Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3

Інформатика в закладах інформаційно-технологічного профілю

Вивчення інформатики в 10-х класах на профільному рівні буде проходити за програмою академічного рівня, доповненою навчальними модулями курсів за вибором із розрахунку 5 годин на тиждень.

У таблиці наведено перелік курсів за вибором, що розширюють навчальні теми програми академічного рівня.розділу

Розділ навчальної програми. Академічний рівень

Години

Курс за вибором, що розширює зміст розділу. Профільний рівень

10 клас (32 години + 3 години резервного часу)

169 годин + 6 годин резервного часу

1

Комп’ютерні презентації

6

Основи створення комп’ютерних презентацій (33 год.)

2

Текстовий процесор

7

Сучасні офісні інформаційні технології. (68 год.)

3

Системи обробки табличної інформації

11

MS Excel у профільному навчанні (49 год.)

3.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

3.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

4

Служби Інтернету

6

Основи Інтернету (17 год.)

4.1

Електронна пошта

3

4.2

Інтерактивне спілкування

3

5

Інформаційні технології у навчанні

2

2 год.

5.1

Навчання в Інтернеті

1

5.2

Програмні засоби навчання іноземних мов

1Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах


Навчання інформатики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками: «Інформатика. 10 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр” «Інформатика. 10 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва “Ґенеза”, «Інформатика. 10 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва “BHV”.

У підручнику «Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) для кожного уроку виділено окрему тему. Кожний урок складається із основного і додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється на теоретичну і практичну частини: «Вивчаємо» та «Діємо». Навігаційні підказки у вигляді позначок допоможуть учням і вчителям зорієнтуватися у структурі підручника.

У кінці кожного уроку містяться запитання та завдання в рубриках: «Обговорюємо» та «Працюємо в парах». Переходити до рубрики «Працюємо самостійно» слід за умов відпрацювання на комп’ютері практичних вправ рубрики «Діємо». Завдання в рубриках «Працюємо самостійно» та «Працюємо в парах» диференційовані за складністю.

Рубрика «Досліджуємо» - для тих учнів, які хочуть знати більше та навчитися самостійно опановувати нові комп’ютерні технології та програми, за їх допомогою розв’язувати навчальні, практичні та наукові завдання.

При роботі з підручником передбачається використання учнями матеріалів, що зберігаються на компакт-диску, для виконання практичної частини кожного уроку. Наявність таких матеріалів дозволяє учителеві зекономити час як при підготовці уроку, так і при його проведенні, та досягти очікуваних результатів навчальних досягнень учнів. Посібник містить велику кількість завдань, які реалізують міжпредметні зв’язки та зв’язок з реальним життям, а також окремо виділені практичні роботи, завдання до яких учень може обирати самостійно чи за рекомендацією вчителя, враховуючи їх складність.

У підручнику також пропонується для виконання навчальний проект «Обираємо майбутню професію», виконання якого допоможе дізнатись про переваги різних професій, дослідити сучасний ринок праці, визначити, як сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть допомогти представникам різних професій у досягненні успіхів у роботі.

В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 10 клас» авторів Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько, як і в підручнику «Інформатика. 9 клас» цих же авторів покладено об’єктний і алгоритмічний підходи.

Реалізація об’єктного підхіду в даному підручнику полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких передбачає:

Реалізація алгоритмічного підходу полягає у представленні способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів.

Подання навчального матеріалу в підручнику здійснюється дедуктивно: від загальнотеоретичних відомостей про об’єкти вивчення до алгоритмів виконання окремих дій над цими об’єктами.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно програми на 4 розділи.

Автори внесли деякі зміни в порядок вивчення розділів навчальної програми, переставивши місцями вивчення І і ІІ розділів: «Комп’ютерні презентації та публікації» та «Текстовий процесор». На думку авторів, доцільніше спочатку завершити вивчення розділу «Текстовий процесор», вивчення якого відбувалося наприкінці 9 класу, і тому цілком логічно продовжити вивчення цього розділу на початку 10 класу, не перериваючи його іншими розділами, а вже потім вивчати розділ «Комп’ютерні презентації та публікації».

Крім того, автори вважають, що вивчення таблиць і стилів логічніше, простіше і доцільніше здійснити при вивчення розділу «Текстовий процесор» і потім використовувати набуті знання та навички при вивченні розділу «Комп’ютерні презентації та публікації», а не навпаки.

Зміни усередині теми «Текстовий процесор» також обумовлені логікою викладення навчального матеріалу. У 9 класі учні вивчали опрацювання двох видів текстових об’єктів документу: символів та абзаців. Вивчення третього об’єкта – сторінок – віднесено до програми 10 класу, тому резонно саме з цього і продовжити вивчення теми.

Автори також перенесли вивчення поняття стилів у кінець теми, вже після розгляду основних об’єктів текстового документа, бо даний вид форматування документа передбачає розуміння учнями властивостей не тільки текстових об’єктів, а й таблиць, графічних зображень, які за програмою повинні були б вивчаються пізніше.

Послідовність вивчення інших розділів курсу в підручнику залишено без змін.

Кожний розділ підручника розпочинається переліком основних питань, що будуть розглянуті в цьому розділі. Кожний розділ складається з пунктів, які, у свою чергу, містять підпункти. Структура пунктів підручника складається з мотиваційно-цільового, змістовного, операційно-діяльністного та оціночно-результативного компонентів.

На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Учитель може обговорити з учнями відповіді на ці запитання на уроці безпосередньо перед вивченням нового матеріалу, а може задати їх на попередньому уроці як домашнє завдання на повторення.

У тексті підручника основні поняття, терміни, правила і означення, положення та твердження, на які учні повинні звернути особливу увагу, виділені напівжирним шрифтом чи курсивом, або розташовані на кольоровому фоні.

Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів.

Для підвищення інтересу до вивчення предмету підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації».

Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Учитель може використати їх безпосередньо на уроці або як домашнє завдання. Послідовність запитань відповідає послідовності викладу теоретичного матеріалу пункту.

У підручнику значна увага приділяється формуванню в учнів практичних навичок. Практичні завдання, наведені після кожного пункту, диференційовано за рівнем складності. Їх кількість дещо перевищує потрібну для використання на уроках та вдома. Це дає змогу вчителю реалізовувати індивідуальний підхід та диференціацію в навчанні. Значна кількість завдань є завданнями дослідницького, проблемного, евристичного характеру. Спеціальними позначками виділені завдання, які автори рекомендують для роботи вдома, а також ті, що відносяться до додаткового матеріалу або передбачені для опрацювання у парах або невеликих групах.

Підручник містить 11 Практичних робіт, виконання яких, згідно програми, є обов’язковим для всіх учнів. Тексти Практичних робіт наведені після викладення відповідного матеріалу.

Наприкінці підручника наведено Алфавітний покажчик основних термінів і понять.

У теоретичному матеріалі та в практичних завданнях широко реалізуються міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки. Підручник містить завдання і навчальні вправи з українознавчим спрямуванням, яке базується на персоналіях і на використанні фактографічних даних. Значна увага приділена правилам безпечної роботи та культури спілкування в Інтернеті. Для обмеження доступу до ресурсів Інтернету, на яких порушуються названі правила, при вивченні теми «Чати» пропонується організація персональних чатів з використанням програми Skype.

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником авторами створено веб-сайт за адресою http://allinf.at.ua , на якому розміщені різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для практичних завдань і практичних робіт, корисні посилання, інший теоретичний і практичний матеріал. На сайті працює форум, он-лайн консультування вчителів, які викладають інформатику за підручниками вказаних авторів.

Викладення матеріалу базується на використанні програм пакету Microsoft Office 2007. У той же час, розуміючи, що в Україні на сьогодні є ще багато навчальних закладів, які продовжують використовувати в навчальному процесі попередню версію MS Office 2003, автори планують розмістити на сайті адаптований навчальний матеріал відповідних розділів саме під Word 2003, PowerPoint 2003 та Publisher 2003.

При викладенні матеріалу розділу «Програмні засоби навчального призначення» пропонуються для опрацювання ППЗ, що мають гриф МОНУ та відповідають змісту державної програми відповідної предмету навчальної дисципліни 10 класу. Автори намагалися добирати ППЗ з таких предметів, які вивчаються на профільному рівні у класах, де інформатика вивчається на рівні стандарту. Але вчитель при наявності інших, більш сучасних програмних засобів з грифом МОНУ з профільних предметів, може використовувати їх при вивченні цієї теми.

До підручника буде видано «Збірник завдань, тренувальних вправ і завдань для тематичного оцінювання». Матеріал Збірника міститиме завдання і вправи, що доповнюють і розширюють запитання і завдання кожного пункту Підручника. Крім того, до кожного пункту підручника, який передбачає засвоєння учнями певних практичних навичок роботи з комп’ютером, збірник буде наведені Тренувальні вправи. Кожна тренувальна вправа оформлена як алгоритм, виконання якого має допомогти учневі у формуванні потрібних практичних навичок. Це дасть змогу самостійно отримати необхідні навички навіть тим учням, які були відсутні на уроці. Закріпити ці навички можна, виконавши Вправи для самостійної роботи, які міститимуться в збірнику після кожної Тренувальної вправи. Практичні роботи подані у збірнику у двох варіантах.

У кінці кожного Розділу в Збірнику розміщені «Запитання та вправи для тематичного оцінювання», подані в двох варіантах і розподілені за рівнями навчальних досягнень: «Початковий і середній рівень», «Достатній рівень», «Високий рівень». Учитель може використовувати їх для тематичного оцінювання, для підсумкових уроків з теми, для індивідуальних завдань окремим учням, для повторення або для інших цілей.

До Збірника буде додано диск, який міститиме файли-заготовки для виконання Тренувальних вправ, завдань для самостійної роботи, Практичних робіт із Збірника, а також копія усього додаткового матеріалу до Підручника.

Авторським колективом у складі І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка створено два підручника для вивчення інформатики у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів: один відповідає програмі академічного рівня, а іншій — програмі рівня стандарту.

Обидва підручники побудовано за принципом «один розділ – один урок»: кількість розділів як у підручниках у цілому, так і в їх частинах відповідає кількості годин, передбачених у навчальних програмах на вивчення предмету в цілому та на вивчення окремих тем.

Усі розділи підручників мають однакову модульну структуру. Кожний розділ містить модулі для актуалізації навчального матеріалу (підрозділ «Повторення» на початку кожного розділу), перевірки та закріплення набутих знань і навичок (підрозділи «Висновки» і «Контрольні запитання та завдання» в кінці розділів), а також модулі із завданнями, виконання яких потребує творчого підходу («Питання для роздумів» та «Завдання для досліджень» в кінці розділів). При цьому завдання для досліджень учні можуть виконувати вдома, але задавати їх як обов’язкові домашні завдання можна лише за умови, що всі учні мають змогу працювати за комп’ютером у позаурочний час.

В основній частині майже всіх розділів теоретичний матеріал чергується з вправами або завершується практичною роботою. Вправи розташовані безпосередньо за тим фрагментом теоретичного матеріалу, який вони закріплюють, а практичні роботи підсумовують матеріал одного чи кількох розділів (матеріал, що вивчався після виконання попередньої практичної роботи). Означення основних термінів і понять у тексті подано на кольоровому тлі, інші терміни виділено курсивом.

Автори підручника академічного рівня прагнули забезпечити належну фахову підготовку учнів навчальних закладів математичного, фізико-математичного, фізичного, екологічного та інформаційно-технологічного профілів і водночас адаптувати його до цілей навчання та рівня підготовки учнів у закладах універсального профілю. Професійний рівень підготовки у закладах природничо-математичного напряму забезпечується завдяки диференціації навчального матеріалу, а саме наявності завдань та запитань підвищеної складності, які позначені символом «*». Деякі з таких завдань у частині III, «Системи обробки табличної інформації», передбачають наявність в учнів певної математичної підготовки, проте вимагають скоріше вигадливості, ніж проведення складних обчислень, і тому можуть бути успішно виконані учнями всіх загальноосвітніх закладів, які навчатимуться за нашим підручником. Диференційований підхід до навчання, як у підручнику академічного рівня, так і в підручнику рівня стандарту, забезпечується також завдяки наявності додаткового матеріалу, який виділено кольоровими рамками з позначкою «Для допитливих». Його вивчення не передбачено програмою, проте цей матеріал, безперечно, допоможе сформувати в учнів більш цілісну систему знань, умінь і навичок.

У підручниках рівня стандарту та академічного рівня збалансовано теоретичну та практичну складові навчання. Крім теоретичного матеріалу, наведено умови всіх практичних робіт, передбачених навчальною програмою, та близько 30 вправ для роботи на комп’ютері.

Для повноцінного формування в учнів всіх передбачених програмою знань, умінь і навичок необхідно використовувати й інші складові навчального комплекту, а саме практикум і робочий зошит (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук) та онлайновий навчальний засіб «Інформатика-10», опублікований на порталі http://itosvita.ucoz.ua. Практикум і робочий зошит опубліковано в одному виданні, яке містить:

Найважливішою складовою онлайнового навчального засобу «Інформатика-10» є онлайнові робочі зошити, які надають учням можливість колективно працювати над виконанням навчальних завдань. Цей засіб є інтернет-аналогом роботи в групах, який дозволяє учням опановувати навчальний матеріал ефективніше, ніж у разі індивідуальної роботи, а вчителю — контролювати у єдиному середовищі роботу кожного учня.

Додатковим електронним навчальним засобом під час вивчення інформатики у 9 та 10 класах є он-лайнові навчальні системи «Інформатика-9» та «Інформатика-10». За допомогою цих систем учні зможуть:

• проходити тематичні тестування протягом року;

• на кожному уроці виконувати в онлайновому середовищі індивідуальні та колективні навчальні завдання, спрямовані на закріплення матеріалу уроку, розвиток логічного й алгоритмічного мислення, вміння систематизувати і класифікувати поняття й об’єкти.

Результати виконання тестів і навчальних завдань доступні для вчителя як у зведеному вигляді, так і з поелементним аналізом роботи кожного учня. За будь-який набір завдань чи тест автоматично виставляється оцінка за 12-бальною шкалою. Доступ до систем можна отримати з сайту http://itosvita.ucoz.ua


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації