Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

квітень-серпень 2011 року

Представлено видань (назв) всього: 737

Книг: 374 (наукових – 212, підручників – 162), дисертацій – 7,

авторефератів – 206, журналів – 150
  1. Наука в цілому


001.2:165.242(075.8) Б19

Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.Н.Кучер. – М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)001.38(100) Н72

Нобелівський рух і Україна: збірник праць. Т.5 / ред. кол.: М.Андрейчин, П.Бубній, М.Довбенко та ін. – Тернопіль: Джура, 2010. – 315 с. – З дарчим підписом автора М. Андрейчина.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)001.89(075.8) К44

Кислий, В.М. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В.М.Кислий. – Суми: Університетська книга, 2011. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 90 (Абон. – 87, НауЗ. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1)001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.1 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2011. – 135 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.2 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми: СумДУ, 2011. – 182 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)001.891(063) С91

Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року. Ч.3 / ред. кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. – Суми : СумДУ, 2011. – 146 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)  1. Комп’ютерна наука і технологія


004(063)+51(063)+531/534(063) І-74

Інформатика, математика, механіка: матеріали та програма науково-технічної конференції, Суми, 18-22 квітня 2011 р. / відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2011. – 181 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)004(075.8) А76

Апатова, Н.В. Інформатика для економістів : підручник / Н.В.Апатова, О.М.Гончарова, Ю.Ю.Дюлічева. – К. : ЦУЛ, 2011. – 456 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004(075.8) Д44

Дибкова, Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. пос. / Л.М.Дибкова. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004(075.8) Д44

Дибкова, Л.М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібн. / Л.М.Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004(075.8) Н23

Наливайко, Н.Я. Інформатика: навч. посіб. / Н.Я.Наливайко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 576 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.43(076) Г54

Глибовець, А.М. Практикум з мови програмування Сі: навч. посіб. / А.М.Глибовець, М.М.Глибовець, В.С.Проценко. – К.: ВД "Києво-Могилянська акад.", 2010. – 209 с. + Гриф МОН. –

З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.652(075.8) К26

Карпуша, В.Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних: навч. посіб. / В.Д.Карпуша, Б.Є.Панченко. – Суми: СумДУ, 2010. – 385 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 49 (Абон. – 40, Навч. – 1, ДБВі. – 1,

Стен. – 1, КМСС. – 2, ІШос. – 1, ІКон. – 1, Прил. – 1, НОхт. – 1)004.7 Д60

Додонов, А.Г. Живучесть информационных систем / А.Г.Додонов, Д.В.Ландэ. – К.: Наукова думка, 2011. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.7(075.8) К59

Козловський, А.В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб. / А.В.Козловський, Ю.М.Паночишин, Б.В.Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.738.5:070(075.8) И73

Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пос. / под. ред.: М.М. Лукиной. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 348 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.738.5:316.77 Ч-12

Чабаненко, М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України: монографія / М.В.Чабаненко. – Х. : Вид. агенція "Апостіль", 2011. – 424 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.896+519.711 Л86

Луцків, М.М. Математичне моделювання і комп`ютерне симулювання електромеханічних та стрічкопровідних систем / М.М.Луцків, І.М.Хмельницька. – Львів : УАД, 2010. – 172 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004:336.71(075.8) С83

Страхарчук, А.Я. Інформаційні системи і технології в банках : навч. посіб. / А.Я.Страхарчук, В.П.Страхарчук. – К. : УБС НБУ; Знання, 2010. – 515 с. + Гриф МОН. – (Інформаційні системи і технології в економіці).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)  1. Управління. Менеджмент


005(075.8) М50

Гірняк О.М. Менеджмент: підручник / О.М.Гірняк, П.П.Лазановський. – 5-те вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 352 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.1 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 42 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.2 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 50 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.332.4(082.1) С24

Світовий досвід захисту конкуренції: збірник наукових праць студентів магістратури. Ч.3 / наук. кер.: З.М. Борисенко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2010. – 48 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.336.3 К64

Кондо, Й. Управление качеством в масштабах компании: становление и этапы развития / Й.Кондо; пер. Е.П. Маркова, И.Н.Рыбаков. – К. : АДЕФ-Украина, 2007. – 256 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КУпр. – 1)005.336.3 Ц38

Центральная и Восточная Европа. Лидеры качества 2010 / руковод.: П.Я.Калита. – К. : ООО"Компания ВАИТЭ", 2011. – 54 с. – Дар читача.

Кільк. прим.: 2 (Схов. – 2)005.336.6(075.8) Г70

Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность : учеб. пос. / В.Г.Горчакова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 279 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.336.6(075.8)+659(075.8) Г70

Горчакова, В.Г. Прикладная имиджелогия / В.Г.Горчакова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 478 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.336.6(075.8)+659(075.8) Ш26

Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы: учеб. пос. / Ф.И.Шарков. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.52(075.8) Г75

Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз (+Авторизований доступ) : навч. пос. / Б.Є.Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.52(075.8) С83

Стратегічний аналіз: навч. посіб. / Г.М.Давидов, В.М.Малахова, О.А.Магопець та ін. – К. : Знання, 2011. – 389 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)005.574(075.8) У67

Управління конфліктами (+Авторизований доступ): навч. посіб. / Г.В.Жаворонкова, О.М.Скібіцький, Т.В.Сівашенко, О.І.Туз. – К.: Кондор, 2011. – 172 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 20 (Абон. – 19, НауЗ. – 1)005.932(075.8) О-64

Організація та проектування логістичних систем (+Авторизований доступ): підручник / за ред.: М.П.Денисенко, П.Р.Левковець, Л.І.Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.934:334.7 К84

Крутов, В.В. Становлення та розвиток недержаної системи безпеки підприємництва / В.В.Крутов. – К. : Фенікс, 2008. – 406 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005.95(075.8) Б20

Балабанова, Л.В. Управління персоналом (+Авторизований доступ): підручник / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак. – К.: ЦУЛ, 2011. – 468 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.95+331.108.5 М85

Мотивация персонала. Ключевой фактор менеджмента / под. ред. Йосио Кондо; пер. Е.П.Маркова. – К.: АДЕФ-Украина, 2007. – 206 с.

Кільк. прим.: 3 (Схов. – 2, КУпр. – 1)005:337:330.322.5:331.108 З-38

Захарова, О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія / О.В.Захарова. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2010. – 378 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)005:339.944(075.8) М71

Міжнародний менеджмент: навч. посіб. / П.І.Юхименко, Л.П.Гацька, М.В.Півторак та ін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)  1. Стандартизація


006(075.8)+346.544.4(075.8) С16

Салухіна, Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг (+Авторизований доступ): підручник / Н.Г.Салухіна, О.М.Язвінська. – К.: ЦУЛ, 2010. – 336 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 11 (Навч. – 1, Абон. – 9, КМар. – 1)006.32(075.8) К89

Кузьміна, Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: навч. посіб. / Т.О.Кузьміна. – К : Кондор, 2011. – 450с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 3 (Навч. – 2, КТМВ. – 1)  1. Цивілізація. Прогрес


008(477) У45

Україна і світ: прагнення змін: монографія / відп. ред. Н. Висоцька. – К.: Дух і літера, 2010. – 448 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)  1. Бібліографія. Бібліографічні покажчики


012:378.4(477.52)(092)Ковальов З-36

Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов: до 70-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1968-2011 роки. – Суми: СумДУ, 2011. – 69 с. – (Біобібліотрафія вчених університету; Вип.3).

Кільк. прим.: 5 (Схов. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)015:378.4:62(477.83) Д76

Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік: бібліографічний покажчик / за ред.: О.В.Шишки, І.О.Бєлоус, Н.Е.Кунанець. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 788 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:070(437.7) П65

Почекутова, О.І. Преса Закарпаття ХІХ - І половини ХХ століття: бібліографічний покажчик / О.І.Почекутова. – Ужгород: УжНУ "Говерла", 2010. – 128 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:378.4(477.54):61(09)"1805/.. В42

Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліографічний довідник / за заг. ред. В.М.Лісового. – Х.: ХНМУ, 2010. – 208 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)016:378.4(477.62)"2009" Д76

Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов: бібліографічний покажчик за 2009 рік / уклад.: Н.О.Борисова, Н.О.Гриньова, Ж.М.Шум. – Горлівка: ГДПІІМ, 2010. – 160 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:655(082.1) Н34

Науково-технічний збірник "Наукові записки": систематичний анотований покажчик матеріалів, опублікованих у 1939-2009 рр. / Б.В.Дурняк, О.М.Василишин, О.В.Мельников. – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)016:94-054.72(477)Бор Б83

Бородаєвський Сергій Васильович: короткий біобібліографічний покажчик / уклад.: В.М.Власенко, О.В.Глушан. – Суми: ФОП Панасенко І.М., 2010. – 88 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)021(477.54)УІПА С66

Сосипатрова, В.И. Путь длиною в 50 лет : образованию библиотеки УИПА посвящается / В.И.Сосипатрова, И.Н.Пяткова, Е.Н.Рыбальченко. – Х. : УИПА, 2008. – 46 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)021:004.738.5 К64

Копанєва, В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія / В.Копанєва. – К.: НАН Укр. Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 198 с. – З обмінного фонду Нац. бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Кільк. прим.: 2 (Інфо. – 1, ТМКБ. – 1)  1. Організації та інші типи об’єднань


061(477)ЄС П27

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС: попередній аналіз / уклад.: К.Косгроур, М.Хелієр. – К.: Посольство Великої Британії в Україні. – 46 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації