Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році

Скачати
Документи
  1   2   3
Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики

у 2010-2011 навчальному році


Шкільний курс інформатики в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься відповідно до Інструктивно-методичного листа про вивчення інформатики у 2008-2009 навчальному році (лист МОН від 07.07.08 №1/9-433) за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика”, видавництва “Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р., у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, 2003, 2004 р.р., “Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів”, надрукованою у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4–5, 2006 р. та №2-3, 2008 р.

У 11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики в може вивчатися за такими програмами:

Розподіл годин на вивчення окремих розділів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 р.р. та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №1 та №4–5 за 2006 р., №1, 2007 р., №2-3, 2008 р.

У 9-х класах вивчення інформатики буде відбуватися як і в 2009-2010 навчальному році за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової із розрахунку 1 година на тиждень. Програма, згідно з типовими навчальними планами, розрахована на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики.

Проте, викладання за цією програмою може проводитися і в освітніх закладах, де навчання інформатики здійснювалось раніше, ніж з 9 класу.

В цьому випадку ті теми програми, які учні вже вивчали, можуть бути скорочені до рівня узагальнення й систематизації знань з обов’язковим виконанням всіх практичних робіт, що передбачені програмою.

Вивільнений час може бути використаний для поглибленого вивчення окремих тем за програмами курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки» або використаний для збільшення часу на вивчення інших тем курсу.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість практичних робіт, варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких інформатика вивчалась до 9 класу та методичні рекомендації щодо вивчення інформатики видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19 -21, 2009 р., та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №4, 2009 р.

У 2010 – 2011 навчальному році учні 10-х класів вперше розпочнуть вивчення інформатики за новими програмами для рівня стандарту та академічного рівня (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) із розрахунку 1 година на тиждень.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми і кількість практичних робіт може бути таким:


10 клас. Рівень стандарту

(31 година + 4 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

Кількість

практичних

робіт

1

Комп’ютерні презентації та публікації

12
1.1

Створення й показ слайдових презентацій

6

2

1.2

Обробка мультимедійних даних

3

1

1.3

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

1

2

Текстовий процесор

8

3

3

Служби Інтернету

7
3.1

Електронна пошта

4

2

3.2

Інтерактивне спілкування

3

2

4

Інформаційні технології у навчанні

4
4.1

Програмні засоби навчання профільного предмету

2
4.2

Навчання в Інтернеті

1
4.3

Програмні засоби навчання іноземних мов

1Повторення, резервний час

4Всього

35

11
10 клас. Академічний рівень

(32 години + 3 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

Кількість

практичних

робіт

1

Комп’ютерні презентації

6

2

2

Текстовий процесор

8

3

3

Системи обробки табличної інформації

10
3.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

2

3.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

5

2

4

Служби Інтернету

6
4.1

Електронна пошта

3

2

4.2

Інтерактивне спілкування

3

2

5

Інформаційні технології у навчанні

2
5.1

Навчання в Інтернеті

1
5.2

Програмні засоби навчання іноземних мов

1Повторення, резервний час

3Всього

35

13
Програмами передбачено виконання 12 практичних робіт. Зміст всіх практичних робіт дібрано так, що їх тривалість не має перевищувати 25 хвилин (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програми). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики.


Особливості навчальної програми для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів


На вивчення інформатики за рівнем стандарту передбачено 1 годину на тиждень у кожному з 10 та 11 класів. На вивчення інформатики за академічним рівнем передбачено 1 годину на тиждень у 10 класі та 2 години на тиждень у 11 класі.

Для обох цих програм спільними є такі розділи як «Комп’ютерні презентації», «Текстовий процесор», «Служби Інтернету», а також підрозділи «Навчання в Інтернеті» та «Програмні засоби навчання іноземних мов» розділи «Інформаційні технології у навчанні». Навчання за першими двома розділами з числа перелічених може проводитися успішно, якщо учні вже володіють первинними навиками роботи в середовищі офісних програм у межах, передбачених програмою з інформатики для 9 класу в розділі «Основи роботи з текстовою інформацією». Особливу увагу під час вивчення цих тем слід приділяти засобам серійної роботи з документами, таким як шаблони презентацій і текстових документів, стилі у текстових документах, зразки та макети слайдів у презентаціях, адже саме організація ефективної роботи з великими документами та потоками документів і є найважливішою інформатичною компетенцією у тій частині інформатики, що стосується роботи з офісним програмним забезпеченням.

Тема «Служби Інтернету» є продовженням теми «Комп’ютерні мережі» з програми для 9 класу. У ній розглядаються дві найважливіші служби, що забезпечують обмін інформацією між користувачами Інтернету — електронна пошта та інтерактивне спілкування. Учні мають набути навиків роботи як у системах веб-пошти, так і в локальних поштових клієнтах, таких як Outlook Express, Mozilla Thunderbird або The Bat. Для навчання роботі зі службами інтерактивного спілкування рекомендуємо використати одну з двох найпопулярніших програм — ICQ або Skype і не рекомендуємо підмінювати їх середовищами соціальних мереж, таких як «В Контакте». Для шкіл, які не мають доступу до Інтернету, під час викладання цієї теми рекомендовано використовувати навчальне забезпечення курсу за вибором «Основи Інтернету» (автори О.М. Левченко та ін.), до складу якого входить інтерактивний мультимедійний курс, робота з яким не потребує з’єднання з глобальною мережею.

Відмінними у програмах академічного рівня та рівня стандарту є підрозділи «Обробка мультимедійних даних» та «Основи створення комп’ютерних публікацій» (тільки у програмі рівня стандарту) та «Системи обробки табличної інформації» (тільки у програмі академічного рівня). Кожна з тем «Обробка мультимедійних даних» та «Основи створення комп’ютерних публікацій» вивчається в обсязі 3 години, одну з яких слід приділяти формуванню понятійного апарату та вивченню загальних принципів роботи з відповідною інформаційною технологією, а дві — роботі з конкретним програмним продуктом. Рекомендовано використовувати такі програми, як Windows Movie Maker та Microsoft Publisher.

Важливу і велику за обсягом тему «Системи обробки табличної інформації» поділено на дві підтеми — «Електронні таблиці. Табличний процесор» та «Аналіз даних у середовищі табличного процесора». Під час вивчення першої з них учні опановують основи роботи в середовищі табличного процесора, а у другій навчаються розв’язувати кілька типових задач з обробки табличних даних. Підкреслимо, що під час вивчення другої підтеми слід увести поняття таблиці як засобу подання набору однотипних об’єктів, яке широко використовується під час вивчення засобів автоматизованого вибирання даних, фільтрації таблиць та обчислення підсумкових показників. Це є вкрай важливим для розуміння сутності технології баз даних та основ об’єктно-орієнтованого програмування.

Майже всі розділи програм рівня стандарту та академічного рівня можна розширювати шляхом викладання їх за програмами курсів за вибором. У 10 класі це потрібно робити у таких випадках:

- на вивчення інформатики відводиться більше 1 години на тиждень;

- вивчення інформатики почалося до 9 класу і, таким чином, певні теми можна вивчати поглиблено за рахунок інших тем, які учні вивчили раніше і тому в 10 класі можуть пройти оглядово.

У таблиці нижче показано, які саме розділи програм для 10 класу якими курсами за вибором можна розширювати.
Розділ або підрозділ навчальної програми

Курс за вибором, що розширює зміст розділу

Створення й показ слайдових презентацій.

Обробка мультимедійних даних.

Комп’ютерні презентації

Основи створення комп’ютерних презентацій

Служби Інтернету

Основи Інтернету

Системи обробки табличної інформації

Microsoft Excel у профільному навчанні
Зазначимо, що за будь-яких розширень або скорочень обсягів тем курсу обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених навчальними програмами.

Рекомендовані Міністерство м освіти і науки програми з інформатики рівня стандарту й академічного рівня (для 10-х класів), а також програми курсів за вибором з інформатики, програма для 9 класу та програма поглибленого вивчення дисципліни опубліковані у збірнику «Інформатика. програми для профільного навчання та до профільної підготовки» (К., Видавнича група BHV, 2009) та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ).
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації