1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р

Скачати
Документи
1   2   3

3. Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах

Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах буде розміщено сайті Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти в серпні місяці 2010 року.
4. Типові навчальні плани


Відповідно до Типових навчальних планів для профільного навчання вивчення інформатики як самостійного курсу в 10-11 класах передбачено за рахунок інваріантної складової. Кількість годин, що відводиться в класах різного профілю на вивчення предмета, така:
Кількість годин на тиждень у класах за профілями навчання

Універсаль-ний

Філологіч-ний

Суспільно-

гуманітар-ний

Фізико-матема-тичний

Природничий

Технологічний

Спор-тивний

Художньо –естетич-ний

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

1

1

1

1

1

1

2

2

1+(1)

1+(1)

1+(1)

1+(1)

1

1

1

1
Пояснення: +(1) – друга година з інформатики обов’язково надається з інваріантної частини навчального плану за наявності комп’ютерної техніки.

Мінімальний обов’язковий обсяг навчальних годин на вивчення інформатики протягом 2 років становить 70 годин.

Для подальшої реалізації профільного навчання в 10-11 класах й ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки потрібно ширше використовувати години галузі «Технології» й варіативну складову навчального плану, впроваджуючи профільні спецкурси, курси за вибором, факультативи не тільки в класах технологічного, природничого й фізико-математичного профілю, а й в класах з іншими профілями навчання. Зміст цих курсів не повинен повторювати базовий курс, він повинен бути направлений на розширення та поглиблення знань. Наявність таких курсів в навчальному плані підвищує вірогідність того, що випускник школи зробить усвідомлений і успішний вибір професії.

Програми, які рекомендовані МОНУ, є для вчителя орієнтиром для складання календарного планування курсу. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичних шляхів формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів.

Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом середньої освіти, віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики


Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється у відповідності до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики (затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 р., №371).

Основним документом, який повинен вести вчитель є класний журнал. Саме на основі цього документу заповнюється табель на нарахування вчителю заробітної платні, і саме цей документ у першу чергу перевіряє контрольно-ревізійне управління.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати та відступів пустих клітинок.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Скоректувати можна семестрову оцінку, протягом трьох днів, при умові, що було написано апеляцію. Докладніше у наказі МОНУ №496 від 03.06.2008 р. “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”. У журналі після колонки Семестрова пишемо Скорегована. За нею Річна та ДПА (без зазначення дати). Річна оцінка корегується протягом 3-х днів.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням кількості годин, що відводиться на викладання курсу в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання планувати на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням розраховувати за правилом: 25% від загальної кількості годин, які відводяться на вивчення курсу (якщо в тексті програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи повинні бути виставлені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби. Також доцільно в навчальному процесі разом з традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів з інформатики (під час проведення комплексних практичних робіт) включати тестові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових завдань. При цьому тестовий контроль слід в більшій мірі орієнтувати на перевірку теоретичних знань учнів, ніж практичних вмінь.

Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт, оцінки за які обов’язково заносяться в колонку на лівій стороні журналу з написом Практична робота або (П/р №) без запису дати.

У 2010/2011 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається у комбінованій формі (бланкове тестування та виконання практичних завдань) відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з інформатики для учнів 11 класів.

У класах універсального, природничо-математичного, економічного, суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного профілів підсумкові контрольні роботи з інформатики проводяться за вибором учнів.

Зауважимо, що у класах з поглибленим вивченням інформатики та класів інформаційно-технологічного профілю навчання підсумкові контрольні роботи з інформатики є обов’язковими.

6. Організаційні питання щодо викладання курсу «Інформатика» в загальноосвітніх навчальних закладах


З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів, комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці. Тому при проведенні всіх навчальних занять з предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ №128 від 20.02 2002 р.). На жаль, цей наказ адміністраціями навчальних закладів та відділів освіти виконується не завжди. Звертаємо увагу, що всю відповідальність за дотримання правил використання комп’ютерної техніки й організації навчального процесу несе керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Нагадуємо, що в комп’ютерному класі, робоче місце учня, призначене для роботи з комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 р. №9).

Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі вимагає уважного й відповідального розгляду питань забезпечення безпеки учнів та вчителів, а також розробки відповідних рекомендацій, виконання яких дозволить захистити фізичне й психічне здоров’я учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів інформаційних технологій.

Загалом на функціональний стан молодої людини та на її здоров’я під час навчання в комп’ютерному класі впливає комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема, зміст і обсяг навчальної інформації, інтенсивність і тривалість роботи за ПК, складність навчального матеріалу.

Окрім того, об’єктивними, гігієнічно значимими також вважають чинники внутрішнього середовища навчального приміщення, які виникають під час роботи комп’ютерних комплексів – показники мікроклімату, освітленість, яскравість, контрастність і колір зображення на екрані дисплея, іонізуюче та неіонізуюче опромінення, шум тощо.

При облаштуванні й обладнанні комп’ютерних кабінетів, нормуванні тривалості роботи, зокрема учнів і вчителів, необхідно неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Для того, щоб зняти напруження очей, залежно від рівня втоми очей, рекомендуються певні вправи, які виконуються індивідуально кожним користувачем ПК.

Виконання профілактично-оздоровчих заходів дозволить усім працюючим за комп’ютерами значно зменшити їх вплив на здоров’я, фізичний стан та психіку людини. При цьому слід зазначити, що для загальноосвітніх навчальних закладів розроблені й введені в дію «Державні санітарні правила та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 р. №9).

Ще раз наголошуємо, що вчителі інформатики повинні стежити за дотриманням правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики (наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р., №81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 р., за №620/9219).

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 р. «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»).

Рекомендуємо привести обладнання кабінетів інформатики та ІКТ у відповідність із вимогами згідно з Наказом МОН України від 11.05.2006 р. №363 та наказом МОН України від 25.06.2008 р. №578 «Про затвердження вимог до специфікації комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

Під час організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 р. №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. №730/9329). Повний перелік документів, що регулюють викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах та документи, які мають бути в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання будуть розміщені на сайті Чернівецького ОІППО.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації