Комунальний заклад «запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «грані» запорізької обласної ради

Скачати
Документи
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Пояснювальна записка

Програма “Реклама та зв’язки з громадськістю» (Реклама та паблік рілейшинз”) призначена для викладення в гуртках Малої Академії наук і спрямована на написання учнями науково-дослідницьких робіт в системі МАН.

Актуальність програми в тому, що пропонується системне викладення основних питань сутності реклами, її видів, основних функцій, просування товарів та послуг, формування рекламного повідомлення, а також сутність паблік рілейшинз, їхні основні види, методи керування паблік рілейшинз.

Під час навчального процесу важливо продемонструвати: для чого вивчають теорію реклами, її види та концепції, психологічні особливості створення повідомлення.

Мета програми “Реклама та паблік рілейшинз”.

Розвиваюча мета програми - навчити гуртківців швидко та грамотно створювати рекламу, розраховувати бюджет рекламної компанії, розвинути в учнів здатність орієнтуватися серед потоку реклами, систематизувати її.

Навчальна мета програми полягає в тому, щоб показати зв`язок реклами та паблік рілейшинз з іншими загальноосвітніми курсами, необхідність теоретичного вивчення дисципліни та застосування навиків на практиці.

Виховна мета програми полянає в тому, що отримані знання формують здатність учня аналізувати та швидко орієнтуватись в ринковій економіці, таким чином підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

Завдання програми – дати інформаційне поле і навчити учнів механізму вибирання конкретних потрібних знань, які знадобляться в тій чи іншій практичній ситуації.

Під час навчання використовуються тести, ділові та психологічні ігри, комп’ютерні програми та посібники, наочні посібники – журнали, преса, відеоролики та ін.

Групи для навчання формуються у складі 15 –20 чоловік (9, 10, 11 класи). На практичні заняття група поділяється на 2 групи. Програма розрахована на 68 годин, з яких 34 лекційні та 34 практичні

Програма апробована впродовж 2003-2004 и 2004-2005 навчальних років в гуртках журналістики, дизайну, бізнес-школи Малої академії управління бізнесом, комунального закладу «Запорізький обласний центр НТТУМ «Грані» ЗОР.
Навчально - тематичний план

Загальна кількість годин - 68

Практичних 34

Теоретичних 34№ теми

Назва теми

Кількість

лекційних

годин

Кількість

практичних

годин

1.

Вступ до теорії масової комунікації

1
1.1

Система масової комунікації. Реклама в системі масової комунікації

1
2.

Історія виникнення та розвитку реклами

2
2.1

Зародження реклами, яка засобу популяризації. Винахід Гутенберга

1
2.2

Західно-європейська епоха реклами ( 18, 19, почат. 20 ст.). Реклама в Росії та Україні

1
3.

Основні медіо та друковані засоби реклами

3

5

3.1

Реклами на телебаченні

1

1

3.2

Друкована реклама

1

2

3.3

Аудіо та інші засоби реклами

1

2

4.

Психологія реклами

2

4

4.1

Постіндустріальне суспільство та торгівля образами

1

2

4.2

Психологія сприймання та рекламний бізнес

1

7

5.

Законодавчий процес та реклама

2

1

5.1

Антимонополіний комітет

1

1

5.2

Закон України «Про рекламу»

1
6.

Створення реклами

3

6

6.1

Створення телевізійного рекламного ролику, аудиоспота, написання рекламного повідомлення

1

2

6.2

Реламний бюджет

1

2

6.3

Графіка та дизайн

1

2

7.

ПР в системі масової комунікації

1

1

7.1

Визначення ПР та їх місце в системі масової комунікації

1

1

8.

Історія ПР

2
8.1

Витоки ПР

1
8.2

Глобалізація ПР як професійної системи

1
9.

Громадська думка і ПР

2

2

9.1

Суть громадської думки. Типологізація груп громадськості

1

1

9.2

Типи дослідження громадської думки. Соціологічні дослідження.

1

1

10.

Керування процесом ПР

4

4

10.1

Теорія керування ПР. Перший етап: визначення проблеми

1

1

10.2

Другий етап: планування і програмування

1

1

10.3

Третій етап: дії, комунікація

1

1

10.4

Четвертий етап: оцінка програми

1

1

11.

Створення іміджу

2

2

11.1

Імідж і його природа

1
11.2

ПР-реклама іміджу

1

2

12

ПР і кризи

2

4

12.1

Типологізація криз

1
12.2

Керування проблемою з метою попередження кризи

1

4

13.

Некомерційний ПР і зв`язки зі ЗМІ

8

5

13.1

Лобіювання: суть, практика

4
13.2

Робота зі ЗМІ

4

534

34Програма

Тема № 1. Вступ до масової комунікації. (1 год.)

  1. Система масової комунікації. Реклама в системі масової комунікації (1 год.)

Знати:

Визначення поняття “комунікація”;

Місце реклами в системі масової комунікації;

Вміти:

Розрізняти поняття “адресант” і “адресат”;

Сформулювати ланку процесу комунікації.


Тема № 2. Історія виникнення та розвитку реклами. (2 год.)

2.1. Перші “зародження” реклами, як засобу популяризації . Винахід Гутенберга. (1 год.)

2.2. Західно – європейська епоха реклами (18, 19, почат. 20 стор.) Розвиток реклами в Росії та Україні (1 год.).

Знати:

Перші спроби реклами;

Представників епохи зародження реклами;

Етапи розвитку реклами в Росії та Україні.

Вміти:

Наводити приклади реклами доіндустріальної епохи

Відрізняти рекламу за епохами.


Тема № 3. Основні медіа та друковані засоби реклами. ( 8 год)

3.1 Реклама на телебаченні (2 год.)

3.2. Друкова реклама (3 год.)

3.3. Реклама на радіо та інші носії рекламної інформації (3 год.)

Знати:

Недоліки кожного виду носіїв інформації;

Специфіку кожного з видів реклами;

Вміти:

Порівнювати всі види і засоби реклами;

Чітко визначати, яку рекламу де краще розміщувати.


Тема № 4. Психологія реклами (6 год).

4.1 . Постіндустріальне суспільство та торгівля образами (3 год.);

4.2. Психологія сприймання та рекламний бізнес (3 год.);

Знати:

Принципи психології споживача;

Визначення поняття “позитивний герой”;

Стереотипи українського споживача;

Вміти:

Визначати типові образ споживача;

Поєднувати основні психологічні чинники для створення ефективної реклами;


Тема № 5. Законодавчий процес і реклама. (3 год).

5.1. Антимонопольний комітет (2 год.);

5.2. Закон України “Про Рекламу” (1 год.);

Знати:

Принципу функціонування антимонопольного комітету;

Основні засади закону;

Міру відповідальності вразі порушення закону;

Вміти:

Створювати законодавчо грамотну рекламу;

Легко знаходити порушення Закону “Про рекламу”;


Тема № 6. Створення реклами. (9 год);

6.1. Створення телевізійного рекламного ролика та аудиоспота ; написання рекламного повідомлення (3 год.);

6.2 . Рекламний бюджет (3 год.);

6.3. Графіка та дизайн (3 год.);

Знати:

Принципи створення рекламного тексту;

Основні пункти рекламного бюджету

Властивості, необхідні макету;

Поняття “контраст”, “пропорційність”, “спрямування погляду”, “цілісність”, “кадроплани”.

Вміти:

Самостійно створювати рекламний текст;

Розраховувати бюджет рекламної компанії;

Підготувати макет;

Застосовувати контраст, пропорційність, цілісність, спрямування погляду;

Вміло використовувати прогалини;


Тема № 7. Паблік ралейшинз (ПР) в системі масової комунікації. (2 год)

7.1. Визначення Паблік рілейшинз та їх місце в системі МК (2 год.)

Знати:

Визначення Паблік рілейшинз;

Відрізняти Паблік рілейшинз та зв`язки з громадскістью;

Вміти:

Визначати місце паблік рілейшинз та реклами в системі МК;

Розрізняти поняття “Реклама” і “Паблік рілейшинз”;


Тема № 8. Історія розвитку ПР (2 год);

8.1. Витоки ПР (1 год.) ;

8.2. Глобалізація ПР як професійної системи (1 год.);

Знати:

Основні етапи розвитку ПР;

Перших представників ПР;

Перші ПР-фірми;

Вміти:

Визначати причини виникнення ПР;

Виділяти основні риси властиві ПР на перших етапах розвитку;


Тема № 9. Громадська думка і ПР (4 год);

9.1. Суть громадської думки. Типологізація груп громадськості (2 год.).

9.2. Типи дослідження громадської думки. Соціологічні дослідження (2 год.).

Знати:

Поняття “Орієнтації”, “Коорієнтації”;

Основні групи громадськості;

Поняття “ Вибірка”, “Анкета”, “ Фокус-групи”, “Аналіз”.

Вміти:

Виділяти групи громадськості;

Складати анкетування;

Формувати форус – групи;

Аналізувати отримані данні;


Тема № 10. Керування процесом ПР (8 год);

10.1. Теорія керуванням ПР (2 год);

Перший етап: визначення проблем ПР;

10.2. Другий етап: планування і програмування (2 год.);

10.3. Третій етап : дії і комунікація (2 год.);

10.4 . Четвертий етап: оцінка програми (2 год.);

Знати:

Роль досліджень в плануванні стратегії;

Основні етапи процесу стратегічного планування;

Діяльність по утілення програми в життя;

Складові процесу оціночного дослідження;

Вміти:

Визначати ціль планування;

Формулювати проблеми;

Аналізувати ситуацію;

Складати повідомлення;

Складати результати оцінок ПР-програми;


Тема № 11. Створення іміджу (4 год);

11.1. Імідж і його природа; Анатомія іміджу (2 год.);

11.2. ПР-реклама іміджу (2 год.);

Знати :

Визначення іміджу;

Основні етапи створення іміджу;

Вміти:

Класифікувати імідж;

Створювати імідж;

Рекламувати імідж ;


Тема № 12. ПР і кризи (6 год);

12.1. Типологізація криз (1 год.);

12.2. Керування проблемою з метою попередження кризи (5 год.);

Знати:

Основні кризи;

Етапи керування попередження кризи;

Вміти:

Класифікувати кризи;

Інформувати про кризу;


Тема № 13. Некомерційний ПР і зв`язки з засобами масової комунікації (3 год) (13 год.);

13.1. Лобіювання: суть, практика (4 год.);

13.2. Робота із ЗМІ (9 год.);

Знати:

Що таке лобіювання;

Правові основи лобізму;

Методи лобіювання;

Класифікацію ЗМІ;

Вміти:

Створювати лобі;

Визначати мету лобіювання;

Працювати із робітниками ЗМІ;


5. БІБЛІОГРАФІЯ


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб. Видавництво “ПІТЕР”, 1999 – 896с.

 2. Дей Д. Стратегічний маркетинг. – М Видавництво ЕКСМО-Пресс, 2002, - 640с.

 3. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: учебное пособие: - Х, 1995. – 229 с.

 4. Траут, Дж. Новое позиционирование. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 192 с.

 5. Викентьев В.А. Приёми реклами и PR – М.: издательский дом «Вильямс»,

2003. – 688с.

 1. Ньюсом Д. Все о PR:теория и практика. – М.: издательский дом «Вильямс»,

издание 7-е, 2001. – 457с.

 1. Королько Теория паблик рилейшинз. – СПб.: «Питер», 2000.- 567с.

 2. Слісаренко І. Ю. Публік рілейшинз у системі комунікації та управління:

Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2001. - 104с.

 1. Почепцов Г. Іміджелогія – Спб. : “Пітер”, 2001
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Учебное пособие. – М. : И зд-во Моск. ун-та, 1976. – 119с.

2. Бухарцев Р. Г. Психологические особенности журналистского творчества: Материали спецкурса. – Свердловск: Уральский ун-т им. А.М. Горького, 1976. – 67с.

3. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – 672с.

4.Игнатов Н.Г., Мотков С.И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения. // Вестник Московского ун-та. Серия 10: Журналистика. – 1997. -№1. – С.19-27.

4. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К.: Україна, 1991. – 108с.

5.Любосветов Д.И. Радиовещание и аудитория: некоторые особенности взаимодействия// Весник Московского ун-та. Серия: Журналистика. – 1999. - №3. – С.3-16.

6.Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, В.Ф. Іванов. – К., 1999. – 634с.

7. Почепцов Г.Г.Теорія комунікації.- 2-е вид. доп. – К.: Вид.центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

8. Тертычный А. Пресс-релиз – сырье для журналиста // Журналист. – 2001.- №8. – С. 75-78.


Назва закладу: Комунальний заклад «Запорізький обласний

Центр науково-технічної творчості учнівської

молоді «Грані» Запорізької обласної ради

Адреса: Україна, 69035,

Запоріжжя,

пр. Маяковського, буд. 14


Директор – Едель Михайло Григорович

Заступник директора з навчально-методичної роботи –

Ревков Олександр Васильович


Проблема: Створення умов для всебічного розвитку вихованців,

задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації

засобами науково-технічної творчості


Мета та завдання:
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації