П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6

Методика викладання іноземних мов

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

7-й семестр, в обсязі навчальної роботи 54 годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 36 годин.

8-й семестр, в обсязі навчальної роботи 33 години – курсові роботи.

Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні знання про основні тенденції в розвитку методики, про основні методичні принципи та поняття, а також практичні навички планування та організації навчального процесу з іноземних мов.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: науково-теоретичні основи методики навчання іноземних мов

УМІТИ: аналізувати діючі навчально-методичні комплекси, здійснювати планування навчальної діяльності учнів, організовувати діяльність учнів по формуванню мовної, мовленнєвої країнознавчої та соціокультурної компетенції.

Опис дисципліни

7 семестр

Лекції – 20 годин. Зв’язок методики з іншими науками. Система навчання іноземної мови. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови. Формування мовної та мовленнєвої компетенції. Організація та забезпечення процесу навчання в середніх навчальних закладах

Практичні заняття – 16 годин. Аналіз навчальних комплексів. Календарне, тематичне, поурочне планування.

Основна навчальна література

1. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. –К. Ленвіт, 2002

2. Рогова Г.В., Рабинович-Сахарова. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М., Просвещение, 1990

3. Шатилов С. Методика преподавания немецкого языка в средней школе. М., Просвещение, 1990

4. Пассов Е.М. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., Просвещение, 1991

5. Загальноєвропейські рекомендації у мовній освіті: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов, Страсбург. Вид-во Ленвіт, К., 2003

Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Практичний курс англійської мови”, “Практичний курс німецької мови”, “Психологія”

Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій – 2 години на 2 тижні та паралельно з ними практичні заняття (2год на 2 тижні).

Студенти розробляють тематичні плани під керівництвом викладача та самостійно, моделюють фрагменти уроків на практичних заняттях. Кожний студент пише реферат та захищають його.

У 8-му семестрі студенти виконують курсову роботу з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Обсяг самостійної роботи студента становить 38 годин.

Контроль та оцінювання

Поточний контроль: оцінювання, засвоєння теоретичного матеріалу в ході захисту рефератів; проведення занять (фрагментів занять) у своїх групах. Екзамени в зимову екзаменаційну сесію.

Лектор


Старший викладач Чепелюк А.Д.

Мова викладання

Німецька
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації