Авторское выполнение научных работ любой сложности грамотно и в срок

Скачати
Документи

www.diplomukr.com.ua ®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

Вступ 3

Глава І. Структурно-семантичні особливості розвитку граматичних категорій виду й часу англійського дієслова. 5

1.1. Давньоанглійський період. 6

1.1.1. Способи передачі значення майбутнього часу. 6

1.1.2. Різні відтінки значення минулого часу. 7

1.1.3. Способи передачі видового значення. 7

1.1.4.Способи передачі значення завершеної або передуючої дії в давньоанглійський період. 9

1.1.5. Сполучення дієслів beon і weorðan з дієприкметником минулого часу. 10

1.1.6. Семантика перфектних конструкцій. 10

1.1.7. Способи передачі значення тривалої дії. 12

1.2. Розвиток видо-часових форм англійського та українського дієслова протягом середньоанглійського/середньоукраїнського й ранньоновоанглійського періодів. 15

1.2.1. Класифікація українського дієслова 15

1.2.2. Становлення категоріальної форми майбутнього часу англійської мови. 18

1.2.3. Розвиток перфектних форм. 25

1.2.4. Розвиток тривалих форм. 31

Висновки до глави І. 39

Глава II. Структурно-семантичні особливості видо-часових форм дієслова в сучасній англійській та українській мовах. 41

2.1. Граматична категорія часу. 43

2.1.1. Проблема вираження минулого й теперішнього часів в англійській та українській мовах 44

2.1.3. Проблема категоріальної форми «майбутнє в минулому». 58

2.2. Граматична категорія виду. 59

2.2.1. Перфектні форми. Категорія часової віднесеності. 61

2.2.2. Тривалі форми. Категорія виду. 64

Висновки до глави ІІ. 67

Висновки. 68

Список використаної літератури 71


Дана дипломна робота присвячена дослідженню видо-часових форм дієслова в українській та англійській мовах, з врахуванням їх структурних і семантичних особливостей, а також особливостей історичного розвитку. Граматичні категорії часу й виду англійського дієслова є предметом численних робіт загального й спеціального характеру з теорії й історії граматичного складу англійської мови. Дослідженням даної проблеми докладно займалися такі провідні дослідники-лінгвісти як Ільїш Б. А., Бархударов Л. С., Смирницький А. И., Єсперсен О., Расторгуєва Т. А., Ярцева В. Н., Мейє А., та ін. Серед дослідників, що працювали над вивченням української мови слід назвати типологічні дослідження українських учених та лінгвістів з країн колишнього Радянського Союзу (Ю. О. Жлуктенко, І. І. Мєщанінов, Б. А. Успенський, Г. П. Мельников, В. Н. Ярцева, М. М. Гурман і насамперед Русанівського «Структура українського дієслова» (1971). Однак існуюча в сучасній науці розбіжність думок з даної проблеми, а також нагромадження нових фактів і нові підходи й методи аналізу визначають постійну необхідність і можливість подальших досліджень, що й визначає як актуальність даної роботи так і її ціль - дослідження структурно-семантичних особливостей видо-часових форм дієслова в українській та англійській мовах в синхронному й діахронічному аспектах. Для досягнення поставленої мети, автором був позначений ряд конкретних завдань: 1. визначити джерела сучасних категоріальних форм виду, часу й тимчасовій віднесеності; 2. розглянути особливості історичного розвитку аналітичних форм виду й часу англійського дієслова; 3. розглянути особливості функціонування в сучасній англійській та українській мовах дієслівних форм видо-часового значення; 4. проаналізувати способи передачі видо-часових значень, з урахуванням їх формальних і семантичних особливостей, на різних етапах розвитку англійської мови. При такому підході об'єктом дослідження стають дієслівні форми й синтаксичні конструкції, що несуть на собі значення часу й виду. У ході дослідження застосовувалися різні лінгвістичні прийоми й методи, як то: - метод порівняльно-порівняльного аналізу; - рівнево-польовий підхід; - синхронно - діахронічний підхід; - розрізнення процесів грамматизації й парадигматизації. Теоретичною базою дослідження даного дипломного проекту є: - роботи з історії англійської мови (А.И.Смирницький; Т.А.Расторгуєва; И.П. Іванова; Л.П.Чахоян та ін.); - праці по теоретичній граматиці англійської мови (А.И.Смирницький; Б.А.Ільїш; И.П.Іванова та ін.); - праці з українського мовознавства; - практичні граматики сучасної англійської та української мов; - матеріали інтернет-конференцій. Практична значимість визначається можливістю використання матеріалів даного дослідження як бази для подальшої наукової праці в області історії й теорії порівняльної граматики англійської та української мов. Структура дипломної роботи визначається цілями й завданнями поставленими вище. Робота складається із введення, 3х глав і висновків. Вона так само містить список використаної літератури й додаток.


У даній дипломній роботі були досліджені структурно-семантичні особливості видо-часових форм англійського дієслова, у синхронному й диахронічному аспектах. Насамперед був проведений аналіз праць провідних вітчизняних і закордонних лінгвістів присвячених даній проблемі. З урахуванням існуючих в сучасній науці розбіжності думок по даній проблемі, у даній роботі даний огляд найпоширеніших точок зору найбільш значимих вчених. Вивчивши повною мірою теоретичну базу дослідження й використавши зазначені у введенні методи дослідження, автором були визначені джерела сучасних категоріальних форм виду, часу й часової віднесеності, розглянуті особливості історичного розвитку аналітичних форм виду й часу англійського дієслова, а також розглянуті особливості функціонування в сучасній англійській та українській мовах дієслівних форм видо-часового значення, проаналізовані способи передачі видо-часових значень, з урахуванням їх формальних і семантичних особливостей, на різних етапах розвитку мови. За результатами дослідження можна зробити наступні висновки: - в обох сучасних мовах дієслову властиві категорії виду, часу й часовій віднесеності, які, перетинаючись у різних площинах, утворюють 4 розряди (груп форм): невизначений, тривалий, перфектний, перфектно-тривалий для англійської мови, та минулий, позаминулий, теперішній і майбутній для української мови, особливості функціонування даних форм у мові зумовлені особливостями їхнього історичного розвитку; джерелами для їх виникнення в англійській мові є давньоанглійські вільні синтаксичні сполучення; - основним способом вираження категоріального значення виду протягом давньоанглійського й среднеанглийского періодів служать прості форми претерита й презенса, формування ж аналітичних форм граматичної категорії виду й категоріальної форми майбутнього часу відбувається до кінця ранненовоанглийского періоду, за винятком аналітичної форми перфекта яка здобуває сучасний вид уже до кінця среднеанглийского періоду; - граматична категорія часу сучасного англійського та українського дієслова є тричленною і являє собою опозицію форм теперішнього, минулого й майбутнього часу; категоріальна форма майбутнього часу англійської мови має тільки аналітичну структуру й аналітичноо-синтаксичну для української, й, незважаючи на певну формальну й змістовну подібність, є відмінною від категоріальної форми умовного способу, дана подібність обумовлена лише особливостями історичного розвитку даних форм; - в сучасній англійській мові перфект - передування й неперфект - безпосередня даність утворюють у співвідношенні один з одним особливу граматичну категорію дієслова, відмінну й від часу й від виду - категорію часової віднесеності. - в сучасній англійській мові перфект має форми теперішнього, минулого й майбутнього часів, які чітко розрізняються як за структурою, так і за змістом - кожна форма має певні правила утворення й випадки вживання, перфектні форми утворюються аналітично і їхнім основним значенням є вираження дій, що здійснилися до певного моменту; основним значенням перфекта теперішнього часу є вираження дії, що здійснилася на цей момент, результат якої є в наявності в теперішньому часі; перфекта минулого часу - вираження минулої дії, що вже відбулася до певного моменту в минулому, також дана форма може нести сему закінченості дії до певного моменту в минулому, сему передування, а також передавати дію, що стала причиною певного стану, або положення речей у минулому; основним значенням перфекту майбутнього часу є вираження майбутньої дії, що відбудеться до певного моменту в майбутньому, також важливою особливістю даної форми є її здатність виражати передбачувану дію, що належить до минулого; - - дані значення видо-часових форм англійського дієслова зумовлені особливостями історичного розвитку категорій виду, часу й часовій віднесеності які докладно розглядаються в першому розділі дипломної роботи. Дана дипломна робота має теоретичну й практичну цінність для проведення подальших досліджень в області теоретичної граматики англійської мови й історії розвитку граматичного ладу англійської мови, а також порівняльної типології англійської та української мов. Вона також може бути використана в навчальних цілях, для проведення теоретичних, практичних і семінарських занять, написання курсових робіт з даних дисциплін.


1. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. – М., 1985. 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с. 3. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - М., 1965. 4. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М., 1975. 5. Л.С.Бархударов. К вопросу о бинарности оппозиций и симметрии грамматических систем. ВЯ, 1966, №4 6. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 336 с. 7. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови.: Навч. посібник – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с. 8. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М., 1960. 9. Гальперин И.Р. Информативность единиц языка. – М., 1974. 10. Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. – К.: Радянська школа, 1985. – 200 с. 11. Есперсен О. Философия грамматики. – М., 1958. 12. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык. – М., 1956. 13. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. – М., 1976. 14. Ильиш Б.А. История английского языка. – М., 1955.Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960. 15. Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка. – М., 1956. 16. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М., 2000. 17. Корнеева Е.А., Кобрина Н.А. Морфология современного английского языка. – М., 1974. 18. Кравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум: Навч.посіб./ За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища школа, 2004. – 199 с. 19. Мейе А. Основные особенности германской группы языков. – М., 2003. 20. В.В. Hімчук Основоположне значення «Граматики» М.Смотрицького у вітчизняному мовознавстві Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Київ, 1982. — С.6-20. 21. Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке. – Кишинев, 1975. 22. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-є вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. - 248 с. 23. Расторгуева Т.А. Курс лекций по истории английского языка. – М., 1969. 24. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. – М., 1989. 25. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. — К., 1971. — С. 91-93 26. Серебренников Б.А. Об относительной самостоятельности развития системы языка. – М., 1968. 27. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1955. 28. Смирницкий А.И. История английского языка. – М., 1965. 29. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 30. Українська поезія. Кінець XVI — поч. XVII ст. / Упорядники В.П. Колосова, В.І. Крекотень. — К., 1978.б стр. 234 31. Хаймович Б.С., Роговская Б.И. теоретическая грамматика английского языка. – М., 1967. 32. Штелинг Д.А. О неоднородности грамматических категорий // Вопросы языкознания. – 1959. - №1. – с.55-64. 33. Ющук І.П.Українська мова. К. Либідь, 2004 - 640 34. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. – М., 1961. 35. Ярцева В.Н. Проблема парадигмы в языке аналитического строя. – М., 1961. 36. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка. – М., 1969. 37. Abbot E.A. A Shakespearean Grammar. – London, 1870. 38. Blackburn F. The English Future, its Origin and Development. – Leipzig, 1892. 39. Fries Ch.C, American English Grammar. – New York, 1940. 40. Ilyish B.A. A History of English Language. – L., 1973. 41. Jespersen O. A Modern English Grammar on Historical Principles, Part IV, vol.3. – Heidelberg, 1931. 42. Jespersen O. Language, its Nature, Development and Origin. – London, 1949. 43. Kennedy A.G. Current English. Boston. 1935. 44. Mosse F. A Handbook of Middle English. Baltimore, 1952. 45. Mustanoja T.F. Middle English Syntax. – Helsinki, 1960. 46. Sweet H. A New English Grammar. Logical and Historical. – Oxford, 1930. 47. Trnka B. On the Syntax of English Verb from Caxton to Dryden. – Prague, 1930. Список Інтернет-ресурсів 1. http://www.uilots.let.uu.nl/conferences/Perspectives_on_Aspect/Proceedings/stoevsky.pdf. 2. http://www.sear.utoronto.ca/~binnick/TENSE/http.html 3. http://www.let.uu.nl/~Esther.Ruigenjk/personal/pioneer.pdf. 4. http://www.ebbs.english.vt.edu/hel/hel.html 5. http://www.fullbooks.com/Beowulfx50481.html Список художньої літератури 1. Іванова И.П. Хрестоматія по історії англійської мови. - Л., 1973. 2. Christie A. Tales of Mystery. - M., 1993. 3. Dobbs M. The Touch of Innocents. - London, 1994. 4. Du Maurier D. Rebecca. - M., 2003. 5. Galsworthy J. The Man of Property. - Hertfordshire, 1994. 6. Jerome K.J. Three Men in a Boat. - M., 2001. 7. Joyce J.D. A Portrait of the Artist as a Young Man. - Dublin, 1982.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації