Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Теоретична частина

Тема 1. Поняття про науку. Її еволюція та роль в умовах ринкової економіки. (2 години)


Поняття про науку, її сутність, цілі та функції. Головна мета науки. Найважливіші елементи науки: система наукових знань та система наукової діяльності.

Виникнення науки та її еволюція.

Наука античного світу. Натурфілософія. Розвиток природознавства, диференціація наукових течій. Космогонічна теорія. Поява квантової механіки.

Сучасна наука: інтеграційні процеси, нові течії. Науково-технічна революція.

Тема 2. Наукове дослідження. Етапи проведення. Інформація. (4 години)

Наукове дослідження, його ціль. Методологія. Пізнавальні задачі: емпіричні та теоретичні.

Етапи проведення досліджень: формулювання теми, формулювання цілей та завдань, теоретичні дослідження, експериментальні дослідження, аналіз та оформлення результатів, впровадження та ефективність наукового дослідження.

Інформація. Національна система науково-технічної інформації. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Носії. Інформаційний пошук економічної інформації . Пошук інформації в мережі INTERNET .

Тема 3. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень. (4 години)

Теорія, поняття та структура. Ідея. Принцип. Категорія. Факти. Закон. Тлумачення. Пропозиція. Поняття. Гіпотеза, стадії її розвитку.

Метод. Методологія. Аналіз. Синтез. Індукція. Дедукція. Абстракція. Логіка.

Емпіричне та теоретичне знання.

Тема 4. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень та формування висновків та пропозицій. (2 години)

Зіставлення гіпотези та дослідними даними спостережень. Схема аналізу. Формування висновків та пропозицій.

Тема 5. Вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи учнів. (4 години)

Загальні вимоги. Структура науково-дослідницької роботи. Вимоги до вступу, основної частини, висновків та пропозицій, додатків. Оформлення ілюстрацій, формул, таблиць, графіків, діаграм, фотокарток, схем . Програма презентацій Microsoft Power Point.


Тема 6. Складання тезисів докладу. (2 години)

Головна ідея докладу, підстава докладу та необхідна аргументація. Зміст докладу. Ведення наукової дискусії. Наукова етика.
Тема 7. Застосування спеціальних методів у наукових дослідженнях з економіки. (4 години)

Економічні методи дослідження : головне мати якомога більше достовірної інформації. Розвідувальне ( зондажне ), описувальне та аналітичне дослідження.

Опитування, спостереження, аналіз документів. Анкетування ( очне та заочне), інтерв’ювання. Панельне дослідження. Методи моделювання та прогнозування, метод експертних оцінок.

Форми та прийоми фіксації інформації. Етапи дослідження: підготовка, збирання первинної інформації, підготовку інформації до обробки та обробка її, аналіз зібраної інформації, підготовка звіту за підсумками дослідження, формулювання висновків і рекомендацій.

Економіко-статистичні методи дослідження: спостереження, фотографія, хронометраж, бухгалтерське та статистичне спостереження.

Індекси-індивідуальні і загальні.

Методи подачі матеріалів: ряди динаміки, графічне зображення, діаграми, малюнки.

Тема 8. Еволюція економічної думки. (10 годин)

Економічні вчення древнього миру.

Економічні теорії у період середньовіччя.

Економічні теорії у період зародження ринкової економіки: меркантилізм, фізіократи, класична політична економія Англії та Франції.

Економічні теорії у період розвитку ринкової економіки та підприємства: історична школа у Германії, марксизм, кейнсіанство та неокейсіанство.

Економічні вчення ХХ століття. Монетарізм. Теорія пропозиції. Теорія раціональних очікувань. Еволюція кейнсіанства. Інстітуціоналізм. Радикальна політична економія. Теорії М.І.Туган-Барановського та М.Д.Кондратьєва.

Теорія ігор, теорія масового обслуговування. Теорія перспектив.

Західні теорії добробуту. Поведінка споживача.

Тема 9. Видатні вчені-економісти-Лауреати Нобелівської премії. (2 години)Тема 10. Найкращі роботи гуртківців - членів Малої Академії Наук (2 години)
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації