Головне управління освіти І науки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ІІ рівень

4.

В чотирьох пробірках знаходяться розчини хлоридної кислоти, нітратної кислоти, натрій хлориду, натрій нітрату. Запропонуйте два реактиви, якими можна визначити розчин якої речовини знаходиться в кожній пробірці. Поясніть, як зробити визначення.
4

5.

Скільки мл розчину лугу, в 1мл якого міститься 0,04г NaOH, потрібно для того, щоб перевести 2,5 ферум (ІІІ) хлориду шестиводного (FeCl3·6H2O) в ферум (ІІІ) гідроксид?
4

6.

Наведіть приклади не менше п’яти способів одержання калій хлориду у лабораторних умовах. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

4ІІІ рівень

7.

До 2 л 20% розчину ортофосфорної кислоти густиною 1,1г/см3 додали 3л розчину калій гідроксиду концентрацією 2 моль/л. Які солі і в якій кількості утворилися.
7

8.

Під час нагрівання 2,64г суміші мідного (CuSO4·5H2O) та залізного (FeSO4·7H2O) купоросів виділилося 1,08г води. Визначіть процентний склад суміші. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
7

9.

При розкладанні 10,47г суміші калій перманганату і бертолетової солі (KClO3) виділилося 1,568л кисню. Визначте склад суміші (%), якщо бертолетова сіль розклалася повністю, а калій перманганат розклався на 70%.
7
10 клас

І рівень

1.

Скільки грамів мідного купоросу (CuSO4·5H2O) необхідно взяти для приготування 500г 2% розчину купрум (ІІ) сульфату?

2

2.

Який газ та в якому об’ємі виділився при прожарюванні 5г бертолетової солі, що містить 2% домішок?

2

3.

Визначте масу осаду, що утворився при взаємодії 16,64г барій хлориду і 16,64г алюміній сульфату.

2
ІІ рівень

4.

При взаємодії 0,1М розчину нітратної кислоти з цинком одержали цинк нітрат і 0,77г амоній нітрату. Складіть рівняння реакції та визначте об’єм розчину нітратної кислоти та масу цинку, що прореагували.
4

5.

Визначте концентрацію іонів H+ і недисоційованих молекул (в моль/л) у розчині HF, якщо відомо, що в 500мл цього розчину міститься 0,025моль кислоти, а ступінь електролітичної дисоціації складає 3,6%.
4

6.

Теплоти розчинення SrCl2 і SrСl2·6H2O складають 47,7кДж/моль і 31,0кДж/моль, відповідно. Знайдіть теплоту гідратації SrCl2.

4ІІІ рівень

7.

Визначіть формулу сполуки, що містить 4,20% Карбону, 6,99% Гідроґену, 72,73% Оксиґену та 16,68% невідомого металу.
7

8.

Цинкову пластинку занурили в розчин солі невідомого металу. Маса розчину 80г. В складі сульфату метал має ступінь окислення +2. Через деякий час маса пластинки збільшилася на 1,08г. Масова частка цинк сульфату при цьому у розчині складала 6,58%. Який метал виділився на пластинці?
7

9.

Через колону синтезу аміаку пропустили 30000м3 азотоводневої суміші з концентрацією аміаку 4% (за об’ємом) на виході колони було отримано суміш газів з концентрацією аміаку 16% (за об’ємом). Визначте масу синтезованого аміаку та об’єм азотоводневої суміші на виході з колони.
7
11 Клас

І рівень

1.

Наведіть два лабораторні способи добування ацетилену. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

2

2.

Напишіть рівняння реакції окислення натрій сульфіту під дією калій дихромату (K2Cr2O7) при наявності сірчаної кислоти в розчині.

2

3.

Яка маса цинку прореагує з 1 кг 20% розчину сірчаної кислоти. Який об’єм газу при цьому виділиться.

2
ІІ рівень

4.

Визначте скільки мл концентрованої нітратної кислоти (=1,475г/см3, =84,45%) необхідно взяти для приготування 500 мл 0,2М розчину цієї кислоти?
4

5.

Пару пропілового спирту пропустили над алюміній оксидом при температурі 300оС.На утворений продукт подіяли бромоводнем і до добутої речовини додали металічний натрій. Напишіть схему перетворень і розрахуйте з якої кількості пропілового спирту утвориться 43г кінцевого продукту.
4

6.

Які перетворення треба виконати, щоб з природної сировини – вапняку добути бромбензол? Вкажіть умови проведення реакцій.

4ІІІ рівень

7.

Визначте скільки м3 природного газу в якому 2% вологи необхідно для виробництва 100т оцтової кислоти, якщо вихід ацетилену при термічному крекінгу складає 10%, вихід ацетальдегіду 90%, оцтової кислоти 95%. Вкажіть умови проходження реакцій.
7

8.

Кислотою обробили 10г суміші кальцій карбіду та алюміній карбіду кислотою. Газ, що виділився, пропустили через надлишок розчину бромної води. При, цьому об’єм газу змінився на 25%. Визначте масу карбідів Кальцію та Алюмінію, якщо в суміші є 20% інертних домішок.
7

9.

В розчині KCN (об’ємом 1л) концентрацією 50г/л розчинили 15г AgCl. В електроліт помістили дві срібні пластинки однакової маси і пропустили електричний струм силою 0,5А протягом 4 годин. На скільки грам стала відрізнятися маса пластинок? Які відбувалися реакції при розчиненні хлориду срібла та проходженні електричного струму? Які іони розряджаються на катоді та аноді? Наведіть рівняння відповідних реакцій.
7
2004 рік

9 клас

І рівень

1.

Проаналізуйте всі можливі фактори, при яких рівноваги змістяться в бік утворення продуктів реакції:

а) N2+3H22NH3+Q

б) CH4 C2H2+3H2-Q

в) 2HBrBr2+H2-Q

2

2.

Розрахуйте концентрацію (моль/дм3) розчину з масовою часткою NaOH 0,12%, якщо відомо, що густина цього розчину складає 1,0 г/см3.

2

3.

Яка будова ядер ізотопів , . Яка електронна будова цих атомів.

2
ІІ рівень

4.

Визначте речовину Х та запишіть рівняння реакцій таких перетворень:

СaCaO  Ca(OH)2  Ca(HCO3)2 CaCO3XCaCl2Ca.

4

5.

Змішали 100г 10% BaCl2 і 100г 10% розчину Na2SO4. Визначте масові частки речовин, що залишилися в розчині після відділення утвореного осаду.

4

6.

Після вибуху 200см3 (н.у.) суміші водню та кисню залишилося 20см3 (н.у.) газу, в якому спалахує скалка, що жевріє. Знайдіть склад вихідної суміші в об’ємних відсотках.

4ІІІ рівень

7.

Яку масу бертолетової солі (KClO3) необхідно взяти для розкладання, щоб газу, що виділиться при цьому, було б достатньо для окиснення 44,8л NO до NO2.якщо відомо, що бертолетова сіль містить 5% інертних домішок.

7

8.

В 1л 1%-го розчину хлоридної кислоти (=1г/см3) розчинили 9,2г натрію. Визначте концентрацію речовин в утвореному розчині.

7

9.

При прожарюванні суміші CaCO3 та NaNO3 одержали газову суміш, густина якої за воднем (н.у.) дорівнює 18. Визначте процентний склад суміші сухих речовин.

7
10 клас

І рівень

1.

Як одержати усі оксиди Сульфуру, виходячи із H2SO4? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

2

2.

Змішали 15л хлороводню (н.у.) та 20л аміаку (н.у.). Визначте маси всіх продуктів після проходження реакції.

2

3.

Наведіть структурні формули таких оксидів: Cl2O, Cl2O7, NO2, N2O3, SO2.

2

ІІ рівень

4.

Визначити молекулярну формулу речовини, якщо відомо, що при спалюванні 4,2г її утворилось: СО2 об’ємом 6,72л (н.у.) та Н2О (пар.) масою 5,4г. Відносна густина парів за повітрям 2,9.

4

5.

Яка маса цинку, що містить 2% інертних домішок, прореагує з 500см3 розчину H2SO4 (=20%, =1,145). Який газ та в якому об’ємі виділиться при цьому.

4

6.

Суміш містить 40% алюміній сульфату і 55% алюмокалієвих галунів (K2SO4·Al2(SO4)3·24 H2O) і інертні домішки. Розрахуйте яку масу цієї суміші необхідно взяти для одержання з неї 7г алюміній оксиду.

4ІІІ рівень

7.

1 л 30% розчину КОН (=1,39г/см3) поглинув 5л нітроген (IV) оксиду. Визначіть концентрації речовин (у %) в утвореному розчині.

7

8.

При бромуванні вуглеводню отримано тільки одне бромпохідне з відносною густиною парів за повітрям 5,207. Встановіть структурну формулу цього вуглеводню.

7

9.

50% розчин NaOH разом зі шматком алюмінію займає об’єм 1л і має масу 1543,58г. Через деякий час маса розчину разом з алюмінієм зменшилась на 1г. Яка концентрація речовин (у % мас.) в утвореному розчині. (50% NaOH)=1,52 г/см3, (Al)=2,699 г/см3.

7
11 Клас

І рівень

1.

Як хімічним способом відрізнити форміатну (мурашину) кислоту від ацетатної (оцтової)? Підтвердіть це рівнянням відповідної реакції.

2

2.

У склянках без етикеток знаходяться сухі солі: Ba(NO3) 2, AgNO3, CaCO3, AlCl3. Як можна ідентифікувати ці речовини, користуючись тільки розчинами двох речовин: H2SO4, NaOH.

2

3.

При взаємодії ацетатної кислоти з магнієм виділяється газ. Який це газ? Розрахуйте об’єм цього газу, що виділиться при взаємодії 4,8г магнію з 200см3 розчину оцтової кислоти концентрацією 2моль/дм3.

2

ІІ рівень

4.

Змішали 300мл суміші карбон (ІІ) оксиду і карбон (ІV) оксиду з 1000мл повітря. Після спалювання карбон (ІІ) оксиду вміст азоту (за об’ємом) в отриманій суміші збільшився на 1%. Визначіть відсоток (об.) карбон (ІІ) оксиду в початковій суміші.

4

5.

Складіть рівняння окисно-відновних реакцій:

  1. NaNO2+KMnO4+KOH....

  2. CuS+HNO3S+NO+....

  3. (NH4)2S+K2Cr2O7+H2OS+Cr(OH)3+…

4

6.

Вуглеводень гексадієн-1,2-ін-5 містить атоми Карбону з різними станами гібридизації.

  1. Напишіть формулу вказаного вуглеводню.

  2. Зобразіть просторову будову (2 випадки) цього вуглеводню.

  3. Визначте стан гібридизації кожного атому Карбону.

  4. Вкажіть які електронні орбіталі атомів Карбону приймають участь в утворенні  і  зв’язків.

4

ІІІ рівень

7.

Змішали 1л нітроґен (ІІ) оксиду з 10л повітря. Через деякий час об’єм цієї суміші зменшився на 4%. Яка концентрація речовин (% об.) в кінцевій суміші.

7

8.

Яка сила струму повинна подаватися на електролізер для отримання водню з води, якщо електролізер повинен виробляти 10м3 водню (н.у.) за годину. Вихід за струмом складає 98%. Вкажіть якісний склад електроліту.

7
2г латуні, що містить мідь, олово та цинк, обробили 10%(мас.) розчином хлоридної кислоти (=1,047г/см3). Визначте процентний склад сплаву (латуні) та об’єм кислоти, що необхідно для проведення реакції, якщо відомо, що в результаті розчинення виділилось 368,1см3 газу. Маса осаду, що не розчинився в надлишку кислоти становить 0,7г.2005р.

9 клас

І рівень

1.

Порівняйте будову ізотопів Нітроґену 14N, 15N.

2

2.

Дайте обґрунтовану відповідь та наведіть приклади хімічних реакцій між:

а) оксидами металів; б) оксидами неметалів.

2

3.

В чому полягає різниця між валентністю та ступенем окиснення? Наведіть приклади.

2
ІІ рівень

4.

В якій масі води міститься стільки молекул скільки їх є в амоніаку (NH3) масою 34г.

4

5.

В 1л води розчинили 10г калій оксиду. Яка концентрація (%мас.) отриманого розчину?

4

6.

Рівняння горіння сірки в кисні: S(т.)+O2(г.) SO2(г.)+297кДж. Визначити масу сірки та об’єм кисню (н.у.), якщо під час їх взаємодії виділилось 59,4кДж теплоти.

4ІІІ рівень

7.

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Cu→Cu(NO3)2→ Cu(OH)2→CuO→CuSO4→Cu.

7

8.

Газ, який уторився при взаємодії 125г кальцій карбонату з надлишком хлоридної кислоти пропустили через розчин, що містив 40г натрій гідроксиду. Яка сіль утворилася? Визначіть масу цієї солі.

7

9.

При взаємодії калій перманганату з гідроґен пероксидом в кислому середовищі утворюються катіони Mn2+ та кисень.

MnO4-+H2O2+6H+=2Mn2++3O2+4H2O (1),

2MnO4-+3H2O2+6H+=2Mn2++4O2+6H2O (2),

2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2+8H2O (3),

2MnO4-+7H2O2+6H+=2Mn2++6O2+10H2O (4).

Вкажіть яке (або які) з рівнянь правильно виражає мольне співвідношення реагентів. Який з реагентів є окисником, а який –відновником.

Розрахуйте масу калій перманганату необхідного для отримання 112мл кисню.

7
10 клас

І рівень

1.

Напишіть структурні формули та дайте назву за міжнародною номенклатурою всіх можливих ізомерів 2,2-диметилбутану.

2

2.

Наведіть приклади одержання оксидів за реакціями:

а) металів з кислотами (2 оксиди);

б) солей з кислотами (2 оксиди).

2

3.

Складіть електронні формули атома Паладію та іона Pd2+.

2
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації