнішній і внутрішній аналіз мовних явищ, та детальний опис теоретичних основ морфологічної й синтаксичної системи англійської мови.

Метою дисципліни є дати концептуальну характеристику граматичним одиницям та явищам, різноманітним методикам їх лінгвістичного аналізу. Предмет сприяє розвитку наукового мислення у студентів та формуванню у них чіткого уявлення про граматичну будову мови.

Для забезпечення міцного засвоєння знань на практичних заняттях виконуються завдання, спрямовані на аналіз та коментування лінгвістичних термінів, та вправи для досліддження граматичних явищ у конкретному лінгвістичному контексті.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: понятійний апарат лінгвостилістики; класифікації частин мови, їх сучасний стан в англійській мові; граматичні категорії в системі морфології; парадигми непредикативних та предикативних синтаксичних одиниць вищого рівня в сучасній англійській мові; методи лінгвістичних досліджень.

Вміти: самостійно критично мислити через набуття вмінь визначати й аналізувати граматичні явища в рамках сучасних мовознавчих концепцій, використовувати лінгво-стилістичні поняття при аналізі парадигматичних і синтагматичних відношень, лексичних і граматичних аспектів слова, принципів розподілу слів на лексико-морфологічні та лексико-синтаксичні класи; давати характеристику граматичних розрядів слів англійської мови, природи, статусу, реалізації та актуалізації їх граматичних категорій у різноманітних контекстах; визначати природу синтаксичних відношень, зв’язків, процесів.


Опис дисципліни


4 семестр

Модуль V

Лекційний курс обіймає питання щодо основних підходів до мови, її структури та системи, стосовно морфем, аломорфів, морфів, граматичних значення, форми, опозиції, категорії, класифікації часин мови, теоретичних викладок відносно іменника і дієслова.

Модуль VІ

Матеріал включає розгляд основних синтаксичних теорій, типів синтаксису, синтаксичних відношень, зв’язків, процесів, вивчення особливостей словосполучень, речень, членів речення, висловлювання, дискурсу.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання: парадигматичні, синтаксичні відношення, паратаксис, гіпотаксис, граматична категорія, опозиція, головні/другорядні члени речення, тема, рема, прагматичні типи речень, дискурс тощо.


Основна навчальна література

1. Morokhovskaya E.Y. Fundamentals of Theoretical Grammar. – K.: Vyšča Škola, 19…. - p.

2. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – M: Vysšaya Škola, 1983.

3. Ilyish B.A. The Structure of Modern English. – Л.: Просвещение, 1971.

4. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1975.

5. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - Киев: КГПИИЯ, 1989.

Передумова вивчення дисципліни

Навальні дисципліни “Вступ до мовознавства”, “Практичний курс англійської мови”, “Історія англійської мови”

Методика викладання методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекційних занять (4 год. на тиждень) та паралельно з ними практичних занять (2 год на тиждень). Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять, але не є обов’язковими для відвідування студентами (1 год. на тиждень).

Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт і індивідуальних завдань. Періодичність контролю – п’ятий тиждень V, VІ модулів та під час атестації.

Лектор

Кандидат філол. наук, доцент Баранова С.В.

Мова викладання

АнглійськаПортфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації