Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 12 Розділ План самостійної роботи студентів

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4

ЗМІСТ

Стор.

Вступ 3

Розділ 1. Місце самостійної роботи студентів у контексті

Болонського Процесу . 5

Розділ 2. Принципи організації самостійної роботи

студентів 9

Розділ 3. Методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи 12

Розділ 4. План самостійної роботи

студентів ..... 17

Розділ 5. Форми звітності самостійної роботи студентів.

Критерії оцінювання 27

Розділ 6. Тематика рефератів з української мови за

професійним спрямуванням 30

Розділ 7. Список рекомендованої літератури 32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра українознавства

Реестр. № ___________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей

"Українська мова за професійним спрямуванням"


36

Херсон-2008 р.

Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів факультету кібернетики з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням".

Укладачі: Голдун Л.І. - доц. каф.українознавства

Козакова Л.О. - старший викладач

Микитась С. І. - старший викладач


Кількість сторінок: 36

9. Український правопис / АН України. ін-т мовознавства ім. О.О

Потебні;Ін-т укр. мови. - 4-е вид. Випр. і доповн. - К.: Наук, думка,

1993

10. Українсько-російський і російсько-український

фразеологічний словник/Уклад.: І.С. Олійник, М.М.Сидоренко. -

2-е вид., перероб. і доповн, - К.: Рад. Школа, 1978

11. Українсько-російський словник/Уклад.: В.С.Ільїн та ін.- 4-е

вид. - К.:Голов." Ред. УРЕ, 1976.

Рецензент: Олексенко В. П., доктор філологічних наук, професор ХДУ

Затверджено:

на засіданні кафедри українознавства

протокол №__ від.______200_ р. Зав. Кафедри______________

д.і.н.,професор Суворов В.Д

Відповідальний за випуск: Сусоров В.Д., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства.

2

35

  1. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. - М.: Высшая школа, 1980.

  2. Ступим Л.П., Ишук И.В. Как писать письма по-английски: Частная и деловая переписка / Под общ. Ред. Проф. Л.П. Ступина
17. Ягер Джен. Деловой этикет: Как выжить й преуспеть в мире бизнеса-М 1994.

Словники

  1. Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский й украинско-русский словарь. - 6-е вид. Стереотипне.- К.: МП "Фенікс", 1996.

  2. МацькоЛ.І., Сидоренко О.М., Шевчук СВ. Русско-украинский, украинско-русский словарь. - К. 1993.

  3. Орфографічний словник укр мови /Уклад. С 1. Головашук та iн./.- К.: Довіра, 1994.

  4. Російсько-український словник ділової лексики /Уклад. Проф. МЛ. Пентилюк.-Херсон, 1993.

  5. Русско-украинский словарь /Уклад Д.І. Ганич, Ї.С. Олійник - 3-е вид. - К.: Рад. Школа, 1976.

  6. Словник іншомовних слів /За ред. Акад. О.С.Мельничука. -2-е вид. випр. та доповн. - К.: Голов. Ред. УРЕ, 1985.

  7. Словарь-справочник предпринимателя. - Херсон, 1993

  8. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. - К. 1992.

ВСТУП

Провідним напрямом сучасного розвитку Української держави є європейська інтеграція. Цей процес охоплює дедалі більше сфер життєдіяльності, включаючи вищу освіту. Інтеграційні процеси потребують перебудови вищої школи та зміни спрямованості навчального процесу від простого навчання в навчальному закладі до вироблення в людини розуміння необхідності та вміння навчатися впродовж всього життя. Один із шляхів реформування освіти в України - приєднання України до Болонського процесу.

Болонська декларація наголошує на необхідності європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні рівня підготовки фахівців, зміцненні довіри між суб'єктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності європейської системи освіти. Цей процес не передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків та покрашення взаєморозуміння між різними освітніми системами.

Болонська система пропонує кредитно-модульну технологію, яка орієнтована на формування і розвиток студентів як суб'єктів навчального процесу та спрямована на саморозвиток і само актуалізацію студентів через індивідуалізацію і самостійну пізнавальну діяльність.

Самостійна робота - це робота студентів, яка планується та виконується за завданнями і при методичному керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Цей вид роботи необхідний не тільки для оволодіння Певною дисципліною, але й для формування навичок самостійної роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, здібності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, знаходити конструктивні рішення та ін.

Метою самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням » є навчитися працювати з програмним матеріалом літературними джерелами, визначати важливі питання відповідних тем дисципліни, формувати прагнення до самоосвіти.


34

3

Дана розробка допомагає студентам з'ясувати форми самостійної роботи та їх зміст, містить методичні рекомендації до виконання тем, що виносяться на самостійне опрацювання, перелік питань для самоконтролю, індивідуальні завдання, список рекомендованої літератури.


  1. Карнеги Дейл. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Пер. с англ.-Алмаата:Ана Тілі, 1991

  2. Корнеева А.П., Амелина А.Н. Машинопись и основи делопроизводства:

Учеб Пособие для учащихся 8-11 кл, средней школы. - М,

Просвещение,

1991.

6. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое
пособие для

бизнесменов. - М.: Ось-89,1997.

  1. Кузнецова А.Н. Машинопись и делопроизводство. -2-е изд., испр,- М : Изд-во ДОСААФСССР. 1987.

  2. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівеького.- К.:Либідь, 1990.

  3. Марахова АФ. Мова сучасних ділових документів.-К.: Наук, думка, 1981.
  1. Мовна культура українського ділового спілкування: Навч. Посібник/Упорядк. М.В. Бухтій -Херсон, 1995.

  2. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою.- К.: Техніка, 1992

  3. Паламар Л.М., Кравець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. Посібник для учнів проф. -тех. Закладів освіти. - К : Либідь, 1997.

  4. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. -М.: Высшая школа, 1982


4

33

РОЗДІЛ 7

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Глущик СВ., Дияк О.В.,Шевчук С.В. Сучасні ділові папери.- К. АС.К,1998

2 Коваль А.П Ділове спілкування -К.: Либідь, 1992.
З.Любивець Л.П. Ділові папери.-4-те вид, перероб 1 виД К: Рад
Школа, 1981.

4.Мішуков О В., Казанчан Ділова документація у вищій школі: Навчально-методичний посібник. -Херсон: Айлант, 1999-24бс 5.Мовна культура українського ділового спілкування: Навчальний посібник/Упорядник М.В Бухтій-Херсон, 1995.

  1. Паламар Л.М., Кравець Г М Мова ділових паперів: Практичний посібник -2-е вид., перероб 1 доп. - К.: Либідь, 1994

  2. Шевчук С В. Українське ділове мовлення. -К.: Вища школа 1997.

Допоміжна література

  1. Андрушко СЯ. искусство составления деловых писем на английском языке- Одесса: Два слона - Вариант, 1993.

  2. Головач А.С Зразки оформления документів. Дія підприємств і громадян.-Донецьк: Сталкер, 1997.

  3. Задорожний З М., Задорожний С.З. Работа секретаря-референта

в иностранных й совместных фирмах: Практическое пособие
секретарю, предпринимателю, менеджеру. -К., 1994

РОЗДІЛ 1

МІСЦЕ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, наполегливо працює над практичним приєднанням до Болонського процесу.

Навчання - безперервний процес. Він не закінчується на лекції чи на семінарському занятті, а має спільні методи і прийоми, і цей процес не завершується лише організаційними формами. Студент, який хоче якомога краще оволодіти професією, має добре розуміти: на занятті викладач подає основи знань, навчає, як учити, виділяє ті ключові істини дисципліни, які пробуджують у молодої людини потяг до поглиблення й удосконалення усіх знань.

Основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час є самостійна робота (СРС). Це -спланована, пізнавальна, організаційно і методично спрямована особиста діяльність без прямої допомоги викладача Даний вид роботи - це не тільки виконання домашнього завдання; це і самостійна робота в аудиторії під керівництвом викладача та організація самостійної навчальної діяльності студента поза аудиторією.

Даний вид роботи включає: підготовку до лекцій, семінарів, заліків, іспитів; опрацювання навчального матеріалу; написання рефератів; виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота забезпечує глибоке засвоєння студентами не тільки програмного матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним прямуванням», але й активізує мислення, сприяє більш повному розкриттю їх здібностей , оволодінню нормами літературної мови, формує мораль та вольові якості: організованість, наполегливість, допомагає майбутнім фахівцям глибше осмислити матеріал, підвищує їх творчу активність. Тому вона стає головним резервом підвищення ефективності підготовки спеціалістів, а її організація у сучасних умовах стає однією з центральних проблем навчального процесу.


32

5

Самостійна робота студентів передбачає пізнавальну діяльність при будь-якій формі навчального занятгя (лекція, практична робота, семінар).

Цей вид навчальної діяльності студентів умовно можна розділити на два рівні:

□ аудиторну самостійну роботу;

□ позааудиторну самостійну роботу.

До аудиторної (регламентованої) роботи належить вивчення питань під час лекцій, проведення семінарських занять, індивідуальних консультацій з викладачем, студентських конференцій, складання іспиту або заліку.

Позааудиторна робота, тобто нерегламентоване вивчення дисципліни, передбачає підготовку до поточних семінарських занять та іспиту, написання контрольних робіт і реферату, вивчення матеріалів підручників та опорних конспектів, періодичних видань, художньої літератури j мемуарів.

Самостійна робота молоді над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни "Українська та світова культура може виконуватися у бібліотеці, навчальних аудиторіях, а також в домашніх умовах. Успішність такої роботи студентів визначає передусім рівень підготовленості їх до такої навчальної діяльності.

СРС може здійснюватись через:

□ заучування певної інформації;

□ опрацювання літературних джерел

(конспектування, рефератування);

□ участь в іграх (навчальних, розвиваючих та ін.);

□ тестування і самотестування.

При вивченні дисципліни "Українська мова за професійним прямуванням" важливими формами самостійної роботи є підготовка до лекцій і семінарських занять.

Елементами цих форм роботи можуть бути:

□ робота з текстом лекції;

□ опрацювання основної та додаткової літератури;

□ тестові завдання;

□ розв'язання кросвордів.

Велике значення в самостійній навчальній діяльності студентів відіграє вільний вибір теми, форми і часу виконання роботи. Тому в системі самостійного навчання важливе місце займають творчі завдання: доповіді, огляди тощо. Ці завдання


  1. Іншомовні слова у документах. Правопис слів іншомовного походження.

  2. Правила мовленнєвого етикету в управлінській документації.

  3. Мовні норми усного ділового спілкування.


6

31

студентів є життєво важливою необхідністю, тісно поєднаною як з гуманізацією і демократизацією освіти, так і з поступовою інтеграцією України у світовий освітній простір.


Оцінка "2" ставиться, якщо студент:

смисл,


8

29

РОЗДІЛ 6

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  1. Значення ділової мови і мовлення для суспільства

  2. Мовні норми офіційно-ділового стилю.

  3. Функції та значення документів для людини і суспільства.

  4. Мовна культура ділової розмови.

  5. Логічна культура ділової розмови.

  6. Психологічна культура ділової розмови.

  7. Ведення ділової бесіди.

  8. Ведення ділової наради.

8. Ведення телефонної розмови.

  1. Мистецтво ведення ділових переговорів.

  2. Діловий етикет у службових листах.

  3. Публічний виступ.

  4. Конфліктний стиль ділового спілкування.

  5. Неофіційні прийоми, їх роль і способи організації.

  6. Професійний імідж.

  7. Етичні принципи і норми ділового спілкування.

  8. Характер, поведінка і ділові якості народів світу.

  9. Службова культура поведінки. Стилі керівництва

  10. Стиль спілкування за методом Д.Карнеги.

  11. Складноскорочені слова і абревіатури в укр. справочинстві. Графічні скорочення.

  12. Складні випадки правопису власних назв у документації.

  13. Прийменникові конструкції у діловому стилі.

  14. Канцеляризм і штампи у діловому мовленні.

  15. Вимоги до тексту та мови дипломатичних документів. 25. Невербальні засоби у діловій розмовній практиці.
  1. Синтаксичні особливості ділових паперів.

  2. Морфологічні форми у ділових паперах.

  3. Писемне та усне ділове мовлення, їх взаємозв'язок та специфіка.

  4. Вживання синонімів у діловому мовленні.

  5. Вживання паронімів у діловому мовленні.

  6. Терміни та їх місце у діловому мовленні.

  7. Мова та професія. Професійна лексика у діловому мовленні.

спонукають студента досліджувати, оскільки охоплюють широкий діапазон матеріалів від огляду літератури, преси до власних роздумів з приводу досліджуваної теми.

У педагогічній практиці викладачів кафедри українознавства використовуються різноманітні прийоми організації самостійної діяльності студентів:

□ організація роботи з навчальними матеріалами;

□ організація студентів на підготовку і написання реферату
з дисципліни;

□ організація виконання індивідуальних завдань; □ розв'язування завдань за темами;

□ організація і проведення виступів студентів з рефератом.
Активізації навчальної діяльності сприяє також наявність

системи у використанні навчальних диференційованих тестів різних ступенів складності, багатоваріантних завдань, використання кросвордів, вікторин, диспутів.

Лише така праця привчає студентів до постійної і активної розумової діяльності як в аудиторії, так і поза нею.

Індивідуальні завдання з дисципліни "Українська мова за професійним прямуванням" сприяють більш поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань. Терміни видачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що розробляється кафедрою українознавства на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни.

Самостійна роботи як вид навчальної діяльності матиме ефективність, якщо буде чітко організована із сторони навчального закладу, викладача; є складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем; знаходиться під постійним педагогічним контролем.

Вся система навчальної роботи закладу освіти повинна спрямовуватися на формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, їх готовності творчо працювати із застосуванням знань та вмінь, отриманих не тільки під час аудиторних занять, але і під час самостійної роботи. Подальший розвиток та підвищення ефективності самостійної роботи


30

7

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

РОЗДІЛ 2


При оцінюванні відповіді враховуються такі показники, що характеризують знання студентів:

1)Повнота знань

3)Володіння нормами української літературної мови (орфографі-чними, орфоепічними, граматичними, стилістичними),

4)Якість викладання навчального матеріалу з стилістичної точки зору.

Оцінка "5" ставиться, якщо студент:

Оцінка "4" ставиться , якщо студент:

- дає відповіді, які задовольняють ті ж вимоги, що і для оцінки
"5", але допускає одиничні помилки, які сам же виправляє після
зауваження викладача, одиничні недоліки у послідовності
викладу, додержанні норм сучасної української літературної мови.

Оцінка "З" ставиться, якщо студент:

- виявляє знання і розуміння основних положень даної
теми, але викладає матеріал неповно,

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Зміст самостійної роботи із дисципліни «Українська мова за професійним прямуванням» визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Викладач відіграє важливу роль в організації самостійної роботи. Він визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Самостійна робота забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, методичними рекомендаціями з організації СРС, виконання окремих завдань та ін. Крім того, рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає й засоби самоконтролю (тести, пакет комплексної контрольної роботи, підсумковий, модульний контроль тощо).

З методичної точки зору самостійну роботу доцільно розділити на
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації