Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Розгляд найкращих робіт переможців конференції з економіки обласного та Всеукраїнського турів Малої академії наук України.
Практичні заняття – написання науково-дослідної роботи

Тема 1. Вибір теми дослідження, формулювання цілей і завдань. (4 години)

Вибір теми за критеріями, яким має відповідати тема наукового дослідження з економіки (актуальність, новизна і перспективність, наявність джерельної бази, а також доступність пізнавальним можливостям учнів, відповідність віковим інтересам та потребам дослідників).

Складання плану наукового дослідження.

Тема 2. Вибір об’єкта та предмета дослідження. (4 години)

Визначення об’єкта і предмета дослідження. Співвідношення між собою як загальне і часткове об’єкту та предмету дослідження, як категорії наукового процесу.

Постановка мети і конкретних завдань дослідження. Мета дослідження, як запланований результат. Конкретизація загальної мети дослідження у завданнях.

Тема 3. Розробка робочої гіпотези. (4 години)

Визначення гіпотези дослідження через осмислення теоретичних основ наукової проблеми, практичного аналізу об’єкту дослідження. Стадії розвитку гіпотези:

а) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на його основі припущень;

б) формування гіпотези, тобто виведення наслідків із зробленого припущення, розгортання на його основі прийнятної теорії;

в) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення гіпотези.

Тема 4. Визначення методики проведення дослідження. (4 години)

Методика та методи дослідження – науковий інструментарій для забезпечення фактичного матеріалу і реалізації поставленої в роботі мети.


Тема 5. Організація збирання інформації. (40 годин)

Укладання бібліографічного списку літератури з теми наукового дослідження; опрацювання каталогів бібліотек (систематичного, алфавітного, предметного);довідкових видань, списків літератури в монографіях, підручниках, посібниках; публікацій у фахових періодичних виданнях; робота в мережі Інтернет.

Проведення емпіричних досліджень.

Тема 6. Обробка та аналіз зібраної інформації. (20 годин)

Побудова власних наукових міркувань з дотриманням правил наукової етики.

Тема 7. Обґрунтування висновків і рекомендацій. (8 годин)

Подання в висновках найважливіших теоретичних та практичних результатів дослідження. Розкриття актуальності розглянутої проблеми та висвітлення оцінки стану питання, розкриття методів вирішення наукових завдань, обґрунтування достовірності отриманих результатів.

Тема 8. Оформлення результатів дослідження. (28 годин)

Технічне оформлення науково-дослідної роботи, списку використаних джерел, додатків, презентації, плакатів, тощо.

Тема 9. Складання тезисів роботи та доповіді. (4 години)

Складання тезисів. Підготовка доповіді до конференції.

Тема 10. Підготовка та захист роботи на конференції МАН (20 годин)

Правила участі у дискусії з дотриманням правил наукової етики. Попередній захист. Участь у конференції.


Вимоги до знань та вмінь учнів:

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

Бібліографія

  1. Блауг Марк .Економічна теорія в ретроспективі./Пер. З англ.. І.Дзюб. - К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”,2001.-670 с.

  2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1./ Редкол. С.В.Мочерний. -К.: Видавничий центр “Академія”, 2000 .- 864с.

  3. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.2./ Редкол. С.В.Мочерний. -К. : Видавничий центр “Академія”, 2001 .- 848с.

  4. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.3./ Редкол. С.В.Мочерний. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002 .- 952с.

  5. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212

  6. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: учебное пособие. - К.: О-во «Знання», КОО,2000.-114с.

  7. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник.- К.: ІЗМН, 1997.-244 с.

  8. Титова Н.Е. История экономических учений: курс лекций. - М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,1997.-288с.ПРОГРАМА

«РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ»


Укладачі:

Першина Ольга Євгенівна -

керівник гуртка Комунарського ЦДіЮТ

Старікова Олена Михайлівна – керівник

гуртка КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР


ЗМІСТ

  1. Зміст програми

  2. Пояснювальна записка

3. Навчально-тематичний план занять

4. Бібліографія
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації