Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний

Скачати
Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття рішень і т.д. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. Записувати слід акуратно і чітко, краще у зошиті в клітинку (через клітинку). На сторінках конспекту залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної роботи над літературою.

Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, і, якщо це необхідно, опрацювати рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового, якщо з певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати і опрацювати самостійно, незрозумілі питання з’ясувати на консультації.

Самостійна робота слухачів над навчальною дисципліною “Інформатика та комп’ютерна техніка” для спеціальності «документознавство та інформаційна діяльність» включає такі форми:

Всі завдання самостійної роботи слухачів є обов’язковими, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі вивчення дисципліни.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти першоджерел, виконання завдань творчого характеру, надає необхідну допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат (лат. referre - доповідати, повідомляти) підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; текст друкується через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного аркуша з такими полями: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставиться.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.

Вибір теми реферату.

Тема реферату - це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або практичного заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання.

Вибір теми реферату студент здійснює з переліку орієнтовних тем рефератів до дисципліни та уточнює її з викладачем.

Структура реферату:

- титульний аркуш;

- зміст (план);

- вступ;

- розділи (вони часто поділяються на параграфи);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо);

- перелік умовних позначень.

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації.

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можуть бути розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, при першому згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.

Неприпустимо використовувати цитати без посилання на автора. При цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь важливий документ потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в додатки.

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Розвиток і використання комп’ютерної техніки та програмних засобів в Україні та за її межами.

 2. Комп’ютеризація та розвиток програмного забезпечення - одна із основних ланок НТР на шляху економічного прогресу України.

 3. Основні тенденції розвитку програмного забезпечення ПК.

 4. Перспективи розвитку апаратних засобів ПК на Україні та за її межами.

 5. Новітні технології в апаратному забезпеченні ПК.

 6. Новітні технології в програмному забезпеченні ПК.

 7. Світова індустрія програмного забезпечення для ПК.

 8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в сфері державного управління.

 9. Характеристика та особливі риси поколінь ЕОМ.

 10. Порівняльний аналіз можливостей і рекомендації щодо використання різноманітних програмних засобів у галузі державного управління.

 11. Сучасні методи захисту інформації в ПК та мережах.

 12. Сучасні комп`ютерні мережі: локальні та глобальні. Характеристика, сфери використання, тенденції розвитку.

 13. Історія розвитку СУБД від Dbase до Access.

 14. Огляд та характеристика сучасних СУБД. Сфери та умови їх використання.

 15. Огляд та характеристика пакету програм Microsoft Office 2007.

 16. Використання СУБД у сфері державного управління.

 17. Використання табличних процесорів у сфері державного управління.

 18. Огляд нових технологій мульті- та гіпермедіа.

 19. Комп’ютерна графіка - погляд у майбутнє.

 20. Огляд сучасних систем програмування та характеристика складових частин універсальних систем програмування.

 21. Здатність програмування фахових задач - одна з необхідних умов конкурентоспроможності спеціалістів на ринку праці.

 22. Огляд програмного забезпечення для сучасного дизайну Web-сторінок.

 23. Розвиток ринків програмного та апаратного забезпечення.

 24. Азбука модернізації персонального комп‘ютера.

 25. Сучасні пристрої вводу інформації: огляд та можливості.

 26. Засоби і методи безпеки функціонування комп‘ютерних мереж.

 27. Використання Internet-технологій у сфері державного управління.

 28. Перспективи і проблеми розвитку систем збереження даних.

 29. Нові технології Internet.

 30. Захист інформації в автоматизованих системах системи державного управлінняПитання до іспиту:

 1. Предмет, мета і завдання дисципліни. ЇЇ роль у формуванні світогляду сучасного фахівця в умовах соціально – орієнтованих ринкових відносин.

 2. Джерела і передумови виникнення інформатики.

 3. Історичний огляд розвитку обчислювальної техніки. Класифікація та покоління ЕОМ.

 4. Особливості персональних комп`ютерів, необхідні умови їх функціонування.

 5. Загальні поняття про інформацію як об‘єкт автоматизованої обробки, її властивості.

 6. Дані як джерело інформації: категорії та структура. Основні операції з даними під час автоматизованої обробки інформації.

 7. Уніфікація подання даних в ПЕОМ. Одиниці вимірювання та збереження даних.

 8. Сутність та необхідність файлової структури даних.

 9. Загальні поняття про формалізацію та алго­ритмізацію завдань як етапів підготовки для автоматизованого їх розв‘язку.

 10. Властивості, типи та форми подання алгоритму. Блок-схема як форма подання алгоритму: основні вимоги стандарту.

 11. Базова апаратна конфігурація ПЕОМ: загальні відомості, структура; призначення і функції її складових.

 12. Склад та функції внутрішніх пристроїв системного блоку як головного вузлу ПЕОМ, їх експлуатаційні та технічні характеристики.

 13. Основні типи, призначення та технічні характеристики пристроїв, які розташовані на материнській платі.

 14. Основні відомості про периферійні пристрої комп'ютера.

 15. Програмне забезпечення ПЕОМ: призначення, загальні поняття. Структура програмного забезпечення.

 16. Класифікація та призначення службових програмних засобів. Огляд ОС та сервісних програм. Функції ОС.

 17. Класифікація та призначення прикладних програмних засобів.

 18. Оособливості організації файлової системи МS DOS. Структура та функції основних резидентних програм і утиліт.

 19. Основні внутрішні і зовнішні команди для роботи з каталогами, файлами, зовнішнім середовищем та їх формати. Поняття про інсталяцію програм.

 20. Загальні відомості про програму Norton Сommander (NC), її призначення та можли­вості.

 21. Засоби захисту інформації від знешкод­ження в персональних комп`ютерах.

 22. Поняття про комп'ютер­ні віруси. Огляд антивірусних програм.

 23. Засоби виявлення та знешкод­ження комп'ютерних вірусів. Методи запобігання інфікуванню ПЕОМ.

 24. Поняття про архівацію файлів. Огляд та функції програм для стиснення інформації.

 25. Операційна система Windows: об‘єкти та елементи управління, властивості об‘єктів.

 26. Склад Робочого столу Windows. Функції Головного меню. Структура типового вікна.

 27. Характеристика засобів навігації Windows.

 28. Загальні поняття про засоби автоматизації обслуговування комп‘ютера.

 29. Призначення, різновиди та сфери використання текстових редакторів.

 30. Можливості текстового редактора Word for Windows. Склад та функції головного меню, палітри інструментів.

 31. Засоби та прийоми автоматизованої розробки документів у Word for Windows.

 32. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування для виконання розрахунків і створення документів.

 33. Поняття електронної таблиці (ЕТ), основні елементи її. Типи даних в ЕТ.

 34. Можливості табличного процесора Місrosoft Еxcel. Елементи вікна. Інтерфейс користувача в Еxcel.

 35. Класифікація та стисла характеристика стандартних функцій Еxcel.

 36. Типи діаграм у ТП Еxcel та їх призначення.

 37. Характеристика засобів управління даними в ТП Еxcel.

 38. Інструменти аналізу даних в ТП Еxcel.

 39. Поняття зведеної таблиці в ТП Еxcel. Технології її створення та використання.

 40. Консолідація даних в ТП Еxcel.

 41. Технології побудови звітніх таблиць в середовищі ТП Еxcel.

 42. Загальні поняття про базу даних (БД), різновиди БД; елементи та структуру найпростішої бази даних, її проектування.

 43. Характеристика реляційних баз даних. Поняття про нормалізацію й оптимізацію баз даних.

 44. Загальна характеристика, класифікація та функції систем управління базами даних (СУБД).

 45. Призначення, загальна характеристика та об‘єкти СУБД Access.

 46. Поняття запитів в СУБД Access, їх типи.

 47. Характеристика та засоби формування запитів відбору, дії. Поняття про параметричні та перехресні запити.

 48. Загальні поняття про засоби перетворення паперових документів у електронну форму. Типи та характеристики сканерів.

 49. Основні відомості про програмні засоби та операції автоматизованої обробки документів.

 50. Засоби автоматизації перекладу документів, їх характеристика, можливості, умови застосування.

 51. Характеристика та функції стандартних мультимедійних програм.

 52. Програма Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій: загальні відомості про програму та її можливості.

 53. Технологія створення і демонстрації презентацій в середовищі Microsoft PowerPoint.

 54. Загальні поняття про призначення, типи та топології комп'ютерних мереж. Передумови створення комп‘ютерних мереж.

 55. Основні поняття комп'ютерних мереж: серверу, робочої станції, протоколу обміну даними. Характеристика мережевих пристроїв та засобів комунікацій.

 56. Огляд операційних систем (ОС) комп`ютерних мереж. Функції ОС.

 57. Поняття про технології розподіленої обробки даних, їх особливості та переваги.

 58. Огляд, характеристика та перспективи розвитку локальних комп‘ютерних мереж (ЛОМ).

 59. Характеристика програмного та апаратного забезпечення ЛОМ.

 60. Огляд глобальних комп‘ютерних мереж. Загальна характеристика Internet як глобальної комп`ютерної мережі.

 61. Загальні поняття глобальної комп`ютерної мережі Internet: провайдери і їх можливості; сайти та їх різновиди; гіпертекстова мова HTML та її можливості і обмеження.

 62. Загальні поняття про інформаційні ресурси Internet та їх призначення.

 63. Всесвітня павутина World Wide Web (WWW) як важливий компонент інформаційних ресурсів, її призначення та можливості. Поняття браузеру.

 64. Приклади та характеристики Інтернет-браузерів. Технології роботи з ними.

 65. Програма Internet Explorer: призначення, режими роботи, основи інтерфейсу, головне меню, панелі інструментів.

 66. Характеристика програм електронної пошти і служби новин Internet, функції, технологія їх застосування.

 67. Характеристика засобів та технологій пошуку інформації в WWW.

 68. Пошукові системи мережі Інтернет. Технології пошуку інформації.

 69. Характеристика та можливості спеціальних програмних засобів для розв‘язку задач наукових досліджень.

 70. Характеристика новітніх інформаційних технологій для розв‘язування фахових завдань у галузі державного управління.ЛІТЕРАТУРА


 1. Бакушевич Я. М., Капаціла Ю. Б Інформатика та комп'ютерна техніка: навч.-метод. посіб.. — Т. : ТІСІТ, 2007. — 292с

 2. Бережна О. Б., Сисоєва Ю. А. Інформатика та комп'ютерна техніка (розділ "Проектування баз даних"): Конспект лекцій / Ч. 1 — Х. : ХНЕУ, 2005 — 44с.

 3. Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А., Баловсяк Н. В., Косяченко С. В., Парасінчук І. Г. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: навч. посібник /Ч. 1 — К. : Дакор; КНТ, 2008 — 319с.

 4. Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А., Барасюк Я. М., Баловсяк Н. В., Косяченко С. В. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах: навч. посібник / Ч. 2 — К. : Дакор; КНТ, 2008 — 536с.

 5. Гімчинський О. Г., Гімчинська С. Ю. Інформатика та комп'ютерна техніка: MS WORD: Навч. посібник. — Чернівці : Рута, 2007. — 144с.

 6. Зіміна І. В., Новосад Н. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. посібник / Федерація профспілок України. Інститут туризму. — К., 2005. — 74с.

 7. Зіміна І. В. Інформатика та комп`ютерна техніка. Розділ "Електронні таблиці MS EXCEL": навч. посібник / Федерація профспілок України; Інститут туризму. — К., 2007. — 67c.

 8. Інформатика і комп'ютерна техніка. Основи інформатики. Основи інформаційних технологій та програмування. Комп'ютерна техніка та програмування: Конспект лекцій з розділу "Системи управління базами даних. Microsoft Access" / Н. Н. Бровченко (уклад.), О. Л. Сєдих (уклад.). — К. : НУХТ, 2002. — 31 с.

 9. Краскевич В. Є., Петренко В. Р., Кашуба С. В., Зінченко Є. Г. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Ч. 2 : Табличний процесор Excel 2000. — Кривий Ріг : Мінерал, 2007 — 164с

 10. Кучерява Т. О., Сільченко М. В., Шабаліна І. В. Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивідуальної роботи / К. : КНЕУ, 2006. — 448с.

 11. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Інформатика та комп`ютерна техніка: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Суми : Університетська книга, 2008. — 665c.

 12. Оксанич А. П., Титаренко В. С., Костенко О. П. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. посіб. для студ. екон. та техн. спец. вищ. навч. закл./ Ч. 1 : Текстовий процесор Word. — Д. : Системні технології, 2003 — 272с.

 13. Редько М. М. Інформатика та комп`ютерна техніка: навч.-метод. посібник з контрольними завданнями для заоч. форми навч. / Вінниця : Нова Книга, 2007. — 568c.

 14. Глушаков С.В., Сурядный А. С. Microsoft Word XP для профессионала. — Х. : Фолио, 2007. — 463с.

 15. Кочетов А. Б. Microsoft Word 2003 для начинающих: Краткое руководство для вашей первой работы. — М. : Аквариум, 2004. — 127с.

 16. Леонтьев Ю. Г. Самоучитель Office Word 2003. — СПб. ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж ; Новосибирск ; Ростов н/ Д : Питер, 2004. — 283с

 17. Магеровська Т. В. Практикум Mikrosoft Word / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. — 114с.

 18. Маккормик Д. Секреты работы в Windows, Word, Excel: полное руководство для начинающих / Игорь Тимонин (пер.). — Х. : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. — 240с.

 19. Меженный Олег Анисимович. Microsoft Word 2003: Краткое руководство. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2004. — 203с.

 20. Пащенко И. Г. Карманный справочник по Word. — Ростов н/Д. : Феникс, 2005. — 123с.

 21. Штайнер Г. Word 2003: Справочник. — М. : ЛБЗ, 2005. — 646 с.

 22. Зелинский С. Э. Microsoft Windows Vista. Вопросы и ответы. Русская версия: [руководство]. — 3-е изд. — СПб. : Корона-век, 2008. — 558с.

 23. Матвеев М. Д., Юдин М. В., Куприянова А. В. Microsoft Windows XP. Все об использовании и настройках: самый полный самоучитель по использованию и настройке Windows XP!. — Изд. 3-е, перераб. и обновлен. — СПб. : Наука и техника, 2008. — 620 с.

 24. Ботт Эд, Зихерт Карл. Локальные сети и безопасность Microsoft Windows XP. Inside Out: полное руководство / Я. Майсова (пер.с англ.). — М. : ЭКОМ, 2007. — 943с.

 25. Холмогоров В. Windows XP: самоучитель. — 2-е изд. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2006. — 382с.

 26. А. Лоран. Лучшие методики применения Excel в бизнесе / О.В. Зайцева (пер.с англ.). — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. — 458с.

 27. Штайнер Гюнтер. Excel 2003: Справочник. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2006. — 559с.

 28. Чаповська Р., Вальдрат О. Робота з електронними таблицями Excel 2000 / XP / 2003: навч. посібник. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 253с.

 29. Уокенбах Джон. Формулы в Microsoft office Excel 2007 / С.А. Храмова (пер.с англ.и ред.). — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2008. — 722с.

 30. Глушаков С. В., Сурядный А. С., Мачула О. В. Microsoft Excel XP для профессионала. — Х. : Фолио, 2007. — 319с.

 31. Харвей Грег. Excel 2003 для "чайников": полный справочник / Е.Н. Дериева (пер.с англ.и ред.). — М.; СПб.; К. : Диалектика, 2007. — 679с.

 32. Степанов В. П,, Ковріжних І. П. Система управління базами даних MS ACCESS: навч. посібник для самост. роботи студентів / Харківський національний економічний ун-т — Х. : ХНЕУ, 2007. — 288с. :

 33. Блюттман Кен, Фриз Уэйн. Анализ данных в Access. Сборник рецептов: [пер. с англ.]. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2008. — 349с.

 34. Гончаров А. Ю. Access 2007: справочник с примерами. — М. : Кудиц-Пресс, 2008. — 293с.

 35. Кошелев В. Е. Access 2007: эффективное использование. — М. : Бином, 2008. — 590с.

 36. Фридман С. Я., Логачев Е. Н., Харченко В. Р. Microsoft Access: практикум. — Д. : НГУ, 2006.  Ч. 1 : Создание таблиц баз данных. — Д. : НГУ, 2006 — 134с.

 37. Створюємо презентації. Power Point. — К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. — 112с.

 38. Глушаков Сергей Владимирович, Ломотько Денис Викторович, Сурядный Алексей Станиславович. Работа в сети Internet / Х. : Фолио, 2004. — 390с.

 39. Локальные сети, модемы, интернет: ответы и советы / Игорь Грень (сост.). — Минск : ООО "Новое знание", 2004. — 351с.

 40. Лобунец Е. Ю., Решетник Н. А. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. / Краматорск : ДГМА, 2008. — 116с.

 41. Пятибратов А. П., Гудыно Л. П., Кириченко А. А. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник для студ. Вузов/М. : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. — 734с.

 42. Сквирский В. Д., Рубан А. В. Компьютерные сети. Локальные сети: учеб.-метод. пособие / Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т.Шевченко", 2008. — 129с.

 43. Столлингс В. Операционные системы.- М.: Издательский дом "Вильямс" -2004.- 848 с.

 44. К. Карлберг. Управление данными с помощью Microsoft Office Excel, М: Издат. Дом Вильямс, 2005 - 448 с.

 45. Степаненко О.С. Настройка персонального компьютера. Установки BIOS. Самоучитель- М.: Диалектика -2004.- 336 с.

 46. Тарнавський Ю.А. Internet-технології: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.

 47. Гусев В.С. Поиск в Internet. Самоучитель. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 336 с.

 48. Спека М.В. Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель. – М.: Издательский дом "Вільямс", 2004. – 368 с.

 49. Сингаевская Г. И. Функции в Microsoft Office Excel. Решение практических задач, - М: Диалектика, 2005г.- 880 стр., с ил.; 

 50. К. Берк, П. Кайри. Анализ данных с помощью Microsoft Office Excel,; М: Издат. Дом Вильямс, 2004 г. - 560 стр., с ил.; 

 51. Александров В.В. Диаграммы в Microsoft Office Excel. Краткое руководство,; - М: Диалектика, 2004г.-160 стр., с ил.; 

 52. Microsoft PowerPoint 2003. Русская версия. Практ. пособие. Серия "Шаг за шагом" / Пер. с англ.. – М.: СП ЭКОМ, 2005. – 384 с.

 53. Меженний О.О. Microsoft Windows XP. Стислий курс.- М.: Видавничий дім "Вільямс" -2004.- 224 с.

 54. Ковтанюк Ю.С. Установка, обновление, настройка и восстановление Windows -К.: Мк-пресс -2006.- 304 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації