І. Артикль у системі функціонування сучасної мови 5 > Поняття артиклю в сучасному мовознавстві. 5

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ВСТУП 2

І. Артикль у системі функціонування сучасної мови 5

1.1. Поняття артиклю в сучасному мовознавстві. 5

1.2. Типологія артиклів англійської мови 11

1.3. Осоновні принципи вживання артиклів в англійській мові 16

ІІ Функції неозначеного артикля у мові 26

2.1. Лексичне значення неозначеного артикля. 26

2.2. Граматичні функції неозначеного артикля 30

2.3. Класифікуюча функція неозначеного артикля 33

2.4. Сенсорозпізнавальна функція неозначеного артикля 43

2.5. Основні функції артикля при номінації технічних приладів та явищ. 47

ВИСНОВКИ 68

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 71


ВСТУП


Проблема артикля та його місця в мові – одне з найскладніших питань англійської граматики. Незважаючи на величезну кількість літератури з питань дослідження такого граматичного явища як артикль, досі більшість науковців не дійшли єдиного погляду на нього, його значення та функції. Крім того, останнім часом досліджується контекстна зумовленість вживання артиклів, а також відмічається роль артикля в організації наукового тексту в якості засобу встановлення зв’язку між членами речення, визначенням логічного наголосу.

Необхідність вивчення мови наукового дискурсу як засобу комунікації та тексту у його інтегративній цілісності спонукає доповнити результати вже існуючих праць дослідженням взаємодії артикля та контексту словосполучень, речень та фрагментів тексту.

Чітко просліджується тенденція останніх років розглядати питання про функції артикля в науковому тексті. Ще Г.В. Колшанський (21) писав, що сучасна філологія виявляє виразну тенденцію до досліджень реальних мовних одиниць, які функціонують у реальній мовній комунікації. Питання неозначеного артиклю має досить ґрунтовне розкриття у працях сучасних науковців, однак всі їх приклади взяті із художньої чи публіцистичної літератури. Питання функціонування неозначеного артикля в науковому дискурсі не висвітлені, також слабо вивчені питання специфіки перекладу конструкцій та речень з неозначеним артиклем у сучасному науковому дискурсі. Саме цим і пояснюється актуальність нашого дослідження

Отже, об’єктом дослідження є англійський артикль.

Предметом дослідження є особливості функціонування англійського артиклю у науковому тексті та особливості перекладу артиклю, що визначає мету нашого дослідження – дослідити особливості функціонування неозначеного артикля в англійському науковому тексті та визначити специфіку перекладу англійського артикля на українську мову в текстах наукового дискурсу.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:

При вирішенні сформульованих завдань застосовувалася змішана методика, яка включає наступні методи дослідження:


Матеріалом для дослідження стали технічні тексти англійською мовою.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 3 розділів дослідження, загальних висновків по дослідженню та списків використаної теоретичної літератури.

У Вступі обґрунтовуються актуальність дослідження, наукова новизна, теоретична та практична цінність роботи; визначаються предмет, об’єкт та мета дослідження, згідно цього виділяються завдання та методи дослідження; зазначається матеріал.

У Першому розділі розглядаються загальні питання існування артиклю у сучасній англійській мові, висвітлюються різні погляди на вивчення такого явища як артикль, розглядаються теорії, що вивчають артикль, подається характеристика типів артиклю.

У Другому розділі досліджуються функції неозначеного артикля у сучасній мові.

Третій розділ роботи представляє дослідження функціонування неозначеного артиклю при детермінації технічних термінів та явищ.

У Загальних висновках підводяться підсумки проведеного дослідження та зазначаються провідні положення.

Списки літератури та ілюстративного матеріалу містять 62 джерела теоретичної літератури.

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації