П/п Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6Практичний курс англійської мови

п/п

Нормативна (обов’язкова) дисципліна професійної та практичної підготовки

Термін, обсяг викладання

1, 2-й семестри, в обсязі навчальної роботи:

1 семестр - 414 годин (11,5 кр.)

2 семестр – 306 годин (8,5 кр.)

Загальний обсяг аудиторної роботи – 160 годин у 1 семестрі.

130 годин – у 2 семестрі

Завдання дисципліни

Практичний курс розширює компетенцію студентів з таких аспектів як: читання, аудіювання, висловлювання за комунікативною ситуацією, усне діалогічне та монологічне мовлення, писемне спілкування, навчальний усний та письмовий переклад, як на рівні речення, так і на рівні тексту; коректна фонетична інтерпретація тексту, розуміння на слух до 90 – 100% фактичної інформації, що стосується особистого, суспільного, академічного життя, зазначених у програмі, розрізнення як основного змісту, так і специфічних деталей, за умови чіткої артикуляції на вимоги на середньому рівні швидкості мовлення. В обсязі практичного курсу вдосконалюється компетенція студентів у вільному спілкуванні на знайомі теми, пов’язані з особистим, академічним і суспільним життям; володінні лексичними одиницями та граматичними структурами. Можливість обміну інформацією, перевірка її та підтвердження її, пояснення надзвичайних ситуацій, їх аналіз.

Підготовка до бесід на знайомі теми. Стисле коментування своєї та іншої точок зору. Підтримання дискусії. Написання особистих листів з детальним описом вражень, почуттів й запити про надання простої інформації негайного значення. Методи навчання усного та письмового перекладу, засвоєння лексичних одиниць та граматики для формування перекладацьких умінь; вміння перевираження змісту вихідного тексту засобами системи мови перекладу та адаптації перекладного тексту, що утворюється, до комунікативної компетенції адресата перекладу; мовній нормі мови перекладу. Усний або письмовий переклад.

В процесі навчання студенти повинні:

ЗНАТИ: на понятійно-аналітичному рівні: основні поняття з фонетики англійської мови; класифікацію фонем; основні поняття граматичних аспектів англійської мови; методику фонетичного та морфологічного аналізу; слово будову англійської мови; засоби перекладу з англійської мови на рідну мову та з рідної на англійську мову.

УМІТИ: на діагностичному рівні: прочитати і перекласти на рідну мову та проаналізувати текст; вільно спілкуватися на задану тему і перекладати з рідної мови на англійську ситуативні тексти; коментувати фонетичний, морфологічний та синтаксичний аналіз морфем та речень (фраз); виконувати роботу над мовним матеріалом, як аудіювання, комунікативні вправи з виходом у практику перекладу, дитестування текстів, мовленнєво-перекладної вправи на матеріалі домашнього та індивідуального читання.

Опис дисципліни

1 семестр

Модуль 1 (1 к/р); 2 (1к/р), 3 (1к/р).

Практичний курс англійської мови передбачає поглиблення компетенції студентів в таких аспектах мови як: (говоріння) мовленнєва діяльність, граматика мови (фонетика, морфологія, синтаксис); письмо, переклад.

Базовими для вивчення дисципліни є наступні знання: знання студентами головних розділів граматики за шкільною програмою; поняття про діалогічну та монологічну мову, навички читання, письма, перекладу, спілкування.

Основна навчальна література

1. Аракін В.Д. Практичний курс англійської мови. – М., “В.Ш.”, 2004р., 448с.

2. Черноватий Л.М., Карабан В.І. практичний курс англійської мови для студентів 1 курсу. –Вінниця, “Нова книга”, 2005, -416с.

3. Каушанская В.Л. грамматика английского языка. Изд.7. –М., 2007, -318с.

Передумова вивчення дисципліни

Знання програми середньої школи

Методика викладання та методи навчання

З навчальної дисципліни проводиться 12 годин практичних занять на тиждень. Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять, але не є обов’язковими для відвідування студентами (1 год. на тиждень).

Контроль та оцінювання

Поточний контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних робіт і індивідуальних завдань. Періодичність контролю – кожного шостого тижня (модульний контроль) та під час екзаменаційної сесії.

Лектор


Старший викладач Курило Г.В.

Мова викладання

Англійська, українська

Практичний курс другої іноземної мови ( німецька ).
п/п

Нормативна ( обов'язкова ) дисципліна професійної та практичної підготовки


Термін, обсяг викладання

3 семестр, у обсязі навчальної роботи -144 год. Загальний обсяг аудиторної роботи, практичні заняття- 90 год.

4 семестр, у обсязі навчальної роботи -238 год. Загальний обсяг аудиторної роботи, практичні заняття-120 год.

Завдання дисципліни

Дати студентам базові знання та практичні навички з німецької мови.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:

1.Основні поняття граматичних аспектів німецької мови;

2. методику фонетичного та морфологічного аналізу;

3. словотворення німецької мови;

4. будову слів в німецькій мові;

5. класифікацію фонем.

Вміти:

1. Перекладати з німецької мови на рідну та з української на німецьку тексти певних тем;

2. Будувати прості та складні речення;

3. Вільно спілкуватися на теми « Мій вихідний день », «Робочий день студента», « Пошта», « Свята в Німеччині», « Свята в Україні» та інші;

4. Складати діалоги;

5. Виконувати різні види робіт з текстом: аудіювання, переказ, питання;

6. Мовленнєво- перекладні вправи з текстами.

Опис дисципліни

3 семестр

Модуль 1 ( 3 )

Перехідні та неперехідні дієслова liegen/ legen, stehen/stellen, sitzen/ setzen, hängen/hängen;

Зворотні дієслова та місце sich у реченні;

Партіцип цвай, утворення перфекту, допоміжні дієслова sein/ haben;

Іменники в однині та множині.

Модуль 2 ( 3 )

Модальні дієслова müssen, sollen, wollen, mögen, können, dürfen в теперішньому часі;

Складносурядні речення;

Порядок слів після сполучників сурядності

Узагальнення матеріалу щодо прийменників з датівом та акузатівом.

Модуль 3 ( 3 )

Минулий час ( перфект );

Відмінювання прикметників ( слабка, сильна та змішані групи );

Відмінювання прикметників після слів etwas, viel, wenig, nichts;

Повторення граматичного матеріалу.

Модуль 1 ( 4 )

Родовий відмінок;

Власні та географічні назви в родовому відмінку;

Прийменники, які вимагають після себе родового відмінку;

Прийменникові займенники;

Складнопідрядні речення, підрядні речення причини.

Модуль 2 ( 4 )

Ступені порівняння прикметників;

Відмінність між als/ wie;

Різниця між lieber/ besser, mehr/ grösser, weniger/ kleiner.

Парні сполучники.

Модуль 3 ( 4 )

Утворення та вживання минулого часу ( претеріт );

Узагальненя матеріалу по прикметниках та ступенях порівняння прикметників та прислівників;

Повторення про родовий відмінок;

Складні речення.

Основна навчальна література

1. В.Юнг. Грамматик немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

2. Волина С.А., Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Время неметкому. В 3 ч. Ч.1. – М.: Ин. язик, 2002. – 752 с.

3. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка.– М.: ЧеРо, 2000. – 336 с.

4. Попов А.А. Немецкая грамматика от А до Z. – М.: Иностранный язык, 2000. – 272 с.

5. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев: Логос, 2000. – 352 с.

6. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. О Германии вкратце. – М.: Лист, 1998. – 208 с.

Передумова вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна « Практика англійської мови»

Методика викладання так методи навчання

З навчальної дисципліни за планом проведення практичних занять ( 3 семестр – 4 години на тиждень; 4 семестр – 8 годин на тиждень ). Для організації самостійної роботи студентів проводяться індивідуальні заняття під керівництвом викладача, які плануються у розкладі занять , але не є обов'язковими для відвідування студентами ( 2 години на 2 тижні ).

Контроль та оцінювання

Контроль та оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється за модульно-рейтинговою системою, прийнятою в університеті. Оцінюється засвоєння студентом теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, а також індивідуальна робота.

Періодичність контролю- кожного шостого навчального тижня ( модульний контроль ) і під час екзаменаційної сесії.

Викладач

Проценко О.В.

Мова викладання

Українська, німецька.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації