Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Міністерство освіти та науки України

Київський інститут інвестиційного менеджменту
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Кафедра суспільних дисциплін


Укладач: к.і.н Бонь О.І.


Київ – 2002

ЗМІСТ


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 5

ПРОГРАМА КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 7

ЛІТЕРАТУРА 18

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 23

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 34

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 34

ПО НАПИСАННЮ РЕФЕРАТІВ 34

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 35

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 36

РОБОТИ СТУДЕНТА 36

НОВІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” 38

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО 43

ТА РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ 43

ПИТАННЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ 47

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 52

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 53

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 55

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 56

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 56

АНОТАЦІЯ
“Розуміння української історії як одної тяглої і неперерваної

цілости, що йде від початків, або й з-поза початків історичного

життя через усі перипетії його історичного розвою до наших

часів, входить все глибше в свідомість і перестає й чужим

здаватись чимось дивним і єретичним…”
М.Грушевський

Актуальність вивчення історії є беззаперечною у зв'язку з тим, що Україна стала на шлях ствердження своєї незалежності. Вивчення тисячолітньої історії Батьківщини дозволить не тільки заглянути в глибини історичного буття народу а і усвідомити його трагізм та самоіндетифікуватись як нації. На відміну від середньої школи, де студентами було засвоєно основні факти української історії, майбутні спеціалісти повинні зорієнтуватись в сучасних історичних концепціях, засвоїти навички наукового підходу в роботі з історичними документами та історичною літературою.

В умовах перегляду традиційних історичних схем і концепцій, введення в науковий обіг нових документальних масивів студентам важливо усвідомити нові підходи до історичного минулого українського народу та методологію історичного дослідження.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
п/п

Т е м а

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Ле-ції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Самос-тійна робота (год.)

Лекції (год.)

Семінарські заняття (год.)

Само-стійна робота (год.)

1.

Вступ. Предмет і завдання курсу.

1
2.

Стародавня історія України. Первісне суспільство.

2
2


3.

Середньовічна Україна. Східні слов'яни.

2

2

3


4.

Київська Русь

2

2

3


5.

Південно-Західні землі Русі в період роздробленості (ХІІ- п.п. ХІV ст.)

2

2

2


6.

Україна під владою Литви і Польщі (ХІV – п.п. ХVІ ст.)

2

2

2


7.

Нова історія України. Українські землі у складі Речі Посполитої (др. п. ХVІ – п.п. ХVІІ ст.)

2

2

2


8.

Національно-визвольна революція українського народу середини ХVІІ ст.

2

2

2


9.

Україна в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

2


2

2


10.

Українські землі під владою Російської і Австрійської імперій в п.п. ХІХ ст.

22

3


11.

Україна в д.п. ХІХ ст.

2


2

1


12.

Новітня історія України. Україна на початку ХХ ст.

2

1


13.

Національно-визвольні змагання 1917 – 1921 рр.

3


2

3


14.

УСРР в умовах нової економічної політики (1921 – 1928 рр.).

22

1


15.

Україна періоду утвердження тоталітарного режиму (1929 – 1938 рр.).

2

2

1


16.

Україна в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

2

2

2


17.

Україна в перше післявоєнне десятиріччя.

2
2


18.

Хрущовська відлига і її характер в Україні.

2

2

1


19.

Україна в др. п. 60-х – на поч. 90-х рр.

2

2

1


20.

Україна – незалежна держава.

2

2

2


Разом:

40

32

36


РАЗОМ:

108Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації