П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6Основи наукових досліджень

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

5-й семестр, у обсязі навчальної роботи 10 години.

Загальний обсяг аудиторної роботи (лекційні заняття) – 10 годин.

Завдання дисципліни

Метою викладання курсу “Основи наукових досліджень” є сприяння оволодінню молодими спеціалістами логікою наукового мислення, механізмами ведення досліджень в галузі лінгвістики, набуття та розвиток навичок аналізу лінгвістичних явищ та уміння робити узагальнення та висновки з проаналізованого матеріалу, ознайомлення молодих лінгвістів з сучасними досягненнями в методиці наукових досліджень.

Завдання курсу, полягає у забезпеченні студентів теоретичною основою проведення науково-дослідницької роботи, ознайомленні з методикою її проведення, виробленні певних навичок наукового пошуку.

Після засвоєння матеріалу даної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ: специфіку науки як особливого суспільного явища, тенденції та напрямки в методології лінгвістичних досліджень, основні напрямки дослідження в лінгвістиці, особливості синхронних та діахрониних досліджень.

УМІТИ: вибрати проблему для дослідження, підібрати методику аналізу емпіричного матеріалу, отриманого суцільною вибіркою, здійснювати вибір потрібних теоретичних джерел та кодувати їх, уміти вести “картки” та користуватися ними, оформляти результати наукового дослідження, робити посилання та оформляти список використаної літератури

Опис дисципліни

7 семестр. Модуль 1

вступ. Курс обіймає питання необхідності зміни поколінь науковців, проблеми та завдання наукових кадрів. Розглядаються основні напрямки і тенденції в лінгвістичних дослідженнях, особливості підбору методів аналізу матеріалу. Звертається увага на особливості вибору теми, постановку завдань дослідження, підбору емпіричного матеріалу та теоретичних відомостей з проблеми дослідження, відбору та бракування теоретичних джерел.

В курсі розглядаються питання синхронії та діахронії в дослідженнях, тенденції в методології сучасних досліджень архітектоніках стилю та мови наукової роботи, захист наукової роботи.

Основна навчальна література

1. И.В. Арнольд. Основы лингвистических исследований. Л., 1990

2. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. М., 1973

3. Курс общей лингвистики. М., 1973

4. Г. Глисон. Введение в десприптивную лингвистику. М., 1959

5. Іванов Б.К. К процедуре квантитативного исследования типологии межуровневых свіязей. –АКД.-М., 1967

6. В.И. Кодухов. Введение в языкознание. М., 1987

7. Кубрякова Е. Основы морфологическогоа нализа. –АДД. М., 1971

8. В. Томсен. История языкознания до конца 19 века. М., 1938

9. B.Block, G.Trager. Outline of Linguistic Analysis of Words.- N.Y., 1942

10. E.Nida. Morphology. The Descripitivt Analysis of Words.N.Y., 1941

11. Z. Harroes. Method in Structural Linguistics. Baltimore, 1944

12. Ф.М. Березин. История лингвистических учений. М., 1975

13. Швачко С.А., Дудченко М.Н. Организация научно-исследовательской работы студентов., 1986

Передумова вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни “Методологічні проблеми перекладознавства”, “Граматичні проблеми перекладу”, “Лексикологія”, “Історія англійської мови”.

Методика викладання та методи навчання

Навчальний матеріал подається у вигляді лекцій, лекцій-дискусій та лекцій з виділенням часу для практичних спроб аналізу, оформлення роботи та ін.

Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з даної дисципліни оцінюється за ситемо прийнятою в університеті. Застосовується бліц-опитування.

Лектор


К.філол.н., доц. Чернюк Н.І.

Мова викладання

Українська
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації