Методичні рекомендації для студентів 34 денної та заочної форми навчання 34 по написанню рефератів 34

Скачати
Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО

ТА РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ


Теми: "Київська Русь", "Україна під владою Литви і Польщі"

 1. Що говорять "норманісти" і "антинорманісти" про походження держави – Київської Русі?

 2. Хто такi Аскольд i Дір?

 3. Чи була княгиня Ольга християнкою?

 4. Хто здiйснив двiрцевий переворот, скинувши Аскольда i Дира у 882 роцi?

 5. Чому Десятинна церква має таку назву?

 6. Назвiть хоча б три назви схiднослов"янських племен, що об"єдналися навколо Києва?

 7. Кого називали антами, венедами, склавiнами?

 8. Хто такi смерди?

 9. Хто такий князь?

 10. Хто такий Рюрик?

 11. Якi основнi предмети становили експорт Київської Русi?

 12. Як називалося головне мiсто Вiзантiї?

 13. Хто i коли запровадив християнство в Русi?

 14. Назвіть найвідоміший руський літопис.

 15. Що сталося в 1097 роцi в Любечi?

 16. Чим різниться принцип сеньйорату від принципу вотчинності при престолонаслідуванні?

 17. Коли сталася битва на рiчцi Калка, хто там воював?

 18. Хто такi Чiнгiз-хан, Батий?

 19. Яку державу заснували монголо-татари?

 20. Яке вiдоме мiсто заснував князь Данило на честь свого сина?

 21. Що таке вiче?

 22. Який храм побудував Ярослав Мудрий?

 23. Чому Ярослава Мудрого називали "тестем Європи"?

 24. Хто вважається автором першого руського лiтопису?

 25. Коли пав Київ пiд ударом монголо-татар?

 26. Що таке "ярлик"?

 27. Що таке "трiумвiрат"? Які князі входили в тріумвірат?

 28. Яка релiгiя передувала в Давньоруськiй державi християнству?

 29. Назвiть найвiдомiшi землi, що входили до складу Київської Русi?

 30. Як називався кодекс законiв Київської Русi?

 31. Продовжiть речення: Гедимiн, Ольгерд, Вiтовт – це ...

 32. Який литовський князь уклав Кревську унiю?

 33. Коли вiдбулася Берестейська церковна унiя?

 34. Яка релiгiя панувала в Польщi?

 35. Продовжiть речення: Острозькi, Заславськi, Ружицькi, Збаразькi, Сангушки – це ...

 36. Який кодекс законiв називався "Кодексом шляхетського (феодального) права"?

 37. Який акт проголосив об"єднання Литви з Польщею в одну державу Річ Посполиту?

 38. Назвіть українські воєводства, що входили до складу Річі Посполитої.

 39. Що таке братство? В яких мiстах iснували братства?

 40. Як називався закон, за яким в литовсько-польську добу мiста отримували право на самоврядування?

 41. Іван Федоров – це...

 42. Якою мовою користувалися в Литовсько-Руськiй державi?

 43. 1569 рiк – рiк прийняття ...

 44. Як називався службово-вiйськовий клас в Польщi i Литвi?

 45. Яким документом було юридично оформлене кріпосне право в Україні?

 46. Хто такі єзуїти?

 47. Хто вважається засновником Запорізької Січі?

 48. Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою?

 49. Який статус мало реєстрове козацтво?

 50. Назвіть місця розташування січі в різні часи.

 51. Який гетьман зруйнував мусульманський невільничий ринок у Кафі?

 52. За що польський король подарував Петру Сагайдачному золотий ланцюг?

 53. Хто такий Петро Могила?

 54. Як називалися навчальні заклади, створювані в Україні?

Теми: "Національно-визвольна революція українського народу середини ХVП ст.", "Україна в другій половині ХVП-ХVШ ст."

 1. Що визначала Ординація 1638 року?

 2. Назвіть роки життя Богдана Хмельницького.

 3. Назвіть основні етапи Української національної революції середини ХVП ст.

 4. Який характер носила Українська національна революція?

 5. Назвіть місця перших перемог Б.Хмельницького.

 6. Який статус отримала Україна за Зборівським договором?

 7. Назвіть склад Генеральної старшини.

 8. Еволюція титулу "гетьман".

 9. Чому Хмельницький після перемоги під Пилявцями не розгромив Польщу?

 10. Коли сталася Берестецька катастрофа? Її наслідки.

 11. З ким Б.Хмельницький намагався створити антипольську коаліцію?

 12. Який адміністративно-територіальний устрій склався в Українській державі?

 13. Який статус отримувала Україна за умовами україно-московського договору 1654 р.?

 14. Чим підтвердив московський цар Олексій Михайлович гарантії прав України?

 15. Чому Москва уклала з Польщею Віленське перемир"я?

 16. Які умови Гадяцької угоди 1658 р.?

 17. Чому І.Виговський зрікся гетьманства?

 18. Як обмежувалися права України за Переяславським договором Юрія Хмельницького?

 19. Слободищенський трактат 1660 р.

 20. Де обрали гетьманом І.Брюховецького? Його Московські статті 1665 р.

 21. Яке перемир"я свідчило про розкол України?

 22. Як сталося повалення проросійського уряду І.Брюховецького?

 23. Кого обрали гетьманом на Лівобережжі після відходу П.Дорошенка?

 24. Яку орієнтацію проводив П.Дорошенко?

 25. Територіальні втрати України за умовами Бахчисарайського мирного договору Росії з Туреччиною 1681 р. і трактату про вічний мир між Росією та Польщею 1687 р.

 26. Чому І.Мазепа перейшов на бік шведів?

 27. Коли відбулася Полтавська битва?

 28. Що називали "канальними" роботами?

 29. Хто такі Семен Палій, Захар Іскра?

 30. Кого обрали гетьманом після "зради" Мазепи?

 31. Якого гетьмана обрали в еміграції?

 32. Конституція Пилипа Орлика.

 33. Який бунтівний кошовий отаман Запорізької Січі підтримав Мазепу?

 34. Чому Петро Перший наказав знищити Батурин і Запорізьку Січ?

 35. Яку таємну доктрину отримав царський резидент при Скоропадському?

 36. Кого обрали наказним гетьманом після смерті І.Скоропадського?

 37. Для чого Петро Перший створив Малоросійську колегію?

 38. Причини відновлення гетьманства. Які реформи провів Данило Апостол?

 39. Доля Кирила Розумовського.

 40. Ліквідація інституту гетьманства.

 41. Чому Катерина Друга наказала знищити Запорізьку Січ?

 42. Доля запорожців після зруйнування Запорізької Січі?

 43. Розподіл території України між Російською та Австрійському імперіями внаслідок трьох поділів Польщі.

 44. Умові Кючук-Кайнаджирського миру. Підкорення Кримського ханства.

 45. Коли сталося юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережній Україні?

Теми: Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій, Україна в др. п. ХІХ ст., Україна на початку ХХ ст.

 1. Скільки і які губернії були створені на території України у складі Російської імперії?

 2. Коли розпочалася Вітчизняна війна?

 3. Місце України у планах декабристів.

 4. Географічні місця зборів декабристів в Україні.

 5. Програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства.

 6. Назвіть учасників Кирило-Мефодіївського товариства.

 7. Назвіть основні етапи українського національно-визвольного руху.

 8. Чому І.Котляревського називають "батьком української літератури"?

 9. Назвіть відомих українознавців-вчених, літераторів, етнографів.

 10. Хто вважається засновником першого університету в Україні – Харківського?

 11. Як вплинула революція 1848–1849 рр. у Західній Європі на Західну Україну?

 12. Коли скасовано кріпосне право? Особливості проведення реформи в Україні.

 13. Що таке земства? Якими справами займалися земства?

 14. Назвіть інші реформи 60–70-х рр. Х1Х ст.

 15. Які нові класи сформувалися в період розвитку капіталізму?

 16. Чому українську націю називають нацією селянською?

 17. Зміни в структурі народонаслення України.

 18. Якими документами була юридично заборонена українська мова?

 19. Які галузі промисловості почали закладатися в Україні? на Черкащині?

 20. Кого називали українофілами? хлопоманами?

 21. Який друкований орган випускали громадівці?

 22. Який характер носила діяльність громад?

 23. Хто такі народники?

 24. Громадівська діяльність М.Драгоманова.

 25. Які українські політичні партії були створені на початку ХХ ст.?

 26. Революційні події в Україні у 1905–1907 рр.

 27. Царський маніфест 1907 р.

 28. Державна дума і українське питання.

 29. Хто такий П.Столипін?

 30. Основні положення столипінської аграрної реформи.

 31. Причини, характер і початок Першої світової війни.

 32. Падіння самодержавства.Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації