Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Найкращі книжки для найкращої освіти

Скачати
Документи

Видавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Найкращі книжки для найкращої освітиМартиненко А. О.

Англійська граматика в таблицях

Навч. посібник. —2-ге вид. без змін — К.: КНЕУ, 2006. — 168 с. М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-532 від 17.03.03

Ціна: 15,50 грн.


ISBN 966-574-477-1


Посібник присвячений пасивній граматиці англійської мови. В основі посібника лежить ознакова граматика, яка подана у 83 таблицях та системі вправ.

Для студентів, аспірантів, учнів старших класів і осіб, які бажають систематизувати свої знання з граматики англійської мови або скласти міжнародні іспити формату TOEFL.


ЗМІСТ


Вступ 3

Особливості граматичної будови англійської мови
як порівняти з українською мовою 5


ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ 7

1. Порядок слів у простому поширеному реченні 7

2. Морфологічні визначники позиції 8

3. Конверсія і порядок слів у реченні 9

4. Двоскладні та односкладні речення 10

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 12

1. Складносурядні речення. Сполучники сурядності. Складно­підрядні речення. Сполучники підрядності 12

2. Сполучникові слова 14

3. Безсполучникове поєднання головного і підрядного
речення 16

4. Речення із внесенням 17

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 20

1. Словосполучення та закономірності його перекладу 20

Дієслівне словосполучення 21

1. Дієслово 22

1.1. Ознаки дієслова 22

1.2. Правильні та неправильні дієслова 23

1.3. Найбільш уживані неправильні дієслова 24

Предикативне словосполучення 26

1. Простий дієслівний присудок 27

1.1. Допоміжні дієслова 27

1.2. Видо-часові форми простого дієслівного присудка 29

1.3. Особливості перекладу видо-часових форм англійського
простого дієслівного присудка в порівнянні
з українським присудком 38

1.4. Видо-часові форми присудка та обставинні слова 40

1.5. Місце обставинних слів у реченні 44

1.6. Особливості перекладу простого дієслівного присудка
в Passive Voice 45

1.7. Деякі труднощі при перекладі присудка в Passive Voice 47

2. Модальний присудок 49

2.1. Модальні дієслова 49

2.2. Засоби вираження часових відношень в модальному
присудку 51

2.3. Модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти 51

2.4. Переклад модального присудка з різними формами
інфінітива 53

2.5. Переклад модального присудка із запереченням not 54

2.6. Багатозначність дієслова to have 56

2.7. Багатозначність дієслова to be 57

2.8. Багатозначність форми used 58

2.9. Переклад модальних словосполучень had better,
would rather, would sooner 59

3. Складений дієслівний присудок 61

4. Складений іменний присудок 63

4.1. Дієслова-зв’язки 63

5. Фразеологічний присудок 64

Деякі особливості вживання форм присудка в підрядних
реченнях 66


1. Правило узгодження часів (Sequence of Tenses) 66

2. Видо-часові форми присудка в підрядних реченнях умови
та часу 68

Наказовий спосіб дієслова 70

1. Багатозначність дієслова to do 71

Умовний спосіб дієслова 73

1.1. Форми умовного способу англійського дієслова 73

1.2. Засоби вираження уявності та нереальності події в англій­ському реченні 74

1.3. Переклад дієслів у формі умовного способу 75

1.4. Труднощі перекладу англійського присудка у формі
умовного способу 75

1.5. Багатозначність дієслова would 81

1.6. Багатозначність дієслова should 82

Словосполучення з неособовими формами дієслова 86

1. Неособові форми дієслова 86

2. Функції неособових форм у реченні 88

3. Переклад простих неособових форм дієслова: Infinitive (to V0),
Gerund (Ving), Participle I (Ving), Participle II (V3/Ved), 89

3.1. Багатозначність форми to V0 92

3.2. Багатозначність форми Ving 95

3.3. Багатозначність форми Ved 98

4. Звороти з неособовими формами 101

4.1. Зворот Nominative with the Infinitive 102

4.2. Зворот Objective with the Infinitive (Participle I,
Participle II) 106

4.3. Зворот for + Infinitive 108

4.4. Зворот Complexes with the Gerund 110

4.5. Зворот Absolute Nominative Complex 112

Іменне словосполучення 115

1. Склад та функція іменного словосполучення у реченні 115

2. Порядок слів в іменному словосполученні 115

3. Переклад іменного словосполучення 116

1. Іменник 117

1.1. Ознаки іменника 117

1.2. Вираження відмінкових відношень англійського іменника
в порівнянні з українським іменником 119

1.3. Визначники іменника 120

2. Займенник 124

2.1. Особові, присвійні, зворотні займенники 124

2.2. Займенники some, any, no та їх похідні 126

2.3. Вказівні займенники 128

2.4. Займенники many, much, few, little 129

2.5. Означальні займенники all, another, both, each, every, either,
neither, other 130

2.6. Питальні та відносні займенники 130

2.7. Багатозначність слова it 132

2.8. Багатозначність слова one 134

3. Прикметник 135

3.1. Ознаки прикметника та його ступені порівняння 135

3.2. Місце прикметника у реченні 137

3.3. Порівняльні конструкції з прикметником 139

3.4. Слова, які виражають ступінь якості 139

3.5. Переклад прикметників, які по формі співпадають
з прислівниками 140

4. Прийменник 143

4.1. Значення, структура та місце прийменника у реченні 143

4.2. Загальне значення простих прийменників 143

4.3. Багатозначність прийменників 145

4.4. Дієслова та прикметники, які вимагають після себе
вживання прийменників 147

4.5. Стійкі прийменникові словосполучення 148

4.6. Складені прийменники 150

4.7. Прийменники, які за формою співпадають з прислівни-
ками 151


Переклад англійських заперечних речень 155


Інверсія — непрямий порядок слів у реченні 159


Література 163

___________________________________________________________________________________________________

Замовлення видань КНЕУ

тел.:(044)238-63-19

тел.:(044)238-63-67

тел./факс: (044)537-61-71

тел./факс: (044)537-61-77


E-mail: andrushko@icbe.com.ua


ТОВ “Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана ”

Р/р260050398600 в АБ “Брокбізнесбанк” м. Києва,

МФО 300249, код ЄДРПОУ 32961034.

04053, м. Київ, пл. Львівська, 14,Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації