Використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців інженерних спеціальностей бацуровська І. В

Скачати
Документи
1   2   3   4   5
Привабливі риси дистанційного навчання

Тимченко І. М.

Національний технічний університет “ХПІ”, Харків

Дистанційне навчання - новий засіб реалізації процесу навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних інформаційних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.

До переваг дистанційного навчання можна віднести: гнучкість (учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці); паралельність (навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності); велика аудиторія (одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв'язку студентів між собою та з викладачами); технологічність (використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір); соціальна рівність (рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я і соціального статусу); нова роль викладача (дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій); позитивний вплив на учня (підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що навчається, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати рішення).

Дистанційний клас сприяє груповому спілкуванню та активності, є соціальним та традиційним класом. Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи: доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів; індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для учнів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання; розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами телекомунікації; соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.

ДИСТАНЦІЙНЙ КУРС «ХОЛОД НА СЛУЖБІ ЛЮДИНИ» - ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ.

Токар Г. І.

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків


Кріогенна техніка - порівняно нова галузь сучасної фізики і техніки, що інтенсивно розвивається останніми роками. Зважаючи на актуальність цього напрямку, створено дистанційний курс для школярів «Холод на службі людини», в якому в доступній формі шляхом спілкування і виконання запропонованих дій і поставлених завдань проводиться ознайомлення учнів ЗОСШ з роботою і дослідженнями в кріогенному інтервалі температур.

В рамках експерименту "Дистанційне навчання школярів" двічі, у 2010 та 2011 роках, проведено навчання у дистанційному курсі «Холод на службі людини».

Інструменти курсу. Учням було запропоновано для обробки 2 анкети, 4 проблемні завдання (опросники до кожного заняття), 7 тестів за матеріалами шкільної фізики, а також 4 тематичних форумів і 4 тематичних чатів.

Повністю програму курсу пройшли 30% від загальної кількості працювавших в курсі школярів.

Сподобалось учням, що в курсі були різні типи завдань – тести, опросники, обговорення. Найбільш цікавим для учнів виявились опросники до занять, що містили як прості питання, так і складні. Прості питання давали можливість перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу. Складні питання були цікавими, за відгуками учнів «тому, що там розгалужені питання, вони примушували думати у різних напрямах». Як і для будь-якого віртуального середовища, значну роль в навчанні відігравало спілкування, особливо учням сподобались форуми, як навчальні, так і допоміжні.

За результатами навчання, та за відгуками учнів, можна зробити висновок, що потрібна селекція матеріалу з певної концепції. Навчальний матеріал повинен повчати думати, задля цього подаватися різнобічно. Тоді можна ставити аналітичні завдання. І, таким чином, говорити про виховування критичного мислення.


Інформаційне посилання

1. http://dl.kharkiv.edu/course/view.php?id=18

– сайт курсу «Холод на службі людини» в середовищі Moodle.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Турчин О. В.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

м. Івано-Франківськ


В роботі розглянуті питання використання сучасних інтерактивних та мультимедійних технологій в процесі навчання іноземних мов.

Інтерактивна діяльність надає можливість вирішити комунікативно-пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. З цією метою використовують інтерактивні технології, які можуть бути поділені на дискусійні („мозковий штурм”, „круглий стіл”), ігрові („інтерв’ю”, кейс-метод) та тренінгові форми (комунікативні тренінги, групова робота з літературою, практичні групові та індивідуальні вправи).

Мозковий штурм” (brain storm) – вільна форма дискусії. Викладач повідомляє тему, мету, правила та критерії оцінювання висловлювань, а також ситуацію, яку необхідно обговорити.

Технологія „круглий стіл” – це бесіда, яку скеровує за столом ведучий (не обов’язково викладач). Метою „круглого столу” є обговорення, збір інформації, осмислення, узгодження точок зору.

Технологія „інтерв’ю” – своєрідний діловий діалог, що проводиться задля отримання оперативної, особистісної та емоційної інформації з певної проблеми.

Кейс-метод (case study) – техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій. Студентам пропонується конкретна реальна ситуація (case) у письмовому вигляді, яку вони повинні проаналізувати, розібратися в суті проблеми, запропонувати варіанти її вирішення, вибрати найкращий варіант.

Використання сучасних інтерактивних технологій навчання сприятиме формуванню комунікативної компетенції студентів.

Сучасну модель освіти важко уявити без використання новітніх технологій навчання – без використання мультимедійних засобів навчання та мультимедійних технологій навчання, які є різновидом комп’ютерних технологій і об’єднують в собі традиційну візуальну інформацію (текст, графіку) та динамічну інформацію (мову, музику, відео, анімацію), сприяючи одночасному впливу на зорові і слухові органи чуття студентів.

Отже, застосування на практиці сучасних технологій навчання дає можливість викладачам іноземної мови впроваджувати і вдосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність навчального процесу і рівень знань студентів.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Шаша І.К.

Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

В роботі розглянуто роль автомобільних тренажерів у підготовці водіїв транспортних засобів та їх сприяння полегшенню переходу професійних водіїв на нові марки автомобілів. Важливим питанням є поліпшення експлуатаційних характеристик тренажерів на основі об’єктивних методів соціально-економічних оцінок застосування їх в практичній діяльності. Запропоновано методологічний принцип та метод інтегральної оцінки ефективності застосування автомобільних тренажерів, що включають технічну, економічну, екологічну та соціальну складові.

Під економічною ефективністю використання автомобільного тренажера мається на увазі сумарний або відносний економічний ефект, що буде отримано у результаті використання тренажера замість навчального автомобіля.

Якщо відомі середні значення собівартості автомобільної СА і тренажерної СТ підготовок, корисний середньорічний наробіток тренажера NЭ і час його спільної з автомобілем технічної експлуатації tТ, то абсолютна економія засобів підприємства розраховується по формулі:

(1)

де - співвідношення між часом водіння на тренажері і на автомобілі.

З останньої формули випливає, що для підвищення економічної ефективності тренажера необхідно його використання з більшою інтенсивністю, зниження матеріальних витрат, підвищення ступеня подоби тренажера реальному автомобілю.

Необхідно відзначити, що не можна оцінювати ефективність застосування автомобільних тренажерів тільки за економічними показниками. Важливим є також соціальне значення. Якщо автомобільні тренажери поліпшують культуру праці, підвищують її безпеку, зменшують випадки травматизму і професійних захворювань, тобто сприяють охороні здоров’я водіїв, то все це повинно враховуватися при розрахунку показників економічної ефективності.

ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Шаша Л. І.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків


В роботі розглянуто питання провадження інновацій в процес навчання іноземних студентів. Цей процес є необхідною умовою розвитку навчання з соціально-економічних дисциплін та адаптації до конкретного середовища навчального закладу. Зміст інновацій насамперед спрямовується на задоволення когнітивних та прикладних потреб студентів пов’язаних із вивченням дисциплін соціально-економічного циклу. У дослідженні можливостей впровадження інновацій при навчанні студентів ми врахували здобутки вітчизняних вчених із галузі інноваційної педагогіки. Основні напрямки інновацій у навчальному процесі висвітлюються у працях дослідників, таких як: В. П. Беспалько, О. М. Гурова, А. Г. Дмитренко, О. Ю.Чубукова, В. М. Яценко тощо.

Особливістю інноваційного навчання з соціально-економічних наук є спеціальна організація навчального процесу так, щоб практично усі студенти були залучені до процесу пізнання, мали можливість розуміти суть навчання та формування нових умінь. Одним з заходів інноваційного навчання кафедрою соціально-економічних наук факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» є щорічна організація уроку-концерту. В ньому кожний студент готує доповідь під керівництвом викладача ґрунтуючись на певному обсязі літератури, який доповідається в різних формах (монологу та діалогу). До того ж цей процес відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, але й розвивати уміння спілкування, взаємної допомоги. Цей урок-концерт відбувається в актовому залі із залученням великої кількості студентів та викладачів. Крім того ця подія знімається на відео, яке усі бажаючі можуть отримати на електронному носії. Іноземні студенти відправляють цей фільм своїм батькам та друзям, тим самим розширюючи відомість про наш вуз.

Досвід свідчить, що підготовка іноземних студентів до цього уроку потребує, крім вивчення теоретичного матеріалу, який було викладено на лекції, ще й додаткових витрат часу на пошук необхідної інформації за допомогою літератури в бібліотеці та Internet – ресурсів.

В цілому впровадження таких уроків-концертів має суттєвий позитивний результат, який не тільки поліпшує розуміння студентами соціально-економічних дисциплін, але й сприяє їх творчому розвитку.
Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації