Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»

Скачати
Документи
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

з дисципліни «Друга іноземна мова (французька)»


для студентів 5 курсу (магістри)


Мета викладання дисципліни


Мета викладання дисципліни – навчити студентів усім видам мовленєвої діяльності: монологічному та діалогічному мовленню, аудіюванню, читанню та письму на основі тематики та мовного матеріалу, передбаченого програмою з французької мови для 5 курсу.


зміст дисципліни


9 семестр

МОДУЛЬ I.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Розмовні теми особисто-соціальної сфери діяльності людини (навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Купівля одягу (відділи універсального магазину, види одягу)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Прийом на роботу (складання автобіографії, мотиваційні листи, співбесіда, звільнення)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 3. Перебування в готелі (бронювання номеру, формальності,готельний номер, послуги)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Розмовні теми особисто-соціальної сфери діяльності людини (навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Відвідування лікаря (запис, прийом, встановлення діагнозу, лікарняний лист)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Наукові дослідження (мета та методи дослідження, написання дисертації)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


МОДУЛЬ II.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Країнознавчі теми: «Країнознавство Франції»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Працевлаштування у Франції (соціальні умови, кількість тижневих робочих годин, безробіття і т.і.)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Система соціального захисту у Франції.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 3. Доходи і купівельна спроможність французів.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Країнознавчі теми «Країнознавство України»

(навчання мовленнєвої діяльності)

ТЕМА 1. Працевлаштування в Україні (соціальні умови, кількість тижневих робочих годин, безробіття і т.і.)

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 2. Система соціального захисту в Україні.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.

ТЕМА 3. Доходи і купівельна спроможність українців.

Лексика та лексичні поля. Читання, аудіювання, усна та писемна монологічна діяльність. Інтерактивна діяльність. Комунікативні завдання.


МОДУЛЬ III.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Безособові форми дієслова

(формування граматичних навичок )

ТЕМА 1. Participe présent et adjectif verbal. Тренувальні вправи.

ТЕМА 2. Gérongif, participe passé composé. Тренувальні вправи.

ТЕМА 3. Participe passé. Accord du participe passé. Тренувальні вправи.

ТЕМА 4. Proposition infinitive. Proposition participe absolue. Тренувальні вправи.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Прикметник

(формування граматичних навичок )

ТЕМА 1. Жіночий рід прикметників. Тренувальні вправи.

ТЕМА 2. Множина прикметників.Тренувальні вправи.

ТЕМА 3. Узгодження прикметників.Тренувальні вправи.

ТЕМА 4. Ступені порівняння прикметників.Тренувальні вправи.


МОДУЛЬ IV.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики (пошук ключових слів, створення лексичних полів за текстом, аналіз конекторів, складання усного (письмового) резюме статей)

ТЕМА 1. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Працевлаштування у Франції

ТЕМА 2. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Медицина у Франції


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики (пошук ключових слів, створення лексичних полів за текстом, аналіз конекторів, складання усного (письмового) резюме статей)

ТЕМА 1. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Доходи і купівельна спроможність французів.

ТЕМА 2. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Система соціального захисту у Франції


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (9 семестр)


Самостійна робота передбачає розвиток самостійного аналізу, збагачення лексичного багажу, формування навичок мовлення й удосконалення навичок вільного володіння французькою мовою в різних ситуаціях.

Завдання для виконання поточного контролю:

Завдання стосуються наступних видів роботи:

1) Робота з аудіо матеріалами : аудіювання документів з підручника „Préparation au DELF B2”

2) Розмовні теми особистої сфери діяльності людини та країнознавчі теми:

- самостійне опрацювання лексичного матеріалу: виконання вправ з лексики за вивченою тематикою (за підручником Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000);

- складання словників-мінімумів до тем: Обсяг: 35 – 50 лексичних одиниць до кожної теми.;

- підготовка до усного обговорення тем на занятті;

- підготовка до контрольної роботи;

- підготовка до модульної роботи.


3) Граматика французької мови – формування граматичних навичок:

- виконання вправ з граматики за вивчаємою темою (за підручником: Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000)

- самостійне виконання додаткових вправ з граматичного матеріалу, який розглядається: виконання тестів за інтерактивними програмами (450 Grammaire, niveau avancé);

- підготовка до контрольної роботи;

- підготовка до модульної роботи.


4) читання і переклад творів, вивчення нових слів, складання планів до уривків з творів французьких письменників за навчальним посібником Давидюк З., Сигалова Е. «От Рабле до Триоле». М., 2001. с. 1 – 110.

5) підготовка до контрольних робіт.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна сновна:

1. Крючков Г.Г., Мамотенко М.П. Поглиблений курс французької мови. – Київ: «А.С.К.», 2000.

2. „Préparation au DELF B2”, CLE International, 2002

3. « Le Monde », www.lemonde.fr

4. « Le Point », www.lepoint.fr

5. « Le Nouvel observateur », www.nouvelobs.com

Навчальна додаткова:

1. Мурадова Л. 60 розмовних тем з французької мови. – М., 1998.

2. Попова І.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Н.М. Французька мова. – М.: «NESTOR», 2000.

3. Родова Л.Н., Соколова А.С. та інші. Курс французької мови для самостійного вивчення. – М.: «Акваріум»,1998.

4. Fournier J. Le mot et l'idée. Révision vivante du vocabulaire français.

Нормативна та інструктивна література:

Освітньо-професійна програма вищої освіти за напрямом підготовки 0305 Філологія.


Індивідуальні семестрові завдання для модульного контролю знань


Розмовні теми ососбисто-соціальної сфери дільності людини

1. Купівля одягу


2. Прийом на роботу

3. Перебування в готелі


Розмовні теми ососбисто-соціальної сфери дільності людини

4. Відвідування лікаря

5. Наукові дослідження


Країнознавчі теми: «Країнознавство Франції»

6. Працевлаштування у Франції

7. Система соціального захисту у Франції

8. Доходи і купівельна спроможність українців


Країнознавчі теми: «Країнознавство України»

9. Працевлаштування в Україні

10. Система соціального захисту в Україні

11. Доходи і купівельна спроможність українців


Граматика: Безособові форми дієслова (формування граматичних навичок)

12. Participe présent et adjectif verbal

13. Gérondif, participe passé composé

14. Proposition infinitive. Proposition participe absolue


Граматика: (формування граматичних навичок)

15. Жіночий рід прикметників

16. Множина прикметників

17. Узгодження прикметників


Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики

18. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Працевлаштування у Франції

19. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Система соціального


Робота з публіцистичними текстами країнознавчої тематики

20. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Доходи і купівельна спроможність французів

21. Робота зі статтею з країнознавчої тематики за темою Система соціального захисту у Франції


Перелік питань для контролю, що виносяться на екзамен


Лексичні теми:

1. L’organisation du service médicale en Ukraine.

2. L’organisation du service médical en France.

3. La France scolaire : l’enseignement primaire et préelémentaire.

4. La France scolaire : l’enseignement supérieur.

5. L’Ukraine scolaire : l’enseignement primaire et préelémentaire.

6. L’Ukraine scolaire : l’enseignement supérieur.

7. La France scientifique : recherches fondamentaux, comités interministriels.

8. L’Ukraine scientifique : éminents savants, organismes publiques etc.

9. La France culturelle : patrimoine culturel national, théâtre, peinture, littérature, musique, cinématographe.

10. L’Ukraine culturelle : patrimoine culturel national, théâtre, peinture, littérature, musique, cinématographe.


Граматичні теми:

 1. Emploi de l’article défini et indéfini devant les noms nombrables.

 2. Emploi de l’article défini, indéfini et partitif devant les noms non nombrables.

 3. Emploi de l’article devant les noms propres.

 4. Emploi de l’article et de la préposition «de».

 5. La formation des adverbes terminés en «-ment».

 6. La formation des adverbes terminés en «-amment»,«-emment».

 7. Système des temps verbaux de l’Indicatif: le plan présent et futur.

 8. Système des temps verbaux de l’Indicatif: les temps passés.

 9. Système des temps verbaux de l’Indicatif: la concordance des temps.

 10. Système des temps verbaux de l’Indicatif: les temps immédiats.

 11. Système des temps verbaux de l’Indicatif: les temps qui expriment l’antériorité.

 12. Les temps du Conditionnel: formation et emploi.

 13. Les temps du Subjonctif: formation et emploi.


Sujets de conversation :

 1. Votre ami(e) court après une place. Actuellement, il est assez difficile d’en trouver une. Il (elle) vous raconte ses tourments.

 2. Vous étudiez la rubrique du journal “Offres et demandes d’emploi”. Le soir vous téléphonez à votre collègue qui a perdu son travail pour lui donner quelques conseils. Votre conversation.

 3. Vous êtes venu au bureau du personnel d’un centre de recherche pour une place. Votre conversation avec son chef.

 4. Vous arrivez dans une ville inconnue. Vous vous rendez à l’hôtel. Votre conversation avec l’employée du bureau de réception.

 5. On sait bien que l’hôtel met à la disposition de ses clients certains services. Vous en parlez avec la femme de chambre.

 6. Descendu(e) à l’hôtel vous téléphonez le soir à votre mère (amie, femme, etc.). Elle est curieuse de savoir comment vous vous êtes installé(e). Vous lui décrivez votre chambre.

 7. Vous avez mal à l’oeil. Vous allez consulter le médecin. Votre conversation avec lui.

 8. Vous avez mal aux dents. Vous allez consulter le médecin. Votre conversation avec lui.

 9. Vous avez mal au ventre. Vous allez consulter le médecin. Votre conversation avec lui.

 10. Vous avez mal à la gorge). Vous allez consulter le médecin. Votre conversation avec lui.

 11. Votre petit frère est tombé malade. Vous faites venir un pédiatre. Décrivez cet examen médical.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації