Київ 1996 ббк 81. 2 Анг 923 Рецензенти

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
О. М. Ільченко


Англійська мова

для науковців


Рекомендовано Міністерством освіти України


Київ

1996


ББК 81.2 Анг - 923

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор Д.І. Квеселевич (Житомирський державний педагогічний інститут ім, I. Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О.М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний університет України <<Київський політехнічний інститут>>), кандидат педагогічних наук, ст.науковий співробітник Полонська Т.К, (Академія педагогічних наук України).

Затвeрджено Вченою радою Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

Книга призначена для науковців, студентів старших курсів, аспірантів та пошукувачів, що мають складати кандидатський іспит з англійської мови, а також тих, хто готується до іспиту TOEFL.

Одинадцять розділів підручника містять тексти для читання з примітками та вправами на розуміння прочитаного, опанування лексики; граматичний матеріал (із зазначенням відмінностей американського та британського варіантів англійської мови), матеріали для розвитку навичок усного мовлення та реферування. Система вправ і тестів, а також графічна форма подачі матеріалів сприяють їх ефективному засвоєнню.

Усі розділи присвячені актуальним тенденціям розвитку сучасної науки і містять велику кількість неологізмів, які широко використовуються у науковому обігу США, але ще не зареєстровані у словниках.

Пізнавальний характер матеріалів та відсутність вузькофахової тематики мають зацікавити не лише зазначене коло фахівців, але й усіх, хто поглиблено вивчає англійську мову, в тому числі і самостійно.


© О.М, Ільченко, 1996

© О.М. Ільченко, С.Г. Сікорський. Обкладинка, 1996

ІSBN 5-7763-9272-1 © О.М. Ільченко, O.B. Мікляєв, Комп'ютерний макет, 1996


Introduction 3


Від автора


У 1993 р. Міністерством освіти та ВАК України була запропонована нова програма підготовки до кандидатського іспиту з англійської мови, призначена для аспірантів, стажувальників, пошукувачів вченого ступеня кандидата наук. Характерною особливістю вказаної програми є перегляд окремих положень і змісту курсу англійської мови з тим, щоб він відповідав сучасним вимогам до науковців, які повинні мати високий рівень теоретичних знань, а також навички читання, письмового перекладу, анотування, співбесіди іноземною мовою з питань наукового дослідження і фаху. Орієнтиром рівня володіння англійською мовою для науковців, аспірантів і студентів є вимоги загальновідомого тесту ТОЕFL, елементи якого включені до структури кандидатського іспиту.


Дана книга має допомогти науковцям, аспірантам та студентам у підготовці до складання кандидатського іспиту на рівні зазначених вимог. Книга є певною мірою експериментальним підручником. За структурою кожен розділ містить матеріали для читання, відомості з граматики, вправи на розуміння прочитаного, тести з граматики і лексики, вправи на переклад та особливості словотвору. Частина граматичного матеріалу написана за функціонально-семантичним принципом із широким залученням графічної форми викладу матеріалу. Для розвитку навичок усного мовлення пропонується низка вправ у формі проблемних запитань та тем для обговорення. Книга містить 11 розділів та додаток, у якому подаються рекомендації щодо написання анотацій наукової літератури, матеріали для участі у наукових конференціях тощо.


При створенні книги було використано матеріали періодичних видань США "Тhе Sсіепсеs" (Нью-Йоркська Академія наук), "Sресtrum", "Тhе Іnstitutе" (ІЕЕЕ) та інші.


При викладі матеріалу автор намагався уникнути вузькофахової лексики, Бідтак відсутність вузькоспеціальних термінів дозволяє використовувати цю книгу фахівцям різних спецільностей. Завдяки системному підходу при викладі змісту, а також використаним актуальним матеріалам загальнонаукового характеру книга може зацікавити не лииіе зазначене коло фахівців, але й більш широку аудиторію. Матеріали книги було апробовано автором на протязі декількох років у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної Академії наук України.


Автор вважає приємним обов'язком висловити подяку своїм вчителям - професору Жлуктенку Ю.O., члену-кореспонденту НАН України Акуленку В.В., професору Стариковій O.М., які на різних етапах плідно сприяля формуванню автора як фахівця англійської мови..


4 Introduction


То my Parents


Позначення, якi зустрiчаються у книзi

□ * iдіоми та фразеологічні звороти

□ У книзі подається opфoгpaфiя американського варіанту англійської мови, наприклад:

American English British English

program programme

favorable favourable

color colour

traveling travelling

story (поверх) storey

□ При необхідності подаються обидва варіанти англійської мови.


Contents 5


CONTENTS

page

Introduction


Від автора . . . . . . . . . 3

Позначення, які зустрічаються у книзі . . . . . 4


Chapters


Chapter 1 . . . . . . . . 7

Science and Scientists.

Steps to Better Reading

Grammar: Articles and Their Usage


Chapter 2 . . . . . . . . 23

The Importance of Science.

Scientific Prefixes

Grammar: Expression of Quantity


Chapter 3 . . . . . . . . 39

Science and Society.

Grammar: System of Tenses (Review)

Using Graphics


Chapter 4 . . . . . . . . 57

Hackers.

Grammar: Structure of English Sentence.


Chapter 5 . . . . . . . . 81

Truth and Theories.

Avoiding Sexist Language

Grammar: Mood. Expression of Conditions


Chapter 6 . . . . . . . . 97

INTERNET.

Acronyms and Initialisms

Grammar: Modal Verbs and Their Equivalents


Chapter 7 . . . . . . . . 117

Interactive Multimedia, English Suffixes Grammar: Passive Voice


Chapter 8 . . . . . . . . 131

Virtual Reality. Classifying Techno-Types Grammar: Verbals Participle


Chapter 9 . . . . . . . . 147

Energy Sources. Environment Grammar: Verbals Infinitive


6 Contents


Chapter 10 . . . . . . . . 165

Evolution of Manufacturing.

Intelligent Manufacturing

Grammar: Verbals Gerund


Chapter 11 . . . . . . . . 181

DOs and DON'Ts for Young Scientists.

On Innovators and Innovations

Grammar: Emphasis


Appendix


Appendix I . . . . . . . . 194

Useful Expressions for Discussion


Appendix II . . . . . . . . 195

About You


Appendix III . . . . . . . . 199

Abstract (a Short Summary of a Paper)


Appendix IV . . . . . . . . 200

Conference Mini-Vocabulary


Appendix V . . . . . . . . 204

Tips on Resume Writing


Appendix VI . . . . . . . . 205

Types of Questions


Appendix VII . . . . . . . . 207

Verbs Make and Do


Appendix VIII . . . . . . . . 208

Irregular Verbs


Appendix IX . . . . . . . . 210

Frequency Scale


Appendix X . . . . . . . . 210

Probability Scale


Appendix XI . . . . . . . . 221

TOEFL: First Steps


Final Test . . . . . . . . 220


Answer Key . . . . . . . . 234


Література . . . . . . . . . 241


Chapter 1 7


Chapter 1

Focus on:


Science and Scientists Steps to Better Reading


Grammar: Articles and Their Usage


8 Chapter 1


Text A Read the texts and be ready to answer the questions that follow.

(1)


The word science originates from the Latin word «scientia», meaning knowledge. Science is simply a way of looking at the world. It consists of asking questions, proposing answers and testing them against the available evidence.

A popular astronomer Carl Sagan wrote: «Science invites us to let the facts in, even when they don’t conform to our preconceptions. It counsels us to carry alternative hypotheses in our heads and see which best match the facts». Science is a human construct and human ability.

science — knowledge which can be made into a system укр. наука

available — укр. наявний

evidence — something, such as a fact, sign or object that gives proof or reasons to believe or agree with something укр. свідотство, факти

to conform - to obey or be in accordance with established rules укр. підкорятися

preconception — an opinion formed in advance, without actual knowledge укр. упереджене уявлення

to counsel — to advise as suitable course of action укр. радити


Types of Science Products


FACTS

— are specific verifiable pieces of information obtained through observation and measurement

CONCEPTS

are abstract ideas that are generalized from facts or specific relevant experience

PRINCIPLES

— are more complex ideas based on several related concepts

THEORIES

consist of broadly related principles that provide an explanation for a phenomenon


The purpose of a theory is to provide the best explanation based on evidence. Theories are used to explain, relate, and predict.

1. What is the origin of the word «science»?

2. What is specific about science according to Carl Sagan?

3. What basic types of science products do you know?


(2)


Students of science major in various fields of science. They take part in R&D at their institutions. The faculty and staff at the universities and institutes will help the students as they fulfill their academic and professional goals.

Research advisors well- known scientists will help their students with research.

Graduate students spend most of their time in independent study and original rsearch. Fоr example, graduate studies in the USA can be divided into two phases:

to major (in) — to study as the chief subject(s) when doing a university degree укр. спеціалізуватися

field of science — a branch of knowledge or area of activity. Synonyms: sphere, area, branch, domain, realm укр. галузь, сфера

R&D — research and development рус. научно-исследовательская робота

faculty and staff - all of teachers and other profetional workers of a university or college укр. професорсько-викладацький склад

goal — one s aim or purpose — укр. мета

Compare: objective — an aim that must be worked towards over a long period укр. стратегічна мета

research advisor – укр. науковий кервник

well-known — укр. вiдомий Synonyms: famous, prominent, eminent, renowned, celebrated

research — serious and detailed study of a subject, укр. дослiдженя Synonyms: study, investigation

scientist — a person who works in science укр. науковець, вчений Compare: scholar — a person with great knowledge of, and skill in studying the subject
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації