Бюлетень №6 нових надходжень літератури в бібліотеку в червні-серпні 2005 року Місця збереження докуметів

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Бюлетень № 6

нових надходжень літератури в бібліотеку в

червні-серпні 2005 року


Місця збереження докуметів:

СА - Абонемент для студ.стар.к

ЧЗ - основний

ДБВ

ЧЗ1 - 1 гурт.

МА - Абонемент для студ.мол.к

Головна бібліотека

ХА - худ. аб

НКЦ

Суспільно-політичні науки

С5я7

Т64

Тошенко Ж.Т.

Социология: Общий курс:Учеб. пособие.- 2-е изд., доп. и перераб.- Москва: Орайт, 2001.- 527с.- 22.37

Кільк. прим.: 3 (СА - 1, ЧЗ - 2)

С6я7

Г65

Гончарук А.Г.

Основи статистики.- Київ: Центр навч. літ., 2004.- 125с.- 12,00

Кільк. прим.: 2 (СА - 2)

Історія. Історичні науки

Т3(4Укр)

О-53

Олесіюк Т.

Соборна Україна. Наукові розвідки і спомини.- Київ: Укр.вид. спілка, 2004.- 640с.- 4.00

Кільк. прим.: 2 (СА - 2)

Т3(4Укр)

С47

Сліпушко О.

Таємниці володарів Русі: (від Олега до Володимира Мономаха).- Київ: Аконіт, 2003.- 191с.- 17.00

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

Т3(4Укр)

Т52

Толочко П.

Ярослав Мудрий/ За ред. В.А.Смолія.- Київ: Альтернатива, 2002.- 271с.- (Особистість і доба).- 18.03

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

Т3(4Укр)

С51

Хорунжий Ю.

Шляхетні українки: Есеї-парсуни.- 2-ге вид., доп. і перероб.- Київ: Вид.-во ім. Олени Теліги, 2004.- 208с.- 7.00

Кільк. прим.: 1 (ДБВ - 1)

Т3(4Укр)я7

У45

Україна в 20 ст: /1900-2000/:Зб. док. і матеріалів:Навч. посібник/ .- Київ: Вища школа, 2000.- 351с.- 8.69

Кільк. прим.: 35 (ЧЗ1 - 1, ЧЗ - 4, ДБВ - 1, СА - 29)

Т3(4Укр)я7

Б77

Бойко О.

Історія України.- 2-е вид., доп.- Київ: Академвидав, 2004.- 656с.- (Альма Матер).- 28,00

Кільк. прим.: 1 (МА - 1)

Т3(4Укр)я7

Т92

Тхор, В.І. та ін.

Історія нашого краю: Навч. посіб./ Тхор В.І., Сніцаревич В.М., Процюк В.К.- 2-е вид., доп.- Рівне: ППФ "Волинські обереги", 2001.- 152с.- 5.00

Кільк. прим.: 1 (МА - 1)

Т5(4Укр)

М68

Міфи України: За кн. Г. Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях"./ Пер. Ю. Буряка.- Київ: Довіра, 2003.- 383с.- 8.00

Кільк. прим.: 1 (ДБВ - 1)

Економіка. Економічні науки

У01

Д12

Дабагян А.В.

Очерки теории экономических и социально - политических волновых процессов.- Харків: Торсінг, 2004.- 304с.- 16.00

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У01

Д30

Дементьев В.В.

Экономика как система власти: Монография.- Донецк: Каштан, 2003.- 404с.- 5.00

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

У01я7

П50

Політична економія: Навч. посібник/ Г.І.Башнянин, С.В.Медведчук, Є.С.А.Г.Я.Шевчук, Г.Р.Івасів.- Львів: Новий Світ-2000, 2004.- 480с.- 28,00

Кільк. прим.: 1 (МА - 1)

Економічна статистика. Бух. облік

У05(2Укр)

У-45

Україна у цифрах у 2001 році: Корот. стат. довід.- Київ: Техніка, 2002.- 262с.- 32.92

Кільк. прим.: 2 (ДБВ - 1, ЧЗ - 1)

У05(2Укр)я2

У-45

Україна у цифрах у 1999 році: Корот. стат. довід./ За ред. О.Г. Осауленка.- Київ, 2000.- 261с.- 35.00

Кільк. прим.: 1 (ДБВ - 1)

У05(2Укр)я2

У-45

Україна у цифрах у 2000 році: Корот. стат. довід./ За ред. О.Г. Осауленка.- Київ: Техніка, 2001.- 256с.- (Державний комітет статистики України).- 40.00

Кільк. прим.: 2 (ДБВ - 1, ЧЗ - 1)

У05

Л37

Левицька С.О.

Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій: Монографія.- Рівне: НУВГП, 2005.- 340с.- 11.35

Кільк. прим.: 14 (СА - 10, ЧЗ - 2, ЧЗ1 - 2)

У05я7

У74

Усач Б.Ф.

Аудит: Навч. посібник.- Київ: Знання-Прес, 2002.- 223с.- 20.19

Кільк. прим.: 2

У05я7

У74

Усач Б.Ф.

Контроль і ревізія: Підручник.- 4-е вид., стереотип.- Київ: Знання-Прес, 2002.- 253с.- 20.00

Кільк. прим.: 3 (ДБВ - 1, ЧЗ - 1, СА - 1)

У05я7

Ч-34

Чебанова Н.В.

Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник/ Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко.- Київ: Академія, 2002.- 672с.- 30.00;29.69

Кільк. прим.: 3 (СА - 2, ДБВ - 1)

У05я7

Ф34

Федотова М.А.

Оценка недвижемости и бизнеса: Учеб./ М.А.Федотова, З.А.Уткин.- Москва, 2000.- 350с.- 14.90

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У05я7

У66

Управленческий учет: Учеб. пособие/ Под ред.А.Д.Шеремета.- Москва: ИДФБК-ПРЕСС, 2000.- 512с.- (Акад.бухгалтера и менеджмента).- 27.30

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У05я7

У66

Управленческий , финансовый и инвестиционный анализ: Практикум/ Г.П.Герасименко, С.Э.Маркарьян, Э.А.Маркарьян, Е.П.Шумилин.- 3-е изд.- Ростов-на-Дону: Март, 2002.- 160с.- 7.92

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ - 1, СА - 1)

У21

М80

МорозО А.

Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначенності та ризику: Монографія/ МорозО, А.Матвійчук.- Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003.- 177с.- 2.00

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

У21я7

У-67

Упаравление организацией: Учебник/ Под ред. Поршнева и др.- Москва: ИНФРА-М, 2000.- 669с.- 22.50

Кільк. прим.: 2 (СА - 1, ЧЗ - 1)

У21я7

Ф27

Фатхутдинов Р.А.

Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учеб. пособ.- Москва: ИНФРА-М, 2000.- 312с.- 9.89; 11.50

Кільк. прим.: 3 (СА - 2, ЧЗ - 1)

Економіка праці

У24

Л51

Лесько О.Й.

Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями: Монографія.- Вінниця: Універсум, 2004.- 244с.- 2.00

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

У24я7

П51

Посібник для навчання посадових осіб та спеціалістів підприємств, установ та організацій з питань охорони праці.- Рівне: ЕТЦ, 2003.- 228с.- 10,00

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У24я7

У-67

Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособ./ Под ред. А.Я. Кибанова.- Москва: ИНФРА-М, 2000.- 293с.- 13.75

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ - 1)

У24я7

У-67

Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособ./ Под ред. А.Я. Кибанова.- Москва: ИНФРА-М, 2002.- 296с.- (Серия "Высшее образование").- 11.40

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ - 1, СА - 1)

У24я7

У-67

Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова.- Изд. 2-е, доп. и перераб.- Москва: ИНФРА-М, 2001.- 638с.- (Серия "Высшее образование").- 27.00

Кільк. прим.: 2 (СА - 1, ЧЗ - 1)

У24я7

У-67

Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова.- Изд. 2-е, доп. и перераб.- Москва: ИНФРА-М, 2002.- 638с.- 29.58

Кільк. прим.: 2 (СА - 1, ЧЗ - 1)

У24я7

Л55

Лібанова Е.М.

Ринок праці: Навч. посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003.- 224с.- 13.00

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У24я7

Т93

Тимченко О.М.

Податковий менеджмент: Навч.-метод. посіб.- Київ: КНЕУ, 2001.- 150с.- 13.00

Кільк. прим.: 4 (ДБВ - 1, СА - 2, ЧЗ - 1)

У24я7

Т56

Томпсон, ІІІ А.Д.

Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учеб./ А.А.Томпсон, І.А.Д.Стрикленд; Пер. с 9-го анг. изд.- Москва: ИНФРА-М, 2001.- 412с.с.- 49.50

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ - 1, СА - 1)

У24я7

Т65

Травин В.В.

Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практич. пособие/ В.В.Травин, В.А.Дятлов.- 2-е изд.- Москва: Дело, 2000.- 272с.- 30.00; 22.92

Кільк. прим.: 7 (СА - 3, ДБВ - 1, ЧЗ - 2, ЧЗ1 - 1)

У24я7

Т65

Травин В.В.

Основы кадрового менеджмента: Практич. пособие/ В.В.Травин, В.А.Дятлов.- 3-е изд., испр. и доп.- Москва: Дело, 2001.- 336с.- 23.90

Кільк. прим.: 4 (СА - 2, ЧЗ - 2)

У24я7

Ф27

Фатхутдинов Р.А.

Производственный менеджмент: Учеб.- Москва: ЗАО Бизнес-шк. Интел-Синтез, 2000.- 464с.- 25.00

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У24я7

Ф27

Фатхутдинов Р.А.

Стратегический маркетинг: Учеб.- Москва: ЗАО Бизнес-шк. Интел-Синтез, 2000.- 640с.- 33.00; 42.00

Кільк. прим.: 2 (СА - 2)

У24я7

Ф33

Федоренко В.Г.

Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник.- 2-ге вид., доп.- Киев: МАУП, 2001.- 280с: іл.- 14.40;8.50;11.20

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ - 1, СА - 1)

У24я7

Ц94

Цигилик І.І.

Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник.- Івано- Франківськ: ІМЕ, 2001.- 148с.- 10.00

Кільк. прим.: 1 (СА - 1)

У24я7

Е40

Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник/ І.І.Цигилик, С.О.Кропельницька, О.І.Мозіль, І.Г.Ткачук.- Київ: ЦУЛ, 2004.- 128с.- 10.00

Кільк. прим.: 2 (СА - 2)

У25я7

Т60

Тормоса Ю.Г.

Ціни та цінова політика: Навч. посіб.- Київ, 2001.- 122с.- 11.88

Кільк. прим.: 2 (СА - 1, ДБВ - 1)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації