Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році

Скачати
Документи
1   2   3
Допрофільна підготовка з інформатики


У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Продовжується викладання інтегрованого навчального курсу «Сходинки до інформатики» у 2-4-х класах та курсу «Інформатика» у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладах, програми яких видруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» (№4–5, 2006 р.), за рахунок варіативної складової навчальних планів (із розрахунку 1 година на тиждень).

Експериментальний навчальний курс «Основи інформатики, 7- 9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7-х, 8-х та 9-х класах протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп'ютерні технології та комп'ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Метою курсу за вибором «Основи робототехніки» (укладач Кожем’яка Д.І.) є навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна методика — навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, сконструйованого самими ж учнями.

Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Перехід від традиційної (пояснювально-ілюстартивної) методики навчання програмуванню до навчання основам алгоритмізації через робототехніку призводить до підвищення рівня теоретичної підготовки учнів, оскільки всім базовим концепціям програмування, таким як змінні, типи даних, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми приділяється увага не менша, ніж того вимагають Державні стандарти навчання інформатики.

Запорукою успішності учня є розв’язання ним численних задач. Тому запропоновані задачі в темі «Середовище програмування LEGO Mindstorms Education NXT» мають формувати в учнів не лише уміння складати алгоритми, подавати їх мовою програмування, але й виховувати розуміння принципів обробки даних, специфічних для моделей роботів. Варто зазначити, що виконання творчих завдань можуть призвести до підвищення мотивації учнів у вивченні інших навчальних дисциплін за рахунок простоти програмування та груповій ігровій формі проведення уроків даного курсу.

Основною формою проведення уроків є практичні роботи з програмування. При цьому робота за комп’ютером зводиться до мінімуму через додаткові витрати часу на перевірку та корекцію результату експериментальним шляхом та проведення математичних розрахунків. Крім того, курс передбачає виконання творчих робіт, основною метою яких є самостійний пошук оптимальних рішень поставлених перед учнями задач та програмних реалізацій їх алгоритмів.

По закінченні вивчення курсу вчитель може за рахунок резервних годин провести змагання серед команд різних класів по конструюванню і програмуванню роботів (конкурси на швидкість проходження роботом ділянок з перешкодами, на влучність кидання роботом-катапультою м’яча, кількість зібраних кубиків із ігрового поля тощо) та провести презентації учнівських проектів.

Програма пропедевтичного курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (автор Коршунова О.В.) призначена для учнів 2-4 класів із розрахунку 1 година на тиждень. Курс має чітко виражену практичну спрямованість.

Мета першого рівня програми (2 клас) виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», ознайомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета другого рівня програми (3–4 класи) виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформаційні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп’ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

До навчально-методичного комплекту до програми входять: робочий зошит, методичні рекомендації для вчителя, програмне забезпечення - комплект програм «Скарбниця знань».

Мета програми «Шукачі скарбів. ІІІ рівень», що є логічним продовженням курсу «Шукачі скарбів» для початкової школи, полягає у розвитку логічного та алгоритмічного мислення, проведення вивчення інформатики на творчому рівні, здобутті стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами та підготовці учнів до участі у конкурсах, турнірах та конкурсах-захистах науково-дослідних робіт різного рівня.

Оригінальність даної робочої навчальної програми та її відмінність від існуючих навчальних програм полягає у логіці побудови навчального матеріалу (мал. 1), а також у введенні до навчального курсу вивчення таких потужних інструментів для творчості, як Скретч і Flash. Навички створення анімації та написання програмних кодів у цих середовищах становлять потенціал для реалізації проектної діяльності, що дає змогу учням брати участь у різноманітних творчих конкурсах, мотивує подальше вивчення предмету та сприяє його практичній значущості.

Пропонуємо також нові навчальні курси з інформатики, розроблені учителями для до профільної підготовки.

Загальноосвітнім навчальним закладам, у яких вивчення інформатики починається з 5 класу, рекомендовано використовувати навчальну програму та комплект навчально-методичних засобів з пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів «ІНФОмандри» (автор — О.П. Казанцева, учитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства, переможець конкурсу «Учитель року – 2009»).

Програму розраховано на викладання предмета у двох варіантах: в обсязі однієї та двох години на тиждень. У п’ятому класі програмою передбачено вивчення таких тем:

До складу навчально-методичного комплекту «ІНФОмандри» входять кольорові підручник та робочий зошит, методичний посібник для вчителя, а також компакт-диск з презентаційними матеріалами та інтерактивними вправами, оформлений у вигляді веб-сайту з привабливою і простою системою навігації. Цей веб-сайт розміщено також в Інтернеті за адресою http://infomandri.osvita.info .

Найважливішою особливістю курсу «ІНФОмандри» є його повна адаптованість до вікових особливостей п’ятикласників, що поєднується із науково коректним та достатньо ґрунтовним змістовим наповненням. Такого балансу авторці вдається досягти кількома шляхами — завдяки наявності наскрізної ігрової сюжетної лінії (зовнішню канву курсу створено за мотивами відомої серії мультфільмів «Про козаків»), вдалій та апробованій дозованості навчального матеріалу, насиченості курсу творчими, розважальними та релаксаційними елементами (вірші, загадки, фізкультхвилинки), і, головне, завдяки цікавим і захоплюючим навчальним завданням, що поєднують розвивальну функцію із навчанням інформаційних технологій і можуть виконуватися як у друкованому виданні, так і в електронній оболонці.

Курс «Інфомандри» для 5 класу має продовження: рекомендовано програму для 6 класу та готується до друку відповідний навчально-методичний комплект, а наступного року буде розроблено навчальну програму, підручник та посібники для 7–8 класів.

Програма пропедевтичного курсу «Основи програмування мовою Лого» (автор Пахомова Г.В.) призначена для учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл із розрахунку 1 година на тиждень.

Основа курсу для 5 класу складається зі ознайомленням учнів з такими поняттями загального курсу інформатики як алгоритм, виконавець, формальна мова виконавця, комп'ютерна програма. Крім того, учні знайомляться з мультимедійними комп'ютерними технологіями, програмованою анімацією, моделюванням об'єктів і процесів; частина часу відводиться на індивідуально-групову роботу над творчими проектами.

У 6 класі учні закріплюють знання та навички з програмування в Лого (алгоритм – виконавець – програма), ретельно вивчають типи алгоритмів (послідовний, розгалуження, циклічний), їх властивості та реалізацією в Лого, знайомляться с поняттям змінної, використанням змінних для рішення математичних задач, з поняттям рекурсії.

Всі теоретичні розділи курсу підтримані набором практичних робіт. На кожному уроці заплановане виконання практичних завдань. В курсі передбачається виконання практичних завдань в основному з використанням робочих аркушів, і тільки після цього – з використанням комп'ютера. Завдання, виконані в робочих листах, є підготовчим етапом перед роботою за комп'ютером, що значно скорочує час роботи за ПК і дозволяє дотримуватись санітарних норм.

Набір робочих аркушів для кожного класу складається з 18 завдань, при виконанні яких учні закріплюють теоретичні знання отримані на уроці, готуються до виконання практичних робіт на комп'ютері, виконують домашні завдання.

Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення теми. Для проведення тематичних робіт підготовлені завдання, які складаються з 3 контрольних робіт (5 клас) та 4 контрольних робіт (6 клас), для самопідготовки до яких кожен з учнів може виконати завдання на відповідному робочому аркуші. Біля кожного завдання вказується його міра складності в балах. Учень сам може контролювати та обирати свою оцінку. При цьому бал, отриманий учнем, складається з кількості виконаних завдань, їх складності та повноти рішення.

В програмі передбачений резерв часу, що може бути використаний для більш поглибленого вивчення деяких тем курсу або на підготовку творчого проекту в кінці навчального року.


Профільне навчання


Програми курсів за вибором видруковано у збірнику «Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки» (Київ., BHV, 2009).

Методичні рекомендації щодо вивчення курсів за вибором «Основи комп’ютерної графіки», «Основи веб-дизайну», «Сучасні офісні інформаційні технології», «Основи візуального програмування», «Інформаційні технології проектування», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи Інтернету», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Інформаційний працівник» видрукувані в інструктивно-методичних листах про вивчення інформатики за 2007-2009 роки.

Новий курс за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» (автори А.П. Забарна, І.О. Завадський) розширює та забезпечує профільну орієнтацію теми «Системи обробки табличної інформації», що є в програмі академічного рівня для 10 класу та рівня стандарту для 11 класу.

Головною перевагою даного курсу є наявність профільно-орієнтованих практичних робіт, кожна з яких містить 3 варіанти навчальних завдань: для профілів фізико-математичного, біологічного та економічного спрямування. Крім тих тем, що передбачені в програмі з інформатики для 10–12 класів, у курсі за вибором розглядається розв’язування оптимізаційних задач, статистичний аналіз даних, макроси та функції користувача табличного процесора.

Для всіх зазначених курсів за вибором розроблено інтерактивні мультиммедійні навчальні курси. Вони доповнюють посібники з курсів за вибором і розроблені у чіткій відповідності до їх структури і змісту. Містять дві складові:

Використання цих педагогічних програмних засобів на уроках інформатики дозволяє успішно опанувати матеріал курсу навіть зовсім непідготовленим учням.


Нове навчально-методичне забезпечення

Загальноосвітнім навчальним закладам, де у 9 класі інформатика викладається за підручником І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка, рекомендовано використовувати в навчальному процесі практикум і робочий зошит для 9 класу (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук), а також методичні розробки з викладання інформатики у 9 класі (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник). У практикумі і робочому зошиті наведено покроковий ходу виконання всіх вправ, умови яких є у підручнику, численні завдання дослідницького і творчого спрямування, а також кросворди і ребуси з матеріалу усіх розділів. У кожному розділі ці завдання підібрано так, щоб охопити ними весь матеріал, який висвітлюється у відповідному розділі підручника й закріпити якомога ширший спектр мисленнєвих навичок: вміння складати алгоритми, класифікувати об’єкти, знаходити їх спільні та відмінні властивості, зіставляти факти, формулювати твердження тощо. Завдання диференційовано за кількома рівнями складності.

Видання «Методика викладання інформатики у 9 класі» складається з двох частин. У першій наведено поурочне планування курсу інформатики для 9 класу, а у другій містяться розроблені згідно з рекомендаціями АПН плани-конспекти 32 уроків інформатики, що розраховані на два варіанти викладання курсу інформатики: в обсязі однієї та двох годин на тиждень. До видання додається компакт-диск з тестами до всіх тем курсу, а також презентаціями й допоміжними навчальними матеріалами до всіх уроків.

Згадані навчально-методичні видання стануть корисними й для тих шкіл, де інформатика у 9 класі вивчається за підручниками інших авторів. Інтернет-підтримка курсу здійснюється на порталі Інформатика у 12-річній школі» (http://itosvita.ucoz.ua), де опубліковано онлайновий навчальний засіб «Інформатика-9».

Методичний посібник Інформатика. 9 клас: методичний супровід” (автор – П. М. Малий) складається з календарно-тематичного та поурочного планування з інформатики для 9 класу.

Вказані методичні матеріали відповідають програмі з інформатики для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Календарне планування дозволяє рівномірно розподілити в часі зміст курсу, ефективно поєднати практичні роботи з вивченням нового матеріалу.

Поурочне планування курсу деталізує наведене календарне планування. Автор пропонує різні типи уроків за основною дидактичною метою. Структура кожного уроку відповідає його типу та містить спеціальні позначення, що передують розповіді вчителя, опитуванню учнів, практичним роботам, демонстраціям та іншим структурним елементам (пояснення умовних позначень містить легенда, подана у передмові). Плани уроків мають чітку логічну спрямованість відповідно до навчальної і виховної мети.

Слід зазначити, що посібник не перевантажений науковим матеріалом, але й не обмежується розглядом лише найпростіших питань курсу інформатики. Видання є збалансованим, у ньому вдало поєднується достатньо глибокий рівень вивчення технологій із доступністю матеріалу для учнівського сприйняття.

У ході викладу тієї чи іншої теми автор посилається на робочий зошит, іншу досить вдалу авторську розробку. До кожного уроку підібрані відповідні завдання з робочого зошита. Важливим доповненням до рецензованого посібника є диск із інформаційними матеріалами в електронному вигляді, який містить презентації до розповіді вчителя та файли для практичних робіт. Змістове наповнення диску не повторює, а вдало доповнює матеріали підручників.

Автор пропонує розповідь учителя супроводжувати демонстраціями з використанням програмного комплексу NetOpSchool.

Навчальний посібник Робочий зошит з інформатики. 9 клас(автор – П. М. Малий) містить різнопланові завдання різного рівня складності для кожного уроку курсу інформатики 9 класу, а також матеріали практичних робіт, обов’язкових для виконання та оцінювання.

Розподіл навчального матеріалу здійснено відповідно до авторського календарного та тематичного планування, наведеного у методичному посібнику “Інформатика. 9 клас: методичний супровід”, окремі завдання знаходяться на електронному додатку до вказаного видання. Саме тому робочий зошит слід розглядати як невід’ємну складову авторського навчального комплекту.

Кожен розділ даного посібника містить матеріали уроків, в яких є завдання різного типу та рівня складності, що сприяють розвитку логічного мислення, засвоєнню нового матеріалу і оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером.

У посібнику використано багато оригінальних цікавих завдань ігрового характеру (ребуси, кросворди тощо), що дозволяє урізноманітнити уроки, здійснювати диференційований підхід. Зошит багатий ілюстративний матеріал, структурні елементи уроків виділені спеціальними умовними позначеннями, а тому робота з посібником не викликає ускладнень.

З метою ефективної організації навчання інформатики в 9 класі загальноосвітньої школи є сенс комплексного використання обох посібників у організації навчального процесу з предмета.

Для методичної підтримки за даними посібниками, он-лайнового тестування та оцінювання учнів автором створена веб-сторінка за адресою http://testportal.if.ua/subject.php?course=1273 .


При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись „Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) та Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 „Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Використання комп’ютерної техніки на уроках збільшує навантаження на дитину. Тому керівникам навчальних закладів необхідно постійно контролювати дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

Усі навчальні програми з інформатики (крім безмашинного варіанту) розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. На кожному уроці інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 року №1/9-252).

У 2010–2011 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається на вибір учня в усній формі (за білетами), у формі захисту творчих робіт зі створення прикладного програмного забезпечення підтримки навчально-виховного процесу та проведенням тестування.

Міністерство освіти і науки України рекомендує проводити обов’язкову державну підсумкову атестацію з інформатики для класів інформаційно-технологічного профілю та класів із поглибленим вивченням інформатики.

Нові навчальні програми з інформатики для профільного навчання, для класів з поглибленим вивченням інформатики, програми курсів за вибором видруковано у збірнику програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. Програми для профільного навчання» (Видавнича група BHV, 2009 р.).

20

Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації