П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6

Німецька література

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

5-й семестр, в обсязі навчальної роботи годин.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 36 годин.

Завдання дисципліни

Дати студентам теоретичні знання з літературознавства та німецької літератури.

Мета курсу: тлумачення літературознавчих термінів, створення у слухачів розуміння творів німецьких авторів різних літературно-історичних епох, забезпечення глибокого осмислення призначення літератури для людей в цілому та значення німецької літератури для німецької ментальності та історії культури в цілому.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: основні поняття та визначення літературознавства, класифікація літературних епох в літературі Німеччини, біографій авторів німецької літератури та їх визначні твори закономірності розвитку літератури та німецької мови, створення розуміння літератури в цілому.

УМІТИ: на лінгвістичному рівні: визначати структуру та стилі поетичних та прозаїчних творів німецької літератури, обґрунтовувати твори німецьких, українських та російських письменників, робити художній переклад уривків німецької прози та поезії. Навчитися аналітичному читанню творів німецьких авторів

Опис дисципліни

5 семестр

Місце літератури в системі наук. природа та сутність німецької мови. Мислетворча аналітична, реферативна функції. Література, мова та мислення. Біографії та твори німецьких письменників. Давньонімецька мова, давньонімецька література: героїчні пісні, легенди, балади, казки, мінезанг, народні пісні, куртуазні романи, духовні драми, література „memento more“, майстерзанг. Шванки, народна література. Середньонімецька мова. Література Реформації та Контрреформації. Література рококо, барокко, Бидермайер. Сучасна верхньонімецька мова. Ранній, пізній романтизм. “Молода Німеччина”. Література експресіонізму. Літературні течії та напрямки німецької літератури ХХ сторіччя. Сучасна німецька література.

Основна навчальна література

1. Гуляев Н.А., Шибанов И.П. История немецкой литературы. М., Высшая школа, 1975, -525с.

2. Кияк Г.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. Вінниця, Нова книга, 2006, -585с.

3. N.A. Shirmunskaja. Deutsche Literatur.16 – 19Jh., Ленинград, Просвещение, 1976, -302с.

4. Богословский В.Н., Гражданская С.Т. История зарубежной литературы ХХ века. М., Просвещение, 1984, - 343с.

5. Шишкина И.П., Смолян О.А. Аналитическое чтение. Л., Просвещение, 1980, -219с.

Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Практичний курс німецької мови”, “Зарубіжна література”

Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни заплановано проведення лекцій – 4 години на тижденьКонтроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентами теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт (рефератів, переклад художніх текстів). Контроль на практичних, лекційних заняттях та під час сесії.

Лектор


Старший викладач Дегтярьова Л.І.

Мова викладання

Німецька, українська, російська.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації