Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТА


Формою самостійної роботи, крім реферату є виконання тематичної контрольної роботи за запропонованими варіантами

Варіант 1

1. Походження слова "козак".

2. Що таке реєстр?

3. Яка подiя сталася 1620 р. в Києвi завдяки П.Сагайдачному?

4. Який вiйськово-адмiнiстративний устрiй сформувався в Українськiй козацькiй державi?

5. Для чого Петро 1 створив Малоросiйську колегiю?

6. Кому належать слова: "...Ми зважилися вiддатися в протекцiю шведського короля в надiї, що вiн оборонить нас вiд московського тиранського гноблення..."?

7. Назвiть, де сталися першi перемоги Богдана Хмельницького?

8. Коли вiдбулася Переяславська Рада?

9. Марко Жмайло, Iван Сулима, Тарас Федорович, Павло Бут, Якiв Острянин – це ...

10. Якого гетьмана обрано на "Чорнiй" Радi в Нiжинi 1663 року?

Варіант 2

1. Яка територiя України вважається "колискою" виникнення козацтва?

2. Хто такий гетьман?

3. Наприкiнцi 16 ст. вiдбулися повстання пiд проводом ...

4. Хто такi "обозний" i "хорунжий"?

5. Якого гетьмана сучасники обвинувачували за те, що вiн "закликав туркiв i татар", щоб вибороти незалежнiсть України?

6. Кому належать слова: "...щоб сама назва гетьмана зникла, а не те, щоб якусь особу вибрали на цей уряд"?

7. Роки життя Богдана Хмельницького.

8. Чому Богдан Хмельницький не розгромив Польщу пiсля блискучих перемог?

9. Коли юридично запроваджено в Українi крiпацтво?

10. На територiї яких воєводств за Зборiвським договором мали право мешкати козаки?

Варінт 3

1. Назвiть перших органiзаторiв - ватажкiв козацького стану.

2. Найвищий орган на Запорiзькiй Сiчi - ...

3. Хто такий Петро Могила?

4. Основна причина поразки козакiв пiд Берестечком. Який договiр був укладений пiсля битви.

5. Хто є автором слiв: "Виб"ю з лядської неволi народ весь руський"?

6. Чому Петро 1 наказав знищити Батурин i Запорiжжя?

7. Назвiть українських гетьманiв за часiв правлiння Петра 1.

8.Чим займався Генеральний пiдскарбiй?

9. За яким договором стався розподiл України на Правобережну (вiдiйшла до Польщi) i Лiвобережну (до Москви)?

10. Де мiстилася гетьманська резиденцiя Б.Хмельницького?

Варіант 4

1. Коли створена Запорiзька Сiч i ким?

2. Що таке клейноди?

3. Який статус мала Україна за Зборiвським договором?

4. Битва, де козаки взяли "реванш" за поразку пiд Берестечком?

5. Про чиє гетьманування проф. О.Оглоблин сказав: "Це була доба останнього пiднесення старої козацько-гетьманської держави, доба економiчного зросту Лiвобережної України"?

6. В якi роки вiдбувалася Нацiонально-визвольна революція українського народу проти польського панування?

7. Назвiть мiста, де мiстилися гетьманськi резиденцii в рiзнi часи.

8. Березневi статтi, Глухiвськi статтi, Коломацькi статтi – це...

9. Хто такий Северин Наливайко?

10. Який гетьман воював на боцi шведського короля в Полтавськiй битві?

Варіант 5

1. Що таке кiш?

2. Кого називалi "черкасами"?

3. Якого гетьмана називали "сонцем Руїни"?

4. Назвiть склад Генеральної старшини Української козацької держави

5. Якими були наслiдки Бахчисарайського договору 1681 р. для України?

6. Кому належать слова: "Я оселився у вiльнiй Українi, i Речi Посполитiй нема нiякого дiла до цього краю. Тiльки я, справжнiй козак i вождь козацького народу, маю право порядкувати тут"?

7. Наприкiнцi ХVI ст. вiдбулися козацько-селянськi повстання пiд приводом ...

8. З якими державами Б.Хмельницький намагався створити антипольську коалiцiю?

9. Назвiть гетьманiв України за часи правлiння Петра Першого.

  1. Як називався договір, що юридично оформляв статус Української козацької держави у складі Росії?
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації