Я. С. Дибчинська перекладацька практика

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра ділової комунікації


І.Г.Шавкун

В.В.Волкова

Я.С.Дибчинська


ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА
Методичні рекомендації

для студентів денного відділення напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика»
Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № від


Запоріжжя 2010

УДК: 81’25:811.111(075.8)

Ш 143

Шавкун І.Г., Волкова В.В., Дибчинська Я.С. Перекладацька практика: Методичні рекомендації для студентів денного відділення напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика». - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 84 с.Методичні рекомендації містять положення про проходження перекладацької практики, зміст та бази практики, обов’язки керівників практики і студентів-практикантів, вимоги до складання й оформлення звітної документації, зразки оформлення документації, критерії оцінки перекладацької практики. Тести для самоперевірки готовності студентів до перекладацької практики, українсько-англійський глосарій для перекладу контрактів та приклади перекладу зовнішньоекономічних контрактів, що пропонуються в методичних рекомендаціях, мають за мету оптимізацію процесу підготовки студентів до проходження перекладацької практики.

Методичні рекомендації призначаються для студентів ІІІ курсу денного відділення факультету менеджменту та викладачів кафедри ділової комунікації з метою забезпечення якісної організації і проведення перекладацької практики студентів.


Рецензент: Г.Ф. Морошкіна, канд. філол. наук,

декан факультету іноземної філології

Відповідальний за випуск: В.В. Волкова, канд. пед. наук, доцент

кафедри ділової комунікації

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………….......4

1. Загальні положення про проходження перекладацької практики....8

2. Зміст перекладацької практики……………….…….........................10

3. Бази перекладацької практики………………..………………...…..10

4. Організація і керівництво перекладацькою практикою…...……...12

5. Обов’язки керівника практики від кафедри ділової комунікації....13

6. Обов’язки керівника практики від підприємства…..……………...14

7. Обов’язки студента-практиканта…..…………………………..…...15

8. Підведення підсумків перекладацької практики..……………...….16

9. Критерії оцінювання перекладацької практики.…………………..17

10.Вимоги до складання й оформлення звітної документації про проходження перекладацької практики….….………………………..20

11. Література……………………………………………………...…...23

12. Додатки……………………………………………….……….........26

Додаток А Приклад форми наказу ректора вищого навчального закладу про проведення практики студентів…………….…………...26

Додаток Б Приклад оформлення гарантійного листа керівника підприємства про надання місць проходження перекладацької практики………………………………………….………………...…...28

Додаток В Лист на підприємство ……………………………..………29

Додаток Г Направлення на практику …………………………………30

Додаток Д Приклад оформлення інформації про початок, хід та закінчення перекладацької практики ………………….……………...31

Додаток Е Письмовий звіт керівника практики про проведення та результати перекладацької практики…….………..……….…………32

Додаток Є Приклад оформлення календарного графіку проходження перекладацької практики……………………………………………....35

Додаток Ж Письмовий звіт студента практиканта про проходження перекладацької практики……………..………………………………..36

Додаток З Тести для самоперевірки готовності студентів до перекладацької практики........................................................................42

Додаток И Приклади перекладу зовнішньоекономічних

контрактів……………………………………………………………….49

Додаток І Українсько-англійський глосарій для перекладу контрактів…………………………………………………………….…63

Додаток Ї Глосарій перекладацьких термінів………………………...73


1. Вступ


В реалізації стратегічної мети, що постає перед Україною в зв’язку з її входженням в Європейську спільноту в якості повноправного партнера, іноземна мова набуває ролі інструментарію, без якого неможливо вирішити це серйозне завдання. Державні кордони між країнами Європи стають все більш прозорими, розширяються та зростають міжнародні контакти, що потребує уніфікації або єдиного “стандарту” в мовній підготовці фахівців, - все це обумовлює сучасні тенденції інтеграції освіти в єдину світову систему. Але, для деяких країн, переважно держав Східної Європи, зокрема України, мовні кордони залишаються серйозною перешкодою в інтеграційному процесі. Тому пріоритетом політики Європейського Союзу в галузі освіти є значне підвищення рівня мовної компетенції фахівців.

В цьому контексті англійській мові надається виключно важлива роль, тому що вона має особливий статус по всьому світі: це мова міжнародних відносин, інноваційних технологій та бізнесу, яка займає перше місце в міжнаціональних контактах на різних рівнях. Знання, а головне, практичне володіння англійською мовою стає обов’язковим для всіх фахівців, зокрема менеджерів.

У зарубіжних системах менеджерської освіти функціонує таке поняття як «інтернаціональна кваліфікація менеджера», що включає знання кількох іноземних мов і специфіки міжкультурної комунікації як обов’язкових елементів професійної освіти. Іноземна мова для менеджера – це інструмент, за допомогою якого він повинен діяти, переконувати, приймати рішення, створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру іншої країни і менталітет її народу.

Перелік ситуацій, де застосовується іноземна мова в професійних цілях, є досить великим і різноманітним:

Проблема підготовки фахівців, які б володіли іноземною мовою професійно, є однією з важливіших завдань професійної педагогіки вищої школи. Професійна самореалізація та відповідне життя індивіду здебільш залежить від його професійної компетенції, вміння адаптуватися, реалізовувати свої професійні здібності, нахили, інтереси, бути мобільним в професійному самовизначенні та кар’єрі. Іноземна мова наближує ситуацію навчального процесу до реальних умов, що породжує потребу в знаннях, їх практичному застосуванні й забезпечує персональну зацікавленість студентів, перехід від пізнавальної мотивації до професійної.

Специфічний внесок іноземної мови в розвиток студента полягає передусім в тому, що в процесі навчання цьому предмету людина з’ясовує способи оформлення думки, пізнає функціонування мови як засобу спілкування. Іноземна мова благотворно впливає на культуру спілкування рідною мовою і є важливим засобом формування всебічно розвиненої особистості; вона наближає обстановку навчального процесу до реальних умов, що породжує потребу в знаннях та їх практичному застосуванні й забезпечує особисту зацікавленість студентів, перехід від пізнавальної мотивації до професійної.

Окрім зазначених вище функцій іноземної мови в розвитку особистості, виділяють ще кілька специфічних функцій іноземної мови в підготовці майбутніх менеджерів. Отже, іноземна мова служить засобом:

Специфіка процесу навчання іноземної мови менеджерів і полягає в тому, що його метою є підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності.

Програма підготовки бакалаврів з менеджменту, що навчаються за професійним спрямуванням «Менеджмент ЗЕД», «Логістика» у Запорізькому національному університеті передбачає такі навчальні курси:

1. Англійська мова професійного спрямування.

Метою курсу є формування вмінь і навичок практичного володіння англійською мовою. Основні завдання курсу: розвиток навичок монологічного і діалогічного мовлення з використанням професійно-орієнтованої лексики тем, що вивчено; розвиток навичок аудіювання текстів англійською мовою. Студент повинен знати: лексичний матеріал розмовних тем, граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою. Студент повинен вміти: висловлювати свої думки в бесіді за темою; читати адаптовані й оригінальні тексти, використовуючи словники; перекладати англійською мовою, користуючись граматичним матеріалом курсу; виражати свої думки у письмовій формі.

2. Англійська мова ділової комунікації.

Метою курсу є вдосконалення вміння користуватися широким тематичним словником функціональної лексики у галузі менеджменту, маркетингу, бірж та банківській діяльності, розширювати та збагачувати лексичний запас ділової іноземної мови, розвивати навички двостороннього перекладу, розвивати та вдосконалювати навички аудіювання тексту, монологічного та діалогічного мовлення, зміцнювати лінгвістичну, професійну та прагматичну мовленнєву компетенції. Студент повинен знати: функціональну лексику англійської мови ділової комунікації тих тем, що вивчаються; граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; принципи функціонування та план аналізу граматичних трансформацій в спеціальних текстах бізнес-тематики. Студент повинен вміти: висловлюватися за темами курсу з використанням вивченої лексики та граматичного матеріалу; перекладати з англійської та на англійську мову переговори та виступи з використанням функціональної лексики; розуміти на слух іншомовний текст бізнес-тематики; робити презентації; здійснювати комерційне листування.

3. Англійська мова ділової кореспонденції і протоколів.

Метою курсу є навчання діловодству й оволодіння навичками складання комерційної документації англійською мовою згідно з міжнародними стандартами. Курс розглядає основні види ділової документації англійською мовою в сучасному діловодстві: листування при укладенні контрактів та стандартизовані листи, стандартні контракти продажів, види розрахунків та постачань у зовнішній торгівлі.

4. Теорія і практика перекладу.

Метою курсу є формування базових теоретичних знань з перекладу в його нормативному аспекті та певних навичок і вмінь перекладацької діяльності з акцентуванням на сфері бізнесу, які б забезпечили вірний вибір перекладацької стратегії, що обумовлена професійними потребами. За підсумками вивчення курсу студент повинен знати: основні положення теорії перекладу, способи та заходи перекладу; лексичні та граматичні проблеми перекладу. Студент повинен вміти: використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов усного послідовного та синхронного перекладу; перекладати з англійської мови на рідну та навпаки у письмовій формі; перекладати тексти за фахом за умов усного та письмового перекладу; вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу; самостійно працювати з методичною та довідковою літературою, першоджерелами, використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра з менеджменту, перекладацька практика є необхідною складовою частиною вивчення іноземної мови спеціальності.

Перекладацька практика передбачена для студентів 3 курсу напряму підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика» та є важливою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців. Проходження студентами перекладацької практики передбачено після вивчення курсу “Теорія і практика перекладу”.

1. Загальні положення про проходження перекладацької практики


Перекладацька практика студентів Запорізького національного університету, що навчаються за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика», є важливою складовою частиною підготовки висококваліфікованих кадрів.

Нормативне забезпечення проведення перекладацької практики на факультеті менеджменту ЗНУ здійснюється за допомогою таких документів:

Перекладацька практика студентів передбачає надбання умінь практичного використання перекладацьких засобів в умовах усного послідовного, а також письмового перекладу з англійської мови і на англійську мову. Особлива увага приділяється виробленню практичних умінь в сфері перекладацької діяльності в діловому спілкуванні, листуванні, і, особливо, під час встановлення ділових стосунків з закордонними партнерами.

Метою перекладацької практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань та формування у студентів професійних умінь та навичок перекладу з англійської мови та на англійську мову на базі отриманих теоретичних знань, а також виховання у студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності.

Основним завданням перекладацької практики студентів є допомогти студентам оволодіти механізмом акту міжмовної комунікації та правильно вибирати перекладацьку стратегію під час ділового спілкування. Особлива увага протягом проходження перекладацької практики повинна приділятися виробленню практичних умінь в сфері перекладацької діяльності. Перекладацька практика студентів передбачає надбання вмінь практичного використання перекладацьких засобів в умовах усного послідовного та письмового перекладу за фахом з англійської мови та на англійську мову.

Студент повинен ЗНАТИ:

Студент повинен ВМІТИ:

Зміст і послідовність перекладацької практики визначаються програмою, яка розробляється кафедрою ділової комунікації згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика».


2. Зміст перекладацької практики


Зміст перекладацької практики обумовлений напрямком діяльності підприємства, організації чи установи, що є базою практики і повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика».

Перекладацька практика повинна включати усний послідовний переклад в галузі спеціальності з використанням необхідного лексико-граматичного мінімуму та певних методів перекладу. Використовуючи лексико-граматичний мінімум галузі менеджменту і адміністрування та іншомовні джерела, в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової документації студент повинен перекладати ділові листи, протоколи, відповідну документацію організації, контракти, рекламу тощо.

Зміст програми перекладацької практики повинен відповідати Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні та навчальному плану підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика».

План та календарний графік проходження перекладацької практики складається керівником практики від університету та студентом та затверджується керівником практики від університету.

Студенти проходять практику на посаді перекладача на базах підприємств, установ та організацій, що відповідають вимогам освітньо-професійної програми.

Термін проходження перекладацької практики – 2 тижні в 6 семестрі з відривом від навчання.


3. Бази перекладацької практики


Перекладацька практика студентів напряму підготовки: 6.030601 – «Менеджмент», професійне спрямування: «Менеджмент ЗЕД», «Логістика» здійснюється на базах підприємств, установ та організацій, що відповідають вимогам програми.

Розподіл студентів для проведення перекладацької практики відбувається відповідно наявності баз практики і кількості місць на кожній з них і оформлюється наказом по університету (Додаток А).

Для студентів, що навчаються за державним замовленням, перелік баз проходження перекладацької практики надають органи, які формували замовлення на фахівців.

При підготовці фахівців, що навчаються за умовами договору між університетом та юридичною особою, базовим закладом для практики є організація-замовник.

У випадку, якщо підготовка фахівців здійснюється за замовленням фізичних осіб, місце проведення практики забезпечують ці особи, що обумовлено в умовах Договору про підготовку бакалаврів.

Для студентів-іноземців бази перекладацької практики передбачаються як на території країни-замовника, так і в межах України.

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри ділової комунікації ЗНУ, визначати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. В такому випадку на кафедру ділової комунікації ЗНУ студентом надається від підприємства лист-гарантія про надання місця для перекладацької практики, де вказується посада та відділ для проходження перекладацької практики, а також ім’я керівника практики від підприємства. Гарантійний лист виконується на бланку підприємства чи організації, що надає місце для проходження перекладацької практики студенту (студентам) факультету менеджменту та підписується керівником організації (Додаток Б).

Договори з базами практики про її проведення укладає ректор ЗНУ. Пропозиції відносно цього до 10 жовтня кожного навчального року надаються кафедрою ділової комунікації керівникові навчально-виробничих практик університету за таким зразком:
з/п

Повна назва бази практики

П.І.Б директора бази практики

Адреса бази

Кількість студентів

Університет в особі ректора підписує договір про проведення перекладацької практики із закладами-базами (підприємствами, організаціями, структурами будь-яких форм власності). Термін дійсності договору узгоджується обома сторонами.

Листи в організації про перекладацьку практику студентів оформлюються на кафедрі ділової комунікації в 2-х примірниках (Додаток В).

Направлення на практику оформлюється в одному примірнику на кафедрі ділової комунікації (Додаток Г). Листи в організації та направлення на практику надаються у відділ з навчальної роботи для подальшого оформлення.


4. Організація і керівництво перекладацькою практикою


На факультеті менеджменту ЗНУ навчально-методичне керівництво і виконання програми перекладацької практики забезпечують завідувач кафедри ділової комунікації та керівники практик кафедри ділової комунікації.

До керівництва перекладацькою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри ділової комунікації, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, по якому проводиться практика: викладачі англійської мови професійного спрямування, англійської мови ділової комунікації, англійської мови ділової кореспонденції і протоколів, викладачі теорії і практики перекладу англійської мови.

Кафедра ділової комунікації, що є відповідальною за підготовку та порядок проведення перекладацької практики студентів, забезпечує наступні організаційні заходи:

Загальне керівництво практикою на підприємстві здійснюється головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє керівництво покладається на керівників структурними підрозділами та на окремих висококваліфікованих спеціалістів.

Тривалість робочого часу студентів під час проходження перекладацької практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).


5. Обов’язки керівника практики від кафедри ділової комунікації


Керівник практики від кафедри ділової комунікації зобов’язаний:


6. Обов’язки керівника практики від підприємства


Обов’язки керівників практики від баз практики зазначені в договорі на проведення практики.

Керівник практики від підприємства зобов’язаний:


7. Обов’язки студента-практиканта


Студент-практикант зобов’язаний:

- оформленим щоденником практики;

- двома примірниками календарного графіку проходження практики (один – для студента-практиканта, другий – для керівника практики від підприємства) (Додаток Є);

- направленням на практику;

- щоденник практики, підписаний керівником практики від

підприємства та завірений печаткою підприємства;

- звіт про проходження перекладацької практики (Додаток Ж);

- переклад одного з документів, виконаний протягом

перекладацької практики;


8. Підведення підсумків перекладацької практики


Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми перекладацької практики у письмовій формі.

Письмовий звіт та оформлений з усіх розділів щоденник практики, підписаний керівником від бази практики є формою звітності студентів практикантів на кафедрі ділової комунікації ЗНУ. До звіту додається переклад одного з документів, виконаний протягом перекладацької практики.

Звіт з практики захищається студентами в комісії, призначеною завідувачем кафедри ділової комунікації.

Комісія, у складі якої знаходяться завідувач кафедри ділової комунікації ЗНУ, керівник практики та викладачі, які викладають англійську мову ділової комунікації, приймає диференційований залік у студентів протягом 10 днів після закінчення практики. Оцінка вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з університету.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то ЗНУ надає можливість студентові пройти практику повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студентові, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

Підсумки перекладацької практики обговорюються на засіданні кафедри ділової комунікації ЗНУ та на Раді факультету менеджменту.

Не пізніше 2 тижнів після закінчення практики проводиться заключна конференція з практики на факультеті менеджменту з метою аналізу і узагальнення результатів практики.

Звіти студентів про проходження перекладацької практики зберігаються на кафедрі ділової комунікації до завершення навчання студентів в університеті.


9. Критерії оцінювання перекладацької практики


Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS здійснюється згідно з інтервальною шкалою оцінок.


За шкалою

ECTS

За шкалою

університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано


B

80 – 89

(дуже добре)

4 (добре)

C

70 – 79

(добре)

D

65 – 69

(задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 64

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

Рейтинг перекладацької практики складається із суми середніх оцінок за:

Поточне оцінювання всіх складових практики студента здійснюється в національній 4-бальній системі («5», «4», «3», «2»). Після закінчення перекладацької практики (після перевірки звітної документації) виставляється середня оцінка за рівень мовної підготовки практиканта, фахові навички практиканта, ведення та оформлення звітної документації, трудову дисципліну й ставлення до роботи згідно з 4-бальною шкалою. Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал таким чином:

1. Рівень мовної підготовки практиканта та використання відповідної термінологічної бази:

– 40 балів;

– 30 балів;

– 20 балів;

– 10 балів;

2. Фахові навички практиканта з перекладу, ділового листування й оформлення ділових паперів згідно з вимогами стандарту:

– 40 балів;

– 30 балів;

– 20 балів;

– 10 балів;

3. Ведення та оформлення звітної документації згідно вимог Програми проходження практики:

– 10 балів;

– 8 балів;

– 6 балів;

– 4 бали;

4. Трудова дисципліна та ставлення до роботи:

– 10 балів;

– 8 балів;

– 6 балів;

– 4 бали;

Рейтинг студента за перекладацьку практику є сумою рейтингових балів за вищеназвані чотири складові. Максимальний рейтинг студента за перекладацьку практику становить 100 балів.

Таким чином, оцінка “відмінно” виставляється студентові, який повністю виконав програму практики, тобто виконав усі завдання, передбачені графіком проходження практики, показав високій рівень мовної підготовки, використовуючи відповідну термінологічну базу. Для отримання відмінної оцінки студент повинен показати навички як усного послідовного, так і письмового перекладу, а також навички ділового листування та оформлення ділових паперів згідно з вимогами стандарту. На оцінку “відмінно” заслуговує студент, який не мав нарікань з боку керівника практики від підприємства та університету щодо дотримання трудової дисципліни. Попередня оцінка керівника від підприємства повинна бути “відмінно”.

Оцінка “добре” виставляється студентові, який повністю виконав програму практики й дотримувався графіка проходження практики, показав відповідний рівень мовної підготовки, має достатню термінологічну базу. На оцінку “добре” заслуговує студент-практикант, який продемонстрував добрі навички усного послідовного та письмового перекладу, ділового листування та оформлення ділових паперів. На оцінку “добре ” заслуговує студент, який не мав нарікань з боку керівника практики від підприємства та університету щодо дотримання трудової дисципліни.

Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який виконав програму практики не повністю, тобто не всі завдання, передбачені графіком проходження перекладацької практики було виконано повністю по провині студента (виконано частково, виконано не в строк). На оцінку “задовільно” заслуговує студент, що має задовільний рівень мовної підготовки, вміє користуватися відповідними термінами при перекладі з англійської та на англійську мову, продемонстрував навички усного послідовного або письмового перекладу, а також достатні навички ділового листування та оформлення ділових паперів. Студент не повинен мати серйозних нарікань з боку керівника практики від підприємства.

Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не виконав програму практики. Студент, який не з’явився на базу практики в день начала практики або покинув базу практики достроково вважається тим, що не виконав програму практики.


10. Вимоги до складання й оформлення звітної документації про проходження перекладацької практики


Головними документами звітності є щоденник практики та звіт про проходження перекладацької практики.

Щоденник практики містить такі основні розділи.

Під час практики студент щодня повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження практики. Тут же в загальній послідовності студент відображає й громадську діяльність. Докладні записи студент веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від ЗНУ і від підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив студент.

Після закінчення практики щоденник має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник практики здається на кафедру ділової комунікації ЗНУ. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

У звіті про проходження перекладацької практики вказується, на якому підприємстві або фірмі студент проходив практику, в якому відділі та на якій посаді.

Студент повинен включити до звіту наступні пункти.

1. Стислий опис підприємства або фірми, де студент проходив практику.

2. Напрямки діяльності відділу, в якому студент проходив перекладацьку практику.

3. Діяльність, що здійснювалася студентом під час проходження перекладацької практики (необхідно вказати тип перекладу, що виконувався, типи документації, що їх було перекладено, кількісні показники – кількість перекладених документів).

4. Перекладацькі прийоми, що їх використовував студент для перекладу.

5. Професійні вміння і навички, що здобув або вдосконалив студент під час перекладацької практики (назвати).

6. Перелік словників і довідкової літератури, що її було використано під час перекладу, перелік опрацьованої додаткової літератури, яка була використана під час перекладацької практики, її доцільність (назва роботи).

7. Труднощі, з якими зіткнувся студент в процесі проходження перекладацької практики (труднощі мовного і мовленнєвого характеру, робота з довідковою літературою і Інтернет-ресурсами).

8. Побажання і рекомендації щодо поліпшення мовної і мовленнєвої підготовки до перекладацької практики.

Загальними вимогами до викладення матеріалу звіту про проходження перекладацької практики є чіткість побудови, логічна послідовність, конкретність у викладенні труднощів та результатів роботи, обґрунтування рекомендацій.

Обсяг змісту не повинен перевищувати 4-5 сторінок. Зміст повинен бути надрукований на стандартних аркушах паперу А4. Параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм. Кегель – 14 Times New Roman, звичайний, інтервал між рядками – 1,5, абзацу – 1,25, вирівнювання – по ширині.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місті, або між рядками виправленого зображення машинописним способом, або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як і основний текст.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки наприкінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінок на титульному аркуші не проставляють.

Щоденник практики не включають до загальної нумерації сторінок.

Нумерація сторінок починається з другої сторінки.

До звіту додається переклад одного з документів, виконаний протягом перекладацької практики.

Зразок оформлення звіту про проходження перекладацької практики наведено у Додатку Ж.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації