Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології

Скачати
Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Чернівецька обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

слухачам курсів підвищення кваліфікації

вчителів біологіїЗмістЗміст програми

Сторінка

Пояснювальна записка
Загальні відомості
Призначення програми
Кваліфікаційні вимоги
Пояснювальна записка
Зміст програми
Навчально-тематичний план
Соціально-гуманітарний модуль
Фаховий модуль
Психолого-педагогічна підготовка
Загальна фахова підготовка
Навчальна і науково-методична підготовка
Контрольно-діагностичний модуль
Пояснювальна записка


Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» і передбачає оволодіння філософсько-методологічними основами педагогіки і психології, законодавчими аспектами діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу, сучасними знаннями наукових дисциплін, методичними навичками організації навчання з допомогою інформаційних технологій.

За змістом програма підвищення кваліфікації спрямована на приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність із вимогами сьогодення, індивідуальними і виробничими потребами з урахуванням тенденцій розвитку сучасної післядипломної педагогічної освіти.

Програма модуля науково-теоретичної підготовки передбачає опрацювання різноманітних питань з метою підвищення професійного та фахового рівня педагогів.

Метою є: ознайомлення слухачів з питаннями загального професійного змісту (напрямами модернізації освіти, інноваційної педагогіки, сучасної педагогічної психології тощо).

У розділі фахової підготовки розкриваються питання сучасного стану біологічних наук, перспективних технологій та новітніх методик викладання шкільного біологічного курсу.

Передбачається організація педагогічної практики на базі опорних навчальних закладів, розробку індивідуальних або групових курсових проектів за обраною тематикою.

Програма модуля містить вхідне комплексне діагностування, яке проводиться на початку роботи курсів і передбачає встановлення рівня соціально-гуманітарної та професійної підготовки, означення характеру власних потреб в аспекті базових психолого-педагогічних та методичних знань.

Діагностико-аналітичний модуль є інваріантним. Передбачені в ньому види і тематика занять дають можливість слухачам спираючись на результати вхідного діагностування, засвоївши необхідний для нього курс, реалізувати набуті знання під час складання та захисту курсового проекту та на вихідному комплексному діагностуванні.

Завданням установчого заняття є формування потреби слухачів у поглибленні знань, потреба в яких виявлена в процесі вхідного діагностування та декларованих запитів педагогів.

Розділ «Рекомендована література» дає змогу слухачам самостійно оволодіти тим обсягом знань, які мають найбільш актуальне значення для особистості.

Захист курсових проектів здійснюється незалежно від форм роботи (індивідуальної чи групової). Практична користь від виконання творчих робіт полягає у формуванні в слухачів практичних умінь щодо комунікабельності, толерантності, прийнятті виважених рішень, висновків та пропозицій.

Вихідне комплексне діагностування має за мету встановлення рівня знань слухачів за результатами курсової підготовки. Цей розділ є завершальним за програмою курсів. Педагог зобов’язаний продемонструвати необхідний об’єм знань, отриманих у процесі навчання.

Диференціація навчального плану для різних категорій слухачів забезпечується різними формами організації занять: чим вищий професійний рівень педагогів, тим більшою повинна бути частка форм роботи, яка передбачає обмін думками, спільне вирішення навчально-методичних завдань тощо.

Поділ аудиторних форм роботи (лекції, семінари, практичні роботи) є орієнтовним і може бути змінений при сталій кількості годин на вивчення того чи іншого курсу та в залежності від наявного професорсько-викладацького складу ОІППО.

Загальні відомості
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації