Вхідний тест (з тестів розділів 3-4) для другої лабораторно-екзаменаційної сесії

Скачати
Документи
Питання к вхідним і вихідним тестам для студентів заочної форми навчанняВхідний тест (з тестів розділів 3-4) для другої лабораторно-екзаменаційної сесії

Тест 3 для контролю знань з розділу “Текстовий процесор MS Word XP”

*У ТЕСТІ 3 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ КІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. За допомогою якого пункту меню можна здійснити доступ до додаткових інструментів програми MS Word XP?

а) Правка;

б) Сервис;

в) Вставка.

2. Які команди розміщуються в контекстному меню програми MS Word XP?

а) команди роботи з файлами;

б) команди роботи з текстом;

в) залежно від місця виклику меню.

3. Яка кнопка статусного рядка викликає діалог запису макросу?

а) Зап ;

б) Зам ;

в) Вдл .

4. За допомогою якого пункту меню викликається діалогове вікно настроювання параметрів документа?

а) Сервис;

б) Вид;

в) Файл.

5. У якому режимі відображення сторінки виводяться окремо із зображенням полів документа?

а) Обычный;

б) Веб-документ;

в) Разметка страницы.

6. У якому режимі відображення можна переглянути колонтитули документа?

а) Обычный;

б) Веб-документ;

в) Разметка страницы.

7. Де розташовані кнопки просування документом?

а) на панелі команд;

б) у статусному рядку;

в) на вертикальній смузі прокручування.

8. Скільки елементів можуть одночасно зберігатися в буфері обміну?

а) один;

б) менше 5;

в) більше 5.

9. Із якого пункту меню викликаються команди роботи зі шрифтами і абзацами?

а) Сервис;

б) Файл;

в) Формат.

10. Який розмір таблиць встановлюються при створенні їх за замовчуванням?

а) три на три;

б) три на чотири;

в) п’ять на два.

11. За яких умов неможливо здійснити сортування таблиці?

а) комірки таблиці мають різний розмір;

б) розміри таблиці перевищують розміри аркуша;

в) було проведено об’єднання комірок.

12. Яким чином відбувається перерахунок результатів обчислення в таблиці, якщо в ній були змінені дані?

а) автоматично;

б) після клацання кнопкою миші у комірці з результатом;

в) після натиснення клавіші .

13. За допомогою якого програмного модуля додається фігурний текст?

а) WordArt;

б) WordTabl;

в) WordGraf.

14. Скільки типів списків можна визначати в програмі MS Word XP?

а) два;

б) три;

в) чотири.

15. Яким чином помічаються розділи, що містять підрозділи?

а) позначкою «+»;

б) позначкою «–»;

в) позначкою «&».

16. У якій частині тексту не відбувається перевірки орфографії?

а) у колонтитулах;

б) у схованому тексті;

в) у всіх частинах.

17. Чи завжди будуть надруковані анімаційні ефекти, що використовувались у процесі форматування тексту?

а) так, у тому вигляді, що на екрані;

б) під час друку на кольоровому принтері;

в) ніколи.

18. Чи потрібно повертати аркуші паперу під час друку документа з альбом­ною орієнтацією сторінок?

а) залежно від типу принтера;

б) обов’язково;

в) ні.

19. Як на кожній сторінці документа швидко надрукувати поточну дату?

а) на кожній сторінці ввести поточну дату;

б) створити простий макрос для введення поточної дати;

в) скористатися кнопкою вставки дати до верхнього колонтитулу.

20. Для розбиття документу на розділи необхідно:

а) виконати команд Вставка\Разрыв\Новый раздел;

б) створити новий документ на основі шаблону Normal.dot і накинути прапорця Разбить на разделы;

в) на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Разные разделы.


Вихідний тест (з тестів розділів 4-5) для другої лабораторно-екзаменаційної сесії


Тест 4 для контролю знань з розділу “Табличний процесор Microsoft Excel XP ”

*У ТЕСТІ 4 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ ДЕКІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. Що з наведеного нижче не є характеристиками комірки?

а) ім’я;

б) розмір;

в) адреса;

г) значення.

2. Яку адресу буде мати комірка В12, якщо змінити вигляд адресації з А1 на R1C1?

а) RBC12;

б) R2C12;

в) 12B;

г) R12C2.

3. Як під час побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних, розташованих у різних частинах аркуша?

а) за допомогою миші і клавіші ;

б) за допомогою миші і клавіші ;

в) за допомогою миші і клавіші .

4. Як знайти середнє арифметичне значень комірок B6 з робочого аркуша Лист1 і С3 з аркуша Лист5?

а) =СРЗНАЧ(«Лист1»$B6;’Лист5'$C3);

б) =СРЗНАЧ(«Лист1»!$B$6;’Лист5'!$C$3);

в) =СРЗНАЧ(«Лист1»!$B$6:$C$3).

5. Що означає вміст комірки «#####»?

а) ділення на нуль;

б) ширина комірки не відповідає формату числа;

в) число в комірці не відповідає допустимому числовому формату.

6. Які можливості надає групування аркушів?

а) інформація, що вводиться у згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах групи;

б) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах робочої книги;

в) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться в буфері обміну.

7. З якого символу починається формула у Microsoft Excel XP?

а) (

б) +

в) =.

8. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є:

а) комірка;

б) формула;

в) робоча книга.

9. Впорядкування значень діапазону комірок називається:

а) форматуванням;

б) фільтрацією;

в) групуванням;

г) сортуванням.

10. Якими командами слід скористатися, щоб занести до стовпчика чиcла від 1 до 10005?

а) Правка\Заполнить;

б) Вставка\Ячейки;

в) Формат\Ячейки;

г) Правка\Заменить.

11. Як найбільш ефективно організувати зберігання та підставлення різних варіантів вхідних даних для їх багаторазового використання у таблиці?

а) ввести усі варіанти до сусідніх комірок і періодично змінювати у таблиці адреси комірок;

б) написати простий макрос підстановки різних значень у таблицю;

в) для кожного варіанта вхідних даних написати сценарій і використовувати під час підстановки даних до таблиці.

12. Вкажіть два списки, що не належать до стандартних списків автозаповнення:

а) впорядковані назви місяців;

б) назви областей України за алфавітом;

в) назви європейських країн за алфавітом;

г) назви днів тижня.

13. Де у робочому вікні Microsoft Excel XP можна відразу побачити суму виділених комірок?

а) у заголовку робочого вікна;

б) в одному з полів статусного рядка;

в) у рядку формул.

14. Яка функція не може бути використана під час створення зведеної таблиці?

а) сума;

б) кількість значень;

в) округлення;

г) максимум.

15. Вкажіть, які адреси змінюються у формулі під час переміщення її на інше місце:

а) відносні адреси;

б) абсолютні адреси;

в) не змінюються ніякі адреси.

16. Що розуміють під Рабочей книгой в MS Excel?

а) системний файл;

б) файл з розширенням назви .xls;

в) документ, який складається з Рабочих тетрадей;

г) текстовий документ, до якого введено таблиці.

17. Як називається рядок для введення даних до комірок робочого аркушу в MS Excel?

а) рядок введення;

б) рядок статусу;

в) рядок формул;

г) командний рядок.

18. Виберіть правильні складовi електронної таблицi MS Excel:

а) формули, числа, будь-який текст;

б) стовпчики, рядки, комiрки;

в) стовпчики, рядки, абзаци;

г) поіменованi поля i записи.

19. Назвiть основнi типи даних, якi пiдтримує табличний процесор MS Excel:

а) текстовi, числовi;

б) формули, текстовi, числовi;

в) числовi, формули, дата-час, текстовi;

г) текстовi, числовi, вiдсотки, формули, функцiї.

20. Яка головна зовнiшня вiдмiннiсть формул вiд iнших типiв даних в MS Excel?

а) формули обов’язково вмiщують знаки арифметичних дiй;

б) починаються зi знака рiвняння =;

в) обов’язково вмiщують вбудованi функцiї;

г) у формулах відсутня текстова інформація.

21. Засiб автозаповнювання в MS Excel дозволяє:

а) автоматично змiнювати розмiр клiтинок;

б) створювати ряди даних;

в) створювати ряди даних та прогресiї;

г) виконувати автоматичне форматування діапазону комірок.

22. Якi можливостi надає групування аркушiв в MS Excel?

а) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах робочоi книги;

б) інформацiя, введена в згрупованi аркушi, з’явиться в Буфере обмена;

в) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах групи;

г) інформація, яка вводиться до незгрупованого аркуша, з’явиться на всiх аркушах групи.

23. Якi головнi вiдмiнностi бази даних MS Excel вiд електронної таблицi MS Excel?

а) база даних mS excel має постiйну кiлькiсть стовпчикiв (полiв), якi вмi­щують однотипну iнформацiю, i змiнну кiлькiсть рядкiв;

б) в базах даних mS excel не дозволяється створювати розрахунковi поля;

в) база даних MS Excel може мати змінну кiлькiсть стовпчикiв (полiв) i змiнну кiлькiсть рядкiв.

24. Виберіть правильну формулу для обчислення X^3-3*X для X = 12
(у протилежному випадку розв’язку немає). Значення X – в комірці B1:

а) +ЕСЛИ(ИЛИ(В1>2; B1=12); B1^3-3*B1; «немає розв’язку»);

б) =ЕСЛИ(B1=12; B1^3-3*B1; «немає розв’язку»);

в) =ИЛИ(B1^3-3*B1; «немає розв’язку»).

25. Якi команди вiдображають базу даних Excel у виглядi структури і надають можливiсть розгортати/згортати її роздiли за допомогою миші?

а) команди Данные\Форма;

б) команди Данные\Сортировка;

в) команди Данные\Итоги.

26. Яка мова програмування використовується для розробки макросiв у
MS Excel:

а) Visual C++;

б) Visual Basic for Applications;

в) Visual Basic;

г) Turbo Basic.

27. Чи можливий захист iнформацiї в окремих комiрках таблиці MS Excel?

а) нi, через те, що можна захищати тiльки робочi книги цiлком;

б) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках;

в) нi, через те, що можна захистити тiльки робочий аркуш або робочу книгу цілком;

г) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках, але вiн починає дiяти тiльки пiсля захисту робочого аркуша в цiлому.

28. Як доцiльнiше змiнити дiапазон даних для побудованої дiаграми в MS Excel?

а) вилучити дiаграму i побудувати її знову за допомогою Мастера диаграмм;

б) за допомогою команди Исходные данные контекстного меню дiаграми або меню програми Диаграмма;

в) за допомогою команди Параметры диаграммы в меню програми Диаграмма.

29. В MS Excel при копiюваннi формули з вiдносними адресами в сусiдню за рядком комiрку:

а) вiдноснi адреси змiнюються на абсолютнi;

б) змiнюється назва стовпчика, а не номер рядка;

в) змiнюються i назва стовпчика, i номер рядка;

г) змiнюється не назва стовпчика, а номер рядка.

30. Виберiть правильне твердження. В MS Excel:

а) абсолютнi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул;

б) абсолютнi адреси та iмена комiрoк не змiнюються при копiюваннi формул;

в) абсолютнi i вiдноснi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул.

Тест 5 для контролю знань з розділу “Система управління базами даних Microsoft Access XP”

*У ТЕСТІ 5 ДЕЯКІ ПИТАННЯ МАЮТЬ ДЕКІЛЬКА ВІРНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

1. Оберiть правильне твердження. Файл бази даних в CУБД MS Access:

а) завжди складається з однiєї таблицi i має розширенння .mdb;

б) може складатися з декiлькох таблиць та зв’язаних з ними запитiв, форм, звiтiв, сторінок доступу, макросiв i модулiв;

в) обов’язково складається з декiлькох таблиць та зв’язаних з ними запитiв, форм, макросiв.

2. Що робить Мастер баз данных у MS Access?

а) cтворює миттєву базу даних за певним шаблоном;

б) cтворює набiр шаблонних таблиць;

в) cтворює набiр шаблонних таблиць з Главной кнопочной формой.

3. Як в Access можна створити запит, який вiдбирає полi з рiзних таблиць БД i виводить на екран їх окремi записи?

а) у бланку Конструктора запросов (відібрати послідовно поля і накласти на записи Условия отбора);

б) послiдовно з допомогою Мастера простых запросов i Конструктора запросов (в ньому сформувати Условия отбора);

в) з допомогою Мастера простых запросов.

4. У яких з об’єктiв бази даних Access доцiльне iснування розрахункового поля типу Сума=[Цiна]*[Кiлькiсть]?

а) у таблицях, формах, звiтах;

б) у таблицях, формах, запитах;

в) у формах, запитах, звiтах.

5. В MS Access стовпчикова форма виводить на екран:

а) стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

б) один запис бази даних;

в) п’ять записiв бази даних.

6. Для яких цiлей зручно використовувати запити в MS Access? Виберіть найповніше правильне тлумачення:

а) з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць та iнших запитiв. Вони також використовуються як джерело для форм і звітів;

б) з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць, запитiв, звiтiв, форм. Вони використовуються як джерело даних для таблиць і звітів;

в) з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць, звiтiв, форм.

7. Виберiть правильний перелiк типiв даних у полях таблиць у СУБД MS Access:

а) Мастер подстановок, Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, Счетчик, Дата/Время;

б) Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата/Время, Мастер подстановок, Объект OLE;

в) Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата/Время, Мастер подстановок, Поле объекта OLE.

8. Як у MS Access створити запит, який вибирає окремi поля з рiзних таблиць бази даних?

а) за допомогою Мастера простых запросов;

б) за допомогою Режима таблицы;

в) за допомогою Конструктора перекрестных запросов.

9. В MS Access таблична форма виводить на екран:

а) стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

б) один запис бази даних;

в) п’ять записiв бази даних.

10. Виберiть правильний перелiк режимiв створення таблиць бази даних у MS Access:

а) Режим таблицы, Мастер баз данных, Мастер таблиц, Конструктор таблиц;

б) Конструктор таблиц, Мастер таблиц, Режим таблицы;

в) Конструктор таблиц, Мастер таблиц, Режим таблицы, Диспетчер кнопочных форм.

11. Як створюється поле пiдстановки в таблицi MS Access?

а) за допомогою Мастера подстановок у Конструкторе таблиц; автоматично при роботi Мастера таблиц;

б) з допомогою Мастера подстановок у Мастере кнопочных форм;

в) автоматично при роботi Мастера простых запросов.

12. Як у MS Access створити запит, який вiдбирає окремi поля з рiзних таблиць бази даних i виводить на екран їх окремi записи?

а) послiдовно з допомогою Мастера простых запросов i Конструктора запросов (в ньому сформувати Условия отбора);

б) з допомогою Конструктора перекрестных запросов (в ньому сформувати Условия отбора);

в) з допомогою Мастера простых запросов.

13. Схема данных у MS Access дозволяє:

а) встановити зв’язки між таблицями, які входять до складу бази даних;

б) відобразити зв’язки, які існують між формами в базі даних;

в) встановити зв’язки між окремими полями таблиці;

г) відобразити зв’язки між окремими записами таблиці, що входить до бази даних.

14. Виберіть правильні твердження. Реляційна база даних передбачає:

а) наявність зв’язків між таблицями, які входять до складу бази даних;

б) відсутність зв’язків між таблицями, які входять до складу бази даних;

в) наявність тільки однієї таблиці у складі бази даних.

15. Режим Конструктора таблиц дозволяє:

а) створювати нові поля таблиці та змінювати властивості існуючих полів таблиці;

б) вводити нові записи до таблиці;

в) змінювати дані, які зберігаються в полях існуючої таблиці.

16. Режим Таблицы дозволяє:

а) створювати нові поля таблиці та змінювати властивості існуючих полів таблиці;

б) вводити нові записи до таблиці та змінювати дані, які зберігаються в полях існуючої таблиці;

в) призначати ключові поля та переглядати властивості існуючої таблиці.

17. Панель элементов в MS Access дозволяє:

а) створювати на формах нові елементи управління;

б) вводити нові записи до таблиці з використанням форм;

в) встановлювати зв’язки між окремими таблицями бази даних.

18. Ієрархічна форма в MS Access дозволяє:

а) одночасне введення даних до полів таблиць, які розміщені на формі;

б) встановлення зв’язку між таблицями, які розташовані на цій формі;

в) отримувати інформацію щодо властивостей полів таблиць, розміщених на цій формі.

19. Щоб вилучити помилкові зв’язки між таблицями в MS Access, потрібно:

а) у вікні Схема данных виділити зв’язок і натиснути клавішу ;

б) у режимі Конструктор таблицы виділити поле, що зв’язує таблиці і натиснути клавішу ;

в) у режимі Конструктор таблицы виділити таблицю, для якої слід вилучити зв’язок, і натиснути клавішу .

20. В MS Access стрічкова форма виводить на екран:

а) стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

б) один запис бази даних;

в) п’ять записiв бази даних.

21. В MS Access макроси створюються у:

а) вікні бази даних;

б) вікні макросів;

в) вікні Конструктора форм;

г) вікні Конструктора отчетов.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації