Міністерство освіти І науки України Хустський професійний ліцей Творча робота викладача інформатики Хустського професійного ліцею: Теличко С. І. Хуст-2008 комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання

Скачати
Документи
Міністерство освіти і науки України

Хустський професійний ліцей

Творча робота

викладача

інформатики

Хустського професійного

ліцею:

Теличко С. І.


Хуст-2008


КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ


Досвід впровадження в навчальний процес педагогічних програмних засобів показав, що для успішної реалізації концепції інформатизації освітньої галузі, зокрема системи загальної освіти, необхідне забезпечення навчальних закладів разом з апаратними засобами також і педагогічними програмними засобами, розробленими відповідно до чинних програм вивчення навчальних предметів у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах.

Аналіз проведення досліджень вказує на те, що головною причиною недостатньої ефективності і недостатнього поширення комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання є недоступність цих засобів для потенціального користувача, відсутність детальних і конкретизованих описів ефективних методик їх застосування у навчальному процесі, орієнтованість значної частини існуючих програмних засобів навчального призначення на технології навчання, які важко поєднуються з класно-урочною організаційною формою навчання або є малоефективними за умов застосування у навчальних групах із 25-30 осіб.

Аналіз існуючого програмного забезпечення навчального призначення (ПЗНП) та створення бази даних педагогічних програмних засобів, аналіз навчальних програм з математики, фізики та інформатики, стали основою для визначення загальних вимог до комп’ютерних засобів навчання і до специфіки визначення їх місця у навчальному процесі, який відбувається за класно-урочних організаційних форм навчання.

Вимоги до комп'ютерно-орієнтовних систем навчання:

Загально-дидактичні і спеціальні умови застосування засобів навчання математики, фізики, інформатики, які було використано для визначення основних видів навчальної діяльності учнів та вчителів, форм подання навчального матеріалу та особливостей комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання, дали змогу окреслити коло завдань, які можна ефективно реалізувати із застосуванням зазначених засобів.

Основними з них є:

Визначення таким чином пріоритетів використання ПЗНП у навчальному процесі передбачає відповідне формування критеріїв добору конкретних засобів навчання до кожного розділу навчальної програми, до кожної теми, кожного уроку, кожного етапу уроку.

Необхідною передумовою визначення доцільності використання ПЗНП на певному етапі навчання є створення науково обґрунтованого орієнтовного переліку тем і форм подання навчального матеріалу у ПЗНП, структурованого відповідно до чинних навчальних програм. Такий перелік, створений НМЦ організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти та науки України для деяких навчальних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів (математики, фізики, інформатики) є основою для роботи ПЗНП. Зазначений перелік суттєво спрощує обрання певного ПЗНП учителем для використання на конкретному уроці, дає змогу конкретизувати критерії пошуку програмних (мультимедійних, програмно-апаратних, аудіовізуальних) засобів навчання.

Серед педагогічних програмних засобів, які пропонуються останнім часом, важливе місце займають ППЗ, які охоплюють значні за обсягом матеріалу розділи навчальних курсів або повністю навчальні курси. За такими ППЗ закріпилася назва «електронні підручники». Для такого типу ППЗ характерною є гіпертекстова структура навчального матеріалу, наявність систем управління з елементами штучного інтелекту, блоку самоконтролю, «розвинені» мультимедійні складові. Зазначені ППЗ іноді мають характерні ознаки автоматизованих навчальних курсів, основні теоретичні засади створення і використання яких розроблялись, починаючи із сімдесятих років минулого століття (схема 1).

Використання електронних підручників сприяє розвитку особистісних компонентів моделі навчання, гуманізації навчального процесу. Але найбільша ефективність застосування ППЗ у навчальному процесі виявляється тільки при забезпеченні учителем безпосереднього управління навчальним процесом. Доцільне індивідуальне використання учнями переважно знаряддєвих ППЗ та ППЗ типу діяльнісних середовищ. Як показав досвід, ППЗ моделюючо-демонстраційного типу найефективніше використовувати для демонстрацій та виконання фронтальних навчальних завдань. Значний ефект дає індивідуальне використання контролюючих ППЗ, яке забезпечує якісний моніторинг навчального процесу (використання зворотного зв’язку виявляється результативнішим за безпосередньої участі у навчальному процесі учителя).

Актуальними на сучасному етапі є наступні аспекти використання педагогічних програмних засобів типу електронного підручника у навчальному процесі, які слід розробляти у рамках методики навчання конкретних навчальних дисциплін:

Інформатизація навчального процесу повинна бути заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачати поетапне і поступове впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціонально поєднувати традиційні методи та засоби навчання, з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою приведе до поліпшення результатів навчання.

Досвід застосування комп’ютерно-орієнтовних засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою використання ППЗ у навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних комплексів (ПМК), тобто використання програмних засобів разом із супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для вчителя, а також для учнів.

Перехід до нових комп’ютерно-орієнтовних технологій навчання, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання інформаційних технологій навчання з традиційними – складна педагогічна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних та інших проблем.

Основними серед цих проблем є:

До числа найневідкладніших проблем, які потребують теоретичного і експерементального обгрунтування і вирішення, можна віднести:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ

Успішне вирішення проблем інформатизації навчального процесу можливе лише за дотримання психолого-педагогічних умов, які визначають результуючу ефективність навчально-пізнавальної діяльності. Актуальність психолого-педагогічної проблематики обумовлена передусім тим, що вона охоплює практично всі питання, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки в навчалльному процесі, починаючи з психолого-педагогічного обгрунтування, особливостей використання комп’ютерів учнями різних вікових груп, розробки методичних систем навчання з різних навчальних дисциплін, і закінчуючи таким практично важливим питанням, чк подолання психологічного бар’єру, що виникає у багатьох потенціальних користувачів (вчителів, керівників навчальних закладів, педагогів-дослідників) стосовно самої ідеї інформатизації навчального процесу і пов’язаною з цим необхідністю докласти певні зусилля для оволодіння новими методами і засобами навчальної діяльності.

Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційних і телекомунікаційних технологій, тобто формування у вчителя інформаційної компетентності – пріоритетне завдання процесу інформатизації освіти.

Інформаційно компетентний вчитель помвинен вміти в сучасних інформаційних середовищах здійснювати пошук інформації, необхідної для розв’язання завдань, оцінювати знайдену інформацію відповідно до вимог програми, мети уроку тощо. Саме вчитель повинен впливати на інформаційну культуру своїх учнів.

Підготовка вчителя предметника до використання іфнормаційних технологій має низку особливостей:

 1. Швидкий розвиток технологій потребує не тільки формування певного рівня підготовки вчителя, а й постійного підвищення його кваліфікації в цій сфері. Тобто інформаційна компетентність – це постійно змінювана технологія, компетентність, яку слід постійно оновлювати.

 2. Вчитель у нових умовах має вміти трансформувати навчальний процес, модернізувати начвні форми та методи навчання, щодо застосування комп’ютерів та програм, розробляти нові ефективні організаційні та навчальні моделі.

 3. Вчитель має не тільки залучати учнів до використання інформаційних технологій у рамках його предмета, а й орієнтувати їх на використання сучасних інформаційних та інтерактивних засобів навчання в самоосвіті, позашкільній роботі, підготовці конкурсів тощо.

Практика свідчить, що необхідно об’єднати методику використання інформаційних технологій з методикою викладання конкретного предмета. Чителі повинні бачити перспективи впровадження ППЗ на уроках, супроводжувати заняття іллюстративними матеріалами, які самі вчаться готувати на базі своїх поурочних планів.

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРА

Сьогодні перед учителями стоїть завдання не просто навчити учнів опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати набуті знання у практичній діяльності. Щоб стати професіоналом у питаннях економіки, інформатики, фізики та багатьох інших напрямків, потрібно щодня збільшувати обсяги знань, використовуючи для цього всі доступні інформаційні ресурси: журнали, газети, телепередачі, ресурси Інтернету. За останній період швидкість «приходу» інформації до людини збільшилася в декілька тисяч разів.

Тому на рівні зі знаннями необхідні й уміння і навички збирання, обробки та систематизації, аналізу інформації з використанням ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у навчальному процесі. На уроках ПК (персональний комп’ютер) слід розглядати не як мету, а як інструмент дослідження, додаткової інформації, спосіб саморозвитку й самоорганізації праці, розширення зони індивідуальної активності учня, можливість використання особистісно орієнтованого підходу до навчання.

Уроки із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій доцільно проводити поетапно.

Етапи.

 1. Організаційний.

 2. Перевірка домашнього завдання.

 3. Всебічна перевірка знань.

 4. Підготовка учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу.

 5. Засвоєння нових знань.

 6. Закріплення нових знань.

 7. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж до його виконання.

І. Організаційний етап.

На цьому етапі доцільно застосувати рольову гру, щоб учні не затрачали час на введення пароля, не чекали завантаження навчальної програми. В цьому мені допомагають «системний адміністратор» та «лаборант», учні, які на достатньому рівні володіють комп’ютерними технологіями. Системний адміністратор готує комп’ютерний клас до уроку: завантажує, інсталює, а лаборант перевіряє підготовку класу до занять.

Рольова гра дозволяє реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс завдань: забезпечення контролю виведення емоцій, дати учневі можливість самовизначитися, надихнути й допомогти в розвитку творчої уяви; з’являється можливість набуття навичок співпраці в соціальному аспекті, можливість вільно висловлювати думки.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Домашнє завдання не обов’язково виконувати вдома (оскільки не всі учні мають персональні комп’ютери), можна використовувати можливості комп’ютерного класу навчального закладу. Збереження електронних домашніх робіт на початку уроку займає небагато часу. Для цього була розроблена ієрархічна структура папок .

З таких папок можна отримати змістовну і цікаву інформацію щодо зацікавленості учнів темою, вмінь робити самооцінку. Це дає можливість корегувати свою діяльність відповідно до потреб і можливостей учнів, удосконалювати навички роботи учнів у групах. Важливо пропонувати для домашнього завдання інтегровані роботи з математики, фізики, української мови… наприклад, написати «тест для розминки» - без автоматичного оцінювання, за допомогою засобів MS Word. Таким чином учні оцінюються з інформатики і математики, української мови… Це демонструє цінність досягнень учнів, практичну значущість занять.

ІІІ. Усебічна перевірка знань.

Перевіряти необхідно не стільки пам’ять, скільки мислення школярів, адже зміст навчання полягає у розвитку творчості дитини. Опитування повинно бути цікавим для учнів, а для цього відомий фактичний матеріал розглядається в новому світлі, теоретичні знання застосовуємо на практиці.

Ефективним є прийом «Електронна рецензія» - перевірка рівня засвоєння матеріалу, виконання домашнього завдання. Під час вивчення теми «Комп’ютерні презентації. PowerPoint. » учневі пропонується вибрати одну з робіт своїх одногрупників і написати на неї рецензію. Це дає стимул як найкраще виконати свою роботу, отримати позитивні відгуки одногрупників і обрати свою позицію в колективі.

А також на цьому етапі доцільно запропонувати «творче оформлення» теми з літератури, географії, фізики, під час якого учні повинні виявити глибину засвоєного матеріалу. Використовуючи мультимедійні технології, гармонійно поєднуючи текст, ілюстрації та звук, учні демонструють творчий погляд на тему.

IV. Підготовка учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу.

Важливо пам’ятати, що широке залучення учнів до самостійного пошуку та засвоєння знань, їх творчого застосування на практиці неможливе без чіткої та цілеспрямованої роботи, без постановки перед школярем мети й завдань кожного уроку, демонстрації практичної значущості матеріалу.

Для підвищення ефективності цього етапу уроку пропонується учням підготуватися до нього самостійно: вдома написати порівняльну характеристику, підготувати таблицю даних для побудови діаграм. У результаті успішного виконання учень може отримати одразу дві оцінки: з інформатики – за вміння користуватися програмним засобом та реалізацію завдання, з української мови – за порівняльну характеристику та правильність і грамотність написання. Це шлях до підвищення мотиваційного фактора вивчення двох предметів.

Тематичні й предметні Інтернет-ресурси також можуть бути одним із засобів підвищення зацікавленості учнів. Використання посібників, телеконференцій, відео- та анімаційних матеріалів – усе це в новому світлі розкриває учням тему, що вивчається.

V. Засвоєння нових знань.

На цьому етапі доцільно застосовувати різні способи активізації мислення. Це і змінні діалогічні пари, і пошукова робота, зокрема проведення словникової роботи як одного з інструментів усвідомлення навчального матеріалу. В Інтернеті є ресурси: словники, довідники, енциклопедії, що дають можливість, виділивши певний термінологічний ряд з конкретного уроку чи теми, зазначити 2-3 інтернет ресурси і дати учням завдання дібрати визначення, зрозумілі і зручні для них. Одночасно це дає змогу систематизувати нові знання, виробляти навички раціонального навчання.

Можна також запропонувати завдання з ділової української мови. Написати автобіографію, заяву, доповідну, пояснювальну записку тощо. Виконати таке завдання можна за допомогою стандартного програмного забезпечення.

VI. Закріплення нових знань

Необхідною умовою для досягнення позитивного результату є використання різних способів закріплення нових знань, розв’язування проблемних питань, які потребують активності мислення, творчого осмислення матеріалу. Цінність етапу в тому, що він дає уявлення про результати уроку.

Наприклад, урок історії.

Тема. Передумови й початок національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Богдан Хмельницький – людина і політик.

Завдання. Сформувати галерею образів історичного персонажу, дібрати характеристики, подані різними істориками, і вибрати ту, яка, на ваш погляд, є найбільш об’єктивною та правильною. Свій вибір обґрунтувати.

VII. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Зважаючи на те, що навантаження на домашні завдання з предметів збільшуються і ускладнюються, виникає проблема перенавантаження учнів. Як варіант можна розглянути інтегровані домашні завдання: одне завдання враховується з двох предметів.

Електронні домашні завдання стають проективною діяльністю учнів.

Наприклад:

 1. Дібрати до віршів поетів Срібного віку ілюстрації поетів-імпресіоністів.

 2. «Музика різних країн” – проект, що досліджує географічні особливості країн через призму культури.

 3. “Моя фізика” – проекти з фізики.

Отже, ми не тільки розвантажуємо учнів, а й демонструємо їм тісні інтеграційні зв’язки різних предметів, виховуємо поняття цілісності світу, розвиваємо культуру інформаційного простору, нерозривно поєднуючи навчальний і виховний процеси.


Портфель учня
© ruh.znaimo.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації