Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни " Політична економія"

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства


До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В. Стадник


Методичні рекомендації

до виконання контрольних робіт з дисципліни

Політична економія”

(для студентів 2-го курсу

заочної форми навчання економічних спеціальностей)


Розглянуто кафедрою

економічної теорії

протокол № 3 від 20.11.2000 р.


Харків – ХДАМГ – 2000

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей). – Харків: ХДАМГ, 2000. - 17 с.


Укладачі: Є П. Данильченко,

Г.В. Стадник


Рецензент: О.А. Цимбалюк


ПередмоваНавчальними планами вищих закладів освіти передбачається підготовка студентами 2 курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей двох контрольних робіт з політичної економії. Письмові роботи є важливим ланцюгом у придбанні студентами навичок самостійного пошуку знань. Вони сприяють глибокому засвоєнню теоретичних положень економічної науки, вивченню економічних виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління.

У світі сучасних економічних вимог курс політичної економії базується на визнанні ефективності ринкових відносин, необхідності існування змішаної економіки, що ґрунтується на різноманітності форм власності на засоби виробництва.

У пропонованому навчально-методичному посібнику укладачі використали багаторічний досвід роботи кафедри економічної теорії академії зі студентами-заочниками. Головна увага в ньому зосереджується на методичних питаннях складання плану контрольної роботи, розкриття змісту теми, підбору фактичного матеріалу.

Ознайомившись з цими методичними рекомендаціями, студент зможе конкретно уявити собі вимоги до контрольної роботи, розкриття ключових питань теми, оцінки та порядку її захисту. Використання рекомендацій допоможе студентам-заочникам не тільки успішно виконати контрольну роботу, а й підготуватися до усного іспиту.

Підготовка контрольної роботи з політичної економії має ще й такі навчально-виховні завдання: дати студентам знання загальних основ соціально-економічного прогресу; розкрити зміст і роль товарного виробництва та ринку в економічному розвитку суспільства; показати, як повинно діяти національне господарство та його основна ланка – підприємство в умовах ринкових відносин; ознайомити студентів з особливостями економіки перехідного типу, а також сучасними міжнародними економічними відносинами; нарешті, сприяти формуванню у студентів нового типу економічного мислення, перетворенню економічних знань у практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Дані методичні рекомендації включають перелік тем контрольних робіт, що виконуються протягом двох семестрів, зразкові плани, поради щодо розкриття ключових питань окремих тем, а також список основної літератури.

Тему контрольної роботи студент обирає самостійно або за допомогою викладача. Важливим етапом підготовки письмової роботи є вивчення та узагальнення матеріалів, які студент самостійно розшукує в основній та додатковій літературі. До першої належать Закони України, виступи керівників держави й уряду з економічних питань, підручники та монографії. Базовим підручником з політекономії є навчальне видання “Основи економічної теорії: політекономічний аспект”. (За редакцією Г.Климка.: Знання, 1999 – 743 с.). Воно затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Обов’язковою є вимога опрацювання студентами додаткових матеріалів за темою контрольної роботи, які він може знайти в періодичних виданнях.

Йдеться передусім про газети “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Ділова Україна”, а також журнали “Економіка України”, “Політика і час” тощо.

Щоб робота отримала позитивну оцінку, була завершеною, студент мусить користуватися сучасними статистичними даними, що характеризують поточну економічну ситуацію в Україні. Слід також, по можливості, залучати до аналізу дані місцевості, де мешкає студент, показники підприємства, на якому він працює.

Робота закінчується коротенькими узагальнюючими висновками з кожного з питань за планом роботи. Остання сторінка містить список літератури, використаної студентом при підготовці контрольної. На завершення ставиться дата і власний підпис студента. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 24 сторінки учнівського зошиту. 1. Вибір теми контрольної роботи і

складання плану її підготовки


Як вже зазначалося, студент обирає тему контрольної роботи самостійно або за допомогою викладача, користуючись переліком тем контрольних робіт та бібліографічним довідником, що знаходяться на кафедрі економічної теорії. Потім студент розшукує матеріал своєї контрольної в базовому підручнику з політекономії. Ознайомившись з ним, він складає два-три варіанти плану. В цій роботі йому можуть допомогти зразки планів контрольної роботи № 1, що наводяться у цих методичних рекомендаціях. Після більш детального вивчення навчальної та економічної літератури цей план обов’язково буде удосконалюватися, коригуватися, доповнюватися новими фактами. Викладач, переглядаючи план контрольної роботи, може зробити попередні висновки стосовно актуальності розглядуваних питань, аналізуючи список використаної літератури, побачити повноту охоплення студентом джерел із заданої теми.

Остаточний план бажано узгоджувати з викладачем. Він порадить, як уникнути обтяжування роботи другорядними питаннями. Тому доцільно план скласти із коротенької передмови, трьох вузлових питань та висновків.

У вступі треба підкреслити значення обраної теми у навчальному курсі політекономії. Особливу увагу слід приділити актуальності й практичному використанню висвітлюваних наукових питань теми в Україні. Важливо також відзначити ступінь розробки теми у вітчизняній економічній літературі, звернути увагу на дискусійні питання, сформулювати цілі контрольної роботи, додати пояснення щодо логічної послідовності розкриваних вузлових питань теми.

У передмові перелічують найважливіші джерела законодавчого й урядового рівнів. Наприклад, Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., Закони України, затверджені Верховною Радою України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали, що характеризують сучасний стан економіки нашої держави.

При підготовці контрольної роботи студенту треба пам’ятати, що викладачі не чекають від нього формулювання нових політекономічних положень. Найголовніше для нього – показати у своїй письмовій роботі вміння користуватися найсучасними науковими, навчальними та періодичними виданнями, в яких містяться матеріали стосовно його теми. Важливо вміти співставляти різні точки зору на одні й ті ж економічні процеси та явища, що висловлюють різні за поглядами вчені. Важливо вміти сформулювати свою позицію щодо вивчених питань теми контрольної роботи. Ось у чому полягає головне завдання для студента-заочника, який вивчає курс політичної економії, готує контрольну роботу № 1 і після її захисту одержує залік, а виконавши у наступному семестрі контрольну роботу № 2, тобто з другої частини курсу політекономії, складає іспит.


 1. Зразки планів окремих тем контрольної роботи № 1 з політекономії та методичні рекомендації щодо висвітлення ключових питань


Тема 1. Предмет і функції політекономії

 1. Місце економіки у функціонуванні сучасного суспільства.

 2. Характеристика сутності економічних законів.

 3. Функціональна роль політекономії у розвитку людського суспільства.


У темі визначається предмет дисципліни як вивчення виробничих відносин в їх взаємодії з продуктивними силами та організацією управління господарства – чинників суспільного багатства. Аналізуючи функції економічної теорії, доцільно підкреслити наявність методологічної, практичної та виховної функцій. Треба звернути увагу на виховання економічною теорією підприємливості, кмітливості й відповідальності. Особливого значення сьогодні набуває поняття “економічного патріотизму”, тобто всебічної підтримки громадянами вітчизняного товаровиробника на всіх рівнях суспільного відтворення.


Тема 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

 1. Використання політекономією загальнонаукових методів дослідження.

 2. Основні спеціальні методи економічної теорії.

 3. Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у вивчення економічних процесів.


Категорія “метод” характеризує спосіб дослідження, або дослівно з грецької мови – “шлях до чого-небудь”. Серед загальнонаукових методів необхідно звернути увагу на структурно-функціональний метод і математичні методи дослідження економічних явищ та процесів. Серед спеціальних методів зосередитися на поясненні наукової абстракції, аналізу і синтезу, поєднанні логічного й історичного підходів, а також на можливостях проведення в окремих випадках соціально-економічного експерименту. Не слід залишати поза увагою характеристику статистичних методів дослідження економічних явищ і процесів. Вони набувають все більшого значення у практиці прийняття економічних рішень.


Тема 3. Процес суспільного виробництва

 1. Виробництво як процес суспільної праці.

 2. НТР і зміни у змісті й характері праці.

 3. Ефективність суспільної праці.

Суспільне виробництво складається з чотирьох фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну та споживання. Тут треба підкреслити, що саме виробництво є взаємодією продуктивних сил і виробничих відносин. Завдання полягає у всебічній характеристиці речових та особистого факторів виробництва. Треба зробити наголос на пріоритетності особистого фактора, тобто безпосереднього виробника продукції. Саме йому належить керівна роль у виробництві, саме він є головною продуктивною силою будь-якого суспільства. Отже, сучасне виробництво здійснюється задля людини. Тому важливо довести, що не людина існує для виробництва, а виробництво здійснюється для людини.


Тема 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації

 1. Об’єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу.

 2. Формування основ постіндустріальної цивілізації.

 3. Місце і роль людини у процесі становлення постіндустріальної цивілізації в Україні.


Історія людства налічує три епохи розвитку: дикість, варварство, цивілізованість. Критерієм соціально-економічного прогресу вважається зростання багатства суспільства. Отже, цивілізація – це історично конкретний стан суспільства. Йому властиві, передусім, особливий спосіб праці, певна суспільно-виробнича технологія, а також відповідна матеріальна й духовна культура. У роботі треба чітко визначити характерні риси постіндустріальної цивілізації, наголосивши на тому, що її центральною постаттю є людина. На закінчення доцільно ґрунтовно пояснити, які саме заходи треба здійснювати Україні, щоб з часом створити сучасне цивілізоване суспільство.

Тема 5. Економічна система суспільства і власність

 1. Сутність економічної системи та її структурні елементи.

 2. Основи аналізу відносин власності.

 3. Новітні тенденції в розвитку відносин власності в Україні.


У процесі виробництва люди вступають у певні економічні відносини. Конкретна історична сукупність їх і визначає економічну систему. Людству відомі дві основні такі системи: командно-адміністративна і ринкова. Кожна з них має такі головні ланки: економічну структуру продуктивних сил суспільства, а також організаційно-економічні та соціально-економічні виробничі відносини. Основою останніх є відносини власності. У країнах із розвиненою ринковою економікою сьогодні домінує колективно-приватна (корпоративна) власність. Тут більша частка загального обсягу виробництва припадає на акціонерні підприємства. Управління ними здійснюється найманими менеджерами. У той же час державна форма власності все більше використовується у загальнонаціональних інтересах.


Тема 6. Економічні потреби й інтереси

 1. Сутність потреб і особливості їх розвитку.

 2. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту.

 3. Економічні інтереси – рушійна сила соціально-економічного розвитку.


Відтворення суспільного виробництва неможливо без людини, яка має різноманітні потреби. Серед них розрізнюють: виробничі, суспільні та особисті. За ступенем реалізації потреби поділяються на абсолютні, дійсні й платоспроможні. Особливу увагу в контрольній слід приділити усвідомленим потребам, які визначають як економічні інтереси. У ринковій економіці приватний інтерес домінує над суспільним, а поєднання цих інтересів, їх узгодження забезпечується ринковим механізмом. Насамперед необхідно зауважити, що розбудова в Україні ринкового господарства вимагає першочергової уваги саме до особистих інтересів людей. Тільки такий підхід може сприяти прискоренню економічного зростання нашої держави. Окрім цього, все більшого значення набуватимуть національні інтереси України.


Тема 7. Суспільний поділ праці

 1. Тенденції розвитку суспільного поділу праці.

 2. Основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці.

 3. Поділ праці та організація управління в сучасній Україні.


Про переваги суспільного поділу праці (СПП) людству відомо з первісних часів. Ще у ХVІІ ст. У. Петті чітко сформулював значення СПП у розвитку економіки Англії. Адам Сміт пішов далі. Він стверджував, що чим більше населення країни, тим більше можливостей для спеціалізації виробництва. Чим більше СПП, тим якісніше й дешевше продукція. Тим більше часу має населення країни для удосконалення своїх навичок, духовного збагачення. Все це, врешті решт, сприяє підвищенню продуктивності праці.

У контрольній роботі доцільно проаналізувати конкретні етапи розвитку СПП. Особливу увагу треба приділити сучасному процесові розвитку СПП, який цілком пов’язаний з інноваціями. Цей процес, як відомо, характеризується поширенням у вжитку електронних та комп’ютерних технологій.


Тема 8: Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного процесу

 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб’єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва.

 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі НТП.

 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці.


Людина завжди була і залишається головним фактором виробництва. В умовах НТР її роль у виробництві значно підвищується. Це особливо актуально для України. Адже те, що сталося в Чорнобилі в 1986 р., переконало всіх у необхідності приділяти саме людині першочергову увагу. Ось чому нового значення набуває для нас сьогодні теорія “людського капіталу”.

Існує багато форм інвестицій у людину: освіта, виробниче навчання, охорона здоров’я, включаючи піклування про стан довкілля, міграція, народження та виховання дітей. НТР суттєво зменшила часту фізичної ручної праці у виробництві. У постіндустріальній цивілізації значно зростає питома вага творчої, розумової діяльності. На ґрунті цих процесів з’явилася теорія “людських відносин”. Виникла вона завдяки критиці тейлоризму. На відміну від останнього теорія “людських відносин” наголошує на потребі врахування психологічних якостей людини. Йдеться, насамперед, про вмотивованість праці. Отже, психологічна стабільність суспільства є необхідною передумовою економічного піднесення.


Тема 9: Багатство людського суспільства як результат і умова суспільно-економічного розвитку

 1. Сутність суспільного багатства.

 2. Структура і використання національного багатства.

 3. Конституція України про основне національне багатство України.


Тема 10: Характеристика товарного виробництва

 1. Основні типи суспільного господарювання.

 2. Сутність поняття “товар”.

 3. Подвійна природа праці, що створює товар.


Тема 11: Товар і його властивості

 1. Умови і причини існування товарного виробництва.

 2. “Споживна вартість” і “вартість” товару.

 3. Сутність суспільно необхідного робочого часу.


Тема 12: Теорії вартості

 1. Витратні концепції створення вартості.

 2. Теорія граничної корисності.

 3. Неокласична теорія А. Маршалла.

 4. Теорія постіндустріального, інформаційного суспільства.


Тема 13: Гроші як економічна категорія

 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

 2. Економічна сутність грошей.

 3. Єдність і протилежність товару і грошей.


Тема 14: Функції грошей як загального еквіваленту

 1. Функція міри вартості.

 2. Функція грошей як засобу обігу.

 3. Інші функції грошей у вигляді золота як загального еквіваленту.


Тема 15: Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обігу

 1. Причини існування різноманітних концепцій грошей.

 2. Сутність сучасних змін у грошовому обігу.

 3. Роль долара США в сучасній валютній системи.


Тема 16: Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва

 1. Суперечності – джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва.

 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва.

 3. Чому система товарного виробництва є прогресивною системою господарювання?


Тема 17: Ринкове господарство та його основні суб’єкти

 1. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва.

 2. Суб’єкти ринкового господарства.

 3. Вирішальна умова створення ринкового господарства.


Тема 18: Сучасний ринок, його структура і функції

 1. Ринок як полісистемне утворення.

 2. Ринкова інфраструктура.

 3. Функції ринку.


Тема 19: Конкуренція і монополія у ринковій системі

 1. Ринкові форми й способи ринкової поведінки економічних суб’єктів.

 2. Роль конкуренції у розвитку сучасного ринкового господарства.

 3. Держава як організатор ринково-конкурентних відносин.


Тема 20: Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації

 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб’єктів господарювання.

 2. Форми організації господарювання на мікрорівні.

 3. Економічна наука про життєвий цикл підприємства.


Тема 21: Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

 1. Економічна природа попиту та пропозиції.

 2. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження.

 3. Фактори й методи ринкового ціноутворення.


Тема 22: Витрати виробництва і прибуток

 1. Сутність категорії “витрати виробництва”.

 2. Прибуток як економічна категорія.

 3. Ефективність використання факторів виробництва.

Тема 23: Капітал і підприємництво

 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності.

 2. Структура і функціонування капіталу промислового підприємства.

 3. Сутність поділу капіталу на основний і оборотний.


Тема 24: Підприємство в умовах ринкового господарювання

 1. Функціонування підприємства як товаровиробника.

 2. Складові маркетингу підприємства та їх характеристика.

 3. Сутність і функції менеджменту підприємства.


Тема 25: Теоретичні основи економіки домогосподарства

 1. Функції домогосподарства в економіці.

 2. Оптимальний план споживання домогосподарства.

 3. Основні фактори, що впливають на попит і пропозицію домогосподарства.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації