Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


 1. Найдавнiшi люди на землях України.

 2. Рабовласницькi античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор"я.

 3. Скiфсько-сарматський перiод в iсторiї України.

 4. Стародавнi слов"яни.

 5. Виникнення i формування давньоруської держави - Київської Русi.

 6. Концепції походження українського народу і держави.

 7. Історичні портрети: Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

 8. Прийняття християнства та його вплив на розвиток Київської Русі.

 9. Перiод розквiту Київської Русi. Соцiально-полiтичний, економiчний лад держави.

 10. Київська Русь в системi мiжнародних вiдносин.

 11. Перiод занепаду Київської Русi. Причини роздробленостi. Князiвства Середнього Поднiпров"я.

 12. Данило Галицький - видатний полiтичний та вiйськовий дiяч ХШ ст.

 13. Литовсько-Руська держава. Устрiй та побут на українських землях у складi Великого князiвства Литовського в 14-16 ст.

 14. Унiя Польщi з Литвою. Українськi землi пiд владою Рiчi Посполитої.

 15. Нацiонально-духовне пiднесення українського народу в другiй половинi 16 - першiй половинi 17 ст.

 16. Проблема виникнення козацтва.

 17. Байда Вишневецький - засновник Запорізької Січі.

 18. Козацтво та Запорiзька Сiч - оплот боротьби українського народу проти турецько-татарської агресiї.

 19. Козацька символiка.

 20. Гетьман Петро Сагайдачний i його роль в розростаннi визвольного руху.

 21. Козацько-селянськi повстання проти гнiту шляхетської Польщi (кiнець 16 - перша половина 17 ст.)

 22. Мiсце Богдана Хмельницького в українськiй iсторiї.

 23. Українська козацька держава: полiтичний, соцiально-економiчний устрiй.

 24. Головнi битви Нацiонально-визвольної вiйни українського народу середини 17 ст.

 25. Політична оцінка Переяславської Ради.

 26. Мiжнароднi вiдносини Української держави в роки Визвольної вiйни середини 17 ст.

 27. Наступники Б.Хмельницького. Доба "Руїни".

 28. Петро Дорошенко - "сонце Руїни".

 29. Гетьман Iван Мазепа.

 30. Політичні портрети: П.Орлик, П.Полуботок, Д.Апостол.

 31. Українська полiтика Петра Першого та його наступникiв.

 32. Гайдамацький рух.

 33. Україна в Вiтчизнянiй вiйнi 1812 р.

 34. Декабризм в Українi.

 35. Історичні портрети: Т.Шевченко, М.Костомаров.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


 1. Становище України після Лютневої революції. Утворення Центральної Ради. 1-й та 2-й Універсали Центральної Ради.

 2. Слов"янський етногенез: праслов"яни, венеди, анти. Велике розселення слов"ян.

 3. Литовська доба української історії. Литовська експансія. Литовсько-Руська держава: територія, адміністративно-територіальний устрій, суспільно-політичний лад.

 4. Українська держава. Гетьманський переворот Павла Скоропадського. Внутрішня політика гетьманського уряду. Падіння гетьманату.

 5. Культурне будівництво на Україні в довоєнні роки (перед Другою Світовою війною). Погром національної творчої інтелігенції. Відмова від політики "українізації".

 6. Виникнення і формування давньоруської держави - Київської Русі (перша половина ІХ- кінець Х ст.).

 7. Посилення національно-релігійного гніту шляхетської Польщі. Брестська церковна унія 1596 року.

 8. Проголошення незалежності УНР. 4-й Універсал Центральної Ради.

 9. Реакційна, колонізаторська, русифікаторська політика царського самодержавства в галузі культури, науки, освіти на Україні (ХІХ ст.). Циркуляр Валуєва, Емський указ.

 10. Причини феодальної роздробленості Київської Русі. Період занепаду давньоруської держави.

 11. Виникнення українських політичних партій. Національний рух у роки революції 1905-1907 рр. Українська думська громада.

 12. Загарбання Польщею українських земель. Люблінська унія, її наслідки для України. Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої. Соціальна структура суспільства.

 13. Виникнення і розвиток козацтва. Утворення реєстрового козацького війська.

 14. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст. Капіталістична модернізація на українських землях.

 15. 3-й Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

 16. Українська національна революція середини 17 ст.: причини, хронологія, рушійні сили, наслідки.

 17. Досягнення і складнощі політики українізації (20-ті роки ХХ ст.). Українське культурне відродження.

 18. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 рр., розгортання бойових дій. Перші перемоги Б.Хмельницького.

 19. Рух Опору на території України в роки Другої Світової війни.

 20. Україна незалежна: Конституція України, розвиток багатопартійної системи, "новий економічний курс", відродження духовності.

 21. Українська козацька держава: територія, соціально-економічні відносини, політичний лад.

 22. Україна у повоєнні роки (1945-1953).

 23. Встановлення радянської влади на Україні.

 24. Запровадження колгоспного ладу в радянській Україні. Соціально-економічні наслідки суцільної колективізації. Голод 1932-1933 років.

 25. Посилення козацтва наприкінці 16 - у першій половині 17 ст. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії. Внесок Петра Сагайдачного в підйом національної свідомості українського народу.

 26. створення українських національних партій.

 27. Політика Росії, Польщі, Туреччини щодо України (друга половина 17 ст.). Розчленування України. Андрусівський договір. Бахчисарайський договір. "Вічний мир".

 28. Суспільно-політичний розвиток Лівобережної України останньої третини 17 - початку 18 ст. Україна і Північна війна. Політика І.Мазепи.

 29. Роль України у створенні Союзу РСР: дискусії навколо питання.

 30. Українська політика Петра Першого та його наступників. Гетьманування І.Скоропадського, Д.Апостола. Утворення Малоросійської колегії.

 31. Україна в умовах здійснення радянської політики індустріалізації.

 32. Гетьманування Кирила Розумовського. Ліквідація гетьманства, Запорізької Січі. Юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережжі.

 33. Приєднання Західної України до УРСР. Воєнні дії на теріториї Україні в 1941-1942 рр.

 34. Нацистській окупаційний режим на території України.

 35. Демократичні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. Розвиток капіталістичних відносин.

 36. Доба "відлиги".

 37. Польсько-Литовська унія. Боротьба Литви і Польщі за давньоруську спадщину.

 38. Друга Світова війна: визволення України і відновлення радянської влади.

 39. Стародавні люди, первіснообщинний лад на землях України. Перші державні утворення на землях України.

 40. Українське національне відродження: Кирило-Мефодіївське товариство. Громадівський рух (ХІХ ст.).

 41. Передумови утворення прадавньої Київської держави. "Норманська" та "антинорманська" теорії походження Київської Русі.

 42. Україна в 20-ті роки ХХ ст. НЕП: причини, зміст, результати.

 43. Період розквіту Київської Русі (перша половина ІХ- кінець Х ст.). Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

 44. Декабристський рух на Україні.

 45. Запорізька Січ. Організація, військове мистецтво. Бойові походи.

 46. Основні битви Визвольної війни 1648-1654 рр. та їх наслідки.

 47. Україна в період Руїни. Політика І.Виговського, Ю.Хмельницького, П.Дорошенка.

 48. Переяславська Рада. Березневі статті 1654 р. Характер україно-московського договору.

 49. На шляху до незалежності: "перебудова", соціально-економічні і суспільні зрушення,

 50. Скасування кріпосного права. Значення і наслідки селянської реформи 1861 р. для України.

 51. Українська еміграція після Полтавської катастрофи. Пилип Орлик. Павло Полуботок та Малоросійська колегія. Розгром опозиції.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ


 1. Східні слов"яни напередодні утворення Київської Русі. Союзи племен.

 2. Лютнева революція 1917 р. Двовладдя. Виникнення і конституювання Української Центральної Ради.

 3. Польсько-Литовська унія (1385, 1569 рр.) та посилення феодально-кріпосницього гніту.

 4. Українізація та розвиток української культури в 20-х роках ХХ ст.

 5. Україна напередодні Визвольної війни середини 17 ст.

 6. Нацистсьвий окупаційний режим на Україні.

 7. Стародавні люди, первіснообщинний лад на землях України.

 8. Суспільно-політичний розвиток України на початку ХХ ст.

 9. Україна в період Руїни (друга половина 17 ст.).

 10. Відбудова народного господарства України після Великої Вітчизняної війни.

 11. Грецькі колонії на Україні в 7-1 ст. до н.е.

 12. Україна в Першій Світовій війні.

 13. Зростання національної свідомості українців в першій половині 19 ст.

 14. Спроба реформування економіки в добу М.С.Хрущова (друга половина 1950-х - перша половина 1960-х років).

 15. Запорізька Січ та її роль в історичній долі українського народу.

 16. Західна Україна на початку Другої Світової війни.

 17. Основні битви Визвольної війни 1648-1656 рр.

 18. Радянські партизани. Українська повстанська армія. Рух Опору.

 19. Давньоруська держава і монголо-татарська навала.

 20. Політичний переворот 29 квітня 1918 р. Проголошення Української держави гетьмана П.Скоропадського.

 21. Козацько-селянські повстання другої половини 16- першої половини 17 ст.

 22. Бойові дії на Україні на початку Великої вітчизняної війни.

 23. Лівобережна Україна в кінці 17 - першій половині 18 ст. Гетьманщина.

 24. Боротьба західноукраїнського населення проти тоталітарної держави в другій половині 1940-х - першій половині 1950-х років.

 25. Галицько-Волинське князівство.

 26. Громадянська війна на Україні в 1919-1920 рр.

 27. Україна в складі Річі Посполитої.

 28. Насильницька колективізація.

 29. Київська Русь у 9-12 ст.

 30. Більшовицький переворот і Центральна Рада.

 31. Посилення національно-релігійного гніту. Брестська унія 1596 р. і боротьба з нею

 32. Голодомор 1932-1933 рр.

 33. Експансія Литви на Україну у 14 ст.

 34. Заміна воєнного комунізму НЕПом. Створення Радянського Союзу.

 35. Скасування кріпосного права. Буржуазні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.

 36. Застій та спроба реформ в 1970-1980 рр.

 37. Розвиток освіти і культури України в 18 ст.

 38. Хрущовська "відлига". Десталінізація.

 39. Виникнення козацтва.

 40. Індустріалізація. Промислове будівництво на Україні в 1920-1930 роках.

 41. Революція 1905-1907 рр. на Україні.

 42. Дисидентський рух.

 43. Культура Київської Русі.

 44. Повалення гетьмана П.Скоропадського. Відродження УНР. Утворення Директорії.

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ


 1. Роль і місце Київської Русі в історії Європи.

 2. Роль козацтва в розвитку державотворчих процесів і національної ідеї.

 3. Роль революцій у долі України.

 4. Причини "Руїни" - національної трагедії України ХVП ст.

 5. Оцінка українсько-російського договору 1654 року.

 6. Українська національна революція середини ХVП ст.: причини, типологія, державотворчий процес, хронологія.

 7. Українське національне відродження (ХІХ ст.).

 8. Капіталістична модернізація і Україна (ХІХ - початок ХХ ст.).

 9. На шляху до соборної України (22 січня 1919 року).

 10. Центральна Рада: погляд із сьогодення.

 11. "Розстріляне відродження" (Україна в умовах становлення комуністичного тоталітаризму).

 12. Україна: на шляху до незалежності.

Додаток 1

Зразок оформлення титульного аркуша реферату
Київський інститут інвестиційного менеджменту
Р Е Ф Е Р А Т


з курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"


на тему:


"ІСТОРИЧНІ ПОРТРЕТИ:

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ, ЯРОСЛАВ МУДРИЙ"

Виконав(ла):

студент(ка) 1 курсу групи ______________

_____________________________________

(Прізвище, ініціали)

Перевірив: ___________________________

з оцінкою: ____________________________


Київ – 2002


Київ - 2002
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації