Розділ 1 Поняття дискурсу у сучасному мовознавстві 6 1 Поняття дискурсу 6

Скачати
Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЗМІСТВСТУП 2

Розділ 1 Поняття дискурсу у сучасному мовознавстві 6

1.1 Поняття дискурсу 6

1.2 Типологія дискурсу 15

Розділ 2 Лексико-стилістичні характеристики науково-техніного дискурсу 23

2.1 Особливості науково-технчного дискурсу 23

2.2 Специфіка перекладу науково-технічних текстів в галузі кібернетики та комп‘ютерних технологій 40

Розділ 3 Науковий дискурс в сучасному комунікативному средовищі 52

3.1 Місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі 52

3.2 Аналіз стилістичних особливотей науково-технічного дискурсу 55

Висновок 61

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 65ВСТУППоняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. У першій половині ХХ століття мовознавство протягом досить тривалого періоду було зосереджене на вивченні однієї з двох діалектично зв’язаних сторін мови – мовній системі, але, починаючи з другої половини 60-х років, центр уваги лінгвістів переноситься на іншу сторону цієї діалектичної єдності – мовленнєву діяльність та її продукт – дискурс, формальні характеристики якого були отримані у 1952 році З. Херрісом.

Хоча проблема дискурсу широко висвітлюється як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами, таке важливе питання, як адресованість у дискурсі все ще залишається поза межами дослідження.

Із початком нового тисячоліття, розвиток технології набув нових обертів. Внаслідок цього, у сучасному житті кожна людина хоча б іноді користується різними пристроями, які полегшують спілкування або ж виконання певної роботи та задоволення власних потреб. Це такі пристрої, як мобільні телефони, коммунікатори, комп’ютери та ін. Багато людей вже й не уявляють життя без цих технологічних новинок, та часто використовують їх у повсякденному житті.

Такий активний процес технологічного розвитку спровокував появу багатьох неологізмів, які поширились та затвердились у мовах різних країн. Особливо це стосується персонального комп’ютера, внаслідок використання якого виникло безліч жаргонізмів та професіоналазмів, які вже зараз широко вживаються користувачами ПК та продовжують поповнювати словниковий склад багатьох мов.

Термінологічна система галузі інформаційних технологій належить до наймолодших систем, оскільки виникла наприкінці 20 сторіччя разом з виникненням і розвитком комп’ютерних та інформаційних технологій. Оскільки лідером розвитку галузі інформаційних технологій були й залишаються Сполучені Штати, природно що первинна номінація нових розробок відбувається англійською мовою.

Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства є визначення способів утворення неологізмів у галузі інформаційних технологій та аналіз шляхів їх адекватного перекладу іншими мовами.

У сучасному суспільстві, де розширюються міжнародні контакти на різних рівнях і в різних областях економіки, зростає роль використання комп'ютерів і глобальної системи Інтернет. Дане дослідження присвячене вивченню особливостей комп'ютерного дискурсу.

Комп'ютерний дискурс виник одночасно з появою електронно-обчислювальних машин у США 1946 року. Із розвитком обчислювальної техніки в Україні також почала складатися специфічна мова, якою спілкувалися комп'ютерники-професіонали. Розповсюдження персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви населення, які сприйняли і збагатили комп'ютерну лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонних висловів, визначають моду на них серед користувачів.

Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність мови комп'ютерників складає теоретичний і практичний інтерес.

Актуальність даної роботи продиктована такими моментами:

1) вивчення видів мовного спілкування перебуває в центрі уваги різних галузей лінгвістики, проте ознаки комп'ютерного дискурсу досі залишаються поза увагою дослідників;

2) комп'ютерне спілкування стає все більш поширеним видом комунікації, тоді як типи і жанри комп'ютерного дискурсу висвітлені в лінгвістичній літературі недостатньо;

3) комп'ютерне спілкування в україномовному середовищі як предмет лінгвістичного вивчення, за нашими даними, ще не піддавалося спеціальному дослідженню.

Виходячи з вищенаведеного, метою нашої роботи є аналіз специфіки перекладу англомовного комп’ютерного дискурсу, яодного з різновидів наукового та нуково-технічного дискурсу.

Об‘єктом нашого дослідження став англомовний нуковий та науково-технічний дискурс у сфері комп’ютерних технологій. Суб‘єктом нашого дослідження є особливості вживання та перекладу компьютерної термінології та абревіації в текестах компьютерної тематики.

Поставлена мета сформувала наступні завдання:

Вивчити поняття дискурсу, надати типологію дискурсу, вивчити особливості науково-технічного англомовного дискурсу, визначити специфіку перекладу науково-технічних текстів в галузі комп‘ютерних технологій, дослідити місце комп'ютерного дискурсу в комунікативному середовищі, проаналізувати стилістичні особливсті го науково-технічного дискурсу

Робота складається з вступу, 3 розділів, висновку та спику літератури.

У Вступі обґрунтовується актуальність роботи, визначаються мета, об‘єкт та суб‘єкт дослідженя, зазначається структура роботи. Перший розіл роботи висвічує поняття дискурсу у лінгвістиці., наводить уявлення сучасних лінгвісті про дискурс, систематизує типологію дискурсу. Другий розділ присвячений проблемі лексико-стилістичних характеристик наукового дискурсу. Зокрема, в розділі розглядаються питання специфіки науково-технічного дискурсу, досліджуються особливості перекладу з англійської мови технічних текстів угалузу компьютерної інженерії.

Розділ 3 розглядає місце наукового дискурсу в системі сучасного мовлення. Висновок підсумовує теоретичні відомості дослідженя а підводить підсумок практичним результатам.

Перелік літератуцримістить 68 джерел наукової літератури з проблеми дослідження.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації