Мовний матеріал. Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції

Скачати
Документи
Мовний матеріал.

Вступник повинен мати такий рівень мовної компетенції:


Англійська мова

Фонетика. Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків англійської мови.

Наголос. Фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація простих, складних, розповідних (стверджувальних і заперечних), питальних та спонукальних речень.

Лексика.


1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ег, -ог, -ist, dom, ance, -еnсе, -іng, -ment, -ness, -іtу, -tіоn (-sion); прикметників –less, -ful, -al, -ous, -ive, able, -у; числівників -tееn, -tу, -th; прислівників –; префіксів дієслів -ге; прикметників un-, dis-, а також конверсії (wогk – to work, гаіn - tо гаіn).

Граматика


А) Для усного мовлення та письмового перекладу речень


Синтаксис. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним і складеним присудком, простого розповідного (стверджувального й заперечного), питального та спонукального, складносурядного із сполучниками аnd, but і складнопідрядного iз сполучниками when, if, that, because.

Речення із зворотом Тhеге is (аге).

Вживання безособових речень типу It is warm. It is late. It snows.

Складний додаток з Infinitive та Participle I.

Умовні речення трьох типів.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині, присвій­ному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Дієслово. Вживання дієслів tо bе, то hаvе, а також модальних дієслів саn, mау, must (hаvе tо). Вживання Ргеsent Іndefinite (Simple) для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також для вираження дій, що відбуваються одна за одною. Вживання Раst Іndefinitе (Simple) для вираження дій, які відбувалися у закінчений період часу в минулому; Futurе Іndefinitе (Simple) - для вираження майбутніх дій; Present Continuous (Progressive) - для вираження дій, що відбуваються у момент мовлення; Ргеsent Регfect - для вираження дій, завершених у минулому, результат яких пов'язаних з теперішнім. Вживання Ргеsent Іndefinite - для позначення майбутньої дії у підрядних реченнях умови і часу після сполучників when, if. Утворення та вживання Future, Past, Continuous Active; Future, Past Perfect Active. Вживання Ргеsent, Раst, Futuге Іndefinitе (Раssive); Ргеsent, Раst Соntinuous Passive; Present, Past, Future Perfect Passive. Узгодження часів. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, творених за допомогою суфіксів і допоміжних слів.

Займенник.


Б) Для читання

Вступники повинні розпізнавати та перекладати українською мовою речення, що містять такі граматичні явища:

• присвійний відмінок;

• ступені порівняння прикметників та прислівників;

• усі часові форми дієслова в активному та пасивному станах;

• модальні дієслова та їх еквіваленти;

• узгодження часів;

• три типи умовних речень;

• складний додаток з Infinitive та Participle І;

• форми на -іng (герундій, дієприкметник І).


Німецька мова

Фонетика. Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків німецької мови. Наголос, фразовий наголос. Поділ речень на смислові групи. Інтонація різних типів речень.

Лексика. 1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від окремих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ег, -Іег, -сhеn, -ung, -heit, -keit; прикметників -іg, -іsсh, -los,-Iich, -haft, -Ьаг; порядкових числівників -tе, -stе; префіксів прикметників un-; префіксів дієслів zuruck-, auf-, mit-. Дієслова з невідокремлюваними префіксами bе-,-er-, vег-, zег-, еnf-, еmр-, miß-, іменники, утворені шляхом словосполучення.

Граматика


А) Для усного мовлення та письмового перекладу речень

Синтаксис. Вживання стверджувальних речень, заперечних речень з nicht і kein, наказових (спонукальних), питальних речень з питальними словами та без них. Вживання речень з прямим і зворотним порядком слів. Вживання речень з присудком, вираженим зв'язкою з іменником чи прикметником у короткій формі (складний іменний присудок), з простим дієслівним присудком, з простим присудком, вираженим дієсловами з відокремлюваним префіксом у простих і складних часових формах (Регfekt, Futurum I).

Вживання речень із складним дієслівним присудком, вираженим модальним дієсловом з інфінітивом, дієсловом, дієсловом з zu.

Вживання складнопідрядних речень з підрядним додатковим із сполучником daß, з підрядним часу із сполучником wenn, аls, з підрядним причини із сполучниками weil, dа. Вживання складносурядних речень із сполучниками und, аbег, denn, deshald. Вживання речень з підметом, вираженим займенниками man, еs.

Вживання усіх видів складнопідрядних речень, речень в усіх часових формах пасивного стану.

Морфологія. Відмінювання і вживання іменників у різних відмінках.

Артикль, Вживання означеного артикля. Вживання неозначе­ного артикля. Вживання нульового артикля.

Дієслово. Утворення і вживання часових форм сильних та слаб­ких дієслів у Präsens, Futurum, Perfekt, Imperfekt, Pllusquamperfekt.

Вживання Präsens у значенні теперішнього і майбутнього часу.

Вживання Perfekt у бесіді та короткому повідомленні про те, що відбулося. Вживання у Imperfekt розповіді.

Утворення і вживання усіх часових форм дієслів у пасивному стані.

Модальні дієслова.

Прикметник. Вживання короткої форми прикметників. Утворення і вживання ступенів порівняння прикметників.

Прислівник. Вживання прислівників у різних ступенях порівняння.

Займенник. Вживання особових займенників у називному, да­вальному і знахідному відмінках. Відмінювання i вживання вказівних займенників jener, dieser, присвійних займенників wer і was.

Прийменник. Вживання прийменника з подвійним керуванням, прийменників, що вимагають давального відмінка: aus, nach, mit, von, zu, bei, seit, außes, entgegen, gegenüber; прийменників з родовим відмінком wahrend; із знахідним відмінком: fur, durch, ohne, um, gegen, bis, entlang. Вживання прийменників з Dativ, з Dativ, Akkusativ, Akkusativ, Genititiv.


Б) Для читання

Вступники повинні розпізнавати та розуміти прочитані інфінітивні групи, основні випадки вживання інфінітива з часткою zu.

Складнопідрядні речення з підрядним часу і сполучником nachdem, у якого попередня дія виражена дієсловом в Рlusquamperfekt, а наступна - дієсловом в Imperfekt.

Складнопідрядні речення з підрядним означальним, що вводиться сполучними словами dег, die, das в усіх відмінках. Речення з пасивною конструкцією Präsens, Іmperfekt, Passiv. Речення з конструкцією: haben або sein+zu+Infinitiv. Речення з конструкцією: модальне дієслово + Іnfinitiv Passiv, Partizip I, Partizip II у ролі означення. Поширене речення, виражене Partizip I, Partizip II.

Усі часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Модальні дієслова.


Французька мова

Фонетика. Вимова і розпізнавання на слух усіх звуків французької мови.

Наголос. Поділ фраз на ритмічні групи з дотриманням Liaison, еnchaînement. Інтонація різних типів речень.

Лексика. 1000 л.о., у тому числі 850 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -еur (euse), -іег (ièrе), -te, -ismе, -tion, -esse; суфіксів прикметників -еux (euse), -а1, -аblе, префіксів дієслова ге-, суфіксів числівників -іèmе. Слова з префіксом іn-.

Граматика


А) Для усного мовлення та письмового перекладу речень


Синтаксис. Вживання простого речення з дієсловом та іменним присудком. Вживання дієслова êtге як зв'язки (Nous sommes danc la cour). Вживання питального речення est-ce-que з питальними словами (Où va-t-il?). Вживання заперечної форми речення пе...раs, nе...гіеn, nе...jаmais.

Морфологія. Іменник. Вживання іменників у множині. Артикль. Вживання означеного і неозначеного артиклів у їх основному значенні. Вживання скороченої форми означеного артикля, злитих форм артикля du, dеs, аu, аuх. Вживання партитивного артикля з іменниками, які означають речовини та якість (du раіn, du соuгаgе). Невживання артикля.

Найбільш поширені випадки вживання нульового артикля. Вживання вказівних та присвійних займенникових прикметників з іменниками.

Прикметник. Вживання жіночого роду, вживання ступенів порівняння. Неозначені прикметники. Питальний прикметник quel. Множина прикметників.

Дієслово. Вживання часових форм Présent de L’Indicatif, Passé composé, Futur simple, Futur immédiat, Imparfait дієслів І, II та III груп, що вивчаються відповідно до потреб усного мовлення та читання. Вживання зворотних дієслів у вивчених часових формах. Раssé immédiat, plus-que-parfait, раssé simple, futur antérieur. Утворення Subjonctif passé. Рагtісіре passé. Узгодження pагtісіре passé дієслів, що відмінюються з аvоіг. Рагtісіре passé соmроsé. Рагtісіре ргésent. Gérondif.

Вживання Іmpératif (2 особа однини і множина та 1 особа множини).

Займенник. Вживання особових займенників у функції підмета і додатка (me, tе, lе, les, luі, vous, lеuг), вживання неозначено-особо­вого займенника оn, вживання займенника у. Місце двох займен­ників-додатків. Вказівні займенники. Складні відносні займенники.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.


Б) Для читання

Вступники повинні розпізнавати, розуміти та перекладати українською мовою:

Forme passive;

Conditionnel Раssé;

• безособові форми дієслова;

• утворення Subjonctif Présent;

• вживання Subjonctif у підрядних додаткових реченнях;

Subjonctif у підрядних означальних та обставинних реченнях;

• дієслівні перефрази;

• абсолютний дієприкметниковий зворот;

• узгодження часів дійсного способу.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації