Головне управління освіти І науки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9клас.

І рівень.

 1. Що таке анемофілія?

 2. У співочих птахів співають тільки самці. А в яких птахів співають і самки? .

 3. Рана забруднена землею. Для попередження захворювання правцем ( рос.столбняк) одні пропонують зробити щеплення, а інші – ввести лікувальну сироватку. Хто з них має рацію?

ВІДПОВІДІ

 1. Анемофілія – пристосованість рослин до запилення вітром. У хвойних рослин це єдиний спосіб запилення.

 2. У снігурів та чечіток. Самка снігурів звичайно співає взимку. Самка чечіток співають навіть краще самців.

 3. Має рацію той, хто пропонує ввести сироватку. Якщо бактерії правця попали в організм, то їхня дія розвивається швидко і для попередження хвороби необхідно ввести готові антитіла, тобто сироватку.

ІІ рівень.

 1. Які життєві форми є у кишковопорожнинних і яке їх біологічне значення?

 2. Який механізм легеневої вентиляції?

 3. Чим визначаються спадкові хвороби?

ІІІ рівень.

 1. Доведіть, що серцево-судинна, дихальна, рухова або секреторна діяльність має рефлекторний характер.

 2. Поясніть слова Р.Тагора:” Думка – найбільш легка рослина на світі, але і вона має коріння”.

 3. Що таке старіння? Які теорії старіння ви знаєте? Розробіть рекомендації довголіття.

10 клас.

І рівень.

 1. Які птахи прилітають до нас навесні останніми?

 2. Чим займаються МСОП і ВФОП?

 3. Яку роль в організмі відіграє біль?
ІІ рівень

 1. Температура тіла у птахів вища, ніж у ссавців. Які у цьому переваги та недоліки для птахів?

 2. У омарів одна клешня більша за розмірами, ніж інша. Запропонуйте свої варіанти пояснення – яке призначення великої та малої клешні.

 3. Як кров здійснює захисну функцію?

ВІДПОВІДІ

 1. Переваги: при високій температурі швидко перебігають процеси життєдіяльності (наприклад, збільшується частота скорочень м’язових волокон ). Процес насиджування яєць потребує високої температури. Недоліки: великі затрати на тепловіддачу. З цим пов’язане частіше споживання їжі. За відсутності їжі птах загине. Є також небезпека перегріву.

 2. Масивнішою клешнею омар розламує покриви морських їжаків, мушлі молюсків, а меншою, ріжучою клешнею він розриває на шматочки тіла риб, креветок тощо.

 3. Важливу роль в захисті від будь-яких чужорідних речовин відіграють лейкоцити. Вони забезпечують імунітет – захист організму від живих тіл і речовин, що несуть генетично чужорідну інформацію.

Однією з форм захисту організму є фагоцитоз – поглинання лейкоцитами чужорідних частинок та їх внутрішньоклітинне перетравлення. Найбільшу здатність до фагоцитозу мають нейтрофіли, моноцити та еозинофіли. Вони забезпечують клітинний імунітет.

Іншою формою захисту є гуморальний імунітет, що здійснюється

лімфоцитами. Лімфоцити – центральна ланка імунної системи організму. Вони

утворюють захисні білки антитіла.

ІІІ рівень.

 1. Задача. Визначте молекулярну масу і довжину гена. Якщо у ньому закодовано полі пептид з молекулярною масою 28000 а.о.м. Що має більшу масу – білок чи ген, який його кодує?

 2. Запропонуйте можливі шляхи вирішення проблеми СНІДу.

 3. Що означає “ клітина – відкрита біологічна система”?
11 клас

І рівень.

 1. Що таке пан спермія?

 2. Чому серпокрильці ( рос. стрижи ) відлітають у вирій раніше ластівок?

 3. На першому році життя дитини в її крові є відносно велика кількість лейкоцитів. В міру росту і розвитку відбувається їх поступове зниження. Чому?

ІІ рівень.

 1. Які існують погляди на походження багатоклітинності. Якого з них дотримуєтесь ви? Чому?

 2. Поясніть вираз “ інтерференція вірусів”

 3. Які структури і механізми забезпечують пересування води і мінеральних сполук по стеблу у квіткових рослин?

ІІІ рівень.

 1. Задача. У популяції лисиць на певній території виявлено 9991 рудих особин і 9 лисиць-альбіносів. Альбінізм кодується рецесивним геном, а руде забарвлення – його домінантною алеллю. Визначте генетичну структуру цієї популяції лисиць, припустивши, що вона ідеальна. Скільки у цій популяції рудих гомозиготних лисиць?

 2. Що являє собою синтетична теорія еволюції?

 3. Чи можна погодитися із твердженням, що агроценози – це штучні біогеоценози? Відповідь обґрунтуйте.

ВІДПОВІДІ

 1. Задача на закон Харді-Вайнберга для ідеальних популяцій.

Усього в популяції було: 9991 + 9 = 10000 особин. Лисиці із проявом домінантної ознаки у фенотипі можуть бути як гомозиготними ( АА ), так і гетерозиготними ( Аа ), що разом становить 99,91% ( 0,9991 ) від усієї кількості

лисиць. Лисиці-альбіноси мають генотип аа, що дорівнює 100% - 99,91% = 0,09% особин у популяції ( 0,0009).

Оскільки у формулі Харді-Вайндберга частота особин із генотипом аа дорівнює q2, то концентрація алелі а становитиме q2 = q. Отже:

q = 0,0009 = 0,03 q = 0,03 ( 3% )

Враховуючи те, що сума частот алелей дорівнює 1, визначимо частоту домінантного алеля А: p = 1 – q = 1 – 0,03= 0,97 ( 97%).

Далі можна узнати частоти зустрічає мості рудих гомозиготних і рудих гетерозиготних лисиць:

АА, або p2 = 0,972 = 0,9409 ( 94,09 %),

Аа, або 2 pq = 2 х 0,97 х 0,03 = 0,0582 ( 5,82 % ).

Узнаємо кількість рудих гомозиготних лисиць у популяції:

10000 х 0,9409 = 9409 ( лисиць ).

Відповідь: генетична структура ( в % ) для цієї популяції буде:

АА ( гомозиготні, руді ) – p2 = 94,09,

Аа ( гетерозиготні. Руді ) – 2pq = 5,82,

аа ( гомозиготні, білі ) – q2 = 0,09

Усього 100%.

Концентрація гена А, або p = 97%,

концентрація гена a, aбо q = 3%.

Кількість рудих гомозиготних лисиць – 9409.


2. Синтетична теорія еволюції еволюції виникла на початку 40-х років ХХ ст. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі сучасних даних генетики, екології та сучасного дарвінізму. Термін “ синтетична “ йде від назви книги відомого англійського еволюціоніста Джуліана Хакслі “ Еволюція: сучасний синтез” (1942) .

Основні постулати синтетичної теорії еволюції

Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила багато нових факторів і доказів еволюції живих організмів, об’єднала дані багатьох біологічних наук. Проте синтетична теорія еволюція знаходиться у руслі тих ідей і напрямків, які були закладені Ч.Дарвіном.

3. Агроценоз – це збіднене видами угруповання рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, створене людиною для одержання с/г продукції. Від біогеоценозів вони відрізняються незначним видовим різноманіттям, слабко розгалуженими ланцюгами живлення, нездатністю до саморегуляції. Внаслідок цього людина повинна постійно втручатися у функціонування агроценозів для того, щоб запобігти небажаним сукцесіям.


Ю. В. Александров, А. М. Грецький


Методичні вказівки до виконання науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за секцією астрономії


Астрономія – це природнича наука, яка досліджує рух, фізичну будову та еволюцію небесних тіл, їх систем і Всесвіту в цілому. Методи астрономічних досліджень суттєвим чином спираються на поняття і закони фізики і використання знань з різних розділів математики. Тому школярі, що виконують роботи за секцією астрономії, можуть за власним бажанням обирати базову дисципліну, з якої вони будуть писати контрольну роботу – це фізика або математика.

Основні напрямки можливих науково-дослідних робіт за секцією астрономії:

Можуть виконуватися роботи по створенню комл’ютерних навчальних та ігрових програм з астрономії і космонавтики. Вони можуть бути представлені на секції астрономії, якщо в них переважає підготовка відповідного змістовного матеріалу або за напрямком “Обчислювальна техніка та програмування”, якщо переважає розробка програмного забезпечення.

Більш конкретно можна обговорити та уточнити теми робіт на установчих сесіях Харківського територіального відділення МАН України, які щорічно проводяться на початку навчального року, також і у секції астрономії.

Астрономічні спостереження можуть проводитися як неозброєним оком, так і за допомогою простих спостережних засобів (біноклів,

шкільних телескопів), а в окремих випадках (астрономічні гуртки міського Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківського планетарію, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості) за допомогою більш досконалої астрономічної техніки. Але в будь-якому разі необхідними є наявність програми спостережень з чітко визначеною їх метою, акуратне ведення журналу спостережень, в якому вказуються дата і час спостережень, спостережувані об’єкти, результати спостережень, необхідні характеристики умов спостережень, зокрема якості зображення.

Поряд з використанням знань з шкільної фізики та математики, а інколи і тих, що виходять за межі шкільних програм, в астрономічних дослідженнях доводиться використовувати специфічні для астрономії поняття і методи. Зупинимося на трьох найважливіших з них.

1.Системи астрономічних координат. Це координати, що визначають положення об’єкту (зірки, планети) на небесній сфері – сфері довільного радіусу з центром в точці, в якій знаходиться спостерігач. Положення точки на сфері визначається двома величинами центральних кутів (або рівних їм дуг). Один з цих кутів відраховується вздовж основної площини системи, а другий від цієї площини в площині, перпендикулярній до основної (або від напрямку, перпендікулярного до основної площини). Треба кожен раз чітко усвідомити, яка площина є основною, від якої точки відраховується координата вздовж цієї площини, від чого відраховується інша координата, які назви мають ці координати. Найбільш вживані системи координат – горизонтальна та екваторіальні (перша і друга).

За традицією кути (або дуги), що є координатами в тій чи іншій системі виражаються в градусній мірі (градуси, дугові хвилини та секунди) або часовій мірі (години, часові хвилини та секунди). Для обчислень на ПК, а також тоді, коли маємо справу з кутами настільки малими, що їх синус або тангенс можна замінити самим кутом, а косинус одиницею, треба мати значення кута в радіанній мірі. Знаючи визначення градуса, радіана і те, що повному колу в часовій мірі відповідають 24h, неважко одержати співвідношення для переходу від градусної або часової міри до радіанної і навпаки. Дуже корисно самому обчислити таблицю таких співвідношень і надалі користуватися нею.

2. Вимірювання часу. Важливе значення, особливо при проведенні спостережень, має обізнаність з основними поняттями, що пов’язані з виміром часу. Треба усвідомити, що вимірювати час можливо тільки за допомогою якогось періодичного процесу, період якого і приймається за одиницю виміру часу. В астрономії головним таким процесом є добове обертання Землі і пов’язане з ним видиме обертання небесної сфери. Системи відліку часу відрізняются одна від одної тим, обертанням саме якої точки вимірюється час в межах доби. Якщо це точка весняного рівнодення, то це буде система виміру зоряного часу, якщо центр диска Сонця – істинного сонячного часу, якщо так зване середнє Сонце – середнього сонячного часу (яким ми і користуємося в повсякденному житті). Треба також розуміти те, яке положення відповідної точки приймається за початок доби, а також те, що момент початку доби різний для місць на різних меридіанах земної кулі. З останньою обставиною пов’язана необхідність понять місцевого, всесвітнього та поясного часу.

3. Зоряна величина. Зоряна величина об’єкту – це міра освітленості, яку він створює в місці спостереження в площині, перпендикулярній до напрямку на нього. Але за рядом історичних обставин і практичних міркувань ця міра є логарифмом освітленості з протилежним знаком і певним чином обраною одиницею освітленості. Тому, чим менше створювана об’єктом освітленість, тим більше значення його зоряної величини. При цьому основою логарифмів є число, десятковий логарифм якого дорівнює 0.4 (це приблизно 2.512). Позначення зоряної величини – буква m в показнику ступеня. Зауважимо, що різниця в 1m відповідає різниці в освітленостях приблизно в 2.5 рази, а різниця в 5m – рівно в 100 разів. Практично зоряна величина залежить і від способу її вимірювання. Різні приймачі випромінювання (око людини, фотоплатівка, фотоелемент) по різному реагують на світло з різною довжиною хвилі. Тому розрізняють візуальні, фотографічні, фотоелектричні та інші фотометричні системи зоряних величин. І кожен раз треба усвідомити, з якою зоряною величиною ви маєте справу.

Важливим і необхідним елементом астрономічних досліджень є оцінка похибок вимірювань при спостереженнях. Наведемо елементарні відомості з теорії оцінювання похибок. Якщо проведені N вимірювань певної величини х, то оцінка похібки її середнього значення дорівнює

.

Похибки суми та різниці дорівнюють:

.

Відносні похибкі добутку та частки дорівнюють:

,

де u=xy або u=x/y. В більш складних випадках треба проконсультуватися із спеціалістами-астрономами.

При виконанні астрономічних обчислень, насамперед астрофізичних, доводиться мати справу як з дуже малими за порядком величинами (характеристики атомів та елементарних частинок), так і дуже великими (маси, розміри небесних тіл та відстані до них). Тому треба дуже уважно контролювати одержувані результати за порядком їх величини. При цьому також втрачає свою перевагу система одиниць СІ. Тому в астрономічних дослідженнях, як не зв’язаних безпосередньо з виробничими процесами, допускається використання інших систем одиниць (зокрема системи CGS) і позасистемних одиниць, зокрема при роботі з відстанями (астрономічна одиниця, парсек тощо). Астрономічна одиниця (1 а.о.) – це середня відстань від Землі до Сонця. 1 а.о.=149.6 млн. км. Парсек (пк) – це відстань, з якої відрізок в 1 а.о. видно під кутом в 1˝. А 1 пк=206265 а.о.=3.086·1013 км. Треба бути дуже уважним при переході від одних одиниць виміру до інших. В результатах обчислень треба залишати лише стільки значущих цифр, скільки з них мають сенс с точки зору точності вихідних даних (а в астрофізиці ця точність нерідко обмежується двома-трьома значущими цифрами).

При викладі роботи треба мати на увазі таке. Для всіх літер, які входять в формули, повинно бути роз’яснення, що вони означають. Бажано наводити визначення термінів, які використовуються, зокрема якщо вони не входять до шкільних програм. Всі рисунки повинні мати підписи, таблиці – заголовки. Якщо наводяться графіки, то обов’язково треба вказувати, яким саме величинам відповідають координати точок та ліній на цих графіках, а також одиниці виміру цих величин. Якщо проводилися спостереження, треба не тільки навести їх результати, але і докладно описати хід їх проведення, характеристики використаних засобів спостереження, умови спостережень. Якщо використовувався ПК за програмою, складеною автором, треба навести її в додатку і супроводити її інструкцією користувача. На сторінці, наступній за титульною, треба розмістити короткий (до 10-15 рядків) реферат роботи, де чітко сформулювати якому питанню присвячена робта, що саме зроблене авторм і які одержані результати.

При підготовці до усної доповіді на очному турі конкурсу-захисту бажано підготувати наочний матеріал у вигляді плакатів або прозорих плівок, де розмісти необхідні формули, рисунки, таблиці, окремі чисельні дані. При цьому треба прослідкувати за тим, щоб розмір букв, цифр та деталей рисунків був достатньо великий для того, щоб іх було добре видно на плакаті або екрані з відстані до 10 м.

На жаль в останній час практично не видається науково-популярна література. Тому почасту використовується література 15–20-річної давнини. Але при цьому треба мати на увазі, що частина матеріалу в ній, особливо чисельного, може бути вже застарілою. Корисним джерелом сучасної інформації є мережа ІНТЕРНЕТ. Однак при цьому треба до такої інформації за її змістом та формою відноситися дуже критично, бо вона не рецензується, як в друкованих джерелах, і не завжди є достовірною. Тому наведемо ряд адресів сайтів з астрономічної та космічної тематики:

журналу “Звездочет” www.astronomy.ru

Астрономічного календаря ГАО НАНУ www.mao.kiev.ua

“Новости астрономии” www.astronet.ru

“Астрономические новости” http://astronets.prao.psn.ru/index.html

Путеводитель астронома по Інтернет http://astra.prao.psn/sam/win/astro.htm Вся Вселення на ладони http://content.mail.ru/pages./p_11645.html

Компьютерные астрономические анимации http://www.univ-rennesl.fr/ASTRO/anim-e.html

Виртуальный музей космонавтики http://www.ccas.ru/~chernov/vsm

Космические новости http://pereplet.ru/cgi/space.cgi

Астрономическая картинка дня http://antwrp.gstc.nasa. gov/archiv/html

Урания – астрономический портал http://www.pereplet.ru/pops

Europa – Space Home http://europa.eu.int/comm./space/index_en.html

Science@Nasa http://science. nasa.gov/default.html

До речі, в рисунках і таблицях, що беруться з ІНТЕРНЕТ’у, а також з іншомовної літератури, підписи та заголовки повинні даватися на тій мові, на якій написана робота учня. Інколи, намагаючися збільшти обсяг роботи, збільшують її оглядову частину розглядом питань, що не мають прямого відношення до вирішуваної задачі, в тої час як оригінальна частина роботи викладається вкрай стисло.

Для того, щоб уникнути вказаних вище вад і помилок, як і багатьох інших, при виконанні і оформленні роботи, треба порадити учням – виконавцям роботи та їх керівникам – вчителям і керівникам астрономічних гуртків завчасно консультуватися з астрономами-професіоналами. Такі консультації можна одержати в астрономічній школі МАН і у співробітників кафедри астрономїії (тел. 707-55-37) та НДІ астрономії (тел. 700-53-49) Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Консультації потрібні на всіх етапах – при виборі теми, постановці задачі, підборі літератури, оцінці похибок вимірювань, аналізі одержаних результатів, складанні плану тексту роботи, остаточному редагуванні тексту роботи.

Призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України за секцією астрономії одержують право першочергового вступу на фізичний факультет Харківського національного університету ім.. В.Н.Каразіна за спеціальністю „Астрономія”, зокрема дострокової здачі вступних екзаменів.

Переможці ІІІ етапу конкурсу-захисту зараховуються до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди з базової дисціплини (фізика або математика).


ДОДАТКИ


Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією “Англійська мова”


1. Лексико-семантичні особливості ідіом, що містять назву кольорів.

2. Особливості стилю творчості Е. Хемінгуея.

3. Запозичення в англійській мові.

4. Політичні неологізми в сучасній англійській мові.

5. Історія пунктуації. Пунктуація в англійській мові.

6. Лексико-семантичні особливості канадського варіанту англійської мови.

7. Порівняльна типологія англійських і українських прізвищ.

8. Використання театральної термінології у творчості Шекспіра.

9. Аналіз і порівняння українських англомовних видань. Словник газетної лексики.

10. Лексико-стилістичні особливості перекладу англійських поетичних творів.

11. Особливості перекладу фразеологічних одиниць.

12. Помилкові друзі перекладача.

13. Проблеми збереження авторського стилю.

14. Модальні дієслова в англійській мові.

15. Пасивне дієслово в англійській мові.

16. Система тимчасових форм в англійській мові.

17. Англійські й американські імена.

18. Конвенція в сучасній англійській мові.

19. Функціонально-семантична характеристика слів в англійській мові.

20. Англійська вимова і її проблеми.

21. Місцезнаходження прикметників як засобу диференціації його семантики (на матеріалі англійської мови).

 1. Ці загадкові дієслівні форми.Укладач – кафедра англійської філології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією

Лісове господарство”


1. Системи обробітку грунту в лісових розсадниках.

2. Вирощування садивного матеріалу сосни звичайної.

3. Вирощування садивного матеріалу дубу звичайного.

4. Обробіток грунту на зарубах.

5. Агротехнічний догляд за культурами сосни звичайної.

6. Агротехнічний огляд за культурами дуба звичайного.

7. Відбір генетичних резерватів, плюсових насаджень та плюсових дерев.

8. Випробувальні та географічні культури. Мета та технологія створення.

9. Особливості селекції горіхоподібних порід.

10. Оцінка адаптованості видів, форм та походжень під час продукції.

11. Хвороби лісових насаджень та методи боротьби з ними.

12. Методи боротьби з шкідниками лісу.

13. Руйнування зрубаної деревини та її захист.

14. Економія та раціональне використання лісових ресурсів.

15. Перспективність створення автоматизованих систем в лісовому господарстві.

16. Рубки догляду як метод штучного відбору.

17. Особливості формування штучних та природних дубових насаджень.

18. Рекреація та її вплив на стан насаджень.

19. Життєві форми рослин, їх спектр як відображення взаємовідносин між фітоценозом та іншими компонентами лісової екосистеми.

20. Особлива роль підстилки в лісі. Типи лісових підстилок.


Укладач - Мешкова В. Л., доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Харківського науково-дослідницького інституту лісового господарства і агромеліорації ім. В.В.Висоцького


Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією

Сільське господарство”


1. Порівняльна продуктивність районованих сортів озимої пшениці.

2. Вивчення впливу мікроелементів на врожайність сільськогосподарських рослин.

3. Особливості вирощування тепличних сортів огірків.

4. Вплив строків сівби на продуктивність різних сортів сої.

5. Особливості вирощування районованих гібридів кукурудзи на Харківщині.

6. Порівняльна продуктивність соняшника Харківської селекції.

7. Порівняльна продуктивність гібридів кукурудзи вітчизняної та зарубіжної селекції.

8. Біологічні методи захисту рослин.

9. Продуктивність районованих сортів яблунь в господарствах нашого краю.

10. Продуктивність цукрових буряків в залежності від строків стави.

11. Скоростиглі карликові сорти кукурудзи.

12. Вплив способів сівби на врожайність гороху в умовах дослідного лану вашого району.

13. Продуктивність кормових буряків в сівозміні з люцерною лану вашого району.

14. Вплив способів сівби на врожайність гороху в умовах дослідного лану вашої місцевості.

15. Особливості вирощування районованих гібридів соняшників на Харківщині.

16. Використання стійких гібридів в боротьбі з розповсюдженням збудників хвороб соняшника.

17. Методи гібридизації квасолі.

18. Значення зернобобових культур у вирішенні білкової проблеми в Україні.

19. Використання хромосомних мутацій в селекції польових культур.

20. Вирощування тепличних сортів помідорів методом гідропоніки.

21. Вирощування томатів в умовах закритого грунту.

22. Вивчення впливу основних факторів формування фітоценозу на продуктивність баклажанів.

23. Амарант: селекція, вирощування, перспективи використання.

24. Особливості проходження мікроспорогенеза у амаранту.


Укладач - Огурцов Є.М., кандидат сільскогосподарських наук, професор Харківського державного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва


Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією “Фізика”
 1. Захват і транспортування мікрочасток за допомогою сингулярних пучків

 1. Фотолюмінесценсія твердих розчинів ZnSe – Ga2Se3

 1. Вивчення мікро характеристик пузирчастого кипіння рідини

 1. Дослідження руху маятника перемінної маси на рухливій підставі

 1. Аномальні значення швидкості звуку для деяких газів та нетрадиційний розв’язок задач

 1. Релятивістський простір швидкостей

 1. Особливості процесу склування аморфного полімеру

 1. Енергія статичної кристалічної структури TI3VS4

 1. Зіткнення двох частинок в деформованому просторі

 1. Дослідження магнітної сприйнятливості поліетиленів різних молекулярних мас

 1. Дослідження кінетики випаровування краплі в потоках різної природи

 1. Дослідження властивостей фізичного вакууму

 1. Вплив процесів пластифікації на структурні параметри полінівілхлориду

 1. Дослідження ударної взаємодії крапель з поверхнею рідини та твердого тіла

 1. Оптичні характеристики окулярів

 1. Дослідження явищ фотоіндуктованого самодефокусування та конвекції в рідкому розчині барвника

 1. Вимірювання густини рідких речовин методом видування повітряних бульбашок

 1. Дослідження швидкості поширення звуку в середовищі

 1. Особливості теплопровідності в класичних і квантових молекулярних кристалах

 1. Дослідження впливу товщини електродів на параметр суперконденсаторів

 1. Від фази до фази

 1. Міцність складних нероз’ємних полімерних конструкцій

 1. Моделювання фрактальних структурУкладач – Мігунов В. Л., методист Харківського обласного Палацу ДЮТ

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією “Математика”
1. Жеребкування: криптографічні протоколи

2. Симедіани трикутника та їх властивості

3. Оптимальне розміщення одиничних квадратів

4. Реалізація графів над відрізком

5. Конструктивний підхід до осмислення контексту геометричних знань через задачі на побудову

6. Логічні та комбінаторні задачі, їх роль у шкільному курсі математики

7. Доведення нерівностей за допомогою опуклих функцій

8. Піфагорові та геронові трійки

9. Діофантові рівняння

10. Елементи комбінаторики та біном Ньютона

11. Розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей

12. Комбінаторика на шаховій дошці

13. Навколо нерівності Ієнсена та узагальнення деяких задач

14. адачі з параметрами

15. Роль законів формальної логіки в розвитку математичного мислення

16. Конформні відображення та їх застосування

17. Про деякі Чудові точки та лінії в трикутнику і чотирикутнику та пов’язані з ними задачі мінімізації

18. Побудова многочленів з високими інтерполяційно-апроксимаційними властивостями

19. Періодичні дроби в теорії чисел

20. Теорія графів. Найкоротші мережі.

21. Застосування похідної до розв’язування рівнянь та нерівностей

22. Ізопериметрикс багатокутника площини Мінковського з несиметричною метрикою

Метод оцінки

23. Дробовоправильні рівносторонні багатокутники

24. Визначення основних елементарних функцій за допомогою функціональних рівнянь

25. Задача вибору оптимальної траєкторії руху

26. Застосування генератора випадкових чисел для дослідження статистичних закономірностей

27. Комплексні числа та деякі їх застосування

28. Математичні моделі стабільності соціальних груп

29. Математичне моделювання біологічних процесів (генетика популяцій)

30. Прикладні питання теорії апроксимації ірраціональних чисел

31. Ймовірнісна інтерпретація відтворення функції по Лагранджу

32. Деякі приклади застосування барицентричних методів у геометрії та обчислювальній техниці

33. Математичні методи збереження, передавання і захисту інформації

34. Дослідження генетичних алгоритмів та їх застосування до розв’язування діофантових рівнянь

35. «Рівняння Хенона»


Укладач – Мігунов В. Л., методист Харківського обласного Палацу ДЮТ

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт учнів за секцією “Економіки”


1. Заробітна плата: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

2. Дослідження маркетингової діяльності комерційного банку (на прикладі банків м. Кривого Рогу)

3. Проблеми і перспективи розвитку металургії України на прикладі міні-металургійного заводу “Istil (Україна)”

4. Інвестиційна діяльність в Житомирській області

5. Реклама в Інтернеті

6. Зовнішньоекономічні зв’язки Запорізької області та їх розвиток

7. Проблеми залучення інвестицій на український ринок

8. Місцеві фінанси, їх удосконалення та виконання в умовах ринкових відносин

9. Безробіття та зайнятість на ринку праці

10. Страховий ринок України. Сучасні тенденції розвитку.

11. Студентська компанія – метод підвищення підприємницької активності серед молоді

12. Фактори економічного зростання в перехідній економіці України

13. Сутність підприємництва і його значення для підвищення ефективності діяльності КП “Меблева фабрика”

14. Пластикові картки – діти долара та ЕОМ

15. Всі “за” і “проти” вступу України до Світової організації торгівлі

16. Використання зарубіжного досвіду в регулюванні зайнятості населення України

17. Антикризове керування підприємством в Україні

18. Особливості та проблеми стягнення і відшкодування ПДВ в Україні

19. Україна і ЄС: реальність економічної інтеграції

20. Становлення і розвиток малого підприємництва в Тальнівському районі

21. Особливості маркетингової діяльності в перехідній економіці України (на прикладі діяльності підприємства гуртових продаж морепродуктів у Чернівецькій області)

22. Інвестиційна діяльність та інвестиційна привабливість Чернігівського регіону

23.Державний борг України: сучасний стан та шляхи подолання боргової кризи

24. Удосконалення податкової системи України

25. Боротьба з легалізацією грошей, отриманих злочинним шляхом

26. Мале підприємництво в умовах ринкової трансформації

27. Деякі аспекти безробіття в Україні

28. Використання технологій Інтернет у комплексі маркетингової діяльності підприємства

29. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні

30. Прибуток підприємства: сутність, джерела отримання та напрямки використання

31. Конкурентоспроможність підприємств в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі НВФ “Водполімер”)

32. Моніторингові дослідження у соціально-трудовій сфері економіки в умовах моно-функціональності міста

33. Оподаткування підприєм-ницького сектора в умовах переходу України до ринку

34. Трудова діяльність КП “Одесаміськпреса”: мотивація та комплексна оцінка персоналу

35. Проблеми розвитку малого підприємництва на Тернопільщині

36. Організація та економіка приватного бджільницького господарства

37. Конкуренція на ринку послуг

38. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат

39. Платіжні картки. Досвід їх впровадження в АППБ “Аваль”

40. Роль економічної теорії в обґрунтуванні політичних рішень.

41. Проблеми реформування відносин власності в сучасній Україні.

42. Аналіз ринкової кон’юнктури та його роль в обґрунтуванні торгової політики підприємства.

43. Сучасні підходи до розробки податкової політики держави.

44. Державні фінанси України та основні шляхи підвищення їх ефективності.

45. Проблеми державного регулювання зайнятості в сучасній Україні.

46. Міжнародна економічна інтеграція: сутність та основні тенденції розвитку.

47. Стратегічне планування та його роль в управлінні підприємством.

48. Бізнес-план в системі управління господарською діяльністю.

49. Проблеми управління прибутком підприємства.

50. Акції: економічний зміст та моделі оцінки вартості.

51. Портфель цінних паперів: проблеми організації ефективного управління.

52. Регіональна інвестиційна діяльність як напрямок антикризової політики місцевих влад.

53. Основні підходи до організації управління кризовим підприємством.

54. Товарна політика підприємства та проблеми її диверсифікації.

55. Методика вибору цільового ринку товару.

56. Розробка маркетингової стратегії підприємства.

57. Ризики підприємницької діяльності та методи їх оцінки.

58. Релевантність інформації, її значення для прийняття оперативних господарських рішень.

59. Організаційні та фінансові питання функціонування акціонерних товариств в Україні.

60. Банкрутство: прогнозування та розробка заходів санації.

61. Сучасні підходи до організації рекламної діяльності підприємств.

62. Ціна в системі ринкових характеристик товару.Укладач – Довгаль С. В., к.е.н., Верещагіна Г. В., к.е.н. – наукові куратори секції економіки Харківського територіального відділення МАН України


Контрольні завдання ІІ етапу конкурсу-захисту 2004/2005 н. р. з фізики
Фізико-математичне відділення


11 клас

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. Куля, що летіла зі швидкістю 300 м/с, пробила стіну товщиною 15 см, у результаті чого швидкість кулі зменшилася до 100 м/с. Скільки часу рухалася куля в стіні?

2. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 500 пФ і котуш­ки індуктивністю 2 мГн. Знайдіть амплітуду коливань сили струму, якщо амплітуда коливань напруги дорівнює 50 В.

3. Знайдіть кут падіння променя з повітря на поверхню скла (показник заломлення 1,6), якщо заломлений промінь перпендикулярний відбитому.

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Коли до акумулятора підключений один резистор, напруга на затисках акумулятора дорівнює 20 В. При паралельному підключенні ще одного такого ж резистора напруга падає до 15 В. Знайдіть ЕРС акумулятора.

5. При ізобарному розширенні гелію йому передана кількість теплоти 5 кДж. Яку роботу виконав гелій?

6. Радіолокатор, що знаходиться на висоті 20 м над поверхнею моря, веде спостереження за літаком на висоті 80 м над морем. Яка максимальна дальність такого спостереження? Якою має бути при цьому частота випромінювання імпульсів радіолокатора?

Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. На столі лежить вантаж масою 100 г, до якого прикріплена пружина з жорст­кістю 20 Н/м. Пружину починають піднімати за вільний кінець з постійною вертикальною швидкістю 50 см/с. Знайдіть максимальне видовження пружини, якщо її початкова деформація дорівнювала нулю.

8. Кульку відпускають без початкової швидкості над довгою похилою площиною. Зіткнення кульки з площиною абсолютно пружні. Точки першого та другого зіткнень знаходяться на відстані 10 см одна від одної. Знайдіть відстань між точками другого та п'ятого зіткнень. Опір повітря не враховуйте.

9. Свіча розташована на головній оптичній осі збиральної лінзи у точці A (див. рисунок). Світло від свічі проходить через лінзу, відбивається від плоского дзеркала і знову проходить через лінзу. Де знаходиться дзеркало, якщо зображення свічі міститься в точці B?


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації