1. Короткий опис програми з інформатики

Скачати
Документи
  1   2
1. Короткий опис програми з інформатики


Інформатика є наука, яка вивчає загальні закони збереження та обробки інформації.

Головна мета вивчення інформатики полягає у формуванні бази знань учнів та вироблені практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності.

Завдання курсу:

За змістом шкільний курс інформатики поділяється на окремі теми.
Тема

Зміст

Інформація та інформаційні системи.

Інформація та інформаційні процеси

Інформаційна система та її складові

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення. Графічний редактор.

Прикладні програми навчального призначення

Графічний редактор

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Текстовий редактор

Глобальна мережа Інтернет

Мережа. Глобальна мережа Інтернет

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Табличний процесор

Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Бази даних. Системи управління базами даних.

Комп’ютерне моделювання.

Основи алгоритмізації та програмування.

Комп’ютерні презентації.
В 10-11 класах інформатику вивчається за програмами для профільного навчання (універсальний профіль, фізико-математичний профіль, природничий профіль, технологічний профіль, філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, художньо-естетичний профіль, спортивной профіль).

З метою встановлення результатів навчальних досягнень учнів проводиться оцінювання.

Оцінюванню підлягає:

Об’єктами оцінювання є знання та вміння учнів, а також рівень розвитку інформаційного мислення. Під час оцінювання враховуються знання учнів про:

Засоби контролю мають відповідати загальній спрямованості навчально-виховного процесу.

Рівень володіння теоретичними знаннями визначається за допомогою усного чи письмового опитування, тестування; рівень володіння навичками розв’язування задач визначається шляхом розв’язування розрахункових та якісних задач; практичні уміння та навички перевіряються під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму.

Основними видами оцінювання є:
2. Принципи структурування змісту посібника

Матеріали посібника розроблені відповідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів „Програми для загальноосвітніх навчальних закладів”. - Запоріжжя; „Прем’єр”, 2003.

Зміст навчального матеріалу з інформатики складається з окремих блоків, які підлягають тематичному оцінюванню. Кількість тематичних оцінювань визначається обсягом об’ємом матеріалу та його складністю.

В посібнику пропонується матеріали до 10 тематичних атестацій. За допомогою наведених матеріалів пропонується оцінювати рівень володіння теоретичними знаннями (когнітивний домен). Одним з методів відповідного оцінювання є тестування.

Стандартизований тест відповідає меті оцінювання і дає можливість забезпечити його об’єктивність, ефективність та економічність.

До посібника включені комплекти методичних матеріалів для 10 тематичних оцінювань. Комплект складається з комплексної характеристики, матриці змісту тесту, варіанту тесту та прикладів тестових завдань. Комплект розроблено на основі сучасних положень теорії педагогічних вимірювань, таксономії Блума щодо формування навчальних цілей та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Відповідність між рівнями навчальних досягнень учнів, визначеними Державним стандартом та таксономічними рівнями засвоєння знань представлено у зведеній таблиці.Рівні навчальних досягнень учнів

Ба-ли

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівІ. Початковий

1

Учень має уявлення про комп’ютер, відрізняє комп’ютер від калькулятора

2

Учень має початкові знання про можливості комп’ютер, знає призначення клавіатури та дисплея

3

Учень має уявлення про те, що інформаційна система складається з двох частин: про магнітні диски; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; про визначення пам’яті та процесора

Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп’ютер.ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про можливості комп’ютера опрацьовувати текстові, графічні, числові, музичні повідомлення; про призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи (ІС)

5

Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя готувати комп’ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп’ютера

6

Учень має знання про функції основних складових апаратури комп’ютер; вміє їх відрізняти один від одного.

Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про основні характеристики комп’ютера; призначення комп’ютерних мереж; може назвати деякі напрямки використання комп’ютера.

Учень знає одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв, основні характеристики дисків.


ІІІ. Достатній

7

Учень інформаційно орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; принципах взаємодії апаратної і програмної складових.

8

Учень має знання про принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, склад та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої так і зовнішньої);

Учень вміє самостійно готувати комп’ютер до роботи.
9

Учень знає склад та основні характеристики процесора, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера; знає основні характеристики комп’ютера, орієнтується в основних характеристиках комп’ютерних мереж.
ІV. Високий

10

Учень досконало орієнтується у принципах роботи, основних складових ІС; має уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про магістрально-модульний принцип будови комп’ютера, типи ресурсів комп’ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп’ютерного зв’язку.

11

Учень має уявлення про принципи використання комп’ютерних мереж, різні типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації про ІС, сучасну комп’ютерну техніку та комп’ютерні мережі.

12

Учень має стійкі системні знання з ІС, комп’ютерних мереж та використовує їх.

Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід;

Учень вміє самостійно ставити відкриті питання з теми

Когнітивні рівні


Діяльність учня, що оцінюється

Р1 Знання.

Здатність учня запам’ятовувати факти, принципи, процеси в різних предметних галузях

Знає (називає, впізнає, ідентифікує, вирізняє, згадує, визначає) явища природи, фізичні величини, формули, рівняння і закониР2 Розуміння

Здатність учня розуміти матеріал, який вивчає.

Розуміє (визначає, розрізняє, вирізняє, вказує, вибирає) явища, закони, теорії, поняття, формули


Р3 Застосування

Здатність учня використовувати засвоєний матеріал в нових ситуаціях

Застосовує (вказує, визначає, вирізняє, перетворює, вибирає, розраховує, встановлює відповідність) явища, закони, теорії, поняття, формули
Р4 Аналізування

Здатність учня структурувати навчальний матеріал, що стає зрозумілою загальна організаційна структура.

Аналізує (порівнює, вирізняє, розраховує, визначає, вказує, ідентифікує, класифікує) явища, факти, теорії, наукову інформацію
Р5 Синтезування

Здатність учня поєднати окремі частини знань для отримання цілого, що набуває нової якості

Синтезує (складає, розраховує, уточнює, поєднує, класифікує, модифікує) окремі факти для отримання нових знань про явища, теорії

Перший когнітивний рівень (Р1 Знання) відповідає початковому та частково середньому рівням навчальних досягнень учнів.

Другий когнітивний рівень (Р2 Розуміння) відповідає середньому та частково достатньому рівням навчальних досягнень учнів.

Третій когнітивний рівень (Р3 Використання) відповідає достатньому рівню навчальних досягнень учнів.

Четвертий когнітивний рівень (Р4 Аналіз) відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів.

П’ятий когнітивний рівень (Р5 Синтез) відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів

3. Опис форматів тестових завдань, принципу побудови структури змісту та формування матриці тесту.

Матриця змісту тесту складається за трьома осями.


Зміст

Когнітивний рівень
Разом

( Р1)

Знання

( Р2)

Розуміння

( Р3)

Застосування

( Р4)

Аналіз

( Р5)

Синтез

Зм01

Вступ. Інформація та інформаційні процесиОб’єкти оцінювання

0б1

поняття, величини

1

1


2

0б2

принципи

1

1


2

0б3

функції, операції
1
1
2

0б4

правила

1
12

0б5

використання
1

12
Разом

3 (30%)

4 (40%)

2 (20%)

1(10%)
10

Зм02

Інформаційна система та її складовіОб’єкти оцінювання

0б1

поняття, величини

1
0б2

принципи

1

1

0б3

функції, операції
1

0б4

правила1


0б5

використання


Разом


Всього

При складанні тестових завдань використано такі формати:

Специфікація тестового завдання являє собою код, який складається з п’ятьох частин:
Кл10.
То01.

Зм01.

Об1.

Р1

Клас 10

Тематичне

оцінювання 1

Зміст 1

Об’єкт оцінювання 1

Когнітивний рівень 1
Порядок проведення (логістика) тестування

Кожен із запропонованих тестів містить 24 тестові завдання; тестування триває 45 хвилин. Якщо тестування є частиною тематичного оцінювання і учитель планує протягом одного уроку також оцінити уміння використовувати теоретичні знання на практиці, то кількість тестових запитань може бути скорочена.

Обробка результатів та їх інтерпретація здійснюється вчителем.

Кожне тестове завдання оцінюється однаковою кількістю балів.


4. Тести для тематичного оцінювання


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації