Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

Скачати
Документи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
№ 1/9-67 від 08.02.2010


Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим, управління

освіти і науки обласних, Київської та

Севастопольської міських державних

адміністрацій

Загальноосвітні навчальні заклади


Про врахування середнього

бала документа про повну

загальну середню освіту


Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 №873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 №930/16946, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Доручаємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

Зразок розрахунків та запису подано у додатку.


Заступник Міністра П.Полянський


Ващенко Л.С. 486-10-83


Додаток до листа

від 08.02.2010 № 1/9-67


ЗРАЗОК
ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА

про повну загальну середню освіту __КВ__N37042980_________

(без атестата не дійсний) _Бойко________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Ніна Володимирівна______________

_________________________________
закінчила__ у 2010_ році школу №141_____________________

(повна назва навчального закладу)

_________________________________ _________________________________з такими балами:

назва предмета бал

Українська мова десять

Українська література десять

Зарубіжна література дванадцять

Англійська мова десять

Алгебра дев’ять

Геометрія вісім

Інформатика дев’ять

Історія України дванадцять

Всесвітня історія дванадцять

Географія десять

Основи економіки дев’ять

Біологія десять

Фізика вісім

Астрономія вісім

Хімія дев’ять

Фізична культура звільнена Трудова підготовка дев’ять

Медико-санітарна

підготовка дев’ять

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

_______________ ___________

Пройшла державну підсумкову атестацію з таких предметів:
назва предмета бал

Українська мова десять

Математика дев’ять

Біологія десять ________________ _____________

________________ _____________

________________ _____________

Середній бал атестата* 9,7-178,1б.* Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки =20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7.

Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну кількість не враховуються.


Одеський обласний інститут удосконалення вчителів


Пам’ятка

щодо проведення державної підсумкової атестації

з української мови у 9 класі

(2009/2010 н.р.)Державна підсумкова атестація для учнів 9 класів проводиться за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України по Національному телебаченню та радіо (1.06.2010р. о 9.00).

Текст диктанту визначатиметься за посібником: Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. – К.: Грамота, 2010. – 80 с.

Державна підсумкова атестація з української мови триває одну астрономічну годину (тобто шістдесят хвилин). Тексти в збірнику для її проведення містять по 160 – 180 слів (і самостійних, і службових).


ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ


У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша (в лінію) ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу; на ньому зазначається дата (01.06.2010). Учні починають підписувати роботу на сьомому рядку титульної сторінки.

Роботу слід виконувати кульковою ручкою з синім чорнилом.


ЗРАЗОК ПІДПИСУ:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови

за курс базової школи

учня (учениці) 9 класу

(прізвище, ім’я та по батькові у формі родового відмінка)


На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту. Після заголовків крапку не ставлять. Після тексту в наступному рядку праворуч із великої літери записують автора чи джерело, не беручи його в дужки й не ставлячи після нього крапки (тобто оформлення такого запису має бути таким, як і в збірникові текстів для диктантів). Кількість слів у тексті в кінці роботи учні не зазначають.


ЗРАЗОК:

Диктант

Наша пісня

Світ, у якому ми живемо, ритмічний. Я родом із села, де завжди співали. Тут співіснувало безліч сільськогосподарських ритмів: клепання коси, стукіт копит, крутіння жорна в млині, дзюркіт молока у відрі…

За А. Содоморою


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДПА


1. Вид роботи й назву тексту записати на дошці.

2. Відлік часу розпочинається з початком читання вчителем тексту.

3. Учитель не дає ніяких пояснень щодо змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів.

4. Учитель може давати тільки рекомендації щодо оформлення роботи.

5. Текст слід диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

6. Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні уважно слухають. Далі це саме речення диктується для запису частинами (частина складається із словосполучень двох – п’яти слів або частини складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Кожна частина читається тільки один раз.

7. Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів чи під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось слова або словосполучення.

8. Після того, як учні запишуть усе речення, його слід прочитати повторно для перевірки.

9. У такий спосіб диктується кожне речення тексту.

10. Учитель обов’язково вказує місце поділу на абзаци.

11. Після запису всього тексту учитель-екзаменатор читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, надаючи цим самим змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки.

12. Після повторного читання всього тексту диктанти збираються.

(Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правописного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання).


ПЕРЕВІРКА Й ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ


Диктант оцінюється на підставі критеріїв.
 1. Орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оцінюються відповідно.

 2. Помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах та різних реченнях вважаються різними помилками.

 3. Розрізняють грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок відносять:

  • винятки з усіх правил;

  • написання великої літери в складних власних назвах;

  • правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками;

  • у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях на кшталт не хто інший, як...; не що інше, як ...; ніхто інший не ...; ніщо інше не ...);

  • заміна одного співвідносного розділового знака іншим;

  • заміна українських букв російськими;

  • під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою.

 4. За наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

 5. Орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються.Нормативи оцінювання робіт на ДПА
Бали

Кількість помилок

1

15 – 16 і більше

2

13 – 14

3

11 – 12

4

9 – 10

5

7 – 8

6

5 – 6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба) – 2

10

1

11

1 (негруба)

12

---
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації