Міністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги

Скачати
Документи
1   2   3
«Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007, 2008, 2009)


Особливістю навчальної програми «Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів» є формування мислення дітей 6—10-річного віку за принципом інтеграції логіки, математики та психології.

Зміст курсу зорієнтовано на розвиток основних аспектів розумової діяльності. Його мета — стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.

Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на вербальному, так і невербальному рівні.

Завдання курсу полягають у формуванні в дітей здатності до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв’язки; у формуванні вміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Сформовані в процесі навчальних занять навички мислительної діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні будь-якого навчального матеріалу.

У програмі збережено принцип спіральності та циклічності.

Важливою особливістю програми є те, що вона базується на досягненнях сучасної психології.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт. Гісь О.М. (К.: Інститут сучасного підручника, 2009);


Головною метою курсу «Елементи геометрії» є забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів.

Особливістю вивчення курсу є інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Основними завданнями курсу є:

• формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, умінь планувати свої дії;

• формування просторових уявлень молодших школярів;

• активізація пізнавальної діяльності учнів;

• розвиток інтелектуальних і творчих здібностей;

• розвиток пізнавальних здібностей школярів (пам’яті, уваги, мислення, математичного мовлення тощо).

Програмою не передбачено ґрунтовне вивчення означень та доведення тих чи інших тверджень, формул тощо. Діти вчаться розпізнавати геометричні фігури на малюнках, моделях, у навколишньому середовищі, оволодіти елементарними графічними вміннями.

Навчальний матеріал програми структурований за темами, які вивчаються впродовж двох років у певній послідовності, дозволяючи таким чином поступово ускладнювати і доповнювати одна одну більш складними поняттями. Гнучка система реалізації завдань курсу забезпечує умови для інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра.

До програми розроблено мультимедійний супровід у формі презентацій.


Навчальні програми «Азбука споживача» та «Основи споживчих знань» є програмами початкової економічної освіти в умовах формування ринкової економіки з практичним спрямуванням для учнів початкової школи.

«Азбука споживача» — це навчальний курс за вибором, розрахований на два роки.

Курс «Основи споживчих знань» розрахований на вивчення протягом 4-х років у початкових класах.

Мета зазначених курсів — сприяти формуванню в учнів культури споживача, необхідної для якісного та безпечного споживання, що базується на засвоєнні прав споживача, визнаних світовою спільнотою та законодавством України.

Навчальні курси «Азбука споживача» та «Основи споживчих знань» спрямовані на формування в учнів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» поваги до закону як загальносуспільних правил, встановлених державою для захисту прав та інтересів споживачів через створення уявлення про відповідальність споживача за свій вибір на ринку, засвоєння навичок і вміння правильно поводитися в різних ситуаціях, зокрема в стосунках із продавцем при виборі товару та здійсненні покупки тощо.

Розвивальний аспект курсів передбачає формування особистого споживчого досвіду учня, усвідомлення необхідності вдосконалювати і підвищувати свою споживчу грамотність протягом усього життя, що пов’язано з оновленням ринку товарів і послуг, засобів рекламування, інтегруванням України в європейську та світову спільноту.

Виховний аспект курсів передбачає формування в учнів свідомого ставлення до економії та бережливості, культури споживання, розуміння ролі грошей, виваженого сприйняття реклами, а також усвідомлення потреб і можливостей родини та окремих її членів. Важливим виховним фактором є використання і поширення учнем набутих споживчих знань серед близького оточення. Набуття учнем споживчих знань сприяє підвищенню самооцінки, основою якої є навчальна праця і відчуття своєї корисності для інших людей завдяки засвоєним знанням та навичкам.

Важливим аспектом навчальних курсів є їх персоніфікований характер, тобто безпосереднє відношення всіх тем і понять до життя та інтересів кожної дитини особисто. «Я є споживач», — усвідомлює учень уже на початку вивчення курсу. Із цим усвідомленням, яке підвищує самооцінку дитини, продовжується ознайомлення та засвоєння ним подальших понять. Такий підхід дозволяє учням відчувати персональну причетність до світу товарів і послуг, створених для задоволення споживчих потреб людини.

Навчальні курси сприяють соціальній адаптаціїї молодших школярів до життєвих реалій. Активізується здатність учнів як споживачів до особистої внутрішньої дисципліни в дотриманні правил грамотної споживчої поведінки.

Кожний з обраних предметів включає елементи інтернаціонального виховання учнів через спільність споживчих потреб, які поєднують людей різних країн.

Вивчення зазначених курсів здійснюється за навчальними посібниками: «Азбука споживача», 1, 2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (К.: Інститут споживчих програм, 2007, 2008, 2009).

«Абетка юного споживача». Навчально-методичні матеріали для 1 класу, авт. Магалецька Т.Д., Подолюк С.М., Пужайчереда Л.М. (К.: Навчальна книга, 2008);

«Перші сходинки споживання». Навчально-методичні матеріали для 2 класу, авт. Подолюк С.М. (К.: Навчальна книга, 2008);

«Споживання у родині». Навчально-методичні матеріали для 3 класу, авт. Магалецька Т.Д. (К.: Навчальна книга, 2008);

«Споживання і громада». Навчально-методичні матеріали для 4 класу, авт. Пужайчереда Л.М. (К.: Навчальна книга, 2008);


Мета курсу «Цікава економіка» — сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; формування економічного мислення і виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства; засвоєння духовних цінностей у різноманітних сферах: комунікативній, пізнавальній, екологічній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній.

Програма зорієнтована на реалізацію таких завдань: ознайомлення молодших школярів з основами економічних істин, понять, категорій, явищ, процесів із навколишнього життя; ознайомлення молодших школярів із доступними для них економічними взаємозв’язками; набуття початкових практичних навичок культури споживання в умовах ринкових відносин; формування конкурентної особистості.

Програма зорієнтована на активне використання діяльнісного підходу до навчання учнів. Значна роль у ній відводиться методам активного навчання, які прогнозують розвиток у школярів здібностей проводити спостереження, порівнювати, аналізувати і зіставляти, встановлювати зв’язки, класифікувати, систематизувати, робити узагальнення та висновки.

Програмою передбачено використання рольових, дидактичних та ейдетичних ігор, дискусій, залучення засобів образотворчого мистецтва, використання літературного та енциклопедійного матеріалу, екскурсій, а також організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів.

Курс економіки для учнів початкових класів пов’язаний з математикою, логікою, образотворчим мистецтвом, основами безпеки життєдіяльності, природознавством, розвитком мовлення.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Цікава економіка», 1 клас, авт. Кашуба Л.В., Жихарєва О.М., Романушко О.М. (К: Новий друк, 2005); «Цікава економіка», 2 клас, авт. Кашуба Л.В., Жихарєва О.М., Романушко О.М. (К: Новий друк, 2005);


Головною метою вивчення предмета «Права дитини» є ознайомлення молодших школярів із правами дитини, які гарантуються Конвенцією ООН, сприяння осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів, спрямованих на захист прав дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань.

Зазначений курс зорієнтований на формування в дітей молодшого шкільного віку правової культури, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків, поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися їх.

Вивчення курсу сприятиме усвідомленню необхідності розбудови правової держави, вихованню в молодших школярів необхідності дотримання правових обов’язків як важливої умови профілактики правопорушень і шкідливих звичок.

Курс «Права дитини» є логічним продовженням таких навчальних предметів, як: «Я і Україна», «Основи здоров’я» — і є пропедевтичним до вивчення предметів «Правознавство» та «Етика», що вивчаються в основній школі.

В основу уроків «Права дитини» в 3—4-х класах рекомендуємо покласти читання і правовий аналіз посібника С.Б.Гавриша «Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини» (Х.: Ранок, 2004, 2006); «Права дитини». Робочі зошити д ля учнів 3, 4 класів, авт. А.І. Мовчун (Х.: Ранок, 2004, 2006).

Розповіді-історії цієї книги допоможуть учням усвідомити найважливіші статті Конвенції про права дитини, а вчителеві — формувати активну життєву позицію молодших школярів, їхню повагу до прав і свобод людини й громадянина.


Метою курсу «Християнська етика в українській культурі» є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.

Цей процес передбачає наступні етапи: отримання інформації (ознайомлення з основними чинниками духовного розвитку); формування позитивного ставлення до предмета вивчення; засвоєння матеріалу (розуміння важливості дотримання певних етичних норм поведінки): формування переконань щодо важливості обраної моделі поведінки; бажання і внутрішня потреба наслідування зразкам християнської моралі; втілення в життя отриманих знань.

У програму введено категоріальний апарат етичних понять («совість», «чесноти», «милосердя», «доброчинність», «відповідальність» тощо), розкриття яких здійснюється відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, схваленими до використання Міністерством освіти і науки України: «Дорога добра», 1 клас, авт. Огульчанський Я.Ю., (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка; АДЕФ КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006, 2007); «Дорога милосердя», 2 клас, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007); «Дорога доброчинності», 3 клас, авт. Огульчанський Я.Ю., Сіданич І.Л. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007); «Дорога мудрості», 4 клас, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007).


Основна мета навчання за програмою «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» полягає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка володіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення.

Мета вивчення зазначеного курсу в початковій школі — надати учням знання, які складають уявлення про інформаційну картину світу та інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логічного мислення; сформувати навички і вміння використовувати комп’ютерну техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Пропедевтичний розвивальний курс «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» має чітко виражену практичну спрямованість і відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Програмою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці з урахуванням вікових особливостей і державних санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009–98). Практичні роботи розраховані на 15 хвилин.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними зошитами-посібниками: «Інформатика», 2, 3, 4 клас, авт. Коршунова О.В. (Х.: Весна, 2009).


Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2–4-х класів. Вивчаючи його, учні набувають основних навичок роботи з комп’ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними комп’ютерними програмами, закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності.

При вивченні цього курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрям — пізнавальний. У цьому напрямку учні повинні засвоїти відомості про призначення комп’ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи. Багато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп’ютерів. Важливою частиною цього напрямку є ознайомлення учнів із властивостями інформації, з інформаційними процесами в оточуючому світі та в комп’ютері.

Другий напрям — прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, навички пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у музичному редакторі, створення малюнків у графічному редакторі тощо.

Третій напрям — алгоритмічний. У 3—4-х класах учні засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності.

Четвертий напрям — розвиваючий. На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інші), так i на теоретичній частині уроку.

П’ятий напрям — підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української та іноземної мови, математики, природознавства тощо.

Для забезпечення вивчення курсу використовують ліцензійні програмні засоби: операційна система Microsoft Windows (включаючи текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint); підручник «Сходинки до інформатики», авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.; комплекс навчально-розвивальних ігрових програм «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних програм для 1—7 кл.», авт. Андрусич О.О. та
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації