Головне управління освіти І науки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ВІДДІЛЕННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОЛОГІЇ

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


Солярно-нічна символічна палітра
поетичного світу Володимира СвідзинськогоВИКОНАЛА

СТАРОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,

УЧЕНИЦЯ 11 КЛАСУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ

МОВИ № 16 КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м.ХАРКОВА


КЕРІВНИК РОБОТИ :

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДЕГТЯРЬОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА


ХАРКІВ –2003


На сторінці, яка йде за титульним аркушем, подається “Зміст”, де вказуються назви розділів та сторінки.

Зразок оформлення змісту

Зміст

Вступ .............................................................................................................. 3

Розділ І. Творчість В. Свідзинського в оцінках критиків і літературознавців........................................................................................... 5

Розділ ІІ. Філософське світосприйняття В. Свідзинського крізь призму символіки солярних та нічних образів......................................................... 10

Розділ ІІІ. Ліричне наповнення образів солярно-нічної палітри поетичного світу В. Свідзинського.................................................................................... 15

Розділ IV. Художня мова поезії В. Свідзинського як засіб вираження символіки солярних та нічних образів........................................................... 20

  1. Звукопис.............................................................................................. 20

  2. Інтонація.............................................................................................. 22

  3. Тропи. Художня деталь...................................................................... 24

  4. Колористичний живопис.................................................................... 26

  5. Асоціативна образність....................................................................... 27

Висновки............................................................................................................. 28

Бібліографія........................................................................................................ 30


ТЕЗИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Учасник конкурсу повинен підготувати й подати тези своєї роботи. У тезах мають бути стисло представлені основні положення проведеного дослідження. Перед тезами зазначається: тема роботи; ініціали і прізвище автора та наукового керівника; назва територіального відділення МАН; назва загальноосвітнього навчального закладу, клас, район, населений пункт.

Тези подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях (дискета 3,5”), текст обсягом 1 сторінка формату А-4 (шрифт 14, міжрядковий інтервал 1, 5).


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З БАЗОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Важливим етапом конкурсу МАН є виконання учасниками конкурсу контрольної роботи з базової дисципліни. Учасники секцій української мови, української літератури, фольклору, літературної творчості, мистецтвознавства виконують контрольну роботу з української мови та літератури. Учасники секції зарубіжної літератури за вибором виконують або контрольну роботу з української мови та літератури або контрольну роботу із зарубіжної літератури.


Зразки контрольних завдань з української мови та літератури

9 клас

І рівень (максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Перекладіть словосполучення українською мовою: чудесная степь, острая боль, яичный шампунь, хронический насморк.


Завдання 2 (2 бали)

Дайте визначення прийменника. Наведіть приклади трьох прийменників, які можуть виражати різні відношення (просторові, часові, причинові), увівши їх у речення.


Завдання 3 (2 бали)

Дайте визначення фольклору.


ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Напишіть правильно слова: радіст...ю, моркв...ний, нян...чити, мен...ше, кременчу...кий, пів...ананаса, пів...ями, жовч...ю, стат...ей, журналіс...кий, мереж...во, мар...во, на/віки/вічні, сам/на/сам, сама/самотою.


Завдання 2 (4 бали)

Дайте визначення байки. Поясніть, яку роль у байці відіграє алегорія.


Завдання 3 (4 балів)

Схарактеризуйте тему п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”.


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прикметників: високий, гарний, легкий. Доведіть багатозначність слова “легкий”, навівши відповідні приклади словосполучень.


Завдання 2 (7 балів)

Спишіть речення, пояснивши розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір речення (підкресліть члени речення, визначте його тип, надпишіть над кожним словом частину мови. Запишіть фонетичною транскрипцією слово “весною”. Поділіть виділені слова на морфеми.

І немовби весною пахне, гіркуватим її духом, який ото тривожить серце, коли сніг щойно зійшов і вже де-не-де проткнулись перші шпильки біло-зеленої травички (Є. Гуцало).


Завдання 3 (7 балів)

Дайте характеристику персонажів повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся”.


10 клас


І рівень ( максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Дайте визначення дієприслівника. Наведіть приклади дієприслівників, утворених від дієслів обох видів.


Завдання 2 (2 бали)

Запишіть слова у формі кличного відмінка: Ігор, матуся, Ольга Миколаївна, Олег Васильович, душа, молодість, жнець, знавець.


Завдання 3 (2 бали)

Дайте визначення народної думи.

ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Провідміняйте подані словосполучення: нічиє кошеня, цей звір, гаряча каша, білолиця дівчина.


Завдання 2 (4 бали)

Поясніть, яку роль відіграли думи та історичні пісні у формуванні національної самосвідомості українського народу.


Завдання 3 (4 бали)

Схарактеризуйте роль описів природи в повісті І.Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Визначте спосіб творення наведених слів, указавши твірну базу і словотвірний засіб: прегарно, лісостеповий, перенасичення, зроблений, суміжний, чорноморський, непередбачуваність.


Завдання 2 (7 балів)

Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір (підкресліть члени речення), надпишіть над кожним словом частину мови, визначте тип речення. Зробіть морфологічний розбір виділених слів. Поясніть, як ви розумієте вислів “багата мова”.

Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпно багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються (П. Панч).


Завдання 3 (7 балів)

Дайте характеристику центрального персонажа роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”


11 клас


І рівень (максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Дайте визначення безособового речення. Наведіть два приклади безособових речень, у яких головний член виражається різними формами.


Завдання 2 (2 бали)

Провідміняйте числівник 1657.


Завдання 3 (2 бали)

Укажіть, у який період української історії відбувалися події новели М. Хвильового “Я (Романтика)”.

ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Які слова називаються антонімами? Доберіть антоніми до слова “свіжий” у таких словосполученнях: свіжий хліб, свіжа газета, свіжа білизна, свіжі квіти, свіже повітря, свіжі фарби, свіжі овочі.


Завдання 2 (4 бали)

Назвіть українські літературні організації, які діяли в 20 х рр. ХХ ст.


Завдання 3 (4 бали)

Поясніть, у чому полягає різниця між твором Остапа Вишні “Моя автобіографія” та автобіографією як діловим документом.


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Поясніть, чим відрізняються слова: адресат – адресант, здатний – здібний, афект – ефект. Із словами останньої пари складіть два речення.


Завдання 2 (7 балів)

Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Охарактеризуйте речення (підкресліть члени речення, надписавши вид кожного члена речення, визначте його тип, подайте схему речення. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Я зачудовано слухав як дзвенить солов’їними трелями ніч як жебонить у рівчаку вода і мені приємно було думати що невдовзі знову розвидниться бо в кожній ночі навіть весняній короткій є щось лихе й тривожне (В. Дрозд).


Завдання 3 (7 балів)

Напишіть невеликий твір-роздум на тему “Образ матері в новелі М. Хвильового “Я (Романтика)”.


Завдання розроблені доцентами Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна -Борзенко О.І. та Пономаренко В.Д.


Зразки контрольних завдань із зарубіжної літератури


9 клас

І рівень (максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Назвіть основні жанри літератури стародавньої Греції.


Завдання 2 (2 бали)

Назвіть твори Й. В. Гете.


Завдання 3 (2 бали)

Назвіть дати роботи О.С. Пушкіна над романом “Евгений Онегин”.

ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Назвіть видатних поетів “золотої доби” римської літератури та їх основні твори.


Завдання 2 (4 бали)

Що таке “вічні образи” в світовій літературі? Наведіть приклади.


Завдання 3 (4 балів)

Серйозно чи з іронією назвав М.Ю Лермонтов Печоріна “героєм свого часу”?


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Назвіть драматургів стародавньої Греції та визначте їх внесок у розвиток драми.


Завдання 2 (7 балів)

Дайте визначення жанру сонета. Назвіть його характерні ознаки. Наведіть приклади.


Завдання 3 (7 балів)

Розкрийте своєрідність композиції наведеного вірша. Визначте функції повторів у цьому творі. Назвіть автора наведеного твору.


И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят – все лучшие годы.


Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и все там ничтожно…


Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, –

Такая пустая и глупая шутка…


10 клас


І рівень ( максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Дайте визначення реалізму, назвіть його представників.


Завдання 2 (2 бали)

Чим відрізняється гумор від сатири? Наведіть приклади творів письменників ХІХ століття, в яких використовуються гумор та сатира.


Завдання 3 (2 бали)

Які з “вічних тем” світової літератури знайшли відображення в ліриці А. Фета?


ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Дайте визначення вірша у прозі та наведіть приклади.


Завдання 2 (4 бали)

У чому полягають особливості психологізму у творах Г. Флобера?


Завдання 3 (4 бали)

Схарактеризуйте різновиди і функції пейзажних описів у російській літературі ХІХ століття. Наведіть приклади.


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Що таке тропи? Які тропи вам відомі? Визначте їх функції в поетиці твору на прикладах з літератури ХІХ – ХХ ст.


Завдання 2 (7 балів)

Як порушуються традиційні канони віршування в “Листях трави” В. Вітмена?


Завдання 3 (7 балів)

Яка роль епілогу в літературному творі? Поясніть на прикладах з російської літератури ХІХ ст.


11 клас


І рівень (максимально – 6 балів)


Завдання 1 (2 бали)

Назвіть основні твори письменників – основоположників модерністського роману.


Завдання 2 (2 бали)

Дайте визначення поняття гротеск. У яких літературних творах ХХ ст. він використовувався?


Завдання 3 (2 бали)

Назвіть твори російських поетів ХІХ – ХХ ст., присвячені темі поета й поезії.


ІІ рівень (максимально – 12 балів)


Завдання 1 (4 бали)

Що таке неоромантизм і чим він відрізняється від романтизму?


Завдання 2 (4 бали)

Доведіть, що “Пісня пісень” Шолом-Алейхема становить собою ліричну прозу.


Завдання 3 (4 бали)

Якими є основні тези естетичної програми російських футуристів? Назвіть провідних представників цього напрямку.


ІІІ рівень (максимально – 21 бал)


Завдання 1 (7 балів)

Охарактеризуйте світосприйняття літератури “втраченого покоління”, назвіть її представників.


Завдання 2 (7 балів)

У чому полягає модерністська специфіка зображення любовних стосунків у “Джакомо Джойсі”?


Завдання 3 (7 балів)

Охарактеризуйте систему зображально-виражальних засобів у ліриці С. Єсєніна. Покажіть їх роль на прикладах.

Завдання розроблені доцентами Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна –Шеховцовою Т.А. та Краснящих А.П.


ЗАХИСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Захист наукової роботи є завершальним етапом участі в конкурсі МАН. На цьому етапі автор роботи виступає з доповіддю, в якій представляє результати свого дослідження. Текст доповіді необхідно обговорити з науковим керівником і консультантом.

Основне в науковій доповіді – донести до слухачів (інших учасників та членів журі конкурсу) певну інформацію. З цією метою слід подбати про чіткість і логічність викладу, інтонаційну та мовленнєву виразність. Використання наочності може суттєво допомогти доповідачеві в ході презентації своєї роботи.

Оцінка захисту наукової роботи передбачає також своєрідну експертизу у формі запитань, які ставляться авторові дослідження після проголошення ним доповіді. Запитання мають право ставити як члени журі, так і інші учасники конкурсу. Важливо, щоб запитання стосувалися лише тих проблем, які розглядаються в роботі, вони мають бути фаховими й точно сформульованими. Головне завдання – за допомогою запитань надати можливість авторові роботи всебічно розкрити суть свого дослідження та виявити фахову підготовку.

Кожен учасник конкурсу може ставити запитання іншим учасникам і одержати за участь у дискусії додаткові бали. Однак при цьому важливо, щоб запитання були грамотно сформульовані і стосувалися обговорюваної проблеми. Типово некваліфікованими є запитання на кшталт “Що тобі сподобалось у цьому творі?” або “Які емоції ти переживав, пишучи свою роботу?”. Звичайно, такі й подібні запитання не принесуть додаткових балів у загальний рейтинг учасника конкурсу.

Слід відзначити, що саме на захисті учасник конкурсу одержує можливість повною мірою продемонструвати рівень своєї підготовки, а отже, таким чином підтвердити самостійність поданого ним на конкурс дослідження.

Тараненко О. С.


Деякі зауваги щодо конкурсних робіт з літературної творчості


Секція літературної творчості, безперечно, має свою специфіку поцінування робіт учнів-членів МАН, оскільки критерії диктуються не науковістю поданої роботи, а виключно наявністю творчого потенціалу конкурсантів. Що це значить?

Передовсім, подана робота на конкурс має носити творчий характер, і перші шість балів учень може отримати за оригінальність і цілісність подачі. Буває, діти апелюють: «Це все писалося мною, власноруч!» А ніхто і не сумнівається. Однак часто-густо подані твори не можна вважати оригінальними, бо це – так-сяк заримована чи то біографія Т.Шевченка (Лесі Українки…), чи переказ програмного твору, що сподобався («Роксолана», «Хазяїн», «Земля»…). Такі твори не є оригінальними, адже, по суті, вони вторинні, вони не несуть власного відкриття.

Що передбачає цілісність поетичної добірки? Коли твори дійсно оригінальні, вони обов′язково несуть у собі часточку душі юного поета: стан, в якому писався твір; настрій; своєрідність викладання думки; своєрідність мислення образами. Навіть декілька справді оригінальних поетичних творів дають можливість читачу доторкнутися до світу поета, відчути його особистість і неповторність. Вторинні ж твори (переказові) хіба що можуть характеризувати юного поета як сумлінного учня, залюбленого в навчальний предмет «література», але передати його власний світ, особливості його бачення – лише частково і приблизно! Здебільшого виходить декларативно, бо передає не стан автора, а його позицію, ставлення до героя чи до самого художнього твору, що став поштовхом до написання такого римованого відгуку.

Другим критерієм поцінування творчої роботи є аргументованість подачі, доцільність вступу. Слід сказати, що для більшості творчих робіт секції «Літературна творчість», лише вступ і є тією частинкою роботи, яка певним чином може бути і «науковою», і «дослідною». Адже саме вступ має переконати і пояснити, і підготувати читача до сприйняття творів саме в тому ключі, на який і сподівається автор. Вступ разом з назвою роботи мусять налаштувати читача на поетичний світ, конкретика якого буде доводитися кожним віршем основної частини роботи.

Спробую проілюструвати це. Одна з кращих робіт мала назву «Кролик із циліндра». Даючи таку інтригуючу і багатообіцяючу на несподіванки і чарівництво назву, авторка Ірина Обуховська (до речі, вона має власну поетичну збірку «Ржавые качели») налаштувала читача на твори, що мусять сприйматися як неочікуване відкриття. У вступі вона так і пояснює, що для неї кожен вірш – це як той кролик із циліндра. Адже настрій так само не запрограмований, як і події дня. Ось вам аргументованість і доцільність вступу. Тим паче, що її твори дійсно саме такі – неочікувані.

Мало того, що ця робота своєю яскравою назвою і аргументованим вступом привернула увагу журі на заочному етапі конкурсу, але водночас дала конкурсантці можливість створити і несподіваний, динамічний захист.

А ось інший приклад: конкурсантка виносить у назву роботи «Любовно-пейзажна лірика». А це, власне, визначення жанру, в якому практично всі юні поети і намагаються себе виявити. Отож така загальна назва абсолютно не налаштувала нас на своєрідність письма учениці. До того ж, як правило, у вступах подібних робіт розводяться взагалі про українську класичну літературу та декількох улюблених поетів (Шевченко, Леся Українка, зрідка – Симоненко),а про себе виходить, як у розповсюдженій журналістській фразі: та інші офіційні особи.

Так, для конкурсантів-дев’ятикласників і десятикласників, котрі вперше готують таку творчу роботу, дійсно, вступу і 15 -20 творів достатньо. А ось випускників шкіл хотілося б націлити на більш серйозну, вагомішу подачу. Добре, коли робота випускника має попри вступ ще й аргументовані прозові підводки до своїх творів, міркування, що передують поезіям. Таким чином, конкурсант стає співбесідником, він не лише в поетичних творах розкриває своє я, але й переконує у вірогідності саме такого бачення світу, проблем сьогодення, розкриває секрети свого творчого процесу, сперечається і просто живе в слові… Ставлю три крапки, передбачаючи, що можливий перелік побудови основної частини роботи з залученням присутності автора може бути безконечним. Коли основна частина вибудовується з першорядною роллю автора, то, звісно, насамкінець доречними будуть і декілька підсумовуючих речень – власне висновок.

Хочу навести кілька прикладів подібних робіт. Юля Максимейко розмірковувала про поезію, поетів і речі, які трапляються на очі і стають поштовхом до поетичних асоціацій, образів, вештаючись вулицями і парками Харкова. Її робота «Ціленеспрямованість» - є практично есе про рух, енергію творчого начала взагалі в житті і зокрема в житті окремого поета. Таня Кальченко продемонструвала інший підхід до розкриття в собі творчого начала і можливостей навчання поетичному мистецтву – у роботі «Граніт поезії» вона разом зі спудеями колегіумів минулих століть вивчала різні поетичні форми і, як і спудеї, складала тріолети, брахіколони, курйозні вірші, акровірші. Вона внесла елемент «сучасного навчання» - спроби наслідування улюблених поетів, подала свої спроби (вдалі спроби!) верлібрів, білих віршів, катренів, хайку. Вдалою подачею можна вважати і роботу Вікторії Бочарової «Усміхнена доля», де конкурсантка подала власні вірші як автобіографію, перекладену віршами і фото. Складна і цікава робота була в Олі Хворостової – «Припудрені парадокси». Багатозначність назви дала можливість авторці на віршах, власних малюнках відтворити частину великого світу через гру, абсурд, свою систему образів.

Звичайно ж, одним із основних критеріїв поцінування творчих робіт юних поетів насамперед мусить бути техніка віршування та композиційна вправність ( найвищий можливий бал – 6). Справедливо, гадаю, бо версифікаторське вміння – це матеріальний фундамент поезії. Саме вміння вправно і оригінально римувати, вміння користуватися ритмом - і є той незаперечний факт поетичного хисту. А що ж то за поезія, коли в класичному вірші лише іноді з′являється рима, та й то дієслівна (печуть- течуть, світає – співає…) або що на сьогоднішній день не ввважається за риму взагалі – однокоренева (пішов – прийшов, сів – присів …). Коли ритмомелодика вірша така, наче писалося юному автору-лірику виключно на возі, мандруючи із Чернігова до Воронежа і навпаки. Тобто в одному поетичному рядку складів 14, а в іншому (відповідному йому) – 10, або й 11! Або починалося з анапеста – закінчилося хореєм, а то і взагалі таким ритмом, що практично не визначається.

Наголоси часто-густо «авторські», прикметники повної форми, які зникли із широкого вжитку ще минулого століття (срібнії, зеленая…).

Щодо композиції. Ясна річ, юним важко зупинитися, коли хочеться римувати, і твори виходять затягнуті з порушеннями часу або причини-наслідку. Такі «поеми» можна розбити на дві-три невеличких частини, що можуть існувати самостійно і сприйматися як вірші-замальовки, вірші-мініатюри. Не має значення, скільки списано паперу – головне, чи вдалося сказати щось своє і суттєве, чи є сказане власним відкриттям в області передачі настрою через образ. У поезії скільки жанрових форм! Одновірш (один рядок, що передає несподівану думку і настрій), двовірш, тривірш і хоку(трирядкова форма японського ліричного вірша), чотиривірш або катрен, п′ятивірш, шестивірш і окремо октава (вірш із шести рядків з усталеним римуванням і обов′язковим введенням в коду − у два останніх рядки − самого слова «октава») і т. д.

Одним із критеріїв поцінування учнівської творчої роботи є мова, рівень грамотності. Безсумнівно, без цього критерію літераторів не можна оцінювати. Багатство мови, рівень грамотності мають бути наявні. І годі нарікати на секретарку чи комп′ютер − перед тим, як здавати роботу, її слід вичитати і помилки виправити. Це і буде показове знання мови і авторської грамотності.

Останнім критерієм є «кількість творів і якість оформлення роботи».

Вимагається від 15 (9 клас) до 25 оригінальних поезій. На якість оформлення роботи будуть вказувати, перш за все, правильність оформлення подачі: відповідність титульної сторінки вимогам такого плану робіт; другою сторінкою має йти зміст (щоправда, для творчих робіт це не принципово, і зміст дозволяється виносити насамкінець, як у поетичних книгах); далі – вступ. Потім йде основна частина – власні твори конкурсантів.

Вимагається наявність рецензії і відгуку на роботу, написані учителями школи і завірені печаткою школи та директорським підписом. Функція і рецензії, і відгуку вчителів фактично мають зводитися до рекомендації даного учня на творчий конкурс учнівських робіт, до ствердження готовності учня демонструвати свій хист на рівні області.

Не дивина, що багато дітей, які віршують, мають хист і до інших видів мистецтва. Часто це малювання, співи, потяг до музики, хореографії, художньої фотографії, ліплення і подібне. Свій хист літературний таким дітям хочеться підкріпити іншим. Це добре. Однак слід зважати, щоб, так би мовити, «допоміжний вид мистецтва» дійсно допомагав і увиразнював написане юним поетом, а не створював мішанину різних стилів і методів, за якою не розгледиш основних рис письма, характеру ліричного героя. Добре, коли є гармонійна відповідність і чуття міри.

Оце, власне, і всі найсуттєвіші зауваження щодо вимог до робіт, поданих на секцію «Літературна творчість».

Т.В.Слюсарська, О.Ф.Винник


З досвіду підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України з хімії


Запорукою розвитку та добробуту будь-якої держави є її науковий потенціал. Саме він визначає місце країни серед інших держав світу. Виростити своїх вчених – нелегка і довга праця, а тому розпочинати її треба з шкільної парти. На нашу думку, однією із продуктивних форм наукової діяльності школярів в позаурочний час в системі наукових товариств є хімічна школа МАН.

Мала академія наук України є творчим об’єднанням молоді, що забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії. Основною складовою творчої діяльності учнів-членів МАН є виконання наукової роботи та участь їх в конкурсах-захистах.

Досвід нашої тривалої роботи з підготовки та проведення обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з хімії, а також участь в роботі журі показує, що необхідна певна уніфікація вимог і підходів щодо підготовки і захисту цих робіт.

У обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з хімії беруть участь учні 9-11 класів шкіл, гімназій, ліцеїв м. Харкова та Харківської області, які є кандидатами та дійсними членами Харківського територіального відділення Малої академії наук України переможці І етапу (районних конкурсів-захистів). Кожного року конкурс-захист передбачає:

а) конкурс науково-дослідницьких робіт (заочний конкурс);

б) контрольну роботу з хімії;

в) захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь у конкурсі-захисті складає 100 балів (заочний конкурс - 22 бали, контрольна робота – 39 балів, захист НДР – 39 балів).

Учнівські науково-дослідницькі роботи з хімії, які подаються на обласний конкурс-захист, повинні бути тільки експериментальними або експериментально-теоретичними. Експериментальні роботи обов’язково включають експериментальну частину, в якій представлені результати досліджень (з використанням певного обладнання, приладів, хімічного посуду, реактивів і ін.). В таких роботах обов’язково необхідно подати методику виконання експерименту, результати досліджень, їх обговорення (пояснення результатів досліджень на основі відомих теорій чи закономірностей і ін.).

На наш погляд, важливим етапом у виконанні учнівської науково-дослідницької роботи з хімії є вибір теми, наукового керівника та установи, на базі якої можливо виконання цієї роботи. Успішно ця частина роботи виконується найчастіше у таких середніх навчальних закладах, де, окрім вчителя хімії, у вирішенні цих питань приймає участь і адміністрація. Стосовно питання вибору бази для виконання учнівських наукових робіт з хімії можна зробити такий висновок: учнівські наукові роботи можна виконувати на базі кабінету хімії середніх ЗОШ чи інших середніх ЗОЗ (9-10 класи) і на базі наукових лабораторій вищих навчальних закладів, лабораторій науково-дослідних установ, промислових хім. лабораторій і інше. Можна поєднати те і інше. Як приклад можна навести організацію учнівської наукової роботи з хімії в Харківській гімназії № 46 ім. М. В. Ломоносова. Кожного року на обласний етап конкурсу-захисту вони направляють 4-5 робіт, частина яких виконується на базі гімназії, а частина на базі наукових лабораторій НТУ “ХПІ” і в результаті мають декілька призових місць. Так, у 2004 р. вони отримали три призових місця, в 2005 р. – два. Більша частина науково-дослідницьких робіт, які за останні роки направлялись на обласний конкурс-захист, були виконані на базі наукових лабораторій університетів, науково-дослідних установ і ін.

Тема науково-дослідницької роботи учня може бути будь-якою, її вибирає або сам конкурсант, або пропонує науковий керівник. Одними із вагових критеріїв вибору теми є її актуальність, наявність необхідної літератури, реактивів, обладнання, а також доступність теми, її відповідність здібностям учня і інше.

За бажанням можна скористатися такою тематикою науково-дослідницьких робіт з хімії учнів-членів МАН:

 1. Визначення вмісту органічних кислот в плодах (або соках і інших біологічних об’єктах).

 2. Дослідження природних вод (вміст металів, хлоридів, сульфатів, нітратів та ін.)

 3. Визначення вмісту мікроелементів у природних водах (можна в ґрунтах чи рослинах, інших біологічних об’єктах).

 4. Визначення каротину в плодах, кормах і інших об’єктах.

 5. Визначення кислотності меду.

 6. Визначення твердості води (різними методами, в різних водах).

 7. Визначення якості миючих засобів.

 8. Визначення кислотності, жирності, вмісту лактози в молочних продуктах.

 9. Визначення вмісту солі, золи в твердих сирах.

 10. Дослідження мінерального складу молока методом тонкошарової хроматографії.

 11. Експериментальне дослідження якості ефірних олій.

 12. Визначення залежності швидкості корозії металів, (сплавів, виробів) від різних факторів.

 13. Визначення нітратного азоту в рослинах методом тонкошарової та паперової хроматографії.

 14. Визначення вмісту азоту (або фосфору) в мінеральних добривах (або ґрунтах) хроматографічним методом.

 15. Дослідження залежності між будовою і хімічними властивостями певних сполук (неорганічних, органічних).

 16. Дослідження процесів електроосадження металів (чи сплавів).

 17. Порівняльна характеристика визначення певних іонів сучасними методами.

 18. Дослідження комплексоутворення сучасними методами.

 19. Дослідження будови органічних сполук сучасними методами.

 20. Ідентифікація галогенпохідних (інших похідних) органічних сполук сучасним методами.

 21. Дослідження кінетики певних хімічних реакцій.

 22. Синтез нових органічних (або неорганічних) сполук.

Науково-дослідницькі роботи за пунктами 1-14 рекомендуються для учнів 9-10 класів. Їх можна виконувати на базі шкільного кабінету хімії за методичними рекомендаціями, які є в таких посібниках:

 1. Афанасьев М.А и др. Количественные опыты по химии. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1987.

 2. Дробоцький А.С. Позакласна робота з хімії. – К.: Вища школа, 1983.

 3. Дробоцький А.С., Романишина Л.М. Практичні роботи з хімії. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Нифантьев Э.Е. Внеклассная работа по химии с использованием хроматографии. – М.: Просвещение, 1983.

 5. Санитарно-гигиенические методы исследования пищевых продуктов и воды (справочное пособие). Под ред. проф. Г. С. Яцулы, Киев: Здоровье, 1991, - 286 с.

 6. Ушакова Н.Н. и др. Пособие по аналитической химии. М.: Изд. МГУ, 1978.

 7. Чигрик П.В. Организация учебной и внеклассной работы по химии. – Уфа: Башкирское кн. изд. 1990.

Науково-дослідницькі роботи за пунктами 15-22 виконуються на базі спеціалізованих наукових лабораторій і рекомендуються для учнів 10-11 класів.

Наукова робота з хімії обов’язково повинна бути дослідницькою, мати завершений зміст і форму. Для цього науковому керівнику необхідно скласти орієнтовний план науково-дослідницької роботи (перелік основних питань, календарні строки і їх виконання).

Науковий керівник пропонує учневі необхідну літературу, спеціальні наукові видання і інше. Важливо навчити учня працювати з науковою літературою, пояснити як зібрати науковий матеріал, як його критично переробити, систематизувати, та узагальнити. В результаті скласти літературний огляд.

Перед тим, як розпочинати експериментальні дослідження необхідно вивчити усі можливості що до виконання певної роботи (матеріальні можливості кабінету хімії чи лабораторії, обладнання, реактиви і інше). Після цього скласти план експерименту, опанувати методику його проведення, виконати експериментальну частину роботи. Проаналізувати експериментальні дані і оформити їх у вигляді, таблиць, графіків, схем, діаграм, фотографій, тощо.

Важливим етапом є написання та оформлення науково-дослідницької роботи, яка має включати в себе такі частини:

 1. Вступ (обґрунтування вибору теми, її актуальності, мета та завдання досліджень, практичне та теоретичне значення роботи).

 2. Літературний огляд (аналіз літературних джерел з вибраної теми, теоретичне обґрунтування експерименту, плани його реалізації і інше).

 3. Експериментальна частина (методика проведення експерименту, результати експерименту, їх аналіз і обговорення, розрахунки, похибки досліджень і інше).

 4. Висновки.

 5. Список використаної літератури.

 6. Додатки (при необхідності).

Робота повинна бути охайно оформлена, обсягом орієнтовно 25-30 сторінок друкованого тексту. За структурою науково-дослідницька робота з хімії не відрізняється від робіт з інших природничих дисциплін. Одне з важливих завдань наукового керівника - навчити учня правильно оформляти наукову роботу. Є певні вимоги щодо оформлення роботи, але, на жаль, ми кожного разу зустрічаємося з таким явищем, що не всі наукові роботи оформлені у відповідності з вимогами. Це знижує бал заочного конкурсу. В зв’язку з цим стисло стосовно правил оформлення наукової роботи:

Аналіз тематики, змісту науково-дослідницьких робіт членів МАН, які брали участь в обласних конкурсах, а також результатів конкурсів свідчать, що:

Важливою складовою конкурсу-захисту є контрольна робота, яка складалась з дев’яти питань трьох рівнів складності (по три питання). В контрольну роботу включались творчі завдання та розрахункові задачі, які за змістом обов’язково відповідали програмі середньої загальноосвітньої школи, але за своєю складністю виходили за межі шкільної програми.

Вчителям хімії і науковим керівникам необхідно більше приділяти уваги підготовці учнів до контрольної роботи. Наведемо зміст контрольних робіт на ІІ етапі конкурсу-захисту за останні 3 роки.

2003 рік

9 клас

І рівень

1.

Визначіть, який елемент (чи його ізотоп) утвориться при бомбардуванні -частинками: а) алюмінію; б) магнію, якщо відомо, що в результаті цих ядерних реакцій утворюється нейтрон. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
2

2.
Який об’єм СО необхідно взяти для одержання 6,35г міді із

а) купрум (І) оксиду; б) купрум (ІІ) оксиду?

2

3.

50 г солі розчинили у воді об’ємом 90 мл. Визначте масову частку (%) солі у розчині.

2
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації