Головне управління освіти І науки

Скачати
Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Техніко-технологічий напрям


11 клас

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. Човен, що стоїть на якорі, за дві хвилини зробив 24 коливання на хвилях. Яка швидкість хвиль, якщо відстань між найближчими гребенями хвиль дорівнює 10 м?

2. Вантаж масою 1,6 кг за одну хвилину зробив на пружині 30 коливань. Яка жорсткість пружини?

3. Густина водяної пари при тиску 80 кПа дорівнює 0,46 кг/м3. Визначте
температуру пари.

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Дріт довжиною 90 см зігнули у вигляді букви П, причому довжини всіх трьох відрізків однакові. Знайдіть положення центра ваги дроту.

5. В однорідне магнітне поле з індукцією 10 мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон з кінетичною енергією 7,5 кеВ. Який радіус траєкторії руху електрона?

6. У калориметр, де знаходилася вода масою 500 г при температурі 20 С, упустили водяну пару при температурі 100 С. У результаті в калориметрі установилася температура 50 С. Якою була маса пари? Питома теплота пароутворення води дорівнює 2,3 МДж/кг, питома теплоємність води 4,2 кДж/(кг  К).

Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. У центрі дротового кільця радіуса a, що має заряд q, знаходиться однойменний точковий заряд Q (Q  q). Знайдіть силу натягу дроту.

8. Маятниковий годинник поспішає на 15 хв за добу. На скільки відсотків треба змінити довжину маятника, щоб годинник ішов точно?

9. Неонова лампа, включена до мережі змінної напруги, спалахує та гасне при напрузі 80 В. При якому діючому значенні напруги в мережі лампа буде світити протягом 1/2 періоду?

10 клас


Елементарний електричний заряд 1,6  10–19 Кл, k = 9  109 Н  м2/Кл2.

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. Дві краплі води, що знаходяться на відстані 10 см друг від друга, зарядили негативно, передавши їм по 109 електронів. Знайдіть силу кулонівської взаємодії крапель.

2. Тиск газу збільшився в 3 рази, а об’єм при цьому зменшився в 2,5 рази. У скільки разів змінилася абсолютна температура газу?

3. ЕРС джерела струму 9 В, струм короткого замикання 9 А. Яка сила струму в резисторі опором 9 Ом, підключеному до цього джерела струму?

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Яку силу треба прикласти до ящика масою 20 кг, щоб переміщати його вгору по похилій площині під кутом 30 до горизонту з прискоренням 1 м/с2? Коефіцієнт тертя дорівнює 0,2, сила паралельна швидкості.

5. У балон об’ємом 10 л нагнітають повітря за допомогою поршневого насоса, об’єм якого 50 см3. Початковий тиск повітря в балоні дорівнює зовнішньому тискові 100 кПа. У скільки разів збільшиться тиск у балоні після 100 ходів поршня насоса? Температуру вважайте незмінною.

6. Скільки атомів гелію міститься в балоні об’ємом 5 л, якщо при температурі –23 С тиск газу дорівнює 100 кПа?

Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. Супутник, що знаходиться на геостаціонарній орбіті, весь час «висить» над однією й тією ж самою точкою екватора. На якій висоті над Землею знаходиться цей супутник? Маса Землі 6  1024 кг, радіус 6400 км.

8. Якщо зв'язати ниткою дерев'яну та металеву кулі, вони плавають, цілком занурившись у воду. Об’єм якої з них більший і в скільки разів? Вважайте, що густина деревини 500 кг/м3, а металу — 3000 кг/м3.

9. Відкриту з двох кінців вертикальну скляну трубку довжиною 1 м наполовину занурюють у ртуть. Потім трубку закривають зверху та виймають. Яка довжина стовпчика ртуті, що залишився в трубці? Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

9 клас

Завдання 1 рівня (кожне завдання оцінюється до 2 балів)

1. Щоб зрушити з місця ящик масою 12 кг, до нього треба прикласти горизонтальну силу 30 Н. Який коефіцієнт тертя між шухлядою та підлогою?

2. З яким прискоренням рухався автомобіль, якщо на ділянці шляху довжиною 50 м він збільшив швидкість від 36 км/год до 54 км/год?

3. Автомобіль рухався половину часу зі швидкістю 40 км/год, а половину — зі швидкістю 60 км/год. Яка його середня швидкість за весь час руху?

Завдання 2 рівня (кожне завдання оцінюється до 4 балів)

4. Коли пружина розтягнута силою 4 Н, її довжина складає 30 см. Якщо силу збільшити до 10 Н, довжина пружини збільшується до 39 см. Знайдіть довжину нерозтягнутої пружини.

5. Яке прискорення вільного падіння на поверхні астероїда, маса якого в 2  108 разів менша від маси Землі, а радіус — у 600 разів менший від радіуса Землі?

6. Скільки льоду потрібно кинути до склянки з водою, щоб температура води понизилася від 60 С до 30 С? Маса води 250 г, температура льоду 0 С, теплообмін з навколишнім середовищем не враховуйте. Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг, питома теплоємність льоду 2,1 кДж/(кг  К), а води 4,2 кДж/(кг  К).

Завдання 3 рівня (кожне завдання оцінюється до 7 балів)

7. Скільки оборотів навколо Землі зробить за 24 год штучний супутник, якщо висота його орбіти над Землею 12800 км? Добове обертання Землі не враховуйте. Радіус Землі 6400 км.

8. Є джерело постійної напруги 20 В та п'ять резисторів опором по 60 Ом, кожний з яких розраховано на напругу не більше 15 В. Як скласти коло, потужність струму в якому буде максимально можливою? Яка в цьому випадку потужність струму?

9. Шайба, пущена вгору по обмерзлому схилу зі швидкістю 20 м/с, досягла верхньої точки своєї траєкторії через 4 с. Через який час після цього вона повернеться в початкову точку? Коефіцієнт тертя між шайбою та схилом дорівнює 0,15. Вважайте g = 10 м/с2, задачу можна розв’язати приблизно.


Укладач – Гельфгат І. М., к.фіз.-мат.н., учитель фізики ФМЛ № 27 м. Харкова,

Заслудений учитель України


Контрольні завдання ІІ етапу конкурсу-захисту 2004/2005 н. р. з математики


9 класс

I уровень

 1. (2 балла) Решите уравнение: .

 2. (2 балла) Сократите дробь: .

 3. (2 балла) Решите неравенство: │ 2 + х — 1│ > х +1│.

II уровень

 1. (4 балла) Докажите, что площадь прямоугольного треугольника вычисляется по формуле S = р(р — с), где р - полупериметр, с - длина гипотенузы.

 2. (4 балла) Изобразите на координатной плоскости множество точек, ко-ордина­ты которых удовлетворяют неравенству (у — х2)(х2 + у216) ≥ 0.

 3. (4 балла) Найдите сумму всех коэффициентов многочлена (2х25х + 7)2005 после раскрытия скобок и приведения подобных членов.

III уровень

7.. (7 баллов) При каких значениях параметра b уравнение имеет единственное решение?

 1. (7 баллов) На диаметре АВ окружности с центром в точке О взяты точки М и N так, что МО = ON. Пусть X - произвольная точка данной окружности. Докажите, что сумма ХМ2 + XN2 не зависит от выбора точки X.

 2. (7 баллов) В шахматном кружке занимаются 2 девочки и 7 мальчиков. Для участия в соревновании необходимо составить команду из четырех человек, в ко­торую обязательно должна входить хотя бы одна девочка. Сколькими способами это можно сделать ?

10 класс

I уровень

1. (2 балла) Решите уравнение: .

2. (2 балла) Решите неравенство: х |х — 1| < 2.

3. (2 балла) Упростите выражение:

II уровень

 1. (4 балла) Постройте график функции .

 2. (4 балла) При повороте координатной плоскости на угол а с центром в точ­ке D точка А(1; 2) переходит в точку А1(6; 5), а точка В(1; 4) - в точку В1(4;5).
  Найдите величину угла а и координаты точки D. Ответ объясните.

6. (4 балла) Решите уравнение при всех значениях параметра а.

III уровень

7. (7 баллов) На стороне АС остроугольного треугольника ABC найдите такую точку, чтобы расстояние между ее проекциями на две другие стороны было наи­меньшим.

8. (7 баллов) Найдите сумму коэффициентов при четных степенях в многочлене, который получается из выражения f(x) = (x3Зх + 5)100 в результате раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.9 . (7 баллов) Решите систему:


11 класс

I уровень

 1. (2 балла) Известно, что log3 5 = а. Найдите log9 15.

 2. (2 балла) Известно, что sin+ cos = 0,2. Найдите tga.

3. (2 балла) При каких значениях а дробь принимает максимальное значение ?

II уровень

4. (4 балла) Решите систему уравнений:

5. (4 балла) На боковой стороне CD трапеции ABCD (AD и ВС - основания) взята точка М так, что СМ : MD = 2:3. Докажите, что если AD = ЗВС, то отрезок AM делит диагональ BD пополам.

6. (4 балла) Решите неравенство: .

III уровень

 1. 7 баллов) Докажите тождество: .

 2. (7 баллов) Ребро правильного тетраэдра ABCD равно l, точка К – середина ребра АВ, точка Е лежит на ребре CD, причем СЕ : ED = 3:1. Найдите расстояние между прямыми ВС и КЕ.

(7 баллов) В выражении (а — 4b — 3с)2005 раскрыли скобки и привели подобные. Найдите сумму коэффициентов при одночленах, содержащих b.


Укладач – Ліфиць С. О., учитель математики ФМЛ № 27 м. Харкова,

Заслужений учитель України


Контрольні завдання ІІ етапу конкурсу-захисту 2004/2005 н. р. з економіки


9 клас


1 рівень (3 завдання – макс. кількість балів – 6)

Задача 1

Споживча корзина родини складається з наступного набору товарів:

Назва товару

Кількість (кг)

Ціна в 2003р. (грн.)

Ціна в 2004р. (грн.)

Хліб

10

1.0

1.5

М'ясо

12

10.0

16.0

Овочі

24

1.0

1.0

Розрахувати по цим даним індекс цін.


Задача 2

Функція попиту має вигляд QD=150 – 2P, а функція пропозиції QS=3P+25. Визначити параметри крапки ринкової рівноваги.


Задача 3.

Перед Вами таблиця виробничих можливостей країни:

Тип продукту

Виробничі альтернативи

А

В

З

Д

Е

Споживчі товари (млн.)

0

2

4

6

8

Інвестиційні товари (тис.)

30

27

21

12

0

 1. Побудуйте криву виробничих можливостей країни.

 2. Покажіть графічно, як ссунеться крива, якщо технологія виробництва інвестиційних товарів вдосконалилася, а технологія споживчих товарів залишилася незмінною.
2 рівень (3 завдання – макс. кількість балів – 12)


Задача 1.

Кредит в 100000 гривень було видано на 3 роки. Визначити гасиму суму, якщо використовується ставка 5% річних за ставкою складного відсотку.


Задача 2.

Інвестору запропоновано інвестувати 30 тис.грн. на два роки за умови повернення 40 тис. грн. Визначити ставку проценту за цією операцією, якщо використовувлося складне нарахування відсотків.


Задача 3.

В січні рівень інфляціїї складає 5,6%. В лютому — 4,8%. В березні — 4,2%. В квітні — 5%. В травні — 5,2%

Визначити індекс інфляції за п'ять місяців.

3 рівень (3 завдання – макс. кількість балів – 21)

Задача 1.

Функція попиту на товар задана формулою QD=44 – 4P, а пропозиції QS=20+2P.

 1. Визначити параметри рівноваги: ціну і кількість.

 2. Побудуйте графіки попиту і пропозиції.

Задача 2.

За певний період у країні обсяг виробництва зріс на 15%, а швидкість обігу грошової одиниці зменшилась у 2 рази. Як повинна змінитися кількість грошей, щоб ціни на товари та послуги залишились не змінними?

Задача 3.

Вита вирішила заробити на продажі шоколадок. Вона здійснила наступні витрати:

- патент на торгівлю – 160 грн.;

- спецодяг – 35 грн.;

- закупка шоколадок: «Світоч» – 600 шт. По 1.1 грн.

«Корона» – 800 шт. По 0.8 грн.

Вита протягом місяця реалізувала весь товар і отримала 2810 грн.

Визначте:

А) постійні, змінні і загальні витрати;

Б) валовий прибуток

10 клас


1 рівень (3 завдання – макс. кількість балів – 6)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації