Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1: Перші віки слов’янської історії

1. Проблема етногенезу слов’ян.

2. Основні джерела про слов’янську історію.

3. Розселення і основні заняття слов’ян.

4. Союзи племен східних слов’ян.

2 години
ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов'ян. – К. 1991.

 2. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 3. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 4. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 5. Давня історія України. – К., 1994. – Кн.1.

 6. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 7. Приходнюк О. Дунайська теорія походження слов’ян (реальність чи фантазія Печерника Нестора ?) // Пам’ять століть. – 1999. – №1. – С.81-87.

 8. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Фірма "Довіра", 1992. – 256 с.

Теми рефератів

1. Проблема етногенезу слов’ян в роботах українських істориків.

2. Міфологія давніх слов’ян.

3. Слов’янська колонізація перших віків нашої ери.

4. Союзи племен східних слов’ян за історичними джерелами.

Тема 2. Київська Русь та її значення в історії України

 1. Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження Київської Русі.

 2. Основні етапи розвитку Київської держави.

 3. Внутрішня і зовнішня політика перших князів Давньоруської держави.

 4. Розквіт держави за Володимира Святославича. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого.

 5. Соціально-політичній, економічній розвиток Київської Русі.

 6. Історичне значення Київської Русі.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К., 1996.

 1. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 1. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 2. Залізняк Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність // Пам’ять століть. – 1996 – №2.

 3. Залізняк Л. Де і коли народилась давньоруська народність // Пам’ять століть. – 1998. – №6.

 4. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. – К., 1993.

 5. Історія України в прозових творах та документах: Витоки. Від найдавніших часів до першої половини IX ст. – К.,1995.

 6. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східнослов"янської цивілізації. – К., 1993.

 7. Літопис Руський. – К., 1989.

 8. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 9. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 10. Рогожин А., Сташис В. Ярослав Мудрий – видатний державний діяч, великий князь Київської Русі // Право України. – 1996. – № 4.

 11. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП–ХШ вв. – М., 1982.

 12. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. – К., 1988.

 13. Толочко А. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

 14. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

 15. Толочко П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

 16. Толочко П. Історичні портрети. – К., 1990.

 17. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

Теми рефератів

1. Проблема етно-культурної спадщини Київської Русі в історичній літературі.

2. Роль варягів у створенні держави східних слов’ян.

3. Князь на Русі: влада, повноваження і судові функції.

4. Християнизація Русі: значення для розвитку суспільства.

5. Літописи часів Київської Русі як історичне джерело.

6. Розвиток соціальнної структури Київської Русі.

7. Володимир Великий і Ярослав Мудрий як будівничі слов’янської держави.

Тема 3: Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (ХІІХІV ст.)

 1. Причини та характер роздробленості.

 2. Князювання Ярославичів. Початок політичної роздробленості Русі.

 3. Володимир Мономах.

 4. Київська, Чернігівська, Переяславська держави -"землі".

 5. Утворення Галицько-Волинської держави та її значення в історії української державності. Соціально-економічній розвиток Галицько-Волинського князівства.

 6. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 2. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997. – 464 с.

 3. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП–ХШ вв. – М., 1982.

 4. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 5. Історія України в особах. – ІХ–ХУІІІ ст. – К., 1993.

 6. Рычка В.М. Формирование территории киевской земли. – К., 1988.

 7. 55. Толочко О. Коли перестала існувати "Київська Русь" // Київська старовина. – 1992. – №6.

 8. Котляр М. Галицько-волинський літопис. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. – 1992. – №1.

Теми рефератів

1. Проблема феодальної розробленості в історичній літературі.

2. “Слово о полку Ігоревім” як джерело вивчення історії Русі-України.

3. Данило Галицький як державний діяч.

4. Вплив Батиєвої навали на розвиток Київської Русі.

Тема 4. Україна під владою Литви і Польщі

1. Експансія Литви, Польщі українських земель. Українські землі під владою Великого князівства Литовського. Суспільно-політичний устрій держави.

2. Кревська унія і Україна.

3. Від Кревської до Люблінської унії.

4. Люблінська унія: соціально-економічні зміни.

5. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення українського народу у ХV – першій половині ХVП ст.

6. Берестейська церковна унія.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 3. Історія України в особах. - ІХ-ХУІІІ ст. – К., 1993.

 4. Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – К., 1997.

 5. Темні віки. XIV – перша половина XV ст. – К., 1993;

 6. На переломі. Друга половина XV - перша половина XVI ст. – К., 1994;

 7. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1991-1993.

 8. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.

Теми рефератів

1. Люблінська унія: позитивні і негативні наслідки.

2. Значення Берестейської унії.

3. Кревська унія в історії українських земель.

4. Соціальна структура українського суспільства в ХV – ХVІІ ст.

Тема 5. Козацтво в історії України

1. Передумови виникнення українського козацтва. Роль соціально-економічних чинників у формуванні козацтва Реєстрове і нереєстрове козацтво.

2. Запорізька Січ – козацька республіка. Зміни розташування січей. Морські походи козаків у турецькі володіння.

3. Посилення козацтва наприкінці ХVІ-у першій половині ХVП ст. Гетьман Петро Сагайдачний.

4. Козацькі повстання під проводом К.Косинського, С.Наливайка. Козацькі повстання 20–30-х років ХVП ст. Ординація 1638 р.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

 3. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 4. Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва // УІЖ. – 1999. - №2. – С.48-63.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 6. Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспекти проблеми) // УІЖ. – 1999. – №6. – С.3-15; №7. – С.3–17.

 7. Коли земля стогнала. Друга половина XVI - перша половина XVII ст. – К., 1995.

 8. Леп’явко С.А. Українське козацтво на державній службі (початковий період) // УІЖ. – 1999. - №2. – С.57–62.

 9. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 10. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали. Історичні розповіді про запорізьке козацтво. – Дніпропетровськ, 1990.

 11. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

 12. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. – К., 1992.

 13. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець ХVІ – п.п. ХVІІ ст.). – К., 1998.

 14. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. – К., 1995.

 15. Шефер Ж. Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії. – К., 1994.

 16. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3-х томах. – Львів, 1990–1992. – Т.1,2,3.

Теми рефератів

1. Військове мистецтво запорізьких козаків.

2. Морські походи українського козацтва.

3. Запорозька Січ як праобраз української козацької держави.

4. Реєстрове козацтво в українській історії.

Тема 6. Національно-визвольна революція українського народу середини ХVП ст.

1. Україна напередодні Визвольної війни. Передумови та початок Визвольної війни.

2. Перші перемоги Богдана Хмельницького. Основні етапи війни.

3. Розгортання національно-визвольної і соціальної боротьби. Битва під Пилявцями. Західний похід армії Б.Хмельницького.

4. Збаразько-Зборівська операція. Зборівський договір. . Зародження української козацької держави. Соціально-економічна політика гетьманського уряду.

5. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Внутрішнє і зовнішнє становище Гетьманщини.

6. Переяславська рада. Українсько-московський договір 1954 р.: характер, оцінка.

7. Відновлення війни з Польщею. Віленське перемир’я.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

 4. Боплан Г. Опис України. Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 5. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К., 1996.

 6. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. – К., 1993.

 7. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ, 1996. – 262 с.

 8. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Вид. 2-ге, вип. і доп. – Львів: Світ, 1990.

 9. Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 р. // Літературна Україна. – 1992. – 2 липня.

 10. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993, 1995.

 11. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991–1993.

 12. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993.

 13. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. – К., 1995.

Теми рефератів

1. Богдан Хмельницький – будівничий української держави.

2. Соратники Б.Хмельницького.

3. Значення українсько-московського союзу в історії України.

4. Соціально-політичні зміни в Україні періоду Національно-визвольної революції середини ХVІІ століття.

5. Основні битви Національно-визвольної революції середини ХVІІ століття.


Тема 7. Українська козацька держава (друга половина ХVП-ХVШ ст.)

1. Україна в роки правління гетьмана І.Виговського. Гадяцький договір.

2. Розчленування України на Лівобережжя та Правобережжя. Гетьманування Ю.Хмельницького. Гетьмани П.Тетеря, І.Брюховецький.

3. Україна у політичних планах Росії, Польщі, Туреччини. Андрусівський мир. Гетьман Петро Дорошенко.

4. Гетьманство Д.Многогрішного, І.Самойловича. Чигиринські походи (1677–1678). Бахчисарайська угода. "Вічний мир" і остаточне закріплення поділу України.

5. Соціально-економічний розвиток др. п. ХVІІ ст.

6. Наступ царизму на автономію України. Українська держава за гетьманування І.Мазепи.

7. Гетьман І.Скоропадський. Перша Малоросійська колегія і Павло Полуботок.

8. Зміцнення української державності за часів Данила Апостола.

9. Останній гетьман України Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини.

10. Запорожжя у ХVШ ст. Зруйнування Запорізької Січі. Доля запорозьких козаків.

11. Гайдамацький рух, його причини, характер, розмах.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. – К., 1996.

 2. Борисенко В.Й. та ін. Україна козацька. – К., 1993.

 3. Борщак І. Мазепа, Орлик, Войнаровський – Львів, 1991.

 4. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя і пориви велико­го гетьмана. – К., 1991.

 5. Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ– першої чверті ХVІІІ ст. – К., 1995.

 6. Гуржій О.І. Гетьман Іван Скоропадський // УІЖ. – 1998. – №6; 1999. – №1,2.

 7. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

 8. Історія України в прозових творах та документах: Руїна. Друга половина XVII ст. – К., 1996.

 9. Когут З. Російський централізм і Українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830). – К., 1996.

 10. Мазепа - людина і історичний діяч. – К., 1995.

 11. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноукраїнських джерелах 1687-1709. – Київ – Полтава, 1992.

 12. Мицик Ю. Спадкоємець Богдана Хмельницького // Пам’ять століть. – 1999. – №1. – С.66–72.

 13. Рибалка І. Історія України. – Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Харків, 1995.

 14. Смолій В.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині ХVП–ХVШ ст.: Проблеми державотворення. – К., 1993.

Теми рефератів

1. Спроба про-польської орієнтації І.Виговського та її наслідки.

2. Гетьман: зміни в статусі та сфері повноважень.

3. І.Мазепа: патріот чи зрадник?

4. Зміна статусу українських земель в складі Російської держави.

5. Соціальні рухи в Україні у ХVІІ століття.

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій

1. Українські землі у складі Росії в першій половині Х1Х ст.: адміністративно-територіальний устрій, розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Структура народонаселення. Русифікаторська політика царизму.

2. Декабристи в Україні.

3. Початок українського національного відродження. Етапи національно-визвольного руху. Кирило-Мефодіївське товариство.

4. Західноукраїнські землі в першій половині Х1Х ст.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абашкин Б. Отечественная война 1812 г. и украинское казачество. – Вып.2. – К., 1993.

 2. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х–ХХ століття. - К., 1996.

 3. Історія України в особах. – ХІХ–ХХ ст. – К., 1995.

 4. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3-х т. – К., 1990.

 5. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. – К., 1992.

 6. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. – К., 1975.

 7. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. – К., 1991.

Теми рефератів

1. Місце України в програмних документах декабристів.

2. Економічні зміни в Україні в першій половині ХІХ ст.

3. Український національний рух в першій половині ХІХ століття: прояви і особливості.

4. Західна Україна в першій половині ХІХ століття: економічні і соціальні аспекти розвитку.

Тема 9. Україна в другій половині ХІХ століття

1. Селянська реформа 1861 р. Реформи 60–70-х років: сутність, історичне значення.

2. Промисловий переворот у пореформений період.

3. Український національний рух: громади, "братство тарасівців", "ходіння в народ". Перші політичні українські партії.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації Х1Х–ХХ століття. – К., 1996.

 2. Історія України в особах. – ХІХ-ХХ ст. – К., 1995.

 3. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформа и альтернатива. – М., 1991.

 4. Наумов С.А. Братство тарасівців // УІЖ. – 1999. – №5. – С.36-44; №6. – С.55-63.

 5. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров. – К., 1992.

 6. «Русалка Дністрова». Документи і матеріали. – К., 1989.

 7. Шип Н.А. Интеллигенция на Украине (XIX в.) Историко-социологический очерк. – К., 1991.

Теми рефератів

1. Значення реформ 60-70-х років в демократизації суспільства.

2. Рух народників в Україні.

3. Перші політичні партії України: ідеологія і склад.

4. Українські промисловці – меценати української культури.

Тема 10. Національно-визвольні змагання 1917–1921 рр.)

1. Лютнева революція 1917 р. і Україна. Початок Української революції. Утворення Центральної Ради. Її соціальна база, програма.

2. Проголошення автономії України. 1 і 2 Універсали ЦР.

3. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

4. Гетьманський переворот П.Скоропадського. Політика гетьмана.

5. Директорія УНР. Друга війна УНР і Радянської Росії. Встановлення радянської влади в Україні у 1919 р.

7. Україна в другій половині 1919 р. – 1921 р.

8. Основні уроки української національної революції.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. – К., 1994.

 2. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. – К., 1992.

 3. Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918–1921). – К., 1992.

 4. ВерстюкВ. Українська Центральна Рада. Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1997. – 344 с.

 5. Винниченко В. Відродження нації – К., 1990. – Ч.1,2,3.

 6. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність. – К.: Перліт продакшн, 1994. 256 с.

 7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 8. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 9. Історія січових стрільців. Воєнно-історичний нарис. – К., 1992.

 10. Історія України в особах. – ХІХ–ХХ ст. – К., 1995.

 11. Конституційні актиУкраїни 1917-1920: невідомі конституції України. – К., 1992.

 12. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 13. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

 14. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. – Мюнхен, 1950-1951. – Т.1–3.

 15. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918. – Львів, 1994.

 16. Петлюра С. Народе український: Вибрані статті, листи, документи. – Харків, 1992.

 17. Петлюра С. Статті. – К., 1993.

 18. Петлюра С. Спомин. – К., 1993.

 19. Революция на Украине (по мемуарам белых). – К., 1990.

 20. Реєнт О. Українська революція і робітництво: соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. – К., 1996.

 21. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис: Монографія. – К.: Либідь,1999.–976 с.

 22. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції1917-1920 рр. – Нью-Йорк, 1969. – Т.1–3.

 23. Шаповал М. Гетьманщина і Директорія: Спогади. – Нью-Йорк, 1958.

 24. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – К., 1996.

Теми рефератів

1. М.Грушевський – вчений і державний діяч.

2. С.Петлюра: громадська і державна діяльність.

3. Особливості радянської влади в Україні в 1918–1919 роках.

4. Українська держава П.Скоропадського як явище в українському державотворенні.

5. Чому були втрачені можливості створення української держави в 1917–1921 роках.

Тема 11. УРСР в умовах нової економічної політики (1927–1928 рр.)

1. Перехід до нової економічної політики. Мета і цілі НЕПу.

2. Голод 1921–1923 рр. Аграрна політика державної партії.

3. Входження УСРР до складу Радянського Союзу.

4. НЕП у промисловості.

5. Політика "українізації": суперечливість процесу. Національне відродження у літературі і мистецтві.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. – К.,1994.

 1. Голод 1921-1923 років в Україні. Збірн. докум. і матеріалів. – К.,1993.

 1. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К., 1991.

 2. Касьянов Г. Українська інтелігенція 20-30-х років: соціальний портрет та історична доля. – К.; Едмонтон, 1992.

 3. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтеліген­ція (20-30-ті роки). – К., 1991.

 4. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.

 5. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996.

 6. Мовчан О.М. Робітничий страйковий рух в Україні (20-ті рр.) // УІЖ. – 1998. – №6; 1999. – №1.

 7. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 8. Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 9. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрету з тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

 10. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20–30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // УІЖ. – 1998. - №6; 1999. – №1.

Теми рефератів

1. Репресії в Україні в 20-х роках ХХ століття.

2. Виникнення і становлення Всеукраїнської академії наук.

3. Українське село в умовах непу.

4. Українське культурне відродження 20-х років ХХ ст.

5. Національна політика в Україні в 20-х роках ХХ століття.

Тема 12. Україна в умовах утвердження тоталітарного режиму (1929–1938 рр.)

1. Згортання НЕПу. Промисловий розвиток республіки на засадах планової економіки.

2. Поворот до суцільної колективізації. Запровадження колгоспного ладу на Україні.

3. Голодомор 1932-1933 р.

4. Запровадження тоталітарного режиму та його вплив на суспільно-політичне життя республіки. Політичні процеси 30-х років в Україні.

5. Згортання політики "українізації". Умови і результати культурного розвитку в 30-х роках.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз у 2 кн. – К.,1994.

 2. Борисенко М. Ставлення режиму до літературної дискусії 1925–1928 рр. В Україні // Пам’ять століть. –1999. – №1. – С.111–116.

 3. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К., 1991.

 4. Власовський І. Нариси історії Української Православної Церкви. – Н.-Й., 1977.

 5. Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929. –К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. 848 с.

 6. Зінченко А. Визволення вірою: життя і діяння митрополита Василя Липківського. – К.: Дніпро, 1997. – 424 с.

 7. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-30-ті роки). – К., 1991.

 8. Касьянов Г.В. “Нація” і “націоналізм”: слова і терміни // УІЖ. – 1999. – №2. – С.3-14.

 9. Київська школа академіка М.Грушевського. Публ. С.Білоконя // УІЖ. – 1996. – №5; 1999. – №5.

 10. Колективізація і голод на Україні (1922-1933) Зб.докум. і матеріалів. – К., 1993.

 11. Кульчицький С. Ціна «великого перелому» – К., 1993.

 12. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К. 1993.

 13. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). – К., 1995.

 14. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація // УІЖ. – 1998. – №6; 1999. - №1.

Теми рефератів

1. Політичні репресії в Україні 30-х років та їх провідники.

2. Голодомор 1932–1933 років: причини і наслідки.

3. “Розстріляне відродження”.

4. Українська інтелігенція в умовах тоталітарного режиму 30-х років.

Тема 13. Україна в другій світовій війні

1. Україна в геополітичних змінах на передодні другої світової війни.

2. Вплив радянсько-німецьких договорів на становище українських земель.

3. Український народ у Великій вітчизняній війні. Окупаційний режим.

4. Дві течії у русі опору.

5. Визволення українських земель. Внесок України в перемогу над фашистською Німеччиною.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Коваль М. Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

 2. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. – К.,1996.

 3. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

 4. Кульчицький С.В. Возз’єднання Західної України з УРСР: проблема легітимності // Київська старовина. – 1999. – №6.

 5. Мірчук П.Українська Повстанська Армія 1942-1945. – Львів, 1991.

 6. Потильчак О. “Новий порядок” в окупованій Україні (1941-1944) // Пам’ять століть. – 1999. – № 1. – С. 97–104.

 7. Рибалка І. Історія України. – Ч. 1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст. – Харків, 1995.

 8. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

 9. Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

Теми рефератів

1. Український партизанський рух: значення для перемоги.

2. Основні битви початкового періоду Великої вітчизняної війни на території України.

3. Україна в геополітичних планах фашистської Німеччини.

4. Українці в русі опору країн Європи.

Тема 14 Україна на початку 1950-х першій половині 1960 років

1. Українське суспільство після смерті Й.Сталіна.

2. Характер і наслідки реформ М.Хрущова.

3. Зародження і основні напрямки дисидентського руху в Україні.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

 2. Голод в Україні 1946-1947: документи і матеріали. – К., Нью-Йорк, 1996.

 3. Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с.

 4. Історія України: нове бачення. У 2-х томах. – К., 1995.

 5. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1996. 224 с.

Теми рефератів

1. Причини і наслідки голоду 1947 року в Україні.

2. Причини виникнення та направленість перших дисидентських організацій в Україні.

3. Ідеологічний наступ на українську літературу в кінці 40-х років ХХ столітя.

4. Спрямування і наслідки реформ М.Хрущова в сільському господарстві.

Тема 15. Україна в другій половині 60-х – на початку 90-х років

1. Спроби реформ середини 60х рр. та їх згортання.

2. УРСР за часів керівництва П.Шелеста.

3. Суспільно-політичні процеси в Україні 70-80-х рр. В.В.Щербицький.

4. Перебудова М.Горбачова і її вплив на Україну.

5. Процес унезалежнення України. Акт проголошення незалежності 24 серпня 1991 року.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. – Львів, 1992.

 2. Данилюк Ю.З, Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.: Рідний край, 2000. – 616 с.

 3. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. – К., 1996.

 4. Національні відносини в Україні у XX ст. 36. док і матеріалів. – К.,1994.

 5. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

 6. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. Під ред В.М.Литвина. – К.: Вид. Дім “Альтернативи”, 2001. 704 с.

 7. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

Теми рефератів

1. Українська гельсінська група та її місце в русі опору.

2. П.Шелест та В.Щербицький: порівняльна характеристика державних діячів.

3. Вплив перебудовних процесів на становище України.

4. Виникнення нових політичних партій в Україні в кінці 8-х – на початку 90-х років.

Тема 16. Україна на шляху незалежного розвитку

 1. Створення державних структур незалежної держави. Правонаступництво України.

 2. Реформування економіки та його соціально-економічні наслідки.

 3. Політичний розвиток. Діяльність політичних партій.

 4. Зовнішньополітичний курс України.

 5. Підсумки історичного розвитку українського народу: типове і особливе.

2 години

ЛІТЕРАТУРА

 1. Українська державність у XX ст. – К., 1996.

 2. Литвин В. Політична арена України: дійові особи і виконавці. – К., 1994.

 3. Литвин В.М. Україна: хроніка поступу (1991–2001). – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. – 736 с.

 4. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. Під ред В.М.Литвина. – К.: Вид. Дім “Альтернативи”, 2001. 704 с.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації