В.І. Косолапов англійська мова

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування


В.І. Косолапов


АНГЛІЙСЬКА МОВА


Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення


Кредитно-модульна система організації

навчального процесу


Для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси)

спеціальності „Водопостачання та водовідведення”


Рівне - 2009
УДК 811.111 (075)

ББК 81.2 К 71

К71

Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

(Протокол №6 від 29 травня 2009 р.)

Рецензенти:

Гироль М.М., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету водного господарства та природокористування;

Сахнюк О.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування.


Косолапов В.І.

К71 Англійська мова. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 220 с.


Інтерактивний комплекс призначений для студентів 1 та 11 курсую Мета посібника – активізувати та систематизувати знання та навички перекладати, реферувати, анотувати тексти за фахом, писати резюме, виробити навички професійно спрямованого усного мовлення в галузі водопостачання таводовідведення.Тексти уроків складені на матеріалі оригінальних джерел фахової літератури. Структура комплексу сприяє успішному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку всіх навичок мовленнєвої діяльності.

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81.2


© Косолапов В.І., 2009

© Національний університет

водного господарства та

природокористування, 2009

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. В Україні практично немає спеціалізованого посібника англійською мовою з цього фаху, який поєднував би мовний матеріал із чітко визначеним змістом текстів. Мета посібника – допомогти студентам навчитись самостійно читати і перекладати літературу зі спеціальності, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, вести бесіду–діалог та обмінюватися практичною інформацією.

Посібник складається з передмови та 5 уроків. Кожний урок включає два тексти: А та В. Всі тексти оригінальні, взяті з сучасної англомовної технічної літератури, деякі з них частково адаптовані. Вони відображають найактуальніші науково–технічні проблеми фаху. Перший текст призначений переважно для вивчального читання, другий – для ознайомлюваного та переглядового. Кожному тексту передує словник слів і виразів та стислий граматичний коментар, що охоплює найважливіші граматичні явища, характерні для фахово орієнтованих текстів із водопостачання та водовідведення: пасивний стан, неособові форми дієслова, багатокомпонентні означення, словотвір. Вправи до тексту А сприятимуть засвоєнню студентами професійно орієнтованої лексики і повторенню граматичного матеріалу. Вони вміщують матеріал двох видів. Передтекстові вправи подають лексичний та граматичний матеріал. Післятекстові вправи закріплюють цей матеріал, а також включають завдання для самоконтролю. Вправи до тексту В орієнтують студента на здобуття інформації та самостійне використання мовного матеріалу в мовленнєвій діяльності. Кожний другий урок вміщує також тест з ключами.

Посібник включає тексти для додаткового читання, які можуть бути використані в групах поглибленого вивчення англійської мови та в групах магістрантів, розмовні теми з численними вправами, а також англо–український словник. Добір текстів, розробку системи лексичних вправ та форм контролю виконано з урахуванням цільової установки чинної програми з іноземних мов.

Структура навчальної дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням /англійська/”

  1. Опис навчальної дисципліни

Предмет: англійська моваНайменування показників


Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

Напрям:

6.060103 „Гідротехніка”

Нормативна

5,5

2

4,5

3

Рік підготовки:

Модулів:

За професійним

спрямуванням:

„Водопостачання і водовідведення”

1-й, 2-й

1-й, 2-й

2

1

2

1

Семестри:

Змістових модулів:

1, 2, 3

1, 2, 3,

2

1

2

1

Практичні заняття:

Загальна кількість годин:

86

30

16

12

198

72

162

108

Самостійна робота:

Тижневих годин для денної форми навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

112

42

146

96

Вид контролю:

аудиторних – 2

СРС – 3

1 семестр

залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45% до 55%.

для заочної форми навчання – 12% до 88%.

2 семестр

залік

залік

3 семестр

іспит

іспит
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни курсу полягає в тому, щоб у відповідності до чинної Типової програми („Англійська мова для професійного спілкування”, 2005 р.) сформувати в студентів спеціалізовану англомовну комунікативну компетенцію мінімального рівня розвитку В2 (незалежний користувач) в галузі читання, говоріння, аудіювання й письма для забезпечення спілкування в професійно-трудовій сфері.

Реалізація вищезазначеної мети здійснюється в процесі вивчення англійської мови протягом одного років для досягнення таких цілей:

практична: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту;

пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей.

розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови.

соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

На І курсі (І-ІІ семестри) навчання спрямоване на засвоєння загальноспеціальної лексики (напрям „Гідротехніка”, спеціальність „Водопостачання та водовідведення”), повторення та систематизацію граматичних форм активного граматичного мінімуму. На основі цього мовного матеріалу формуються навички оперування ним при творенні й сприйнятті мовлення. Одночасно удосконалюються фонетичні навички.

ІІ курс (ІІІ семестр) – це етап вузької спеціалізації. Тексти мають практичний та науковий інтерес для студентів даного фаху. Крім того, на даному етапі повторюються та систематизуються знання неособових форм дієслова (The Infinitive, The Gerund, The Participle), які належать до пасивного граматичного мінімуму. Ознайомлення з пасивним граматичним мінімумом має на меті допомогти студентам зрозуміти певне граматичне явище під час читання, тобто, насамперед, розпізнати це явище за його формою та співвіднести її з відповідним значенням.

В результаті засвоєння мовного матеріалу та розвитку мовленнєвих вмінь студенти повинні бути здатними:

– обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

– готувати виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

– знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як друкованому, так і в електронному вигляді);

– аналізувати англомовні джерела інформації;

– писати есе;

– анотувати та реферувати англомовні професійні тексти рідною та англійською мовами;

– перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками.

Після закінчення курсу навчання студенти повинні знати:

– граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

– правила англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

– мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

– широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.


3.1. Тематичний план та розподіл навчального часу

Блоки змістовних модулів (уроки)

Розподіл навчального часу

Практичне заняття

Самостійна робота

ДФН

ЗФН

ДФН

ЗФН

І семестр

Lesson 1. Hydrologic cycle. Passive Voice.

20

2

2

26

Lesson 2. Sources of water. Wordbuilding

18

2

25

28

Additional reading

2

2

5

16

Разом

40

6

50

70

ІІ семестр

Lesson 3. Water pollution in the USA. Gerund.

22

4

28

30

Lesson 4. Water and air pollution.

22

4

30

30

Additional reading

2

2

4

16

Разом

46

10

62

76

ІІІ семестр

Lesson 5. Continuous countercurrent filtration system. Terminology.

20

6

30

40

My future speciality

8

4

7

40

Additional reading

2

2

5

16

Разом

30

12

42

96

Разом за курс

116

28

154

242

3.2. Програмний матеріал блоків змістових модулів

Змістовий модуль І

Lesson 1. Hydrologic Cycle. Passive Voice

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації